Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0235/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 250kWORD 85k
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg
Samit EÚ – Rusko
P6_TA(2008)0309RC-B6-0235/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2008 o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 26. – 27. júna 2008 v Chantyjsku-Mansijsku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane(1), ktorá nadobudla platnosť v roku 1997 a ktorej platnosť sa skončila v roku 2007,

–   so zreteľom na rozhodnutia Rady pre všeobecné záležitosti z 26. mája 2008, v ktorých schválila pokyny týkajúce sa rokovania o dohode, ktorá ustanoví nový komplexný rámec vzťahov EÚ s Ruskom,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení vydanom po samite v Petrohrade, ktorý sa uskutočnil 31. mája 2003, o vytvorení spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vzťahoch EÚ a Ruska, a najmä na uznesenie zo 14. novembra 2007 o samite EÚ – Rusko(2), ktorý sa konal v Mafre v Portugalsku 26. októbra 2007,

–   so zreteľom na konzultácie EÚ a Ruska o ľudských právach, a najmä na ich siedme kolo, ktoré sa konalo 17. apríla 2008 a ktoré bolo venované slobode médií, prejavu a zhromažďovania, najmä vzhľadom na nedávne parlamentné a prezidentské voľby, fungovaniu občianskej spoločnosti, právam príslušníkov menšín, boju proti rasizmu a xenofóbii a právam detí,

–   so zreteľom na správu o pokroku v realizácii spoločného priestoru  EÚ a Ruska v roku 2007 pripravenú Komisiou a uverejnenú v marci 2008,

–   so zreteľom na výsledok ôsmej schôdze Stálej rady pre partnerstvo EÚ – Rusko v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá sa konala v dňoch 24. a 25. apríla 2008 v Petrohrade,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu delegácie Európskeho parlamentu pri Stálej rade pre partnerstvo a spoluprácu EÚ a Ruska, ktoré nasledovalo po návšteve pracovnej skupiny EÚ – Rusko v dňoch 17. až 18. marca 2008 v Moskve,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa za posledných desať rokov stabilne vyvíjajú smerom k hlbšej a komplexnejšej hospodárskej integrácii a previazanosti, ktorá sa má v blízkej budúcnosti ešte zintenzívniť,

B.   keďže EÚ a Rusko, ktoré je členom Bezpečnostnej rady OSN, nesú spoločnú zodpovednosť za globálnu stabilitu a bezpečnosť a keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom majú osobitný význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v Európe,

C.   keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskom má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma partnermi,

D.   keďže rokovania o takejto novej dohode o strategickom partnerstve by sa mali začať čo najskôr na základe pokroku, ktorý sa už dosiahol na ceste k vytvoreniu štyroch spoločných priestorov, a to spoločného hospodárskeho priestoru, priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestoru vonkajšej bezpečnosti a priestoru pre výskum, vzdelávanie a kultúru; keďže rýchle zavedenie týchto štyroch spoločných priestorov by malo byť hlavnou témou rokovaní o novej dohode o strategickom partnerstve,

E.   keďže po značnom pokroku v otázke ruského embarga na dovoz mäsa a iných poľnohospodárskych produktov z Poľska a po zárukách v súvislosti s uzatvorením ropovodu Družba, ktoré Litva chápala ako odvetné politické opatrenie, sa napokon podarilo dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi o ukončení nového rokovacieho mandátu týkajúceho sa novej dohody nahrádzajúcej súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorej platnosť sa skončila koncom minulého roka,

F.   keďže 7. mája 2008 zložil Dimitrij Medvedev slávnostnú prísahu a stal sa prezidentom Ruskej federácie; keďže nový prezident menoval bývalého prezidenta Vladimíra Putina za nového predsedu vlády, ktorý bol potvrdený v úrade prevažnou väčšinou hlasov v Dume,

G.   keďže zmeny vo vedení Ruska po minuloročných voľbách do Dumy a po prezidentských voľbách začiatkom tohto roka môžu byť novým podnetom pre vzťahy EÚ s Ruskom, na zlepšenie vzťahov Ruska s niektorými jeho susedmi a na rozvoj demokracie a zásad právneho štátu v Rusku,

H.   keďže nový ruský prezident Dimitrij Medvedev vo svojom inauguračnom prejave potvrdil záväzok vytvoriť vyspelý a účinný právny systém ako základnú podmienku hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Rusku, ako aj zvýšiť vplyv Ruska na medzinárodnej scéne, otvoriť Rusko viac svetu a napomáhať rovnoprávnemu dialógu s ostatnými národmi; keďže prezident Medvedev ako prvý krok nariadil vytvorenie protikorupčnej rady, ktorej bude sám predsedať,

I.   keďže vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by pod podmienkou úplného dodržiavania a uplatňovania záväzkov a povinností vyplývajúcich z členstva vo WTO predstavoval výrazný prínos k ďalšiemu zlepšeniu hospodárskych vzťahov medzi Ruskom a EÚ,

J.   keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najväčších výziev pre Európu a jednou z hlavných oblastí spolupráce s Ruskom; keďže je potrebné spoločne sa usilovať o úplné a účinné využitie systémov prepravy energie, a to tak existujúcich systémov, ako aj tých, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať, keďže veľká závislosť EÚ od fosílnych palív bráni vytvoreniu vyrovnaného, jednotného a hodnotovo zameraného postoja Európy k Rusku,

K.   keďže Rusko v nedávnom čase zapojilo niekoľko najväčších energetických spoločností EÚ do úlohy strategického partnerstva v niekoľkých dôležitých energetických projektoch alebo umožnilo spoločnostiam z EÚ v obmedzenej miere kúpiť strategický podiel v ruských spoločnostiach; keďže udržanie právnej istoty a vlastníckych práv má podstatný význam pre zachovanie súčasnej úrovne zahraničných investícií v Rusku,

L.   keďže spory o podmienkach dodávok a prepravy energie by sa mali riešiť na základe rokovaní nediskriminačným a transparentným spôsobom a nesmú sa nikdy použiť ako nástroj politického nátlaku na členské štáty EÚ a krajiny v spoločnom susedstve,

M.   keďže budúca dohoda medzi EÚ a Ruskom by preto mala zahŕňať zásady Zmluvy o energetickej charte,

N.   keďže EÚ a Rusko by spolu mohli a mali zohrávať aktívnu úlohu pri nastolení mieru a stability na európskom kontinente, predovšetkým v spoločnom susedstve, ako aj v ďalších častiach sveta,

O.   keďže EÚ a Rusko by mali osobitne spolupracovať na nájdení konečného riešenia medzinárodného postavenia Kosova a mierového urovnania pretrvávajúcich nebezpečných konfliktov v Abcházsku, Južnom Osetsku, Náhornom Karabachu a Podnestersku,

P.   keďže po rozhodnutí ruských orgánov nadviazať právne vzťahy s odpadlíckymi republikami Abcházsko a Južné Osetsko sa situácia v týchto gruzínskych regiónoch naďalej zhoršuje, čo spochybňuje úlohu ruských íl ako neutrálnych mierových síl a oslabuje územnú integritu Gruzínska,

Q.   keďže Rusko pozastavilo svoju účasť na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe a vyhlásilo, že ukončí inšpekcie a kontroly svojich vojenských základní zo strany krajín NATO a že prestane obmedzovať počet svojich konvenčných zbraní,

R.   keďže ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov potvrdil po svojom stretnutí s ministerskou trojkou EÚ v utorok 29. apríla 2008 v Luxemburgu účasť Ruska na vojenskej operácii EÚ v Čade a v Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA, ktorá začala 28. januára 2008(3)),

S.   keďže pretrváva vážne znepokojenie nad vývojom v Rusku v súvislosti s rešpektovaním a ochranou ľudských práv a s dodržiavaním spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov; keďže Rusko je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a preto sa hlási k zásadám demokracie a dodržiavania základných ľudských práv,

T.   keďže je dôležité, aby EÚ vystupovala ako celok, preukazovala solidaritu a jednotnosť vo vzťahoch s Ruskom a aby tieto vzťahy boli založené na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách,

1.   zdôrazňuje, že nadchádzajúci samit bude prvým samitom EÚ – Rusko, na ktorom sa zúčastní novozvolený ruský prezident Dimitrij Medvedev, a vyjadruje nádej, že toto stretnutie bude príležitosťou na zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Ruskom;

2.   opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko zostáva dôležitým partnerom pri budovaní strategickej spolupráce, a že EÚ a Rusko spoločne zdieľajú nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce na medzinárodnej scéne i v rámci spoločného susedstva;

3.   zdôrazňuje význam jednoty členských štátov EÚ v ich vzťahu s Ruskom a vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali dlhodobý prínos spoločnej pozície v rokovaniach s Ruskom pred možnými krátkodobými výhodami dvojstranných dohovorov o individuálnych otázkach;

4.   vyjadruje podporu myšlienke, aby sa budúce vzťahy s Ruskom rozvíjali angažovanejšie, pričom pozornosť sa bude naďalej sústreďovať na oblasti v rámci štyroch spoločných priestorov a na potrebu novej dohody o partnerstve a spolupráci, a aby sa tieto vzťahy zameriavali na konkrétnu spoluprácu, spoločné projekty a plnenie záväzkov a dohôd, ktoré sa doteraz uzavreli;

5.   vyjadruje spokojnosť, že napokon bolo možné prekonať prekážky a dosiahnuť dohodu o mandáte na rokovanie s Ruskom o novej dohode o partnerstve a spolupráci;

6.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty – spoločne s ruskou vládou– aby využili 21. samit EÚ – Rusko v Chantyjsku-Mansijsku ako skutočne nový východiskový bod ďalšieho prehlbovania vzťahov medzi EÚ a Ruskom tým, že začnú rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci a vytvoria tak platformu pre ďalšie konkrétne výsledky v blízkej budúcnosti;

7.   víta zdôraznenie občianskych práv počas inauguračného prejavu Dimitrija Medvedeva a jeho pripomenutie, že verejne podporuje zásadu právneho štátu a dôležitosť ľudských práv; očakáva, že po týchto slovách budú nasledovať skutky a že Rusko uskutoční potrebné reformy, ktoré vytvoria podmienky pre plnohodnotný demokratický systém;

8.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustálymi správami ruských a medzinárodných organizácií z oblasti ľudských práv o používaní mučenia a o neľudskom a ponižujúcom zaobchádzaní vo väzeniach, policajných staniciach a tajných väzniciach v Čečensku; vyjadruje ďalej svoje hlboké znepokojenie nad čoraz častejšími útokmi na etnické, rasové a náboženské menšiny v Rusku;

9.   opakovane vyzýva na zintenzívnenie konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach, aby boli účinnejšie, zameriavalo sa viac na výsledky, umožňovalo účasť iných ruských ministerstiev ako ministerstva zahraničných vecí a aby sa na nich mohol v plnom rozsahu a na všetkých úrovniach zúčastňovať Európsky parlament; domnieva sa v tejto súvislosti, že brífingy organizované Komisiou s aktérmi občianskej spoločnosti pred oficiálnymi konzultáciami predstavujú významný nástroj, ktorý by mali ruské orgány náležite posilňovať a zohľadňovať s cieľom vytvoriť z nich plnohodnotný právny seminár za účasti akademickej obce, zástupcov občianskej spoločnosti a úradníkov oboch strán;

10.   zdôrazňuje, že silná a nezávislá občianska spoločnosť je základnou a nenahraditeľnou zložkou skutočnej a vyspelej demokracie; v tejto súvislosti je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou ochrancov ľudských práv a problémami, ktorým čelia mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti presadzovania ľudských práv, ochrany životného prostredia a ekologických otázok, pokiaľ ide o ich registráciu a vykonávanie činnosti; je mimoriadne znepokojený práve novelizovanými právnymi predpismi o extrémizme, ktoré by mohli mať vplyv na voľný tok informácií a mohli by viesť k tomu, že ruské orgány budú naďalej obmedzovať právo na slobodu prejavu nezávislých novinárov a politických oponentov;

11.   vyzýva Rusko, aby preukázalo svoj záväzok k spoločným hodnotám ratifikáciou Dodatkového protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo by umožnilo realizáciu významných reforiem na Európskom súde pre ľudské práva, ktorý je zaťažený desaťtisícmi nevyriešených prípadov; vyzýva ruské orgány, aby dodržiavali všetky rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva;

12.   víta skutočnosť, že samit EÚ a Ruska sa uskutoční v administratívnom centre autonómnej oblasti Chantyjsko-Mansijsko, vyzýva úradujúce predsedníctvo, aby využilo príležitosť ponúkanú samitom, po ktorom sa uskutoční 5. svetový kongres ugro-fínskych národov, aby diskutovali o ťažkostiach, ktoré majú ugrofínske menšiny v Rusku v súvislosti s politickým zastúpením, ako aj ochrane a rozvoji ich kultúrnej a jazykovej identity;

13.   okrem toho zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia spoločného hospodárskeho priestoru a ďalšieho rozvoja cieľov dohodnutých v rámci plánu spoločného hospodárskeho priestoru, najmä v súvislosti s vytvorením otvoreného a integrovaného trhu medzi EÚ a Ruskom;

14.   víta pokrok dosiahnutý od posledného samitu EÚ - Rusko v Mafre v otázke vstupu Ruska do WTO, v dôsledku ktorého sa vytvoria rovnaké podmienky pre podnikateľské spoločenstvá na oboch stranách a ktorý značne pomôže Rusku v jeho úsilí vybudovať moderné a diverzifikované hospodárstvo založené na vyspelých technológiách; vyzýva Rusko, aby urobilo potrebné kroky na odstránenie zostávajúcich prekážok v procese vstupu do WTO, najmä v oblasti vývozných daní a ciel, a aby v plnej miere dodržiavalo a realizovalo záväzky a povinnosti vyplývajúce z členstva vo WTO, po splnení ktorých by EÚ mala následne začať diskusiu o uzatvorení dohody o voľnom obchode s Ruskom;

15.   ďalej v tejto súvislosti trvá na tom, aby sa čoskoro dosiahla dohoda o úrovni ciel na vývoz nespracovaného dreva z Ruska do EÚ; s poľutovaním vníma skutočnosť, že Rusko nedodržalo svoj záväzok postupne zrušiť poplatky za prelety nad Sibírou, a vyzýva Rusko, aby podpísalo dohodu týkajúcu sa tejto otázky dosiahnutú na samite v Samare;

16.   zdôrazňuje význam zlepšovania podmienok pre európske investície v Rusku, ktoré možno dosiahnuť iba presadzovaním a napomáhaním nediskriminačných a transparentných podmienok podnikania, znížením administratívneho zaťaženia a obojstranným investovaním; vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou predvídateľnosťou pri uplatňovaní predpisov zo strany orgánov;

17.   víta zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom o energetických otázkach a ochrane životného prostredia; zdôrazňuje dôležitosť dovozu energie pre európske hospodárstva, pretože predstavujú potenciálnu príležitosť pre ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Ruskom; zdôrazňuje, že základom takejto spolupráce by mali byť zásady vzájomnej prepojenosti a transparentnosti, ako aj rovnaký prístup k trhom, infraštruktúre a investíciám; víta pristúpenie Ruska ku Kjótskemu protokolu a zdôrazňuje potrebu, aby Rusko v plnej miere podporovalo záväzné ciele v oblasti zmeny klímy vyplývajúce z Kjótskeho protokolu; vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že sa do novej dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom zahrnú zásady Zmluvy o energetickej charte, jej príloha Protokol o tranzite a závery zo stretnutia G8 vrátane ďalšej spolupráce v oblasti energetickej účinnosti, znižovania emisií CO2 a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane využívania bioenergie; poukazuje na to, že tieto zásady by sa mali uplatňovať na dôležité projekty energetickej infraštruktúry; vyzýva EÚ, aby v rozhovoroch s Ruskom o týchto citlivých otázkach z oblasti energetiky vystupovala jednotne; vyzýva partnerské strany dialógu EÚ a Ruska o energetických otázkach, aby preskúmali možnosť používania eura ako budúceho základu pre úhradu dodávok energie s cieľom dosiahnuť väčšiu nezávislosť od mien tretích krajín;

18.   vyjadruje znepokojenie nad bezpečnosťou jadrového sektora v Rusku a jeho plánmi na vývoz jadrovej technológie a materiálu do iných krajín, ako aj nad s tým spojenými hrozbami v oblasti jadrovej bezpečnosti a šírenia jadrových zbraní;

19.   vyzýva Rusko, aby podporilo rozvoj odvetvia obnoviteľných zdrojov energie trvalo udržateľným spôsobom, ktorý zohľadňuje ochranu životného prostredia; vyzýva Rusko, aby zaručilo dodržiavanie najmodernejších environmentálnych noriem pri realizácii všetkých projektov súvisiacich s ropou a so zemným plynom, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú na jeho území;

20.   víta pokrok, ktorý dosiahli EÚ a Rusko v realizácii spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a ktorý sa doteraz zameriaval najmä na realizáciu dohôd týkajúcich sa zjednodušenia vízovej povinnosti a readmisných dohôd, ktoré potvrdzujú, že z hľadiska dlhodobej perspektívy sú významným krokom k bezvízovému cestovaniu; vyzýva na ďalšiu spoluprácu v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, zlepšenia kontrol dokladov totožnosti a lepšej výmeny informácií o terorizme a organizovanom zločine; zdôrazňuje, že Rada a Komisia musia zabezpečiť, aby Rusko dodržiavalo všetky podmienky stanovené vo všetkých dosiahnutých dohodách o zrušení víz medzi oboma stranami, a zabrániť tak narušeniu bezpečnosti v Európe;

21.   poukazuje na to, že Rusko, ktoré minulý rok zmenilo vízový režim a prestalo vydávať ročné podnikateľské víza na opakovaný vstup, ktoré predtým používali mnohí európski pracovníci, by mohlo čeliť hromadnému odchodu manažérov a pracovníkov EÚ, ak nezmení nové pravidlá a nezredukuje komplikovanú byrokraciu pri získavaní víz a pracovných povolení;

22.   víta posilnenie spolupráce medzi EÚ a Ruskom v oblasti vesmíru v rámci trojstranného dialógu o vesmíre, ktorý sa začal v marci 2006 medzi Komisiou, Európskou vesmírnou agentúrou a agentúrou Roscosmos a ktorý sa týka vesmírnych aplikácií (satelitná navigácia, pozorovacie a satelitné komunikačné technológie), prístupu do vesmíru (odpaľovacie zariadenia a budúce systémy vesmírnej dopravy), vedy o vesmíre a vývoja vesmírnych technológií; berie na vedomie, že spolupráca vo vesmíre bola určená ako prioritná oblasť spoločného hospodárskeho priestoru;

23.   vyzýva Rusko, aby sa zúčastnilo na procese budovania európskych výskumných infraštruktúr podporovaných rámcovými programami Spoločenstva; domnieva sa, že takýto podnet by umožnil efektívne využitie a ďalší rozvoj značných ruských ľudských a finančných zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, a bol by tak prospešný pre Európu aj Rusko;

24.   vyzýva vlády Ruska a USA, aby zintenzívnili diskusie o otázkach obrany a bezpečnosti, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú členských štátov EÚ; naliehavo žiada vlády oboch štátov, aby do týchto diskusií plne zapojili EÚ a jej členské štáty a aby upustili od akýchkoľvek krokov a rozhodnutí, ktoré by sa mohli považovať za ohrozenie mieru a stability na európskom kontinente;

25.   vyzýva ruskú vládu – spoločne s EÚ a ostatnými členmi kontaktnej skupiny pre Kosovo – aby pozitívne prispeli k nájdeniu trvalo udržateľného politického riešenia pre budúcnosť Kosova a k ďalšiemu posilneniu stability západného Balkánu;

26.   vyzýva Rusko, aby nezaujímalo odmietavý postoj k nasadeniu misie EÚ na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX Kosovo(4)) a aby plne podporilo OBSE a potvrdilo svoj mandát s cieľom umožniť úplné vykonávanie všetkých záruk stanovených v ústave Kosova a vykonávanie záväzkov kosovskými orgánmi, pokiaľ ide o inštitucionálnu decentralizáciu a ochranu menšinových komunít a  kultúrneho a architektonického dedičstva;

27.   vyzýva Radu a Komisiu, aby s ruskou vládou zrealizovali spoločné iniciatívy zamerané na posilnenie bezpečnosti a stability v oblasti spoločného susedstva, najmä prostredníctvom posilneného dialógu o vytvorení demokracie v Bielorusku a spoločného úsilia vyriešiť s konečnou platnosťou konflikty v Abcházsku, Južnom Osetsku, Náhornom Karabachu a v Podnestersku;

28.   vyjadruje vážne obavy v súvislosti s rozhodnutím Ruska posilniť vzťahy s gruzínskymi regiónmi Abcházsko a Južné Osetsko a opakovane vyjadruje plnú podporu územnej celistvosti Gruzínska; vyzýva Rusko, aby upustilo od ďalších krokov, ktoré by mohli zhoršiť napätie, a aby prijalo opatrenia na zlepšenie vzťahov s Gruzínskom; dúfa, že nedávne stretnutie prezidenta Medvedeva s prezidentom Saakašvilim v Petrohrade povedie k zlepšeniu vzťahov medzi Ruskom a Gruzínskom;

29.   vyzýva úradujúce predsedníctvo, aby počas samitu EÚ - Rusko nastolilo problém zostrelenia gruzínskeho bezpilotného lietadla ruským lietadlom, ako aj nedávneho výrazného zvýšenia počtu ruských jednotiek v Abcházsku, a aby ponúklo EÚ intenzívnejšiu účasť v procese urovnania konfliktu;

30.   vyzýva EÚ a Rusko, ktoré je členom Bezpečnostnej rady OSN a tzv. kvarteta, aby pokračovali vo svojom úsilí dosiahnuť pokrok na Blízkom východe; zároveň zdôrazňuje potrebu ďalšej spolupráce s Ruskom, aby sa zamedzilo šírenie zbraní hromadného ničenia a vyzýva obidve strany, aby prijali svoju zodpovednosť, najmä v súvislosti s problematikou jadrových zbraní Severnej Kórey a Iránu;

31.   vyzýva Rusko aby prehodnotilo svoje jednostranné pozastavenie plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a využilo rokovania ako prostriedok na ochranu svojich legitímnych záujmov a zabránilo oslabovaniu tejto zmluvy; vyzýva členské štáty NATO, aby ratifikovali zmenené a doplnené znenie tejto zmluvy z roku 1999;

32.   víta rozhodnutie Ruska o pomoci EÚ pri uskutočňovaní mierových operácií v Čade a Stredoafrickej republike a podporuje vyhlásenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a vysokého predstaviteľa EÚ Javiera Solanu, v ktorom sa uvádza, že spolupráca medzi Ruskom a EÚ v oblasti krízového manažmentu sa neobmedzí na účasť Ruska v operácii EUFOR Tchad/RCA a že obidve strany sú pripravené podpísať o tom rámcovú dohodu na základe spravodlivého partnerstva a spolupráce;

33.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) P6_TA(2007)0528.
(3) Jednotná akcia Rady 2007/677/SZBP z  15. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 21) a rozhodnutie Rady 2008/101/SZBP z 28. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2008, s. 39).
(4) Jednotná akcia Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia