Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0257(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0261/2008

Ingediende teksten :

A6-0261/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.9

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0323

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 40k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein bij de overeenkomst EG/Zwitserland over de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, Zwitserland of Liechtenstein wordt ingediend *
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland of in Liechtenstein wordt ingediend (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0753),

–   gezien het protocol tussen de Europese Gemeenschap, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland of in Liechtenstein wordt ingediend,

–   gelet op artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder a en artikel 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0091/2008),

–   gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7, en artikel 35 van zijn Reglement,

–   gelet op het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0261/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, alsmede aan de sluiting van het protocol;

2.   behoudt zich het recht voor zijn prerogatieven te verdedigen die hem bij het Verdrag zijn verleend;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de Zwitserse Bondsstaat en van het Vorstendom Liechtenstein.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Visum 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 1, onder a), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 1, onder a), juncto artikel 300, lid 2, tweede alinea, eerste zin,
Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Visum 3
Gezien het advies van het Europees Parlement
Gezien de instemming van het Europees Parlement
Juridische mededeling - Privacybeleid