Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0305/2008

Συζήτηση :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0308

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 54k
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
H κρίση του τομέα της αλιείας
P6_TA(2008)0308RC-B6-0305/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την κρίση στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006(1), σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου της αλιείας (COM(2006)0103),

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη που διοργάνωσε η Επιτροπή και η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10-11 Μαΐου 2006 για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της αλιείας,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου της αλιείας(2) και της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κρίσης την οποία διέρχεται ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας λόγω της συνεχούς αύξησης των τιμών των καυσίμων, η οποία έχει ξεπεράσει το 300% τα τελευταία πέντε χρόνια και υπερβαίνει το 40% από τον Ιανουάριο του 2008,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των αλιευτικών προϊόντων βρίσκονται σε επίπεδα παρόμοια των προ εικοσαετίας, ενώ, για ορισμένα είδη, οι τιμές έχουν μειωθεί μέχρι και κατά 25% από τις αρχές του έτους, εξαιτίας της μαζικής εισαγωγής προϊόντων που προέρχονται από παράνομη αλιεία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τομέας, σε αντίθεση με άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να ενσωματώσει την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στην τιμή πρώτης πώλησης των προϊόντων του εφόσον, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι αλιείς δεν είναι σε θέση να καθορίσουν τις τιμές,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σχέσης μεταξύ των αποδοχών και των εσόδων από την πρώτη πώληση αλιευμάτων, η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στα εισοδήματα των πληρωμάτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδήματα των αλιέων στην ΕΕ παρουσίασαν πτώση κατά το τρέχον έτος, παρά το γεγονός ότι οι αλιείς αντιμετώπισαν υψηλότερο κόστος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν τεθεί σε ισχύ και τις επακόλουθες αναπροσαρμογές των επιχειρήσεων, η διαρκής επιδείνωση της κρίσης αυτής κατέστησε πολλές εταιρείες μη βιώσιμες οικονομικά, ενώ άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις αφέθηκαν σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, γεγονός το οποίο οδήγησε σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλά κράτη μέλη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξει σοβαρή επένδυση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε νέες τεχνολογίες για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα αλιευτικά σκάφη και σε τρόπους περιορισμού της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει προγράμματα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων από τους στόλους τους και ότι πρέπει να στηριχθούν αυτές οι καινοτομίες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Δέσμης Μέτρων για το Κλίμα και την Ενέργεια, και ότι ο αλιευτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αλιευτικός τομέας θα επέλθει μόνον εάν ληφθούν σοβαρά βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

1.   εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους αλιείς της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης στον αλιευτικό τομέα·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν την καταβολή των ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της 24ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕK για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας(4)·

3.   επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του προς την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον προαναφερθέντα κανονισμό ώστε η ενίσχυση να αυξηθεί στα 100.000 ευρώ ανά σκάφος αντί ανά επιχείρηση, προκειμένου το ύψος της ενίσχυσης να προσεγγίσει το αντίστοιχο άλλων οικονομικών τομέων·

4.   εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στις νέες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων προς τον τομέα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας(5), που επιτρέπουν φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις του εργασιακού κόστους για τα κοινοτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτός των κοινοτικών υδάτων, και ζητεί την άμεση εφαρμογή των μέτρων αυτών για τα σκάφη που θα το ζητήσουν·

5.   υπενθυμίζει ότι, εκτός από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, μία από τις συχνότερα επαναλαμβανόμενες καταγγελίες του αλιευτικού στόλου της ΕΕ, σε σχέση με τη μείωση της τιμής των προϊόντων τους, είναι η μαζική εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές, που προέρχονται από παράνομες αλιεύσεις και, συνεπώς, επιμένει ότι:

   α) το Συμβούλιο πρέπει να ενεργήσει με υπευθυνότητα, εγκρίνοντας την προτεινόμενη οδηγία κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, ώστε να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι έλεγχοι επί των εισαγωγών που προέρχονται από παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία·
   β) πρέπει να ενταθούν και να βελτιωθούν οι έλεγχοι των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες, για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή και στα εισαγόμενα προϊόντα των ίδιων προτύπων που ισχύουν για τα αντίστοιχα κοινοτικά·
   γ) πρέπει να βελτιωθεί και να διευρυνθεί η πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση των αλιευτικών προϊόντων αλλά, κυρίως, να εξασφαλισθεί και να ελέγχεται η υποχρεωτική χρήση μιας ενημερωτικής σήμανσης σε όλες τις περιπτώσεις και να αντιμετωπίζεται καταλλήλως η απάτη στη σήμανση των προϊόντων·

6.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν, την πρότασή της για την αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης των αγορών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, προκειμένου να δοθεί στους αλιείς μεγαλύτερη ευθύνη στον καθορισμό των τιμών και έτσι να διασφαλισθούν τα εισοδήματα του τομέα, να κατοχυρωθεί η σταθερότητα της αγοράς, να βελτιωθεί η εμπορία των αλιευτικών προϊόντων και να αυξηθεί η παραγόμενη προστιθέμενη αξία·

7.   ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, τα σχέδια προσαρμογής του αλιευτικού στόλου και να προβλεφθεί η αναγκαία προς αυτό χρηματοδότηση ώστε να γίνει δυνατή η εθελοντική αναδιάρθρωσή του· προς την κατεύθυνση αυτή:

   α) καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κριτήρια προτεραιότητας για τα τμήματα του στόλου που έχουν επηρεασθεί περισσότερο από την κρίση·
   β) θεωρεί σημαντική την αναθεώρηση των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, έτσι ώστε οι δαπάνες να είναι περισσότερο στοχευμένες·
   γ) ζητεί την παροχή ενίσχυσης για μια εφάπαξ μεταβολή των αλιευτικών εργαλείων που θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο ενεργοβόρες μεθόδους αλιείας·
   δ) ενθαρρύνει την αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ένα επταετές πρόγραμμα αντιστάθμισης για τη μείωση του CO2 στον αλιευτικό τομέα, το οποίο θα βασίζεται στην τρέχουσα τιμή των 25 ευρώ ανά τόνο CO2·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία ειδικού ταμείου έρευνας και ανάπτυξης προσανατολισμένου στην αλιεία, στο πλαίσιο του υφιστάμενου έβδομου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, έτσι ώστε να βοηθηθεί η χρηματοδότηση σχεδίων που θα έχουν ως στόχο τη διερεύνηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον αλιευτικό τομέα·

10.   θεωρεί ότι η μετατροπή και διαφοροποίηση των αλιευτικών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης του αλιευτικού τομέα·

11.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε ευρεία διαβούλευση με τον αλιευτικό τομέα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ζητώντας τις ιδέες τους για το ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι επίτευξης αυτού του στόχου, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση και, κατά συνέπεια, οι λύσεις δεν θα είναι οι ίδιες για όλα τα είδη αλιείας ή για όλες τις περιοχές·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από την αλιεία·

13.   ζητεί τη θέσπιση τριμερούς διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιες διοικήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και αλιείς), με αντικείμενο τα διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα, τα οποία δεν αποτελούν αντανάκλαση μόνο της κρίσης των τιμών του πετρελαίου, και με προτεραιότητα στις συνθήκες εργασίας των αλιέων·

14.   ζητεί, στο πλαίσιο του προσεχούς Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2008, να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το θέμα αυτό και να εγκριθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργανώσεων του αλιευτικού τομέα.

(1) ΕΕ L 223, 15.8.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σ. 417.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0606.
(4) ΕΕ L 193, 25.7.2007, σ. 6.
(5) ΕΕ C 84, 3.4.2008, σ. 10.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου