Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2606(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0336/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0336/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0338

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 45k
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Ετήσια προγράμματα δράσης για την Βραζιλία και την Αργεντινή (2008)
P6_TA(2008)0338B6-0336/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης για τη Βραζιλία για το 2008 και για την Αργεντινή για το 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μέσου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(1),

–   έχοντας υπόψη τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής που αφορούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης για τη Βραζιλία για το 2008 και για την Αργεντινή για το 2008 (CMTD-2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 10 Ιουνίου 2008 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 35, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 (εφεξής "επιτροπή διαχείρισης του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)"),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 3ης Ιουνίου 2008 ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ που ορίζει τις διαδικασίες για την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιουνίου 2008 η επιτροπή διαχείρισης ΜΑΣ ψήφισε υπέρ του σχεδίου Προγραμμάτων Δράσης για τη Βραζιλία και την Αργεντινή για το 2008 (CMTD-2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/EΚ και το άρθρο 1 της προαναφερθείσας συμφωνίας της 3ης Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέλαβε το σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που υποβλήθηκαν στη διαχειριστική επιτροπή ΜΑΣ και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 ορίζει ότι "ο κύριος και πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι η εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες και περιφέρειες εταίρους στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2, παράγραφος 4, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 ορίζει ότι "τα μέτρα του άρθρου 1, παράγραφος 1(4), σχεδιάζονται ώστε να τηρούν τα κριτήρια για τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΔΑΒ) που καθόρισε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΕΑΒ/ΟΟΣΑ)",

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΒ/ΟΟΣΑ στις κατευθυντήριες γραμμές κοινοποίησης για το Σύστημα Κοινοποίησης των Πιστωτών (DCD/DAC(2002)21), ορίζει τη ΔΑΒ ως χρηματοπιστωτικές ροές προς χώρες του καταλόγου της ΕΑΒ των χωρών που λαμβάνουν ΔΑΒ, για τις οποίες, μεταξύ άλλων, "κάθε δοσοληψία διεκπεραιώνεται έχοντας ως κύριο στόχο την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και της ευμάρειας των αναπτυσσομένων χωρών",

Βραζιλία

1.  Επισημαίνει ότι το σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης για τη Βραζιλία για το 2008 περιέχει το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας για τη Βραζιλία 2008-2010 (το οποίο είναι το Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας Erasmus Mundus για τη Βραζιλία) ως μόνη δράση, ότι αυτή η δράση εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας Ι του Εγγράφου Στρατηγικής ανά Χώρα "Αναβάθμιση διμερών σχέσεων, δράση 2: πρόγραμμα ανωτέρας εκπαίδευσης για τη Βραζιλία" και ότι η χρηματοδότηση της κινητικότητας των εθνικών σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού της ΕΕ (έως το 30% της χρηματοδότησης για μεμονωμένη κινητικότητα για σπουδαστές και προσωπικό) αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ετήσιου προγράμματος δράσης 2008·

Αργεντινή

2.   επισημαίνει ότι το σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για την Αργεντινή για το 2008 περιέχει το Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας Erasmus Mundus για την Αργεντινή ως μόνη δράση, ότι η δράση αυτή εμπίπτει στον εστιακό τομέα του Εγγράφου Στρατηγικής ανά Χώρα "ενίσχυση των διμερών σχέσεων και αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε ΕΚ και Αργεντινή" και ότι η χρηματοδότηση της κινητικότητας των εθνικών σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΕΕ (έως το 30% της χρηματοδότησης για μεμονωμένη κινητικότητα για σπουδαστές και προσωπικό) αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ετήσιου προγράμματος δράσης 2008·

o
o   o

3.   είναι της γνώμης ότι στο εν λόγω Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2008 για τη Βραζιλία και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2008 για την Αργεντινή, η Επιτροπή υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στη βασική πράξη, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν συμμορφούνται προς τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006, καθώς ο πρωταρχικός στόχος των στοιχείων αυτών δεν είναι η εξάλειψη της φτώχειας, και καθώς τα στοιχεία αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια για τη ΔΑΒ που καθόρισε η ΕΑΒ/ΟΟΣΑ(5)·

4.   καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τα σχέδια αποφάσεών της που θεσπίζουν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης για τη Βραζιλία για το 2008 και για την Αργεντινή για το 2008 και να υποβάλει στην επιτροπή νέα σχέδια αποφάσεων που να τηρούν πλήρως τις διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(2) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ C 143, 10.6.2008, σ. 1.
(4) Άρθρο 1, παράγραφος 1: "Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα που αποσκοπούν στην στήριξη της συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες, εδάφη και περιφέρειες (…)".
(5) "Κάθε συναλλαγή έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των αναπτυσσομένων χωρών" - ενημερωτικό δελτίο ΟΟΣΑ/ΕΑΒ Οκτωβρίου 2006: 'Is it ODA?', σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου