Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0305/2008

Forhandlinger :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Afstemninger :

PV 19/06/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0308

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 46k
Torsdag den 19. juni 2008 - Strasbourg
Krisen i fiskerisektoren
P6_TA(2008)0308RC-B6-0305/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2008 om krisen i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond(1),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om forbedring af fiskerierhvervets økonomiske situation (KOM(2006)0103),

-   der henviser til den konference, som Kommissionen organiserede og afholdt i Bruxelles den 10.-11. maj 2006, om nye teknologier i fiskerisektoren;

-   der henviser til sine beslutninger af 28. september 2006 om forbedring af fiskerierhvervets økonomiske situation(2) og af 12. december 2007 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at den krise, Fællesskabets fiskerisektor for tiden står over for, skyldes den vedvarende stigning i brændstofpriserne, der er steget med mere end 300 % i løbet af de seneste fem år og med mere end 40 % siden januar 2008,

B.   der henviser til, at priserne på fiskerivarer er omtrent de samme som for 20 år siden, og at der for visse arter har været tale om et betydeligt fald på op til 25 % siden årets begyndelse som følge af massiv import fra ulovligt fiskeri,

C.   der henviser til, at det i fiskerisektoren – til forskel fra andre sektorer – ikke er muligt at lade prisen på brændstof påvirke prisen ved det første salg af varer, eftersom fiskerne ikke kan fastsætte priserne, som situationen er i dag,

D.   der henviser til, at stigningen i brændstofprisen har direkte og indirekte følgevirkninger på besætningernes indkomst på grund af sammenhængen mellem lønningerne og indtægten fra det første salg af fangsterne,

E.   der henviser til, at EU-fiskernes indkomst er faldet i år på trods af, at fiskernes omkostninger har været stigende,

F.   der henviser til, at mange virksomheder på trods af de igangværende omstruktureringsplaner og gentagne tilpasninger til markedet er blevet gjort økonomisk ulevedygtige på grund af den stadige forværring af krisen, og at andre fiskerivirksomheder er blevet stillet i en situation, hvor de løber en høj risiko, hvilket har ført til protestdemonstrationer i mange medlemsstater,

G.   der henviser til, at der både på europæisk og nationalt plan er behov for omfattende investeringer i nye teknologier med henblik på at øge fiskerfartøjernes energieffektivitet og i metoder til nedbringelse af deres afhængighed af fossile brændstoffer,

H.   der henviser til, at visse medlemsstater har indført programmer, der tager sigte på at mindske deres fiskerflåders brændstofforbrug, og at sådanne innovationer bør støttes,

I.   der henviser til, at EU har forpligtet sig til at reducere sine drivhusgasemissioner betragteligt i forbindelse med klima- og energipakken, og at fiskerisektoren kan bidrage til denne indsats,

J.   der henviser til, at der kun kan findes en løsning på fiskerisektorens nuværende problemer, hvis der på både nationalt og europæisk plan træffes gennemgribende foranstaltninger på kort, mellemlang og lang sigt,

1.   giver udtryk for sin solidaritet med fiskerne i EU og opfordrer Kommissionen og Rådet til at forelægge forslag til foranstaltninger, der kan føre til en løsning på den nuværende krise i fiskerisektoren;

2.   opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde deres procedurer, så der kan udbetales støtte i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren(4);

3.   gentager i denne forbindelse sit krav om, at Kommissionen reviderer ovennævnte forordning, så støttebeløbet kan hæves til 100 000 EUR pr. fartøj i stedet for pr. virksomhed, således at støtteniveauet bringes tættere på det, der findes i andre økonomiske sektorer;

4.   henleder medlemsstaternes opmærksomhed på de nye fællesskabsretningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur(5), som giver mulighed for skattelettelser og nedsættelse af de sociale bidrag for fællesskabsfartøjer, som fisker uden for Fællesskabets farvande, og anmoder om, at disse foranstaltninger finder anvendelse på de fartøjer, som anmoder herom;

5.   minder om, at en af de påstande, der sammen med de stigende oliepriser fremføres mest af repræsentanter for EU's fiskeriflåde med hensyn til faldet i prisen på fiskerivarer, omhandler den massive import af fiskerivarer til lave priser fra ulovligt fiskeri, og insisterer derfor på:

   a) at Rådet handler ansvarligt og vedtager det kommende direktiv om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, således at kontrollen af import stammende fra ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri kan styrkes og forbedres
   b) at kontrollen af fiskerivarer fra tredjelande forstærkes og forbedres for at sikre, at de samme standarder anvendes i forhold til både importerede varer og varer fra Fællesskabet
   c) at oplysninger om fiskerivarers oprindelse forbedres og forøges, og frem for alt at den obligatoriske anvendelse af varedeklarationer sikres og kontrolleres i alle tilfælde, samt at svindel med varedeklarationer bekæmpes på passende vis;

6.   gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge sit forslag til en revision af den fælles markedsordning for fiskeri- og akvakulturvarer så hurtigt som muligt og i den forbindelse tage højde for Europa-Parlamentets forslag, så fiskerne får mulighed for at få større ansvar for prisfastsættelsen, hvilket kan sikre indkomsterne i sektoren og stabiliteten på markedet, forbedre omsætningen af fiskerivarer og forhøje den merværdi, der opstår;

7.   anmoder om, at planerne for justering af fiskeriflåden kan træde i kraft i alle medlemsstater, og at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed, så der kan foretages en omstrukturering af flåden på frivillig basis, og:

   a) opfordrer Kommissionen til at opstille kriterier, der prioriterer de dele af flåden, der er blevet hårdest ramt af krisen
   b) mener, det er yderst vigtigt, at Den Europæiske Fiskerifonds nationale operationelle programmer revideres, så der gives mulighed for en mere målrettet udnyttelse af midlerne
   c) opfordrer til, at der som en engangsforanstaltning gives støtte til udskiftning af fiskeredskaber med henblik på udvikling af mindre brændstofforbrugende fiskerimetoder
   d) opfordrer til indkøb af udstyr, der kan forbedre brændstofeffektiviteten;

8.   anmoder Kommissionen om at forelægge forslag til en syvårig udligningsordning for CO2-reduktion i fiskerisektoren baseret på den nuværende pris på 25 EUR pr. ton CO2;

9.   anmoder Kommissionen om at støtte etableringen inden for rammerne af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) af en særlig fiskeriorienteret forsknings- og udviklingsfond, der kan hjælpe med finansieringen af projekter rettet mod undersøgelser af alternative energikilder og forbedring af energieffektiviteten i fiskerisektoren;

10.   mener, at ændring og diversificering af fangstudstyr kan bidrage til at reducere fiskerisektorens energiafhængighed;

11.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre en omfattende høring af fiskerisektoren og andre berørte parter for at få input om, hvorledes et sådant mål bedst kan nås, idet det anerkendes, at situationen og dermed løsningerne ikke nødvendigvis er identiske i samtlige fiskerier og regioner;

12.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at formulere specifikke forslag for at lette situationen i de områder, der er mest afhængige af fiskeri;

13.   opfordrer til, at der etableres en trepartsdialog på europæisk plan med deltagelse af alle aktører (offentlige myndigheder, fagforeninger og fiskere) med henblik på at behandle sektorens strukturelle problemer, der ikke blot er en afspejling af oliepriskrisen, samtidig med at fiskernes arbejdsvilkår prioriteres;

14.   kræver, at en drøftelse af dette spørgsmål prioriteres under den næste samling i Rådet (fiskeri), som vil finde sted i juni 2008, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at finde en løsning på krisen;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til repræsentanterne for de europæiske fiskeriorganisationer.

(1) EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.
(2) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 417.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0606.
(4) EUT L 193 af 25.7.2007, s. 6.
(5) EUT C 84 af 3.4.2008, s. 10.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik