Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2600(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0309/2008

Teksty złożone :

B6-0309/2008

Debaty :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Głosowanie :

PV 19/06/2008 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0307

Teksty przyjęte
PDF 177kWORD 51k
Czwartek, 19 czerwca 2008 r. - Strasburg
Import tusz drobiowych
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie importu tusz drobiowych

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(2),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność(3),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(4),

–   uwzględniając dyrektywę Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych(5),

–   uwzględniając dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy(6),

–   uwzględniając decyzję Kolegium Komisarzy z dnia 28 maja 2008 r. zatwierdzającą wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w celu zezwolenia na stosowanie niektórych substancji bakteriobójczych do obróbki tusz drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

–   uwzględniając ocenę ewentualnego wpływu czterech substancji o działaniu bakteriobójczym na wytwarzanie odporności na bakterie, przyjętą w dniu 6 marca 2008 r. przez grupę naukową zajmującą się zagrożeniami biologicznymi (BIOHAZ) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na wniosek Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji,

–   uwzględniając pytanie ustne Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego do Komisji Europejskiej, rozpatrzone w dniu 28 maja 2008 r.,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że wniosek Komisji o zmianę rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych, w odniesieniu do norm wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego (COM(2008)0336), ma na celu - za pomocą zmiany definicji mięsa drobiowego - dopuszczenie do obrotu mięsa drobiowego, które zostało poddane działaniu środków bakteriobójczych, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi,

B.   mając na uwadze, że wyżej wymieniona decyzja Kolegium Komisarzy ma na celu zezwolenie na stosowanie czterech substancji bakteriobójczych do obróbki tusz drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi w Unii Europejskiej,

C.   mając na uwadze, że ta propozycja Komisji jest następstwem wniosku Stanów Zjednoczonych o zezwolenie na eksport do Unii swojej produkcji drobiu poddawanego działaniu substancji chemicznych lub bakteriobójczych,

D.   mając na uwadze, że Stany Zjednoczone już mogą eksportować mięso drobiowe do Unii w ramach obowiązujących przepisów, pod warunkiem, że mięso to nie było poddawane działaniu środków bakteriobójczych,

E.   mając na uwadze, że zasada ostrożności jest wyraźnie wpisana do traktatu od 1992 r.; mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wielokrotnie uściślał zawartość i zakres tej zasady w prawie wspólnotowym, jako jednego z fundamentów prowadzonej przez Wspólnotę polityki ochrony w dziedzinie środowiska i zdrowia(7),

F.   mając na uwadze, że autoryzowanie profilaktyki antybakteryjnej, niezależnie od tego czy jedynie w odniesieniu do produktów importowanych, czy również wewnątrz UE, oznaczałoby w obu przypadkach wprowadzenie różnorakich standardów, co wiąże się ze zobowiązaniem sektora wspólnotowego do inwestowania w rozwiązania z zakresu podejścia łańcuchowego, podczas gdy Stany Zjednoczone stosują jedynie tanie podejście "odbiorcy końcowego";

G.   mając na uwadze, że Komisja uznaje brak danych naukowych dotyczących skutków dla środowiska i zdrowia stosowania czterech substancji bakteriobójczych, których dotyczy zezwolenie,

H.   mając na uwadze, że konsumenci mogliby zostać wprowadzeni w błąd, ponieważ proces odkażania może wpłynąć na wygląd mięsa i spowodować, że będzie się wydawało świeższe niż w rzeczywistości,

I.   mając na uwadze długi proces przyjmowania i wzmacniania wspólnotowych norm i standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny żywności, który umożliwił zmniejszenie liczby infekcji powodowanych przez określone odzwierzęce czynniki chorobotwórcze przenoszone przez żywność,

J.   mając na uwadze, że zgodnie z oceną amerykańskiego ośrodka kontroli chorób (CDC) stosowanie substancji bakteriobójczych w Stanach Zjednoczonych nie spowodowało zmniejszenia liczby zakażeń listerią, salmonellą i innymi bakteriami,

K.   mając na uwadze, że Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa omawiała już tę kwestię dwukrotnie, a także iż ogólna reakcja państw członkowskich na planowane przez Komisję autoryzowanie profilaktyki antybakteryjnej z zakresu tusz drobiowych okazała się negatywna;

L.   mając na uwadze odrzucenie 316 głosami, przy braku głosów za i 29 głosach wstrzymujących się, wspomnianego wniosku Komisji przez członków stałego komitetu ds. łańcucha żywnościowego na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2008 r., który głosowaniem tym wyraził jasne i zdecydowane stanowisko przed szczytem UE-USA w Brdo w Słowenii,

M.   mając na uwadze, że Komisja zobligowana jest do przekazania swojego projektu Radzie w następstwie jego odrzucenia przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt;

1.   wyraża dezaprobatę dla przedmiotowego wniosku Komisji;

2.   wzywa Radę do odrzucenia tego wniosku Komisji;

3.   wyraża stanowcze przekonanie, że kwestia ta powinna zostać poddana pod rozwagę Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, a nie jakiegokolwiek innego jej składu;

4.   nalega na przeprowadzanie z nim konsultacji, a także na przekazywanie mu przez Komisję pełnych informacji przed podjęciem wszelkiego rodzaju decyzji związanych z przygotowaniami do kolejnego posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej organizowanego w październiku 2008 r.;

5.   podkreśla, że zezwolenie na stosowanie czterech substancji o działaniu bakteriobójczym do obróbki tusz drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi poważne zagrożenie dla wspólnotowych norm i standardów oraz cios dla wysiłków i adaptacji dokonanych przez branżę drobiową w celu zmniejszenia wskaźnika infekcji bakteryjnych w Unii; podkreśla, że jest to również poważny i niosący ze sobą wielkie szkody cios dla wspólnotowej polityki w tej dziedzinie, a także dla jej wiarygodności w kwestii stosowania wysokich norm bezpieczeństwa i higieny żywności na szczeblu międzynarodowym;

6.   podkreśla znaczne inwestycje dokonane w tej dziedzinie przez europejską branżę drobiową zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w celu zmniejszenia zakażeń czynnikami chorobotwórczymi poprzez podjęcie działań angażujących całość łańcucha żywnościowego;

7.   uznaje podejście angażujące całość łańcucha żywnościowego w formie praktykowanej w Unii za trwalsze rozwiązanie w celu zmniejszenia poziomu czynników chorobotwórczych w mięsie drobiowym niż odkażanie substancjami bakteriobójczymi na końcu łańcucha produkcji żywności;

8.   wyraża zaniepokojenie faktem, że przyznanie zezwolenia na przywóz takiego drobiu może doprowadzić do osłabienia norm europejskich;

9.   podkreśla, że taki wniosek nie odpowiada wymaganiom obywateli europejskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, ani zapotrzebowaniu na wzorce produkcyjne w Europie i poza nią, utrzymujące wysokiej jakości normy higieny w całym procesie produkcji i dystrybucji; podkreśla, że może on zawieść zaufanie, wciąż niewielkie, jakim konsumenci europejscy darzą produkty spożywcze sprzedawane w Unii po problemach związanych z bezpieczeństwem żywności napotkanych w Unii w ostatnich latach;

10.   uznaje konieczność odpowiedniego doradztwa naukowego uwzględniającego ochronę i informowanie konsumentów; uważa, że jakiekolwiek wybrane rozwiązanie nie powinno powodować wypaczeń konkurencji;

11.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz EFSA.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004,s. 55.
(2) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(3) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.
(4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
(6) Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11.
(7) Wyrok z dnia 23 września 2003 r. w sprawie C-192/01, Komisja/Dania, Zb. Orz. 2003 s. I-9693; wyrok z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zb. Orz. 2004, s. I-7405.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności