Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0038(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0259/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0259/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0318

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 33k
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Διατήρηση των αγρίων πτηνών (Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) ***I
P6_TA(2008)0318A6-0259/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, της οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (COM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0105),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0088/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0259/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου