Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0235/2008

Forhandlinger :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Afstemninger :

PV 19/06/2008 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 70k
Torsdag den 19. juni 2008 - Strasbourg
Forberedelse af topmødet EU/Rusland (26.-27. juni 2008)
P6_TA(2008)0309RC-B6-0235/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2008 om topmødet mellem EU og Rusland i Khanty-Mansiisk den 26.-27. juni 2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side(1), som trådte i kraft i 1997 og udløb i 2007,

-   der henviser til beslutningerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 26. maj 2008 om godkendelse af forhandlingsdirektiver til en aftale, som vil være en ny omfattende ramme for EU's forbindelser med Rusland,

-   der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om EU's forbindelser med Rusland, navnlig beslutningen af 14. november 2007 om topmødet mellem EU og Rusland(2), afholdt i Mafra, Portugal den 26. oktober 2007,

-   der henviser til menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland og navnlig den syvende runde den 17. april 2008 vedrørende medie-, ytrings- og forsamlingsfrihed, især i lyset af det nyligt afholdte parlaments- og præsidentvalg, civilsamfundets funktion, mindretals rettigheder og bekæmpelse af racisme og fremmedhad samt børns rettigheder,

-   der henviser til den statusrapport for 2007, som Kommissionen har udarbejdet og udgivet i marts 2008 om gennemførelse af de fælles områder for EU og Rusland,

-   der henviser til resultatet af det ottende møde i Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland om frihed, sikkerhed og retfærdighed, der blev afholdt den 24.-25. april 2008 i Skt. Petersborg,

-   der henviser til erklæringen fra formanden for Europa-Parlamentets Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland, efter at arbejdsgruppen EU-Rusland havde aflagt besøg i Moskva den 17.-18. marts 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland har udviklet sig løbende i det seneste årti, hvilket har ført til en dybtgående og omfattende økonomisk integration og indbyrdes afhængighed, som uden tvivl vil blive øget yderligere i den nærmeste fremtid,

B.   der henviser til, at EU og Rusland, der er medlem af FN's Sikkerhedsråd, har et fælles ansvar for den globale stabilitet og sikkerhed, og at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland har central betydning for stabilitet, sikkerhed og velfærd i Europa,

C.   der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for den fremtidige udvikling og intensivering af samarbejdet mellem de to parter;

D.   der henviser til, at forhandlingerne om en sådan ny strategisk partnerskabsaftale bør indledes snarest muligt på grundlag af de fremskridt, der allerede er gjort hen imod oprettelsen af de fire fælles områder: et fælles økonomisk område, et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område for ekstern sikkerhed og et område for forskning, uddannelse og kultur; som henviser til, at en hurtig gennemførelse af disse fire fælles områder bør stå i centrum for forhandlingerne om denne nye strategiske partnerskabsaftale,

E.   der henviser til, at medlemsstaterne efter betydelige fremskridt med hensyn til det russiske forbud mod import af kød og landbrugsprodukter fra Polen og forsikringer vedrørende lukningen af Druzhba-rørledningen, der af Lituaen ses som en politisk gengældelsesforanstaltning, endelig nåede til enighed om fastlæggelsen af et nyt forhandlingsmandat for en ny aftale, som skal erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, der udløb ved udgangen af sidste år,

F.   der henviser til, at Dmitrij Medvedev formelt blev taget i ed som præsident for Den Russiske Føderation den 7. maj 2008, og som henviser til, at den nye præsident udnævnte den tidligere præsident, Vladimir Putin, til premierminister - en udnævnelse, der blev bekræftet af Dumaen med overvældende flertal,

G.   der henviser til, at ændringerne i den russiske ledelse efter valget til Dumaen sidste år og præsidentvalget tidligere i år kan sætte nyt skub i forbindelserne mellem EU og Rusland, i forbedringer af Ruslands forbindelser med nogle af dets nære naboer samt i udviklingen af demokrati og retsstatsprincippet i Rusland,

H.   der henviser til, at den nye russiske præsident, Dmitrij Medvedev, i sin indsættelsestale bekræftede sin forpligtelse til at indføre et fuldt udviklet og effektivt retssystem som en væsentlig forudsætning for den økonomiske og sociale udvikling i Rusland såvel som til at øge Ruslands indflydelse i det internationale samfund og gøre Rusland mere åbent for den øvrige verden og fremme dialogen med andre befolkninger på ligeværdigt grundlag, og som henviser til, at præsident Medvedev som et første skridt har vedtaget at oprette et antikorruptionsråd, som han selv vil påtage sig formandskabet for,

I.   der henviser til, at Den Russiske Føderations tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) ville udgøre et betydeligt bidrag til yderligere forbedring af de økonomiske forbindelser mellem Rusland og EU, forudsat at der indgås en bindende forpligtelse til fuld overholdelse og gennemførelse af WTO-forpligtelser og -tilsagn,

J.   der henviser til, at energiforsyningssikkerhed er en af de største udfordringer for Europa og et af de vigtigste områder for samarbejdet med Rusland, og at der må gøres en fælles indsats for at anvende energitransportsystemerne fuldt ud og effektivt, både de allerede eksisterende og dem, som skal udvikles yderligere; som henviser til, at EU's store afhængighed af fossile brændstoffer undergraver udviklingen af en afbalanceret, sammenhængende og værdibaseret europæisk strategi over for Rusland,

K.   der henviser til, at Rusland for nylig har inddraget nogle af EU's største energivirksomheder i et strategisk partnerskab inden for adskillige store energiprojekter eller har tilladt EU-virksomheder at købe et begrænset antal strategiske andele i russiske virksomheder; der henviser til, at det er af afgørende betydning at opretholde retssikkerhed og ejendomsrettigheder for at fastholde de udenlandske investeringer i Rusland på det nuværende niveau,

L.   der henviser til, at tvister om betingelser for levering og transmission af energi bør løses gennem forhandlinger, hvor der ikke sker forskelsbehandling, og som gennemføres på en gennemskuelig måde, og at de aldrig må bruges som instrument til at lægge politisk pres på EU's medlemsstater og landene i det fælles naboområde,

M.   der henviser til, at en kommende aftale mellem EU og Den Russiske Føderation derfor bør omfatte principperne i traktaten om det europæiske energicharter,

N.   der henviser til, at EU og Den Russiske Føderation i fællesskab kan og bør spille en aktiv rolle for at skabe fred og stabilitet på det europæiske kontinent, navnlig i det fælles naboområde og i andre dele af verden,

O.   der henviser til, at EU og Den Russiske Føderation navnlig bør samarbejde om at finde en endelig løsning på Kosovos internationale status og en fredelig løsning på de stadig mere farlige konflikter i Abkhasien, Sydossetien, Nagorno Karabakh og Transdnestrien,

P.   der henviser til, at situationen i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien, efter at de russiske myndigheder har besluttet at etablere formelle forbindelser med disse udbryderrepublikker, er blevet yderligere forværret, og at dette sætter spørgsmålstegn ved de russiske styrkers rolle som neutral fredsbevarende faktor og undergraver Georgiens territoriale integritet,

Q.   der henviser til, at Rusland har indstillet sin deltagelse i traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa (CFE-traktaten), og er kommet med udtalelser om, at det vil bremse NATO-landes inspektion og kontrol af landets militære anlæg og ikke længere vil begrænse antallet af konventionelle våben,

R.   der henviser til, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, efter sit møde med EU's ministertrojka tirsdag den 29. april 2008 i Luxembourg bekræftede Ruslands deltagelse i EU's militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA), som påbegyndtes den 28. januar 2008(3)

S.   der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation fortsat vækker alvorlig bekymring, hvad angår respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og overholdelse af fælles demokratiske principper, regler og procedurer; som henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldgyldigt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og derfor har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder,

T.   der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder samlet i sine forbindelser med Den Russiske Føderation samt baserer disse forbindelser på fælles interesser og fælles værdier,

1.   understreger, at det kommende topmøde vil blive det første topmøde mellem EU og Rusland, som Ruslands nyvalgte præsident, Dmitrij Medvedev, deltager i, og håber, at dette møde vil betyde, at der sker en forbedring af forbindelserne mellem EU og Rusland;

2.   bekræfter på ny sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en vigtig partner i opbygningen af et strategisk samarbejde, og at EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med Rusland, men også en målsætning om tæt samarbejde på den internationale scene og inden for det fælles naboområde;

3.   understreger betydningen af sammenhold mellem EU's medlemsstater i deres forbindelser med Rusland og opfordrer medlemsstaterne til at prioritere langsigtede fordele ved en samlet holdning i forhandlingerne med Den Russiske Føderation i forhold til eventuelle kortsigtede fordele ved bilaterale aftaler om enkeltspørgsmål;

4.   udtrykker sin støtte til, at forbindelserne med Rusland for fremtiden udvikles på en mere engageret måde, hvor der vedvarende fokuseres på de fire fælles områder og behovet for en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale samt på konkret samarbejde, fælles projekter og gennemførelse af de forpligtelser og aftaler, der indtil videre er indgået;

5.   udtrykker sin tilfredshed med, at det endelig har været muligt at overvinde hindringerne for opnåelse af enighed om mandatet for forhandlingerne med Den Russiske Føderation om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale;

6.   opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til – sammen med Den Russiske Føderations regering – at bruge det 21. topmøde mellem EU og Rusland i Khanty-Mansiisk som et reelt nyt udgangspunkt for yderligere intensivering af forbindelserne mellem EU og Rusland ved at indlede forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale og dermed skabe grundlaget for flere konkrete resultater i den nærmeste fremtid;

7.   glæder sig over den nye præsident Medvedevs udtalelser i sin indsættelsestale om de borgerlige rettigheders betydning, hvor han også gentog, at han offentligt har forsvaret retsstatsprincippet og menneskerettighedernes betydning; forventer, at disse ord vil blive fulgt op af handling, og at Rusland vil iværksætte de nødvendige reformer, som vil bane vejen for et fuldgyldigt demokratisk system;

8.   udtrykker sin dybe bekymring over de fortsatte indberetninger fra russiske og internationale menneskerettighedsorganisationer om brug af tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling i fængsler, på politistationer og i hemmelige tilbageholdelsescentre i Tjetjenien; udtrykker endvidere sin dybe bekymring over de stadig hyppigere overgreb mod mindretal på grund af etnisk oprindelse, race og religion i Rusland;

9.   gentager sin opfordring til at intensivere menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland for at gøre den mere effektiv og resultatorienteret med deltagelse af andre russiske ministre end udenrigsministeren og med fuld inddragelse af Europa-Parlamentet på alle planer; mener i den forbindelse, at de orienterende møder, Kommissionen har arrangeret med aktører fra civilsamfundet forud for den mere officielle dialog, er et vigtigt redskab, som bør styrkes behørigt, og at de russiske myndigheder bør tage hensyn hertil med henblik på at omdanne dem til et reelt juridisk seminar med deltagelse af akademikere, repræsentanter for civilsamfundet og embedsmænd fra begge parter;

10.   understreger, at et solidt og uafhængigt civilsamfund er en afgørende og uundværlig faktor i et reelt og modent demokrati; er i den forbindelse dybt foruroliget over den forværrede situation, som menneskerettighedsforkæmpere befinder sig i, og de vanskeligheder, som ngo'er, der er aktive på områderne fremme af menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og økologiske spørgsmål, står over for i forbindelse med registrering og udførelse af deres opgaver; er bekymret over den netop ændrede lovgivning om ekstremisme, der kan få betydning for den frie udveksling af oplysninger og få de russiske myndigheder til at begrænse uafhængige journalisters og politiske modstanderes ytringsfrihed;

11.   opfordrer Den Russiske Føderation til at vise sit engagement i forhold til fælles værdier ved at ratificere tillægsprotokol 14 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder , hvormed den gør det muligt at komme videre med vigtige reformer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der er bebyrdet med en pukkel på titusindvis af uafsluttede sager; opfordrer de russiske myndigheder til at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

12.   glæder sig over, at topmødet mellem EU og Rusland vil blive afholdt i det administrative center for det autonome distrikt Khanty-Mansiisk; opfordrer Rådets formandskab til at udnytte de muligheder, som topmødet, der efterfølges af det finsk-ugriske folks femte verdenskongres, giver for at drøfte de vanskeligheder, det finsk-ugriske mindretal i Rusland står over for, for så vidt angår politisk repræsentation samt beskyttelse og udvikling af deres kulturelle og sproglige identitet;

13.   understreger desuden betydningen af, at der skabes et fælles økonomisk område, og at de målsætninger, der blev vedtaget i køreplanen herfor, udvikles yderligere, især hvad angår etablering af et åbent og integreret marked mellem EU og Rusland;

14.   glæder sig over, de fremskridt, der er sket siden det sidste EU-Rusland topmøde i Mafra, hvad angår Ruslands tiltrædelse af WTO, hvilket vil skabe lige vilkår for erhvervskredse på begge sider og i høj grad støtte Ruslands bestræbelser på at opbygge en moderne, diversificeret højteknologisk økonomi; opfordrer Rusland til at tage de nødvendige skridt til at fjerne de resterende hindringer for tiltrædelsesprocessen, navnlig hvad angår eksport- og toldafgifter, og gøre det muligt fuldt ud at overholde og gennemføre de forpligtelser, der følger med et WTO-medlemskab, hvorefter EU bør indlede drøftelser om indgåelse af en frihandelsaftale med Den Russiske Føderation;

15.   insisterer endvidere på, at der snart bliver indgået en aftale om told på eksport af råtømmer fra Den Russiske Føderation til EU; beklager, at Rusland ikke har overholdt sit tilsagn om at udfase gebyrer for overflyvning af Sibirien, og opfordrer Rusland til at undertegne den aftale herom, som blev indgået på topmødet i Samara;

16.   understreger betydningen af at forbedre vilkårene for europæiske investeringer i Rusland, hvilket kun kan ske ved at fremme og lette ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsbetingelser, mindre bureaukrati og tovejsinvesteringer; er bekymret over den manglende forudsigelighed i myndighedernes anvendelse af regler;

17.   glæder sig over den intensiverede dialog mellem EU og Rusland om energispørgsmål og miljøbeskyttelse; fremhæver energiimportens betydning for de europæiske økonomier, idet den repræsenterer en reel mulighed for yderligere handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem EU og Rusland; understreger, at principperne om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed samt princippet om lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer bør ligge til grund for et sådant samarbejde; glæder sig over Ruslands tiltrædelse af Kyoto-protokollen og understreger, at der er behov for fuld opbakning fra Ruslands side til bindende mål for klimaændringer efter Kyoto; opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at principperne i traktaten om det europæiske energicharter, transitprotokollen hertil og G8-konklusionerne indarbejdes i en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, herunder yderligere samarbejde om energieffektivitet, nedbringelse af CO2-emissioner og vedvarende energi, bl.a. brug af bioenergi; påpeger, at disse principper bør anvendes på større energiinfrastrukturprojekter; opfordrer til, at EU taler med én stemme over for Rusland, når det drejer sig om disse følsomme energispørgsmål; opfordrer partnerne i energidialogen mellem EU og Rusland til at undersøge muligheden for at bruge euroen som fremtidigt grundlag for betaling af energileverancer for dermed at blive mere uafhængig af tredjelandes valutaer;

18.   er bekymret over sikkerheden i den nukleare sektor i Den Russiske Føderation, dennes planer om at eksportere nuklear teknologi og nukleart materiale til andre lande og den dermed forbundne nukleare sikkerhed og risiciene for spredning i den forbindelse;

19.   opfordrer Den Russiske Føderation til at støtte udviklingen af sektoren for vedvarende energi på en miljøvenlig og bæredygtig måde; opfordrer Den Russiske Føderation til at garantere avancerede miljøstandarder for alle de olie- og gasprojekter, der i øjeblikket gennemføres eller planlægges gennemført på russisk territorium;

20.   glæder sig over de fremskridt, som EU og Rusland har gjort i forbindelse med virkeliggørelsen af deres fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og som hidtil primært har drejet sig om gennemførelsen af aftalerne om lempelse af visumregler og tilbagetagelse af personer, hvilket har vist sig at være et vigtigt skridt hen imod visumfri indrejse på længere sigt; opfordrer til yderligere samarbejde om ulovlig indvandring, bedre kontrol af identitetsdokumenter og øget udveksling af oplysninger om terrorisme og organiseret kriminalitet; understreger, at Rådet og Kommissionen skal sikre, at Rusland overholder alle betingelserne i enhver indgået aftale om ophævelse af visumkravene mellem de to parter med henblik på at forhindre enhver form for brud på sikkerheden i Europa;

21.   påpeger, at Rusland, der sidste år ændrede sine visumregler og ophørte med at udstede etårige forretningsvisa dækkende flere indrejser, som mange europæiske arbejdstagere tidligere havde anvendt, risikerer at komme til at stå over for en voldsom udvandring af ledere og arbejdstagere fra EU, medmindre de nye regler ændres, og det bureaukrati, man skal igennem for at opnå visum og arbejdstilladelser, gøres mindre omstændeligt;

22.   glæder sig over intensiveringen af samarbejdet mellem EU og Rusland på rumforskningsområdet som led i trepartsdialogen om rummet, der indledtes i marts 2006 mellem Kommissionen, Den Europæiske Rumorganisation og Roscosmos (Den Russiske Føderations Rumorganisation), og som omfatter anvendelse af rumteknik (satellitnavigation, jordobservation og satellitkommunikation), adgang til rummet (løfteraketter og fremtidige rumtransportsystemer), rumforskning og udvikling af rumteknologi; bemærker, at rummet er blevet udpeget som en prioriteret sektor inden for det fælles økonomiske område;

23.   opfordrer til, at Den Russiske Føderation deltager i processen med at opbygge europæiske forskningsinfrastrukturer, der støttes som led i Fællesskabets rammeprogrammer; mener, at et sådant initiativ vil muliggøre effektiv udnyttelse og yderligere udvikling af betragtelige russiske menneskelige og finansielle ressourcer inden for forskning, udvikling og innovation og dermed være til gavn for både Europa og Rusland;

24.   opfordrer Ruslands og USA's regeringer til at intensivere drøftelserne om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål og inddrage EU's medlemsstater direkte eller indirekte; opfordrer indtrængende begge staters regeringer til fuldt ud at inddrage EU og dets medlemsstater i disse drøftelser og afstå fra alle tiltag og beslutninger, der vil kunne ses som en trussel mod fred og stabilitet på det europæiske kontinent;

25.   opfordrer den russiske regering til – sammen med Den Europæiske Union og de øvrige medlemmer af kontaktgruppen for Kosovo – at yde et positivt bidrag til bestræbelserne på at finde frem til en varig politisk løsning på spørgsmålet om Kosovos fremtidige status og en yderligere styrkelse af stabiliteten i det vestlige Balkan;

26.   henstiller til Rusland ikke at modsætte sig udsendelsen af Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX Kosovo)(4) og at yde fuld støtte til OSCE samt bekræfte denne organisations mandat med henblik på at sikre, at alle garantierne nedfældet i Kosovos forfatning og alle tilsagnene fra myndighederne i Kosovo med hensyn til institutionel decentralisering og beskyttelse af ikke-flertalssamfund samt den kulturelle og arkitektoniske arv i fuldt omfang bliver ført ud i livet;

27.   opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med den russiske regering at udvikle fælles initiativer til styrkelse af sikkerhed og stabilitet i det fælles naboområde, navnlig gennem en øget dialog om etablering af demokrati i Belarus, og gennem en fælles indsats for endelig at få løst konflikterne i Abkhasien, Sydossetien, Nagorno Karabakh og Transdnestrien;

28.   udtrykker sin alvorlige bekymring over Ruslands beslutning om at oprette udvidede forbindelser med de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien, og gentager sin fulde støtte til Georgiens territoriale integritet; opfordrer Rusland til at afstå fra yderligere handlinger, der vil kunne forværre spændingerne, og at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre forholdet til Georgien; håber, at det nyligt afholdte møde i Skt. Petersborg mellem præsident Medvedev og præsident Saakashvili vil føre til forbedringer i forholdet mellem Rusland og Georgien;

29.   opfordrer Rådets formandskab til under topmødet mellem EU og Rusland at rejse dels spørgsmålet om et russisk flys nedskydning af en georgisk drone, dels spørgsmålet om den væsentlige forøgelse af antallet af russiske tropper i Abkhasien, der har fundet sted for nylig, samt at tilbyde et større engagement fra EU's side i konfliktløsningsprocessen;

30.   opfordrer EU og Rusland som medlem af FN's Sikkerhedsråd og Kvartetten til at fortsætte deres bestræbelser på at gøre fremskridt i Mellemøsten; påpeger endvidere behovet for yderligere samarbejde med Rusland for at undgå spredning af masseødelæggelsesvåben og opfordrer begge parter til at påtage sig deres ansvar, navnlig i forbindelse med det nordkoreanske og det iranske atomspørgsmål;

31.   opfordrer Rusland til at tage sin ensidige suspendering af overholdelsen af CFE-traktaten op til fornyet overvejelse og via forhandlinger beskytte sine legitime interesser og dermed undgå en udhulning af CFE-traktaten; opfordrer NATO-medlemmerne til at ratificere den ændrede version af traktaten fra 1999;

32.   glæder sig over Ruslands beslutning om at bistå EU med udførelsen af den fredsbevarende mission i Tchad og Den Centralafrikanske Republik (RCA) og støtter erklæringen fra den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og EU's højtstående repræsentant Javier Solana, hvoraf det fremgår, at samarbejde mellem Rusland og EU om krisestyring ikke vil være begrænset til Ruslands deltagelse i den ovennævnte EUFOR Tchad/RCA-mission, og at begge parter er parate til at undertegne en rammeaftale om dette emne på grundlag af et ligeværdigt partnerskab og samarbejde;

33.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og Den Russiske Føderation, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1) EFT L 327 af 28.11.1997, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0528.
(3) Rådets fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 21). og Rådets afgørelse 2008/101/FUSP af 28. januar 2008 (EUT L 34 af 8.2.2008, s. 39).
(4) Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 (EUT L 42 af 16.2.2008, s. 92).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik