Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0214(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0290/2008

Ingediende teksten :

A6-0290/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0317

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 39k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) ***I
P6_TA(2008)0317A6-0290/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie) (COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Medebeslissingsprocedure - codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gewijzigd voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0111),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 137, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0127/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0290/2008),

A.   overwegende dat volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.   gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

Juridische mededeling - Privacybeleid