Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0305/2008

Dezbateri :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Voturi :

PV 19/06/2008 - 5.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0308

Texte adoptate
PDF 207kWORD 54k
Joi, 19 iunie 2008 - Strasbourg
Criza din sectorul pescuitului
P6_TA(2008)0308RC-B6-0305/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 19 iunie 2008 referitoare la criza din sectorul pescuitului datorată creşterii preţului carburanţilor

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit(1),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind îmbunătăţirea situaţiei economice din industria pescuitului (COM(2006)0103),

–   având în vedere conferinţa organizată de Comisie şi desfăşurată la Bruxelles în perioada 10-11 mai 2006 cu privire la noile tehnologii din sectorul pescuitului,

–   având în vedere rezoluţiile sale din 28 septembrie 2006 privind îmbunătăţirea situaţiei economice în sectorul pescuitului(2) şi, respectiv, din 12 decembrie 2007 privind organizarea comună a pieţei în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură(3),

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât criza actuală cu care se confruntă industria pescuitului din Comunitate se datorează creşterii constante a preţului carburanţilor, care în ultimii cinci ani a crescut cu peste 300% şi din ianuarie 2008 cu peste 40%;

B.   întrucât preţurile produselor pescăreşti sunt similare cu cele de acum 20 de ani, iar în cazul anumitor specii a avut loc, de la începutul anului, o scădere considerabilă de până la 25% din cauza importurilor masive de produse obţinute din pescuitul ilegal;

C.   întrucât, în sectorul pescuitului, spre deosebire de alte sectoare ale economiei, preţul carburanţilor nu poate afecta preţul primei vânzări a produselor, având în vedere faptul că, în situaţia actuală, pescarii nu pot fixa preţurile;

D.   întrucât creşterea preţurilor carburanţilor are repercusiuni directe şi indirecte asupra veniturilor echipajelor, ca urmare a legăturii dintre salariile şi veniturile provenite din prima vânzare a capturilor;

E.   întrucât veniturile pescarilor din UE au scăzut anul acesta, în ciuda faptului că aceştia au avut costuri mai ridicate;

F.   întrucât, în ciuda planurilor de restructurare în vigoare şi a ajustărilor comerciale succesive, înrăutăţirea constantă a acestei crize a adus multe societăţi într-o situaţie financiară neviabilă, iar alte întreprinderi de pescuit au ajuns în situaţii de risc crescut, ceea ce provoacă multiple demonstraţii de protest în numeroase state membre;

G.   întrucât este nevoie de o investiţie serioasă, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, în noi tehnologii care să sporească eficienţa energetică a navelor de pescuit şi în modalităţi de a reduce dependenţa acestora de carburanţii fosili;

H.   întrucât anumite state membre au iniţiat scheme menite să reducă consumul de carburanţi de către flotele lor, iar astfel de inovaţii trebuie sprijinite;

I.   întrucât UE s-a angajat să reducă în mod considerabil emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu pachetul energetic şi climatic şi întrucât sectorul de pescuit poate contribui la acest efort;

J.   întrucât soluţia la problemele curente cu care se confruntă sectorul de pescuit poate fi găsită numai dacă se iau măsuri serioase atât la nivel naţional, cât şi la nivel european pe termen scurt, mediu şi lung,

1.   îşi exprimă solidaritatea cu pescarii din Uniune şi solicită Comisiei şi Consiliului să preconizeze măsuri pentru a găsi soluţii pentru situaţia actuală din sectorul pescuitului;

2.   invită statele membre să accelereze procedurile pentru a permite plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 875/2007 din 24 iulie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul pescuitului(4);

3.   în acest sens, îşi reiterează solicitarea adresată Comisiei de a reexamina regulamentul menţionat anterior pentru a creşte ajutorul până la 100 000 EUR per navă, în loc de per întreprindere, astfel încât nivelul ajutorului să fie mai apropiat de cel destinat altor sectoare economice;

4.   atrage atenţia statelor membre asupra noilor orientări comunitare pentru examinarea ajutorului de stat pentru pescuit şi acvacultură(5), care permit acordarea de scutiri de taxe şi reducerea costurilor sociale pentru navele comunitare care operează în afara apelor comunitare şi solicită aplicarea acestor măsuri în cazul navelor care doresc acest lucru;

5.   reaminteşte că, în afară de creşterea preţului petrolului, una dintre cele mai frecvente plângeri primite din partea flotei de pescuit a UE privind scăderea preţului produselor sale se referă la importurile masive de produse pescăreşti la preţuri reduse, obţinute prin pescuit ilegal şi insistă, prin urmare, asupra următoarelor:

   (a) Consiliul să acţioneze într-un mod responsabil şi să adopte viitoarea directivă împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN), astfel încât să se intensifice şi să îmbunătăţească controalele privind importurile provenite din pescuitul INN;
   b) controalele privind produsele pescăreşti din ţări terţe să fie intensificate şi îmbunătăţite, astfel încât să se garanteze aplicarea aceloraşi standarde atât în cazul produselor importate, cât şi în cel al produselor care provin din Comunitate;
   c) informaţiile privind originea produselor pescăreşti să fie mai bune şi mai numeroase, şi, mai presus de toate, să se garanteze şi să se controleze în toate cazurile utilizarea obligatorie a unei etichete informative şi să se abordeze în mod corespunzător problema fraudei în ceea ce priveşte aplicarea de etichete pe produse;

6.   reiterează apelul său către Comisie de a prezenta, cât mai curând posibil, propunerea sa de revizuire a organizării comune a pieţelor produselor pescăreşti şi din acvacultură, luând în considerare propunerile Parlamentului European, pentru a permite pescarilor să aibă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor, garantând, astfel, veniturile din acest sector, asigurând stabilitatea pieţei, îmbunătăţind promovarea produselor pescăreşti şi crescând valoarea adăugată generată;

7.   solicită punerea în aplicare a planurilor de ajustare a flotei de pescuit în toate statele membre şi acordarea mijloacelor financiare necesare pentru restructurarea voluntară a flotelor; în acest scop:

   a) invită Comisia să stabilească criterii prioritare pentru segmentele din flotă care au fost afectate cel mai mult de această criză;
   b) consideră că este esenţial să se revizuiască programele operaţionale naţionale din cadrul Fondului European pentru Pescuit în vederea efectuării unor cheltuieli mai punctuale;
   c) solicită asistenţă pentru realizarea unei schimbări unice a echipamentelor de pescuit pentru obţinerea unei metode de pescuit prin care să se consume mai puţin combustibil;
   d) încurajează achiziţionarea de echipament pentru creşterea eficienţei consumului de combustibil;

8.   invită Comisia să prezinte propuneri privind o schemă de compensare pentru o perioadă de şapte ani în vederea reducerii CO2 din sectorul pescuitului, care să se bazeze pe preţul actual de 25 € per tonă de CO2;

9.   invită Comisia să sprijine crearea, în cadrul celui de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare actual, a unui fond pentru aceste două domenii, destinat în mod special sectorului pescuitului, pentru a se facilita finanţarea proiectelor de cercetare a surselor alternative de energie şi de creştere a eficienţei energetice în sectorul pescuitului;

10.   consideră că schimbarea şi diversificarea echipamentelor de pescuit pot contribui la diminuarea dependenţei de energie a sectorului pescuitului;

11.   invită Comisia şi statele membre să se consulte pe larg cu reprezentanţii sectorului pescuitului şi cu alte părţi interesate şi să le ceară opiniile cu privire la cele mai bune metode de realizare a unui astfel de obiectiv, recunoscând faptul că situaţia şi deci şi soluţiile nu vor fi neapărat aceleaşi pentru toate activităţile de pescuit sau pentru toate regiunile;

12.   îndeamnă Comisia să redacteze propuneri specifice de ameliorare a situaţiei în zonele care depind cel mai mult de activităţile de pescuit;

13.   solicită crearea unui dialog tripartit la un nivel european între toate părţile interesate (administraţii publice, sindicate şi pescari) pentru rezolvarea probelor structurale din acest sector, care nu sunt doar o urmare a crizei cauzate de preţul carburanţilor, prioritate având condiţiile de lucru ale pescarilor;

14.   solicită ca, în cadrul următorului Consiliu al miniştrilor pentru sectorul pescuitului, care va avea loc în iunie, acest subiect să aibă prioritate şi să se adopte măsurile necesare pentru rezolvarea acestei crize;

15.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi reprezentanţilor organizaţiilor europene din sectorul pescuitului.

(1) JO L 223, 15.8.2006, p. 1.
(2) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 417.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2007)0606.
(4) JO L 193, 25.7.2007, p. 6.
(5) JO C 84, 3.4.2008, p.10.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate