Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0309/2008

Predkladané texty :

B6-0309/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0307

Prijaté texty
PDF 214kWORD 53k
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg
Dovoz jatočných tiel hydiny
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2008 o  dovoze jatočných tiel hydiny

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(2),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín(3),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá(4),

–   so zreteľom na smernicu Rady č. 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd(5),

–   so zreteľom na smernicu Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci(6),

–   so zreteľom na rozhodnutie kolégia členov Komisie z 28. mája 2008, ktorým sa schválil návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 853/2004 s cieľom povoliť používanie určitých antimikrobiálnych látok na ošetrovanie jatočných tiel hydiny určených na ľudskú spotrebu,

–   so zreteľom na hodnotenie možných účinkov štyroch látok antimikrobiálneho ošetrovania na vytvorenie antimikrobiálnej rezistencie, ktoré 6. marca 2008 prijala vedecká skupina pre biologické riziká (BIOHAZ) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na žiadosť generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľov,

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín pre Európsku komisiu, ktorá bola prerokovaná dňa 28. mája 2008,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o normy uvádzania na trh pre hydinové mäso (KOM(2008)0336), má za cieľ povoliť prostredníctvom zmeny definície hydinového mäsa obchodovanie s týmto mäsom, ktoré bolo podrobené antimikrobiálnemu ošetreniu na účely ľudskej spotreby,

B.   keďže cieľom vyššie uvedeného rozhodnutia kolégia členov Komisie je povoliť používanie štyroch antimikrobiálnych látok na ošetrovanie jatočných tiel hydiny určených na ľudskú spotrebu v EÚ,

C.   keďže tento návrh Komisie súvisí so žiadosťou Spojených štátov amerických o povolenie dovozu svojej produkcie hydiny, ktorá bola ošetrená chemickými alebo antimikrobiálnymi látkami, do EÚ,

D.   keďže Spojené štáty americké už môžu vyvážať hydinové mäso do EÚ v rámci súčasných ustanovení pod podmienkou, že toto mäso nebolo podrobené antimikrobiálnemu ošetreniu,

E.   keďže zásada prevencie je výslovne uvedená v zmluve od roku 1992 a keďže Súdny dvor Európskych spoločenstiev pri viacerých príležitostiach spresnil obsah a rozsah pôsobnosti tejto zásady práva Spoločenstva ako jedného zo základných kameňov politiky ochrany, ktorú Spoločenstvo uplatňuje v oblasti životného prostredia a zdravia(7),

F.   keďže povolenie antimikrobiálneho ošetrenia, či už len v prípade dovážaných výrobkov alebo aj v rámci EÚ, by v oboch prípadoch znamenalo použiť dvojaký meter, keďže európske odvetvie bolo nútené investovať značné prostriedky do prístupu s dosahom na celý potravinový reťazec, zatiaľ čo USA uplatňujú lacné riešenie zamerané len na koniec reťazca,

G.   keďže Komisia uznáva nedostatok vedeckých údajov o vplyve týchto štyroch antimikrobiálnych látok, ktoré podliehajú povoleniu, na životné prostredie a na zdravie,

H.   keďže spotrebitelia by mohli byť zavádzaní, pretože postup chlorácie by mohol ovplyvniť vzhľad mäsa tak, že by vyzeralo čerstvejšie, ako je v skutočnosti,

I.   keďže postup prijímania a posilňovania noriem a štandardov Spoločenstva v oblasti potravinovej bezpečnosti a hygieny umožňujúci zníženie počtu infekcií rôznymi špecifikovanými zoonotickými pôvodcami, ktorí sa nachádzajú v potravinovom reťazci, je pomalý,

J.   keďže podľa hodnotenia Amerického strediska pre kontrolu chorôb (CDC) sa používaním antimikrobiálnych látok v Spojených štátoch amerických nedosiahlo zníženie počtu infekcií spôsobených listériou, salmonelou a inými baktériami,

K.   keďže Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo už o tejto téme dvakrát diskutovala a keďže členské štáty vo všeobecnosti negatívne reagovali na plány Komisie povoliť antimikrobiálne ošetrenie jatočných tiel hydiny,

L.   berúc do úvahy zamietnutie tohto návrhu Komisie členmi stáleho výboru pre potravinový reťazec 316 hlasmi proti, žiadnym hlasom za a 29 zdržaniami sa hlasovania počas jeho schôdze dňa 2. júna 2008, ktorým sa vyslal jasný a silný odkaz pred samitom EÚ – Spojené štáty americké v Brde v Slovinsku,

M.   keďže Komisia je povinná postúpiť svoj návrh Rade po jeho zamietnutí stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

1.   vyjadruje svoj nesúhlas s týmto návrhom Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby tento návrh Komisie zamietla;

3.   je pevne presvedčený, že touto záležitosťou by sa mala zaoberať Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo a žiadne iné zloženie Rady;

4.   žiada Komisiu, aby s ním konzultovala a plne ho informovala pred prijatím akýchkoľvek ďalších rozhodnutí pri príprave na nadchádzajúce zasadnutie Transatlantickej hospodárskej rady, ktoré sa uskutoční v októbri 2008;

5.   zdôrazňuje, že povolenie týchto štyroch antimikrobiálnych látok na ošetrenie jatočných tiel hydiny určených na ľudskú spotrebu vážne ohrozuje normy a štandardy Spoločenstva a je protiúderom k snahám a k prispôsobeniam uskutočneným pracovníkmi v odvetví hydiny na zníženie miery infekcií v EÚ spôsobených baktériami; zdôrazňuje, že toto povolenie tiež značne podkopáva a silným spôsobom poškodzuje politiku Spoločenstva v tejto oblasti a jeho dôveryhodnosť v oblasti uplatňovania vysokých štandardov potravinovej bezpečnosti a hygieny na medzinárodnej úrovni;

6.   zdôrazňuje značné investície, ktoré v tejto oblasti uskutočnili európsky pracovníci v odvetví hydiny v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, s cieľom zníženia kontaminácie patogénmi zavedením postupov s dosahom na celý potravinový reťazec;

7.   považuje prístup so zameraním na celý potravinový reťazec s cieľom zníženia patogénov v hydinovom mäse tak, ako sa uplatňuje v EÚ, za udržateľnejší, ako riešenie dekontaminácie antimikrobiálnymi látkami na konci reťazca potravinovej produkcie;

8.   vyjadruje svoje znepokojenie na tým, že udelenie povolenia na dovoz takejto hydiny by mohlo viesť k oslabeniu európskych predpisov;

9.   zdôrazňuje, že takýto návrh nezodpovedá požiadavkám európskych občanov v oblasti potravinovej bezpečnosti a hygieny, ani požiadavkám na vzory produkcie v Európe a mimo nej, ktoré zachovávajú štandardy hygieny vysokej kvality v rámci celého výrobného postupu a distribúcie; zdôrazňuje, že po problémoch v oblasti potravinovej bezpečnosti v rámci EÚ v posledných rokoch by toto povolenie mohlo podlomiť dôveru európskych spotrebiteľov k potravinám predávaným v EÚ, ktorá je ešte stále slabá,

10.   uznáva potrebu vhodného vedeckého poradenstva, ktoré by zohľadňovalo ochranu a informovanosť spotrebiteľa; domnieva sa, že akékoľvek prijaté riešenie by nemalo spôsobovať narušenie hospodárskej súťaže;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a EFSA.

(1) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.
(2) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.
(6) Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) Rozsudok z 23. septembra 2003, vec C-192/01, Komisia/Dánsko, Zb. 2003, s. I- 9693; rozsudok zo 7. septembra 2004, vec C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee a Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zb. 2004, s. I-7405.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia