Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0305/2008

Debatten :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Stemmingen :

PV 19/06/2008 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0308

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 43k
Donderdag 19 juni 2008 - Straatsburg
Crisis in de visserijsector als gevolg van de stijging van de dieselprijs
P6_TA(2008)0308RC-B6-0305/2008

Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2008 over de crisis in de visserijsector als gevolg van de stijging van de dieselprijs

Het Europees Parlement,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds(1),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – Betreffende de verbetering van de economische situatie in de visserijsector (COM(2006)0103),

–   gezien de door de Commissie op 10-11 mei 2006 in Brussel georganiseerde conferentie over nieuwe technologie op het gebied van visserij,

–   gezien de zijn resoluties van 28 september 2006 over de verbetering van de economische situatie van de visserijsector(2) en van 12 december 2007 over de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(3),

–   gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat de huidige crisis in de visserijsector van de Gemeenschap aan de aanhoudende verhoging van de brandstofprijs te wijten is, die de laatste 5 jaar een stijging met meer dan 300% te zien gegeven heeft, en met meer dan 40% sinds januari 2008,

B.   overwegende dat de prijzen van de visproducten met die van 20 jaar geleden te vergelijken zijn en dat er zich voor sommige soorten sinds het begin van het jaar een aanzienlijke prijsdaling van wel 25% voorgedaan heeft als gevolg van massale invoer van illegale vangst,

C.   overwegende dat in de visserijsector − anders dan in andere economische sectoren − de brandstofprijs niet van invloed is op de prijs van het product bij eerste verkoop, omdat de vissers in de huidige situatie de prijzen niet zelf kunnen vaststellen,

D.   overwegende dat de stijging van de brandstofprijzen rechtstreeks en indirect een negatieve invloed heeft op de inkomens van bemanningsleden gezien het verband tussen de lonen enerzijds en de inkomsten uit de eerste vangstverkoop anderzijds,

E.   overwegende dat de inkomens van vissers in de EU dit jaar zijn gedaald, ondanks het feit dat de vissers te maken krijgen met stijgende kosten,

F.   overwegende dat vele ondernemingen door de steeds diepere crisis financieel onrendabel worden, ondanks de lopende herstructureringsplannen en de opeenvolgende aanpassingen in de bedrijfstak, terwijl andere visserijbedrijven in hachelijke situaties terechtkomen, hetgeen in een groot aantal lidstaten tot protestdemonstraties heeft geleid,

G.   overwegende dat aanzienlijke investeringen in nieuwe technologie nodig zijn, zowel op Europees als op nationaal niveau, met het oog op een betere energie-efficiëntie van vissersvaartuigen en een geringere afhankelijkheid van deze vaartuigen van fossiele brandstoffen,

H.   overwegende dat sommige lidstaten programma's aangevat hebben om het energieverbruik van hun vloten te verminderen en dat dergelijke vernieuwingen steun verdienen,

I.   overwegende dat de EU zich in het kader van het energie- en klimaatpakket heeft vastgelegd op een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasuitstoot, en de visserijsector aan deze inspanning kan bijdragen,

J.   overwegende dat alleen een oplossing voor deze situatie kan worden gevonden, als krachtige maatregelen worden genomen, zowel op nationaal als op Europees niveau, op korte, middellange en lange termijn,

1.   betuigt zijn solidariteit met de vissers in de EU en vraagt de Commissie en de Raad aan maatregelen te denken om de huidige crisis in de visserijsector op te lossen;

2.   verzoekt de lidstaten de procedures te bespoedigen om de betaling mogelijk te maken van steun overeenkomstig Verordening (EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector(4);

3.   herhaalt in verband hiermee zijn verzoek dat de Commissie deze verordening herziet om de steun te verhogen tot 100 000 EUR per vaartuig in plaats van per onderneming, zodat het niveau van de steun dichter bij dat van andere bedrijfssectoren wordt gebracht;

4.   vestigt de aandacht van de lidstaten op de nieuwe communautaire richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de Staten in de visserij- en aquacultuursector(5), op grond waarvan belastingverminderingen en verminderingen van de loonkosten zijn toegestaan voor communautaire vaartuigen die actief zijn buiten de communautaire wateren, en verlangt dat de maatregelen in kwestie worden toegepast op de vaartuigen die erom verzoeken;

5.   wijst erop dat de meest gehoorde klachten van de Europese vissersvloot naar aanleiding van de teruglopende prijzen van haar producten niet alleen de stijgende olieprijzen gelden, maar ook de massale import van goedkopere visserijproducten uit illegale visserij, en dringt daarom aan op:

   a) een verantwoord optreden van de Raad door goedkeuring van de nieuwe richtlijn ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) vangsten, zodat de controles op de invoer van IOO-vangsten worden verstrengd en verbeterd,
   b) een scherpere en betere controle op visserijproducten uit derde landen, om te verzekeren dat er voor invoerproducten en producten uit de Gemeenschap dezelfde normen gelden,
   c) een bredere en vollediger informatie over de oorsprong van visserijproducten, waarbij vooral het verplicht gebruik van een informerend etiket in alle gevallen wordt gewaarborgd en gecontroleerd en doelmatig wordt opgetreden tegen bedrog in de etikettering van producten;

6.   herhaalt zijn verzoek aan de Commissie zo snel mogelijk haar voorstel in te dienen voor de herziening van de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten, rekening houdend met de voorstellen van het Europees Parlement, om de vissers meer mogelijkheden te bieden met betrekking tot de prijszetting en zo de inkomens in de sector te garanderen, te zorgen voor marktstabiliteit, het in de handel brengen van visserijproducten te verbeteren en de gegenereerde meerwaarde te verhogen;

7.   wenst dat de aanpassingsplannen voor de visserijvloot in alle lidstaten van kracht worden en dat de noodzakelijke financiële middelen voor vrijwillige herstructurering van de vloot ter beschikking gesteld worden; met het oog hierop:

   a) vraagt de Commissie om voorrangscriteria voor de delen van de vloot op te stellen die het ergst van de crisis te lijden hebben,
   b) acht het daarom van wezenlijk belang de nationale operationele programma's van het Europees Visserijfonds te herbekijken om doelgerichter uitgaven mogelijk te maken,
   c) vraagt bijstand voor een eenmalige vervanging van vangstmateriaal voor minder brandstofintensieve vangstmethoden,
   d) moedigt de aankoop van materiaal om efficiënter gebruik van brandstof te kunnen maken aan;

8.   vraagt de Commissie voorstellen in te dienen voor een compensatieregeling voor vermindering van de CO2-uitstoot in de visserijsector over 7 jaar, uitgaande van de huidige prijs van 25 EUR per ton CO2;

9.   verzoekt de Commissie de oprichting te steunen van een specifiek onderzoeks- en ontwikkelingsfonds voor visserij in het kader van het bestaande zevende Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling om de financiering te ondersteunen van projecten op het gebied van onderzoek van alternatieve energiebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in de visserijsector;

10.   meent dat overschakeling op ander vangstmateriaal en gebruik van een grotere verscheidenheid aan materiaal de energieafhankelijkheid van de visserijsector kan verminderen;

11.   vraagt de Commissie en de lidstaten om de visserijsector en andere belanghebbende partijen op ruime schaal te raadplegen om naar hun meningen over de beste werkwijzen te peilen om een dergelijke doelstelling te bereiken, in het bewustzijn dat de toestand en vandaar ook de oplossingen niet noodzakelijkerwijze in alle onderdelen van de visserij of alle regio's dezelfde zullen zijn;

12.   dringt er bij de Commissie op aan specifieke voorstellen te formuleren om de situatie te verlichten in de gebieden die het meest van visserij afhankelijk zijn;

13.   pleit voor een tripartiete dialoog op Europees niveau tussen alle betrokkenen (overheid, vakbonden en vissers) om zich te buigen over de structurele problemen in de sector − die niet alleen de weerslag zijn van de olieprijzen − waarbij de prioriteit moet uitgaan naar de arbeidsvoorwaarden onder de vissersbevolking;

14.   verlangt dat deze kwestie op de volgende vergadering van de Raad Visserij, die zal plaatshebben in juni 2008, prioritair wordt behandeld en dat de nodige maatregelen om de huidige crisis op te lossen worden goedgekeurd;

15.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de vertegenwoordigers van de organisaties uit de Europese visserijsector.

(1) PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1.
(2) PB C 306 E van 15.12.2006, blz. 417.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0606.
(4) PB L 193 van 25.7.2007, blz. 6.
(5) PB C 84 van 3.4.2008, blz. 10.

Juridische mededeling - Privacybeleid