Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0074(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0268/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0268/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0324

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 31k
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Αρίθμηση των θεωρήσεων *
P6_TA(2008)0324A6-0268/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου όσον αφορά την αρίθμηση των θεωρήσεων (COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0188),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο iii) της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0187/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0268/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου