Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0238(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0232/2008

Indgivne tekster :

A6-0232/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0319

Vedtagne tekster
PDF 290kWORD 70k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
Det fælles merværdiafgiftssystem *
P6_TA(2008)0319A6-0232/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2008 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (KOM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0677),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0433/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0232/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2
(2)  Med hensyn til bestemmelserne vedrørende indførsel af naturgas og elektricitet og stedet for beskatning heraf finder den særlige ordning, der blev indført ved Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet, ikke anvendelse på indførsel og levering af naturgas via gasrørledninger, der ikke udgør en del af distributionsnettet, og via transportnettets gasrørledninger, der benyttes til næsten alle de grænseoverskridende transaktioner, der foregår via gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas gennem alle typer gasrørledninger.
(2)  For så vidt angår naturgas og elektricitet, skal merværdiafgiften i henhold til de gældende regler opkræves dér, hvor kunden rent faktisk forbruger naturgassen eller elektriciteten. Disse regler forhindrer enhver konkurrenceforvridning mellem medlemsstater. Med hensyn til bestemmelserne vedrørende indførsel af naturgas og elektricitet og stedet for beskatning heraf finder den særlige ordning, der blev indført ved Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet, ikke anvendelse på indførsel og levering af naturgas via gasrørledninger, der ikke udgør en del af distributionsnettet, og via transportnettets gasrørledninger, der benyttes til næsten alle de grænseoverskridende transaktioner, der foregår via gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning er for snævert og svarer ikke til den økonomiske virkelighed og bør derfor udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas gennem alle typer gasrørledninger. En præcisering er også nødvendig for at sikre en konsekvent anvendelse og fortolkning af direktiv 2006/112/EF i hele Fællesskabet i overensstemmelse med definitionerne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas1, der forklarer, hvad der forstås ved transmission og distribution af gas gennem gasrørledninger.
________________________________________
1 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.
Ændring 2
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  Denne særlige ordning gælder på nuværende tidspunkt heller ikke for indførsel og levering af naturgas med gastankskibe, skønt denne gas har samme egenskaber som den, der indføres eller leveres gennem gasrørledninger, og efter forgasning er beregnet til at blive transporteret videre i gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas med gastankskibe.
(3)  Denne særlige ordning gælder på nuværende tidspunkt heller ikke for indførsel og levering af naturgas med gastankskibe, skønt denne gas har samme egenskaber som den, der indføres eller leveres gennem gasrørledninger, og efter forgasning er beregnet til at blive transporteret videre i gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas med gastankskibe mellem gasrørledninger.
Ændring 3
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4
(4)  De første grænseoverskridende net til levering af varme eller kulde er allerede blevet taget i brug. De problemer, der knytter sig til levering eller indførsel af varme eller kulde, ligner dem, der knytter sig til levering eller indførsel af naturgas og elektricitet. For så vidt angår naturgas og elektricitet, skal merværdiafgiften i henhold til de nuværende regler opkræves dér, hvor kunden rent faktisk forbruger naturgassen eller elektriciteten. De forhindrer således enhver fordrejning af konkurrencen mellem medlemsstater. Der bør derfor gælde samme ordning for varme og kulde som for naturgas og elektricitet.
(4)  De første grænseoverskridende net til levering af varme eller kulde er allerede blevet taget i brug. De problemer, der opstår med hensyn til levering eller indførsel af naturgas og elektricitet, opstår også med hensyn til levering eller indførsel af varme eller kulde. Der bør derfor gælde samme ordning for varme og kulde som for naturgas og elektricitet.
Ændring 4
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  De seneste erfaringer med gennemførelsen af den nugældende procedure, hvor Kommissionen skal afgøre, om en nedsat momssats på naturgas, elektricitet og fjernvarme medfører en risiko for konkurrenceforvridning, har vist, at denne procedure er forældet og overflødig. I henhold til reglerne vedrørende bestemmelse af beskatningsstedet skal merværdiafgiften opkræves dér, hvor naturgassen, elektriciteten, varmen eller kulden faktisk forbruges af kunden. Disse regler forhindrer således enhver fordrejning af konkurrencen mellem medlemsstater. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater modtager tilstrækkelige oplysninger, når en medlemsstat indfører en nedsat sats inden for denne meget følsomme sektor. Der er derfor behov for en procedure for forudgående høring af Momsudvalget.
(6)  De seneste erfaringer med gennemførelsen af den nugældende procedure i artikel 102 i direktiv 2006/112/EF, hvor Kommissionen skal afgøre, om en nedsat momssats på naturgas, elektricitet og fjernvarme medfører en risiko for konkurrenceforvridning, har vist, at denne procedure er forældet og overflødig. I henhold til reglerne vedrørende bestemmelse af beskatningsstedet skal merværdiafgiften opkræves dér, hvor naturgassen, elektriciteten, varmen eller kulden faktisk forbruges af kunden, hvorved momssatsen bliver neutral. Disse regler forhindrer således enhver konkurrenceforvridning mellem medlemsstater. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater modtager tilstrækkelige oplysninger, når en medlemsstat indfører en nedsat sats inden for denne meget følsomme sektor. Der er derfor behov for en procedure for forudgående høring af Momsudvalget.
Ændring 5
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  Fællesforetagender og andre strukturer, der oprettes i henhold til traktatens artikel 171, har til opgave at gennemføre fællesskabspolitikker. For at undgå et beskatningssystem, der er til fordel for den medlemsstat, hvor afgiften skal betales, og til skade for de øvrige medlemsstater og De Europæiske Fællesskaber, er det nødvendigt at indrømme fællesforetagender, som oprettes af Fællesskaberne, har status som juridiske personer og modtager støtte over Fællesskabernes almindelige budget i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, momsfritagelse på deres indkøb i forudgående led.
(7)  Fællesforetagender og andre strukturer, der oprettes i henhold til traktatens artikel 171, har til opgave at gennemføre fællesskabspolitikker. For at undgå et beskatningssystem, der er til fordel for den medlemsstat, hvor afgiften skal betales, og til skade for de øvrige medlemsstater og De Europæiske Fællesskaber, er det nødvendigt at indrømme fællesforetagender, som oprettes af Fællesskaberne, har status som juridiske personer og modtager støtte over Fællesskabernes almindelige budget i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, momsfritagelse på deres indkøb i forudgående led, forudsat de ikke udfører nogen økonomisk aktivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF.
Ændring 6
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10
(10)  Denne regel bør anvendes på fast ejendom, der leveres til den afgiftspligtige person, og på vigtige ydelser, der har relation til den leverede ejendom. Disse situationer repræsenterer de vigtigste tilfælde, når det vurderes ud fra ejendommenes værdi og økonomiske levetid og det forhold, at det er almindelig praksis at benytte fast ejendom til såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige formål.
(10)  Denne regel bør anvendes på fast ejendom, der leveres til den afgiftspligtige person, og på vigtige ydelser, der har relation til den leverede ejendom, og som på grund af deres økonomiske værdi kan sidestilles med erhvervelsen af fast ejendom. Disse situationer repræsenterer de vigtigste tilfælde, når det vurderes ud fra ejendommenes værdi og økonomiske levetid og det forhold, at det er almindelig praksis at benytte fast ejendom til såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige formål. Til gengæld bør mindre reparationer eller forbedringer, som er af begrænset økonomisk betydning, ikke omfattes af dette direktivs anvendelsesområde.
Ændring 7
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Afsnit V – kapitel 1 – afdeling 4 – overskrift
3a)  Overskriften til afsnit V, kapitel 1, afdeling 4, affattes således:
"Levering af varer gennem transmissions- eller distributionsnet"
Ændring 8
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 38 – stk. 1
1.  I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde gennem varme- eller kuldenet til en afgiftspligtig videreforhandler, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor den afgiftspligtige videreforhandler har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, for hvilket varerne leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant forretningssted det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.
1.  I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe mellem gasrørledninger, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde gennem varme- eller kuldenet til en afgiftspligtig videreforhandler, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor den afgiftspligtige videreforhandler har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, for hvilket varerne leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant forretningssted det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.
Ændring 9
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 39 – stk. 1
I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde, og hvor en sådan levering ikke er omfattet af artikel 38, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor kunden rent faktisk anvender og forbruger varen.
I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe mellem gasrørledninger, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde, og hvor en sådan levering ikke er omfattet af artikel 38, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor kunden rent faktisk anvender og forbruger varen.
Ændring 10
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 168 a – stk. 1
Ved erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af fast ejendom er den oprindelige udøvelse af den fradragsret, der opstår på det tidspunkt, hvor afgiften forfalder til betaling, begrænset til den del, der modsvarer ejendommens reelle brug til transaktioner, der giver anledning til en fradragsret.
Ved erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af fast ejendom er den oprindelige udøvelse af den fradragsret, der opstår på det tidspunkt, hvor afgiften forfalder til betaling, begrænset til den del, der modsvarer ejendommens reelle brug til transaktioner, der giver anledning til en fradragsret. Mindre reparationer eller forbedringer er ikke omfattet af denne bestemmelse.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik