Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0074(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0268/2008

Ingediende teksten :

A6-0268/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0324

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 29k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
Invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft *
P6_TA(2008)0324A6-0268/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft (COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0188),

–   gelet op artikel 62, lid 2, onder b), punt iii), van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0187/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0268/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid