Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0257(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0261/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0261/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0323

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 333kWORD 44k
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Πρωτοκόλλο μεταξύ της ΕΚ, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν *
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0753),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο, σημείο 1, στοιχείο α) και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0091/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προταθείσα νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7, και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0261/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να υπεραμυνθεί των αρμοδιοτήτων που του χορηγεί η Συνθήκη·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 1
έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος, και το άρθρο 300 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 3
έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου