Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0309/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0309/2008

Debates :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Balsojumi :

PV 19/06/2008 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0307

Pieņemtie teksti
PDF 204kWORD 49k
Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs - Strasbūra
Mājputnu gaļas imports
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. jūnija rezolūcija par atļauju laist tirgū hlorētu vistas gaļu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku(1),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (vienotā TKO regula)(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli(3),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem(4),

–   ņemot vērā Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu(5),

–   ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā(6),

–   ņemot vērā Komisāru kolēģijas 2008. gada 28. maija lēmumu, ar ko apstiprina projektu regulai, ar kuru paredzēts grozīt Regulu (EK) Nr. 853/2004, lai atļautu izmantot dažas pretmikrobu apstrādes vielas, lai apstrādātu mājputnu liemeņus, kas paredzēti lietošanai pārtikā,

–   ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnieku grupas bioloģisko risku analīzei (BIOHAZ) pēc Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta pieprasījuma sagatavoto 2008. gada 6. marta vērtējumu par četru pretmikrobu apstrādes vielu iespējamo ietekmi uz mikrobu rezistences rašanos,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas mutisko jautājumu Eiropas Komisijai, ko apsprieda 2008. gada 28. maijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.   tā kā Komisijas priekšlikums grozīt Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības noteikumiem (COM(2008)0336), paredz, mainot mājputnu gaļas definīciju, atļaut tirgot gaļu, kas apstrādāta ar pretmikrobu vielām, lai tā būtu lietojama pārtikā;

B.   tā kā Komisāru kolēģijas lēmums paredz atļaut izmantot četras pretmikrobu vielas, ar kurām apstrādā mājputnu liemeņus, kas domāti lietošanai pārtikā Eiropas Savienībā;

C.   tā kā pirms šī Komisijas priekšlikuma ASV lūdza ļaut ievest Eiropas Savienībā mājputnu gaļu, kas apstrādāta ar ķīmiskām vai pretmikrobu vielām;

D.   tā kā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ASV jau drīkst eksportēt mājputnu gaļu uz Eiropas Savienību ar nosacījumu, ka tā nav apstrādāta ar pretmikrobu vielām;

E.   tā kā piesardzības princips kopš 1992. gada ir skaidri ierakstīts Līgumā, un Eiropas Kopienu Tiesa ir vairākkārt precizējusi šī Kopienas tiesību principa saturu un jomu, jo tas ir viens no Kopienas stūrakmeņiem vides un veselības aizsardzības politikā(7);

F.   tā kā atļaujas došana pretmikrobu vielu izmantošanai gaļas apstrādē vai nu attiecībā tikai uz ievestiem produktiem, vai arī gan attiecībā uz ievestiem produktiem, gan attiecībā uz produktiem Eiropas Savienībā, abos gadījumos nozīmētu dubultus standartus, jo šī nozare Eiropā bija spiesta veikt lielus ieguldījumus visos ražošanas ķēdes posmos, turpretim ASV piemēro tikai lētu procesa noslēguma posma risinājumu,

G.   tā kā Komisija atzīst, ka ir nepietiekami zinātniski dati par šo četru pretmikrobu apstrādes vielu, par kurām pieprasītas atļaujas, ietekmi uz vidi un veselību;

H.   tā kā pircēji varēti tikt maldināti, jo hlorēšanas procedūra varētu ietekmēt gaļas ārējo izskatu, liekot tai izskatīties svaigākai, nekā tā patiesībā ir;

I.   ņemot vērā garo procesu, kura laikā tika pieņemti un ieviesti Kopienas pārtikas nekaitīguma un higiēnas noteikumi un standarti, kas ir palīdzējuši samazināt to inficēšanos skaitu, kuras izraisa dažādi pārtikas ķēdei raksturīgi zoonozes izraisītāji;

J.   tā kā saskaņā ar ASV Slimību kontroles centra vērtējumu pretmikrobu vielu izmantošana ASV nav samazinājusi inficēšanās gadījumu skaitu ar listeria, salmonella un citām baktērijām;

K.   tā kā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome jau divreiz ir apspriedusi šo tematu un tā kā dalībvalstu vispārējā reakcija uz Komisijas plāniem atļaut mājputnu liemeņu apstrādi ar pretmikrobu vielām ir negatīva,

L.   tā kā Pastāvīgā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja 2008. gada 2. jūnija sanāksmē ar 316 balsīm pret, nevienu balsi par un 29 balsotājiem atturoties noraidīja šo Komisijas priekšlikumu, tādējādi dodot skaidru un noteiktu signālu pirms ES un ASV sammita Brdo (Slovēnijā);

M.   tā kā Komisijai tās priekšlikums, pēc tam kad Pastāvīgā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja to noraidīja, ir jānosūta Padomei,

1.   neatbalsta šo Eiropas Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Padomi noraidīt šo Eiropas Komisijas priekšlikumu;

3.   ir cieši pārliecināts, ka šis jautājums jāskata Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē, nevis kādā citā Padomes sastāvā;

4.   pieprasa, lai Komisija, gatavojoties nākamajai Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmei, kura notiks 2008. gada oktobrī, apspriestos ar Parlamentu un pilnībā to informētu, pirms pieņemt jebkādu turpmāko lēmumu šajā sakarā;

5.   uzsver, ka četru minēto pretmikrobu apstrādes vielu atļaušana mājputnu liemeņu apstrādei un pēc tam gaļas lietošana pārtikā nopietni apdraudētu Kopienas noteikumus un standartus un nonāktu pretrunā ar mājputnu gaļas nozares profesionāļu centieniem un pielāgojumiem, lai samazinātu bakteriālo inficēšanos skaitu Eiropas Savienībā; uzsver, ka tas būtu arī ļoti nopietns un kaitējošs ievainojums Kopienas politikai šajā jomā un uzticībai Kopienas centieniem veicināt augsta līmeņa pārtikas kvalitātes un higiēnas standartus starptautiskā līmenī;

6.   uzsver, ka šajā jomā Eiropas mājputnu gaļas nozares profesionāļi, pievēršoties visai pārtikas ķēdei, ir veikuši ievērojamu ieguldījumu saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai samazinātu patogēnu izraisītu mikrobiālo piesārņojumu;

7.   uzskata Eiropas Savienībā izmantoto pieeju pārtikas ķēdei kopumā par ilgtspējīgāku līdzekli patogēnu klātbūtnes samazināšanā mājputnu gaļā nekā dekontaminēšanu, izmantojot pretmikrobu vielas pārtikas ražošanas procesa beigu posmā;

8.   pauž bažas, ka šādas mājputnu gaļas importa atļaušana varētu vājināt Eiropas standartus;

9.   uzsver, ka šis priekšlikums ir pretrunā gan Eiropas sabiedrības izpratnei par pārtikas nekaitīgumu un higiēnu, gan prasībai ieviest tādus ražošanas modeļus Eiropā un citur pasaulē, kas ievēro higiēnas un augstas kvalitātes standartus visā ražošanas un izplatīšanas gaitā; uzsver, ka tas, visticamāk, apdraudētu Eiropas patērētāju to uzticību Eiropas Savienībā pārdotai pārtikai, kura jau tā ir samazinājusies pēc pārtikas drošības problēmām, kas pēdējos gados bija radušās Eiropas Savienībā;

10.   atzīst vajadzību pēc atbilstoša zinātniska padoma, kas ņemtu vērā patērētāju aizsardzības un informētības faktorus; uzskata, ka izvēlētais risinājums, lai kāds tas būtu, nedrīkstētu radīt konkurences traucējumus;

11.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei.

(1) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.
(2) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(3) OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.
(4) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
(6) OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.
(7) 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-192/01, Komisija pret Dāniju, [2003] Krājums, I-9693. lpp.; 2004. gada 7. septembra spriedums lietā C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, [2004] Krājums, I-7405. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika