Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2111(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0265/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0265/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2008 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0339

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 72k
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 63. istuntoa varten
P6_TA(2008)0339A6-0265/2008

Euroopan parlamentin suositus 9. heinäkuuta 2008 neuvostolle EU:n painopisteistä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 63. istuntoa varten (2008/2111(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Alexander Lambsdorffin ja Annemie Neyts-Uyttenbroeckin ALDE-ryhmän puolesta laatiman ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleiskokouksen 63. istuntoa varten (B6-0176/2008),

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin raportin "In larger Freedom" vuodelta 2005, YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/1, joka koskee vuoden 2005 huippukokouksen tuloksia, ja 7. maaliskuuta 2006 päivätyn YK:n pääsihteerin raportin "Investing in the United Nations: for a stronger Organization worldwide",

–   ottaa huomioon EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 62. täysistunnossa,

–   ottaa huomioon 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien välisistä suhteista(1) 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta(2) ja 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman 14.–16. syyskuuta 2005 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokouksen tuloksista(3),

–   ottaa huomioon yleiskokouksen 63. istunnon 11. helmikuuta 2008 päivätylle alustavalle esityslistalle otetut alustavat kohdat ja erityisesti kohdat "Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilyttäminen", "Afrikan kehitys", "Ihmisoikeuksien edistäminen" ja "Hallinnon uudistaminen",

–   ottaa huomioon 19.–30. toukokuuta 2008 Bonnissa pidetyn biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin yhdeksännen kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön vuonna 2009 pidetyn tarkistuskonferenssin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan sekä 90 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0265/2008),

A.   ottaa huomioon, että EU:n ulkopolitiikka perustuu vahvan ja horjumattoman tuen antamiseen toimivalle monenkeskisyydelle, jota YK:n peruskirja ilmentää,

B.   ottaa huomioon, että EU on YK:n keskeinen poliittinen ja taloudellinen kumppani köyhyyden vastustamisessa ja taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämisessä, mukaan lukien uhanalaisen väestön elinolojen suojelu, yleisen turvallisuuden lisääminen ja ihmisoikeuksien tukeminen kaikkialla maailmassa,

C.   ottaa huomioon, että YK:n uudistusohjelma, jossa perustetaan uusia ja parannetaan jo olemassa olevia elimiä, uudistetaan kenttäoperaatioiden hallintoa, järjestetään avun toimittaminen uudelleen ja uudistetaan sihteeristö perinpohjaisesti, on erittäin kunnianhimoinen ja edellyttää jatkuvaa poliittista tukea, erityisesti aikana, jolloin täytäntöönpanovaihe on käynnistynyt uusien toimintaperiaatteiden määrittelyn jälkeen,

D.   ottaa huomioon, että kaksi keskeistä elintä, ihmisoikeusneuvosto ja rauhanrakentamista käsittelevä toimikunta ovat saavuttaneet ratkaisevan vaiheen, jonka aikana niiden on osoitettava kykynsä saavuttaa YK:n jäsenvaltioiden niille asettamat päämäärät,

E.   ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston kauan kaivattua uudistamista ei ole vielä toteutettu, koska asiaan liittyy arkaluonteisia piirteitä ja koska laajemman vastuuvelvollisuuden ja paremman geopoliittisen tasapainon välistä jännitettä on mitattava turvallisuusneuvoston tehokkuuden ja toimintakyvyn rinnalla,

F.   ottaa huomioon, että vuosi 2008 on ratkaiseva vuosi toimille, jotka koskevat köyhyyden poistamista ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista koko maailmassa vuoteen 2015 mennessä, ja ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden olisi osoitettava johtajuutta koko maailmalle tärkeissä asiaa koskevissa kokouksissa, jotka pidetään tämän vuoden loppupuoliskolla,

G.   ottaa huomioon, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi EU:n toimet ovat tärkeitä muutoksen aikaan saamiseksi ja esimerkkinä muille avunantajille, mutta jos nykyistä suuntausta ei muuteta, ne jäävät kuitenkin 75 miljardia euroa jälkeen EU:n kehitysapusitoumuksista vuoteen 2010 mennessä,

H.   ottaa huomioon, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa monet maat eivät nykyisellä edistymistavallaan saavuta yhtään vuosituhannen kehitystavoitetta ja että siellä monissa keskituloisissa maissa on alueita ja etnisiä ryhmiä, joissa on miljoonia ihmisiä, joiden edistys tavoitteita kohti ei ole riittävää,

I.   ottaa huomioon, että ruoan hinnan nousu ja maailmanlaajuinen kasvun hidastuminen uhkaavat hidastaa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista noin 7 vuodella, ellei maatalousalalle ja elintarviketeollisuuteen tehdä uusia investointeja kehitysmaissa,

J.   ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous päätti pitää 4. ja 5. lokakuuta 2007 korkean tason vuoropuhelun uskontojen ja kulttuurien välisestä yhteistyöstä suvaitsevaisuuden, yhteisymmärryksen ja yleismaailmallisen kunnioituksen edistämiseksi uskonnonvapauden ja kulttuurien monimuotoisuuden alalla yhdessä alan muiden samansuuntaisten aloitteiden kanssa,

K.   ottaa huomioon, että vuosi 2008 on Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi,

L.   ottaa huomioon, että YK:n yleiskokouksen esityslista ei ole vielä riittävän jäsentynyt ja sulavalinjainen, jotta yleiskokouksen toiminta olisi johdonmukaisempaa ja päätöslauselmien seuranta olisi helpompaa,

M.   ottaa huomioon, että YK:n rauhanturvaoperaatioista vastaava osasto hallinnoi tällä hetkellä 20 kenttäoperaatiota, joissa on mukana yli 100 000 sotilasta, ja yli puolet näistä on Afrikassa,

N.   ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden kantojen koordinaation taso YK:ssa vaihtelee voimakkaasti eri elimissä ja politiikoissa,

O.   ottaa huomioon, että tällaiseen koordinaatioon ei pidä pyrkiä muista geopoliittisista blokeista olevien maiden kanssa käytävien neuvottelujen kustannuksella, sillä nämä ovat välttämätön edellytys tarvittavien liittolaisuuksien solmimiseksi YK:n piirissä,

P.   ottaa huomioon, että koordinointi edellyttää myös tiiviimpää yhteistyötä merkityksellisten Brysselissä sijaitsevien neuvoston työryhmien ja EU:n virastojen sekä New Yorkissa ja Genevessä sijaitsevien EU:n jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen välillä,

Q.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa EU:lle annetaan oikeushenkilöllisyys, mikä on uudistus, jolla tulee olemaan suuri vaikutus unionin edustukseen YK:ssa

1.  Esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

   EU YK:ssa ja Lissabonin sopimuksen ratifiointi
   a) vaatii, että EU:n poliittisista painopisteistä YK:n seuraavaa yleiskokousistuntoa varten keskustellaan perusteellisesti ja laaja-alaisesti parlamentin, neuvoston ja komission välillä,
   b) katsoo, että New Yorkissa sijaitsevien EU:n jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen olisi pidettävä neuvoston virallista kantaa YK:n yleiskokouksen painopisteistä sitovana poliittisena ohjelmana, jota käytetään perustana neuvotteluille muiden maiden kanssa,
   c) katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden kantojen koordinointi YK:ssa pitäisi yleensä alkaa asianomaisissa neuvoston työryhmissä, jolloin New Yorkin diplomaattien olisi helpompi saavuttaa tiettyjä kysymyksiä koskeva yhteinen kanta YK:n elimissä ja jolloin olisi enemmän aikaa muiden alueellisten ryhmittymien tai niihin kuuluvien maiden kanssa järjestettäville kuulemistilaisuuksille ja neuvotteluille,
   d) pyytää neuvostoa ja komissiota harkitsemaan New Yorkin toimistojensa uudelleenjärjestämistä ja laajentamista, koska EU:n edustajien toimivaltuudet ja vastuu lisääntyvät Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen; näin turvataan yhteisön politiikkojen, ohjelmien ja varojen mahdollisimman hyvä koordinointi ja synergia EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvien välineiden ja edustustojen välillä,
   e) vaatii neuvostoa ja komissiota tutkimaan perusteellisesti Lissabonin sopimuksen vaikutukset unionin tulevaan edustukseen YK:ssa, ja kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan selvästi ja varauksetta kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen sen varmistamiseksi, että unionilla on asianmukainen näkyvyys ja arvovalta YK:n elimissä ja foorumeilla,
   f) kannustaa neuvostoa neuvottelemaan mahdollisimman pian EU:n tarkkailija-aseman toiminnallisesta luonteesta YK:ssa ja määrittelemään sen,
   g) kehottaa samoin EU:n jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen YK:n alueellisten ryhmittymien nykyistä rakennetta sen varmistamiseksi, että se vastaa viimeisimmästä laajentumisesta aiheutunutta EU:n jäsenyyttä,
   h) pyytää neuvostoa ja komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti kaikista seurauksista, budjettiseuraukset mukaan lukien, joita aiheutuu EU:n osallistumisesta YK:n eri osien, ja myös sihteeristön, rahastojen ja ohjelmien, toimintaan, ja siihen mahdollisesti suunnitelluista muutoksista,
   EU:n osallistuminen YK:n uudistuksiin
   i) pitää ilahduttavana, että on käynnistetty uudelleen YK:n yleiskokouksen työn elvyttämistä käsittelevän työryhmän toiminta, jonka tehtävänä on löytää tapoja, joilla vahvistetaan yleiskokouksen roolia, arvovaltaa, vaikuttavuutta ja tehokkuutta; kehottaa EU:n jäsenvaltioita edistämään tässä mielessä yleiskokouksen puheenjohtajan roolia ja myöntämään samalla riittävästi varoja, henkilö- ja infrastruktuurivoimavaroja, sekä käynnistämään järjestelmällisemmän yhteistyön yleiskokouksen, pääsihteerin ja YK:n turvallisuusneuvoston välillä turvallisuusneuvoston vastuuvelvollisuuden ja legitimiteetin lisäämiseksi,
   j) kannustaa EU:n jäsenvaltioita edelleen vaatimaan pitkään odotettua toimivaltuuksien tarkastelua, jolla lujitettaisiin ja ajanmukaistettaisiin YK:n työohjelmaa siten, että se vastaisi jäsenvaltioiden nykyaikaisiin vaatimuksiin ja että kaikki yleiskokouksen ja muiden elinten päätöslauselmiin perustuvat yli viisi vuotta vanhat toimivaltuudet otettaisiin tarkastelun kohteeksi,
   k) muistuttaa EU:n jäsenvaltioita vuoden 2005 huippukokouksessa tehdyistä lupauksista YK:n lujittamiseksi useilla hallintoon ja sihteeristöön liittyvillä uudistuksilla; kehottaa neuvostoa tukemaan kyseisiä uudistuksia vastuuvelvollisuuden ja valvonnan lisäämiseksi, hallinnon ja avoimuuden parantamiseksi sekä etiikan, tehokkuuden ja organisointivalmiuksien lujittamiseksi keskittymällä ennen muuta sihteeristön rakenteen uudistamiseen,
   l) vaatii neuvostoa varmistamaan, että YK:n rauhanturvatoiminnan osastolla ja YK:n poliittisella osastolla on riittävästi henkilökuntaa tehtävien täyttämiseksi ja vastuun kantamiseksi, ja tukemaan YK:n pääsihteerin pyrkimyksiä tässä suhteessa,
   m) kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan YK:n pääsihteerin toimia prosessissa, jossa pannaan täytäntöön suojeluvastuuta (responsibility to protect), joka hyväksyttiin vuoden 2005 huippukokouksessa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti tähän prosessiin,
   n) pyytää neuvostoa tukemaan täysimääräisesti järjestelmän johdonmukaisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän antamien suositusten täytäntöönpanoon tähtäävien neuvottelujen uudelleen käynnistämistä; suosittaa EU:n jäsenvaltioita tekemään aktiivisesti yhteistyötä sellaisten kehitysmaiden kanssa, jotka saavat Euroopan tason tai kansallisen tason tukea, ja käyttämään kunnolla hyväkseen unionin joukkovoimaa sekä omaa vaikutusvaltaansa, jotta kyseiset maat tukisivat YK:n avustusten toimittamista koskevan järjestelmän uudistusta ja kentän tasolla vaikuttavien YK:n toimintaperiaatteiden yhteneväisyyden edistämistä,
   o) kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään suurempaan yksimielisyyteen YK:n turvallisuusneuvoston uudistamisessa siten, että EU:n lopullisena tavoitteena on pysyvä paikka uudistetun YK:n turvallisuusneuvostossa ja että unionin painoarvoa lisätään tavalla, joka vastaa EU:n osallistumista YK:n rauhanturvaoperaatioihin ja YK:n kehitysapuun,
   p) muistuttaa EU:n jäsenvaltioita tässä yhteydessä siitä, että on erittäin tärkeää varmistaa, että YK:n turvallisuusneuvostossa istuvat EU:n jäsenvaltiot edistävät EU:n virallista kantaa ja että ne pitävät muut jäsenvaltiot asianmukaisesti ajan tasalla turvallisuusneuvostossa tapahtuneista keskusteluista ja koordinoivat aktiivisesti kantansa neuvoston asiaa käsittelevissä työryhmissä,
   q) kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan Srgjan Kerimin työryhmää, joka käsittelee turvallisuusneuvoston uudistamista; pitää tähän liittyen myönteisenä, että turvallisuusneuvostoa uudistetaan kaikenkattavaksi prosessiksi (Overarching Process) kutsutun aloitteen seurauksena; kannustaa neuvostoa edistämään keskustelua, jossa konkreettista edistystä tässä asiassa haetaan keskittymällä yhtymäkohtiin,
   EU ja YK:n ihmisoikeusneuvosto
   r) vaatii EU:n jäsenvaltioita, etenkin Ranskaa ja Slovakiaa, jotka valittiin hiljattain YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniksi, kaksinkertaistamaan pyrkimyksensä ihmisoikeusneuvoston toiminnan onnistumisen varmistamiseksi sekä yleismaailmallisten oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä lisäämään vastuuvelvollisuutta erityismenettelyjen käyttöönottoa ja uusimista koskevan menettelyn yhteydessä ja toimivallan haltijoiden nimittämisessä, jonka pitäisi perustua avoimuuden ja todellisen kilpailun periaatteille,
   s) painottaa kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tärkeyttä YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita osallistumaan YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan ja tarjoamaan tehokkaita toimintamenetelmiä ja välineitä, joiden avulla kansalaisyhteiskunta voi osallistua YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan ja täten suojella ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti ja edistää instituution avoimuutta,
   t) kehottaa neuvostoa hyväksymään pyrkimykset, joilla pyritään lisäämään YK:n jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta ihmisoikeusasioissa lisäämällä yleisen määräaikaisarvioinnin tehokkuutta, tiukentamalla etenkin menettelytapoja, joilla vältetään tahallinen estäminen tai harhauttavat toimenpiteet,
   u) on huolestunut YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa koskevasta viimeaikaisesta kritiikistä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan toimistoa erityisesti yleiskokouksen viidennessä neuvostossa, jotta varmistetaan, että viraston riippumattomuuteen ei vaikuteta ja että virastolle myönnetään kaikki tarvittavat rahalliset voimavarat, joiden avulla se voi suorittaa tehtäväänsä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita valvomaan tarkasti käynnissä olevaa uuden valtuutetun nimitysprosessia, sillä nykyisen valtuutetun Louise Arborin toimikausi loppuu kesäkuussa 2008,
   v) kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita olemaan edelleen mukana vuoden 2009 Durbanin konferenssin valmisteluissa ja varmistamaan, että konferenssi tarjoaa kaikille sidosryhmille mahdollisuuden uudistaa sitoumuksensa rasismin, rotusyrjinnän, kastiin liittyvän syrjinnän, muukalaisvihan ja muunlaisen suvaitsemattomuuden torjumiseksi ja ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä rasismin kitkemiseksi Durbanin julistuksen ja toimintaohjelman mukaisesti,
   w) kehottaa neuvostoa varmistamaan, että ensimmäiseen Durbanin kokoukseen liittyviä kielteisiä tapahtumia ei esiinny uudelleen; vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että kansalaisyhteiskunta osallistuu vuoden 2009 Durbanin konferenssiin Genevessä YK:n peruskirjan ja YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 25. heinäkuuta 1996 antaman peruskirjan ja päätöslauselman 1996/31 mukaisesti,
   x) kehottaa EU:n kaikkia jäsenvaltioita edistämään ja turvaamaan lasten oikeudet tukemalla lasten oikeuksien valtavirtaistamista YK-järjestelmän kaikkien asianomaisten toimielinten ja mekanismien toiminnassa,
   EU ja YK:n rauhanrakentamista käsittelevä toimikunta
   y) katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi yhdessä kannatettava rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan aseman lujittamista YK-järjestelmään nähden ja varmistettava, että sen suositukset otetaan riittävästi huomioon YK:n asiaankuuluvissa toimielimissä, sekä lisättävä rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan ja YK:n järjestöjen, rahastojen ja ohjelmien välistä synergiaa; painottaa rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan ja konfliktista toipuvissa maissa aktiivisesti toimivien kansainvälisten rahoitusinstituutioiden välisen tiiviimmän yhteistyön tärkeyttä,
   z) kehottaa neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita tukemaan YK:n rauhanrakennusrahastoa riittävien määrärahojen turvaamiseksi,
   aa) vaatii, että turvallisuusneuvoston jäsenvaltioina olevat EU:n jäsenvaltiot helpottaisivat rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan kuulemista rauhanrakentamista koskevan toimikunnan uusien jäsenvaltioiden osalta ja yhdistettyjä rauhanrakentamisoperaatioita koskevien toimivaltuuksien suhteen keskittyen etenkin joustavaan siirtymiseen rauhanturvaamisesta rauhanrakentamiseen myöhempänä ajankohtana; suhtautuu tältä osin myönteisesti siihen, että rauhanrakentamisen tukitoimisto osallistuu tehtävien yhdennettyyn suunnitteluun,
   ab) pitää oleellisena, että sen lisäksi, että rauhanrakentamista käsittelevä toimikuntaa pyrkii parantamaan eri osapuolten välistä koordinointia, varmistamaan ennakoitavissa olevan rahoituksen ja ulottamaan kansainvälinen huomion konflikteista toipuviin maihin, toimikunnan olisi yhdessä asiasta vastaavien YK:n yksiköiden kanssa käsiteltävä organisaation rauharakentamista koskevan oppimiskyvyn parantamiseksi toteutettavia toimia,
   ac) korostaa edellä mainittuihin kohtiin liittyen, että on varmistettava rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan henkilöstövoimavarojen ja määrärahojen riittävyys sen tehtävien sekä YK:n elinten ja lahjoitusmaiden odotusten valossa, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita ottamaan tämän kysymyksen esille asiasta vastaavassa YK:n yleiskokouksen komiteassa,
   EU ja vuosituhannen kehitystavoitteet
   ad) kehottaa neuvostoa tukemaan puheenjohtaja Barroson ja komissaari Louis Michelin jäsenvaltioille esittämiä kehotuksia siitä, että jäsenvaltiot laativat selvät ja sitovat kansalliset aikataulut ja talousarviot, jotta todellisen avun osuus voidaan nostaa aiemmin luvatun yhteisen tavoitteen tasolle, joka oli 0,56 prosenttia bruttokansantulosta vuonna 2010 ja 0,7 prosenttia vuonna 2015,
   ae) muistuttaa EU:n jäsenvaltioita, että uusia lupauksia tai uusia menettelyitä ei tarvita tällä hetkellä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja että jäsenvaltioiden on keskityttävä aikaisemmin antamiensa lupausten ja sitoumusten pitämiseen ja olemassa olevien menettelyjen laajentamiseen,
   af) ottaa huomioon jatkuvan tarpeen ratkaista terveydenhuollon julkisen rahoituksen kriisi, jos kolme terveydenhuoltoon liittyvää vuosituhannen kehitystavoitetta aiotaan saavuttaa inhimillisten voimavarojen asianmukaisen, ennustettavan ja toistuvan rahoituksen, lääkkeiden saatavuuden sekä hajautetun ja osallistumiseen perustuvan hallinnon avulla, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin mahdollisiin pyrkimyksiin vahvistaakseen maailmanlaajuisia ja yhdennettyjä terveydenhuoltojärjestelmiä, jotka vastaavat paikallisia tarpeita ja joihin sisällytetään asteittain tautikohtaisia ohjelmia (kuudes vuosituhannen kehitystavoite),
   ag) katsoo, että sukupuolten välisellä tasa-arvolla (kolmannella vuosituhattavoitteella) on tärkeä rooli vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa, ja suosittelee, että EU:n jäsenvaltiot puuttuvat pikaisesti kolmannen tavoitteen saavuttamiseen liittyvään rahoitusvajeeseen; katsoo, että naisten vaikutusvallan lisääminen edistää huomattavasti koulutuksen lisäksi vuosituhannen neljännen lapsikuolleisuutta koskevan kehitystavoitteen ja viidennen äitiyskuolleisuutta koskevan kehitystavoitteen saavuttamista, ja että kyseiset tavoitteet toimivat yleisen kehityksen kriittisinä indikaattoreina,
   ah) katsoo, että maailmanlaajuista perusasteen koulutusta koskevasta viimeaikaisesta huomattavasta kehityksestä huolimatta noin 93 miljoonaa peruskouluikäistä lasta, joista valtaosa oli tyttöjä, ei ollut vielä vuonna 2006 koulussa; kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään lisääntyneitä rahoitukseen liittyviä tarpeita koulutuksen tukemiseksi, muun muassa konflikteista kärsivissä epävakaissa valtioissa,
   ai) palauttaa mieleen EU:n pyrkimykset kehityksen toimenpiteiden yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi, suosittelee, että neuvosto ja EU:n jäsenvaltiot rohkaisevat YK:n kattavaa keskustelua siitä, miten voidaan turvata se, että ilmastonmuutosta koskevat pyrkimykset ja tavoitteet tukevat vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista; katsoo, että sopeutumisrahastoja on tuettava huomattavasti enemmän, jotta ilmastonvaikutuksiltaan kestävä kehitys voidaan saavuttaa köyhimmissä maissa,
   aj) kehottaa EU:n jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi -ohjelman (NEPAD) täytäntöönpanoa käsittelevään korkean tason kokoukseen, joka järjestetään 22. syyskuuta 2008, ja YK:n vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevään korkean tason kokoukseen, joka järjestetään 25. syyskuuta 2008 New Yorkissa,
   ak) suosittelee, että neuvosto ja EU:n jäsenvaltiot aloittavat uudelleen keskustelut velkahuojennuksesta YK:n tasolla ja että velanhoitokykyä koskevia perusteita muokataan uudelleen siten, että ne edistävät pikemminkin kehitystavoitteiden saavuttamista kuin velan takaisinmaksua,
   al) katsoo, että äitiyskuolleisuus on yhä liian korkea monissa kehitysmaissa, sillä yli 500 000 naista kuollee joka vuosi raskauteen ja synnytykseen liittyviin hoidettavissa ja estettävissä oleviin komplikaatioihin; kehottaa tästä syystä jäsenvaltioita lisäämään huomattavasti pyrkimyksiä ja rahoitusta sekä takaamaan, että ihmisille tarjotaan maailmanlaajuisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa ja palveluita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä terveyteen liittyvien vuosituhannen kehitystavoitteiden ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisen ja köyhyyden estämisen osalta,
   am) kehottaa nykyisen ruokakriisin valossa neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin kaupan vääristymien vähentämiseksi,
   EU:n ja YK:n yhteistyön parantaminen käytännössä
   an) kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan poliittisesti ja rahallisesti YK:n demokratiarahastoa,
   ao) kehottaa neuvostoa ja etenkin niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä tai vuorottelevia jäseniä, kannattamaan YK:n pakotejärjestelmän muuttamista (terroristien mustat listat) ja yhdenmukaistamaan sen YK:n hyväksymän kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen kanssa sekä luomaan siihen etenkin asianmukaiset ilmoitus- muutoksenhakumenettelyt; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti siihen, että ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan YK:n turvallisuusneuvostossa on hyväksytty päätöslauselma 1730 (2006), jossa vahvistetaan luettelosta poistamista koskeva menettely ja luettelosta poistamista koskevia pyyntöjä hoitava keskus YK:n sihteeristössä,
   ap) kehottaa EU:n jäsenvaltioita aloittamaan, YK:n sisällä ja ennen edellä mainittua tarkistuskonferenssia, keskustelun kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevista haasteista, jotka voivat heikentää tuomioistuimen toiminnan tehokkuutta, ottaen huomioon, että tarkoituksena on päästä sopimukseen hyökkäysrikoksen ja sellaisten olosuhteiden määrittelystä, joissa tuomioistuin voi harjoittaa Rooman perussäännön 5 (2) mukaista lainkäyttövaltaansa,
   aq) katsoo, että ottaen huomioon ilmastonmuutoksen selvät vaikutukset miljoonien ihmisten toimeentuloon EU:n olisi aktiivisesti rohkaistava ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolia jatkamaan neuvotteluita kansainvälisen ilmastonmuutosta koskevan sopimuksen tekemiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita ottamaan johdon käsiinsä kyseisissä maailmanlaajuisissa neuvotteluissa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tässä yhteydessä käyttämään uusiutuvia ja hiilidioksidivapaita energialähteitä; katsoo lopuksi, että EU:n jäsenvaltioiden olisi harkittava sen suosittelemista, että perustetaan YK:n tasoinen katastrofien neuvontayksikkö, joka antaisi järjestelmällisesti hallituksille tehokasta katastrofivalmiutta koskevia neuvoja,
   ar) kehottaa, että EU:n ja YK:n toimijat harkitsevat yleisesti EU:n ja Afrikan unionin yhteistyötä rauhan ja turvallisuuden saamiseksi Afrikan mantereelle, keskittyen erityisesti niihin YK:n käytettävissä oleviin keinoihin, joilla se voi parantaa kenttäoperaatioidensa laatua käyttämällä EU:n täydentäviä valmiuksia; suosittelee, että valmiuksien yhdistämistä harkittaisiin vakavasti teknisen ja sotilaallisen kaluston synergiaetujen sekä legitimiteetin ja hyväksynnän vuoksi, sekä hinta-laatusuhteen ja toimivaltuuksien soveltumisen vuoksi,
   as) kehottaa neuvostoa asettamaan myös jatkossa onnistuneiden alueiden välisten kumppanuuksien kehittämisen etusijalle ja toimimaan erityisesti maailmanlaajuisesti kumppaneiden kanssa taatakseen YK:n yleiskokouksen antaman kuolemantuomion täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan YK:n päätöslauselman 62/149 soveltamisen,
   at) panee merkille, että YK:n pääsihteeri on päättänyt muotoilla uudelleen YK:n rauhanturvaoperaatiota Kosovossa ja antaa EU:lle laajennetun operatiivisen roolin oikeusvaltioperiaatteen alalla, ja kehottaa Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX Kosovo) perustamista yksimielisesti kannattaneita EU:n jäsenvaltioita valvomaan tarkasti tämän päätöksen täytäntöönpanoa paikan päällä,
   au) on huolissaan aseidenriisuntaan liittyvien neuvottelujen paikallaan polkemisesta muun muassa ydinaseisiin käytettävien halkeamiskelpoisten aineiden tuotantokiellon ja biologisia aseita koskevan sopimuksen valvontapöytäkirjan sekä täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen ratifioinnin hitauden suhteen; huomauttaa kuitenkin, että YK:n 63. yleiskokous tarjoaa EU:lle hyvän tilaisuuden ottaa johtoasema hiljattain hyväksytyn rypäleammukset kieltävän sopimuksen ratifioimisen ja yleisen soveltamisen edistämisessä sekä neuvottelujen aloittamisessa kansainvälisen asekauppasopimuksen ja köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden maailmanlaajuista kieltoa koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi; kehottaa EU:ta ja YK:ta jatkamaan pyrkimyksiään, joilla pyritään vahvistamaan YK:n pien- ja kevytaseiden laitonta kauppaa koskevaa toimintaohjelmaa ja laajentamaan maamiinojen käyttöä kieltävän Ottawan sopimuksen soveltamisalaa,
   av) kehottaa EU:n jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan saavuttaa kansainvälinen yksimielisyys, joka mahdollistaa kansainvälistä terrorismia koskevan kattavan yleissopimuksen solmimisen,
   aw) kehottaa neuvostoa rohkaisemaan kaikkia toimia ja asianmukaista rahoitusta, joiden avulla sukupuolikysymykset voidaan valtavirtaistaa YK:n kaikessa toiminnassa,
   ax) kehottaa neuvostoa tukemaan kaikkia toimia, joilla pyritään estämään lajien sukupuuttoon kuoleminen, ja suojelemaan ympäristöä sekä ottamaan käyttöön tarvittavat rahalliset voimavarat;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

(1) EUVL C 96 E, 21.4.2004, s. 79.
(2) EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 549.
(3) EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 582.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö