Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2111(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0265/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0265/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2008 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0339

Elfogadott szövegek
PDF 347kWORD 95k
2008. július 9., Szerda - Strasbourg
Az EU prioritásai az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszaka alkalmával
P6_TA(2008)0339A6-0265/2008

Az Európai Parlament 2008. július 9-i ajánlása a Tanácshoz az EU prioritásait tekintve az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszaka alkalmával (2008/2111(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Alexander Lambsdorff és Annemie Neyts-Uyttebroeck által az ALDE képviselőcsoport nevében – az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszaka alkalmával a Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló – tett javaslatra (B6-0176/2008),

–   tekintettel az ENSZ főtitkár "Nagyobb szabadság" című 2005. évi jelentésére, az ENSZ Közgyűlésnek a 2005-ös ENSZ-csúcstalálkozó eredményeiről szóló 60/1 sz. határozatára és az ENSZ főtitkár "Az ENSZ-be történő befektetés: egy világszinten erősebb szervezet létrehozása" című 2006. március 7-i jelentésére,

–   tekintettel az EU prioritásaira az ENSZ Közgyűlés 62. ülésszakának alkalmából,

–   tekintettel a 2004. január 29-i(1), az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek közötti kapcsolatokról szóló, valamint a 2005. június 9-i(2) ENSZ-reformról szóló, illetve a 2005. szeptember 29-i(3), az Egyesült Nemzetek 2005. szeptember 14–16-i csúcstalálkozójának kimeneteléről szóló határozatára,

–   tekintettel a Közgyűlés 63. rendes ülésszakának 2008. február 11-i napirendjére felveendő pontok előzetes listájára, különös tekintettel az alábbi pontokra: A nemzetközi béke és biztonság fenntartása, Afrika fejlődése, Az emberi jogok előmozdítása, irányítási reform,

–   tekintettel a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény felei konferenciájának 2008. május 19–30. között, Bonnban tartott kilencedik ülésén (COP 9) született eredményekre,

–   tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának 2009. évi felülvizsgálati konferenciájára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 90. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0265/2008),

A.   mivel az EU külpolitikája az ENSZ Alapokmányában foglaltaknak megfelelően a hatékony multilateralizmus erőteljes és egyértelmű támogatásán alapul,

B.   mivel az EU az ENSZ kulcsfontosságú politikai és pénzügyi partnere a szegénység elleni harcban, a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdításában, a kollektív biztonság biztosításában, beleértve a veszélyeztetett populációk megélhetésének védelmét, valamint az emberi jogok támogatásában az egész világon,

C.   tekintettel arra, hogy az ENSZ reformprogramja – amely új testületek létrehozását, a régebbiek radikális felülvizsgálatát, a gazdálkodás alapvető műveleteinek reformját, a támogatás újraszervezését és a Titkárság mélyreható reformját tartalmazza – nagyon ambiciózus, valamint folyamatos politikai támogatást igényel, különösen miután az új politikai keret meghatározása után elkezdődik a végrehajtási fázis,

D.   tekintettel arra, hogy két új testület, az Emberi Jogi Tanács és a Béketeremtő Bizottság (PBC) kritikus szakaszba léptek, amelyben be kell bizonyítaniuk, hogy képesek megvalósítani az ENSZ tagállamai által számukra kitűzött célokat,

E.   tekintettel arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának régóta esedékes reformja még megvalósításra vár, valamint figyelembe véve egyrészt a nagyobb elszámoltathatóság és a megnövekedett geopolitikai egyensúly közötti kényes és feszült viszonyt, másrészt pedig az adott testület hatékonysága és eredményessége biztosításának szükségességét,

F.   mivel 2008 kulcsfontosságú év a szegénység felszámolásának és a millenniumi fejlesztési célok (MFC-k) elérésének 2015-ig, világszinten történő megvalósítására irányuló erőfeszítések tekintetében, és mivel az EU tagállamainak globális vezető szerepet kell betölteniük az idei év második felében megtartani kívánt, erre vonatkozó kulcsfontosságú találkozók előtt,

G.   mivel a millenniumi fejlesztési célok elérése tekintetében az EU erőfeszítései fontos katalizátorként és példaként szolgálnak más adományozók számára, ennek ellenére 75 milliárd eurós összeggel fognak elmaradni az EU fejlesztési segélyekkel kapcsolatban 2010-ig tett hivatalos kötelezettségvállalásaitól, ha a jelenlegi tendenciák nem fordulnak meg,

H.   mivel Afrika Szaharától délre fekvő részén sok ország nem halad egyik MFC elérése felé sem, és mivel számos, közepes jövedelmű országban is vannak olyan régiók és több millió fős etnikai csoportok, amelyeknek az e célok teljesítése felé tett előrehaladása nem kielégítő,

I.   mivel az élelmiszerárak emelkedése és a lassuló globális növekedés azzal fenyeget, hogy a becslések szerint hét évvel visszaveti az MFC-kkel kapcsolatos előrehaladást, hacsak a fejlődő országokban nem történnek további beruházások a mezőgazdasági, illetve a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatban,

J.   mivel az ENSZ Közgyűlés úgy döntött, hogy 2007. október 4–5-én magas szintű párbeszédet folytat a vallás vagy meggyőződés szabadsága és a kulturális sokféleség kérdésével kapcsolatos tolerancia, megértés és egyetemes tisztelet előmozdítását szolgáló, vallások és kultúrák közötti együttműködésről, az e területen tett egyéb hasonló intézkedésekkel koordinálva,

K.   mivel 2008. a kultúrák közötti párbeszéd európai éve,

L.   tekintettel arra, hogy az ENSZ Közgyűlésének napirendje nincs megfelelően összpontosítva és leegyszerűsítve, amire azonban szükség volna a testület következetesebb működéséhez és ahhoz, hogy állásfoglalásait jobban nyomon lehessen követni,

M.   tekintettel arra, hogy az ENSZ békefenntartó műveletekért felelős szervezeti egysége jelenleg 20 terepmunkát irányít, amelyben 100 000-nél is több katona vesz részt, és ezek fele Afrikában tartózkodik,

N.   mivel az uniós tagállamok álláspontjainak ENSZ-en belüli koordinálása terén szervezetenként és politikákként különbségek mutatkoznak,

O.   tekintettel arra, hogy ez a koordináció nem válhat kárára a más geopolitikai tömbökből származó országokkal folytatott tárgyalásoknak, amelyek lényegi előfeltételei az ENSZ-en belül szükséges szövetségek kialakításának,

P.   mivel a koordinációhoz szorosabb együttműködés kialakítására van szükség a Tanács brüsszeli központú illetékes munkacsoportjai, valamint a New York-ban és Genfben működő uniós irodák és uniós tagállami állandó képviseletek között,

Q.   mivel a Lisszaboni Szerződés jogi személyiséggel ruházza fel az EU-t, ami jelentős hatással van az EU ENSZ-en belüli képviseletére,

1.   a következő ajánlásokat címezi a Tanácshoz:

   Az EU az ENSZ-ben és a Lisszaboni Szerződés ratifikálása
   a) kéri, hogy az Unió következő ENSZ Közgyűlésen képviselt politikai prioritásait tegyék az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között folytatott mélyreható és sokrétű vita tárgyává;
   b) úgy gondolja, hogy a Tanács az ENSZ Közgyűléssel kapcsolatos hivatalos álláspontját az uniós tagállamok New York-i állandó képviseleteinek kötelező politikai programnak kellene tekinteniük, amely alapul szolgál más országokkal folytatott tárgyalásokhoz;
   c) úgy gondolja, hogy az EU tagállamok álláspontjainak az ENSZ keretén belüli koordinációjának általában véve a Tanács illetékes munkacsoportjaiban kell megindulniuk, megkönnyítve ezáltal a New York-i diplomaták számára az ENSZ szervezetein belüli, speciális kérdésekkel kapcsolatos közös álláspont elérését, és több időt hagyva a konzultációra és más regionális csoportosulásokkal vagy az ilyen csoportosulásokhoz tartozó országokkal való tárgyalásokra,
   d) felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy fontolják meg a New York-i és brüsszeli irodáik átszervezését és kibővítését, figyelembe véve a kibővült hatásköröket és feladatokat, amelyeket az EU képviselőinek a Lisszaboni Szerződés megerősítése után várhatóan viselniük kell majd, optimális koordinációt és együttműködést biztosítva a közösségi politikák és alapok, valamint az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikájában foglalt eszközök és küldetések között,
   e) sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy részletesen tanulmányozza a Lisszaboni Szerződésnek az EU ENSZ-en belüli jövőbeni képviseletére gyakorolt hatásait, és felszólítja az uniós tagállamokat, hogy egyértelműen kötelezzék el magukat annak biztosítására, hogy az EU megfelelő láthatósággal és tekintéllyel rendelkezzen az ENSZ-szervezeteken és -fórumokon belül;
   f) ösztönzi a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb tárgyalja és határozza meg az EU Egyesült Nemzetekhez küldött "megfigyelőinek" működési státuszát,
   g) egyúttal felkéri az uniós tagállamokat, hogy próbálják felülvizsgálni az ENSZ-en belüli regionális csoportosulások jelenlegi struktúráját annak biztosítása céljából, hogy ez tükrözze az EU tagságát, figyelemmel a legutóbbi bővítésre,
   h) felkéri a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a változásokról, beleértve a költségvetésieket is, továbbá minden olyan lehetséges lépésről, amely az EU-nak az ENSZ különféle szervezeteiben való jelenlétének átszervezésére vonatkozik, ideértve a Titkárságot, valamint az alapokat és a programokat is.
   Az EU hozzájárulása az ENSZ reformjaihoz
   i) üdvözli az ENSZ Közgyűlésének felélénkítésével megbízott munkacsoport tevékenységeinek újrakezdését, amelynek feladata olyan utak keresése, amelyek segítségével erősíteni lehet a Közgyűlés szerepét, autoritását, hatáskörét és hatékonyságát, és felkéri az uniós tagállamokat arra, hogy ebben a tekintetben mozdítsák elő a közgyűlési elnök szerepének megerősítését a megfelelő pénzügyi, humán és infrastrukturális erőforrások biztosításával, valamint a Közgyűlés, a főtitkár és az ENSZ Biztonsági Tanácsa közötti rendszeresebb együttműködés támogatásával annak érdekében, hogy növeljék az utóbbi elszámoltathatóságát és legitimitását,
   j) arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy továbbra is kérjék a mandátumok régóta esedékes felülvizsgálatát az ENSZ munkaprogramjának erősítése és frissítése érdekében, hogy ez megfeleljen az uniós tagállamok jelenlegi elvárásainak, az olyan öt évnél régebbi mandátumok felülvizsgálatával, amelyek a Közgyűlés vagy egyéb szervek állásfoglalásain alapulnak,
   k) emlékezteti az uniós tagállamokat a 2005-ös csúcstalálkozón tett felajánlásokra, amelyek az ENSZ irányítási és titkársági reformját erősítenék meg; felkéri a Tanácsot a reformok támogatására az elszámoltathatóság és áttekinthetőség növelése, az irányítás javítása és az átláthatóság előmozdítása, valamint az etikai, hatékonysági és szervezési képességek erősítése érdekében, illetve arra, hogy elsősorban a Titkárság szerkezeti reformjára összpontosítson,
   l) sürgeti a Tanácsot annak biztosítására, hogy az ENSZ békefenntartó műveletekért, illetve a politikai ügyekért felelős szervezeti egységének személyzete arányos legyen az előírt feladatokkal és felelősségekkel, valamint hogy támogassa e tekintetben a Főtitkár erőfeszítéseit,
   m) sürgeti az uniós tagállamokat, hogy támogassák az ENSZ főtitkárának erőfeszítéseit, amelyeket a 2005. évi világ-csúcstalálkozó által jóváhagyott "védelmi felelősség" fogalma végrehajtásának folyamatában tesz; felhívja az uniós tagállamokat, hogy vegyenek részt tevékenyen ebben a folyamatban,
   n) felkéri a Tanácsot az ENSZ szervezeti koherenciájával foglalkozó magas szintű munkacsoport ajánlásainak végrehajtására vonatkozó tárgyalások újrakezdésének teljes körű támogatására, és azt ajánlja az EU tagállamainak, hogy tevékenyen működjenek együtt azon fejlődő országokkal, amelyek európai vagy nemzeti szintű segítséget kapnak, valamint használják fel az EU közös befolyását és az egyes uniós tagállamok egyéni befolyását annak érdekében, hogy biztosítsák ezen országok támogatását az ENSZ-támogatások felülvizsgálata esetére, valamint az alapszintű ENSZ politikák közötti nagyobb koherencia előmozdítására,
   o) felkéri az uniós tagállamokat arra, hogy egyöntetűbb álláspontot képviseljenek az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja tekintetében, amely – a végső célkitűzést szem elől nem tévesztve – egyfelől állandó helyet biztosít az EU-nak a megújított ENSZ keretein belül, ugyanakkor növeli az EU súlyát oly módon, hogy az arányos legyen az EU-nak az ENSZ békefenntartói műveleteihez és fejlesztési támogatásához való hozzájárulásával,
   p) emlékezteti az uniós tagállamokat e tekintetben arra, hogy a legfontosabb annak biztosítása, hogy ENSZ BT tag EU tagállamok ragaszkodjanak az EU hivatalos álláspontjához, megfelelően tájékoztassák a többi uniós tagállamot azokról a párbeszédekről, amelyekre a BT-ben kerül sor, és aktívan egyeztessék álláspontjaikat az EU Miniszterek Tanácsának illetékes munkacsoportjaival,
   q) felkéri az uniós tagállamokat arra, hogy támogassák az ENSZ-Közgyűlés elnökének, Srgjan Kerimnek a BT-reformmal foglalkozó munkacsoportját; üdvözli e tekintetben a Biztonsági Tanács lendületes reformját, amely az ún. "Átívelő folyamat" nevű kezdeményezés következményeképpen jött létre; ösztönzi a Tanácsot, hogy e tekintetben a tényleges folyamatok elérése érdekében támogassa az összehangolást elősegítő vitákat,
   Az EU és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa
   r) sürgeti az EU tagállamait, különösen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának újonnan megválasztott tagjait, Franciaországot és Szlovákiát, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket az Emberi Jogi Tanács sikeres működésének biztosítása érdekében az egyetemes jogok egyidejű védelmével és támogatásával; e tekintetben nagyobb felelősségvállalásra szólít fel a különleges eljárások létrehozását és megújítását, valamint a megbízottak kinevezését célzó folyamatra vonatkozóan, amelynek az átláthatóság és a valós verseny elvein kell alapulnia,
   s) hangsúlyozza a civil társadalom részvételének fontosságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának munkájában, és sürgeti az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának munkájában részt vevő uniós tagállamokat, hogy vezessenek be hatékony módokat és eszközöket, amelyek lehetővé teszik a civil társadalom részvételét az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, a világban az emberi jogok jobb védelme, valamint az intézmény átláthatóságához való építő hozzájárulás érdekében,
   t) felhívja a Tanácsot, hogy az egyetemes időszakonkénti értékelés hatékonyságának növelése révén tartsa fenn azokat az erőfeszítéseket, amelyek az emberi jogok terén az ENSZ tagállamai elszámoltathatóságának növelését célozzák, nevezetesen a szándékos akadályozás vagy az elterelő taktikák elkerülését szolgáló eljárások szigorításával,
   u) aggodalmát fejezi ki az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosa Hivatalának munkájáról nemrégiben tett megjegyzések miatt; felhívja az uniós tagállamokat, hogy támogassák a Hivatalt, különösen a Közgyűlés Ötödik Bizottságában annak biztosítása érdekében, hogy a Hivatal függetlenségével semmi ne kerüljön összeütközésbe, és a Hivatalnak minden szükséges pénzügyi forrást megadjanak ahhoz, hogy teljesen független módon teljesíteni tudja megbízatását; felkéri az EU tagállamait, hogy szorosan felügyeljék az új Főbiztos kinevezésének jelenlegi eljárását, tekintve, hogy az előző biztos, Louise Arbor mandátuma 2008 júniusában lejárt,
   v) felkéri az EU tagállamait, hogy továbbra is vállaljanak részt a 2009-ben megtartandó durbani felülvizsgálati konferencia előkészületeiben, továbbá, hogy biztosítsák, hogy a konferencia minden érdekelt fél számára lehetővé tegye, hogy újból megerősíthessék azon elhatározásukat és elkötelezettségüket, hogy küzdenek a rasszizmus, a faji és kaszton belüli megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az ehhez kapcsolódó intolerancia ellen, valamint konkrét referenciapontokat fogadnak el a rasszizmus eltörlése érdekében, a durbani nyilatkozat és cselekvési program alapján, és azokat teljes mértékben tiszteletben tartva,
   w) felkéri a Tanácsot annak biztosítására, hogy az első durbani konferenciához kapcsolódó negatív események ne fordulhassanak elő; felhívja az EU összes tagállamát annak biztosítására, hogy a civil társadalom részt vegyen a Genfben megrendezett, 2009-es durbani felülvizsgálati konferencián, az ENSZ Alapokmányával és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 1996. július 25-i, 1996/31 határozatával összhangban,
   x) felhívja az EU összes tagállamát, hogy támogassák és védjék a gyermekek jogait, segítve a gyermekek jogainak általános érvényesítését az ENSZ rendszerének illetékes szervein és mechanizmusain belül folyó összes tevékenységben,
   Az EU és a PBC
   y) úgy véli, hogy az EU tagállamainak közösen kellene támogatniuk a Béketeremtő Bizottság szerepének megerősödését az ENSZ rendszerével kapcsolatban, biztosítaniuk, hogy a Béketeremtő Bizottság javaslatait megfelelő módon figyelembe vegyék az ENSZ illetékes szervei, és támogatniuk a Béketeremtő Bizottság és az ENSZ ügynökségei, alapjai és programjai közötti fokozott együttműködést; hangsúlyozza, hogy fontos a szorosabb együttműködés a Béketeremtő Bizottság és a nemzetközi pénzügyi intézetek között, amelyek olyan országokban folytatnak tevékenységeket, amelyek nemrég kerültek ki egy konfliktusból;
   z) felkéri a Tanácsot és az uniós tagállamokat, hogy ösztönözzék a hozzájárulásokat az ENSZ Béketeremtő Alapjához, annak biztosítása érdekében, hogy annak elegendő forrás álljon rendelkezésére,
   aa) sürgeti a Biztonsági Tanácson belül az EU-tagállamokat, hogy egyszerűsítsék a PBC-vel történő konzultációt az új országok Béketeremtő Bizottságba való előterjesztését és az integrált béketeremtő műveletek mandátumát illetően, különösen annak érdekében, hogy kellő időben biztosítsák a zökkenőmentes átállást a békefenntartásról a béketeremtésre; üdvözli e tekintetben, hogy a Béketeremtő Támogató Hivatal részt vesz az integrált missziótervező folyamatban,
   ab) lényegesnek tartja azt, hogy a szereplők közötti koordináció fejlesztése, az előrelátható finanszírozás biztosítása, valamint a nemzetközi figyelemnek a konfliktus utáni országokra történő kiterjesztése mellett a Béketeremtő Bizottságnak – az illetékes ENSZ szervezeti egységekkel együtt – arra kell törekednie, hogy javítsa a szervezet tanulási képességeit a béketeremtés terén,
   ac) a fentiek tükrében hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Béketeremtő Bizottság számára elérhető humán és pénzügyi források elosztása arányos legyen a feladatokkal és az ENSZ-szervek, valamint a kedvezményezett országok elvárásaival, és felkéri az EU tagállamait, hogy az ENSZ Közgyűlésének illetékes bizottságában tűzzék napirendre a kérdést,
   Az Európai Unió és Millenniumi Fejlesztési Célkitűzések
   ad) sürgeti a Tanácsot, hogy támogassa Manuel Barroso elnök és Louis Michel biztos uniós tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy dolgozzanak ki egyértelmű, kötelező nemzeti ütemezést és költségvetést a valós segély növelésére, hogy 2010-ben elérjék a bruttó nemzeti jövedelem 0,56%-ában, illetve 2015-ben annak 0,7%-ában megállapított, ígéret tárgyát képező, kollektív célt,
   ae) emlékezteti az uniós tagállamokat, hogy jelenleg nincs szükség új ígéretekre vagy új eljárásokra az MFC-k eléréséhez, és a hangsúlyt a már megtett ígéretek és fogadalmak teljesítésére, valamint a meglévő eljárások felgyorsítására kell helyezni,
   af) megállapítja, hogy továbbra is szükség van az egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozási válságának folyamatos kezelésére, ha vissza kívánunk térni az egészséggel kapcsolatos három MFC felé vezető útra, az emberi erőforrások, a gyógyszerek elérhetősége, valamint a decentralizált és részvételen alapuló irányítás megfelelő és kiszámítható, folyamatos finanszírozása révén, és felhívja az EU tagállamait, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést az egyetemes, integrált és a helyi igényekhez igazodó egészségügyi rendszerek megerősítéséért, és fokozatosan térjenek ki a meghatározott betegségekre vonatkozó programok integrálására (6. MFC),
   ag) úgy véli, hogy a nemek egyenlősége (3. MFC) az MFC-k megvalósítására irányuló erőfeszítések alapvető eleme, és azt ajánlja, hogy az EU tagállamai sürgősen foglalkozzanak a 3. MFC elérésével kapcsolatos, globális finanszírozási hiánnyal; megállapítja, hogy az oktatás mellett a nők felelősséggel való felruházása jelentősen hozzájárul a gyermekhalandóságra vonatkozó, 4., illetve az anyák egészségére vonatkozó, 5. MFC teljesítéséhez,
   ah) megállapítja, hogy az elmúlt években az egyetemes alapfokú oktatás felé tett jelentős előrehaladás ellenére 2006-ban körülbelül 93 millió, általános iskolás korú gyermek nem járt még iskolába, akiknek nagy része leány; felhívja az EU tagállamait, hogy foglalkozzanak az oktatás támogatásával kapcsolatos megnövekedett finanszírozási szükségletekkel, többek között a konfliktusok által érintett, sérülékeny államokban is,
   ai) emlékeztetve a fejlesztés politikai következetességének előmozdítására irányuló uniós kötelezettségvállalásokra, azt ajánlja, hogy a Tanács és az EU tagállamai ösztönözzék az ENSZ-szintű egyeztetéseket arról, hogyan biztosítható, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos erőfeszítések és célok megerősítsék az MFC-k megvalósítását; megállapítja, hogy az alkalmazkodási alapokhoz jóval nagyobb hozzájárulásra van szükség annak érdekében, hogy a legszegényebb országokban az éghajlatváltozás szempontjából biztonságos fejlődés valósuljon meg,
   aj) sürgeti az uniós tagállamokat, hogy vegyenek részt tevékenyen az Afrika fejlesztésére irányuló új partnerség (NEPAD) végrehajtásáról szóló, 2008. szeptember 22-én megtartandó, magas szintű találkozón, valamint az Egyesült Nemzetek MFC-kkel foglalkozó, 2008. szeptember 25-én, New York-ban tartandó magas szintű találkozóján,
   ak) javasolja, hogy a Tanács és az EU tagállamai újítsák meg az adósságcsökkentésről az ENSZ szintjén folytatott egyeztetéseket, az adósságenyhítésre vonatkozó kritériumok oly módon történő átfogalmazása céljából, hogy az adósság visszatérítése helyett inkább a fejlesztési célok előrehaladását mozdítsa elő,
   al) úgy véli, hogy az anyák halandósági rátája sok fejlődő országban továbbra is elfogadhatatlanul magas, mivel évente több mint 500 000 nő veszíti életét a terhességhez és gyermekszüléshez kapcsolódó, kezelhető és megelőzhető szövődmények miatt; ezért sürgeti az EU tagállamait, hogy drasztikusan fokozzák az erőfeszítéseket és a finanszírozást a nemi és reproduktív egészséggel kapcsolatos információk és szolgáltatások egyetemes hozzáférhetőségének biztosítása érdekében, amelyek elengedhetetlenek az egészséggel kapcsolatos MFC-k, a nemek közötti egyenlőség és a szegénység elleni küzdelem megvalósításához,
   am) a jelenlegi élelmiszerválságot figyelembe véve sürgeti a Tanácsot és az EU tagállamait, hogy tegyenek lépéseket a kereskedelem torzulásának csökkentése érdekében,
   Az EU–ENSZ gyakorlati együttműködésének javítása
   an) sürgeti az uniós tagállamokat és a Bizottságot, hogy mind politikai, mind pénzügyi szempontból támogassák az ENSZ Demokrácia Alapját,
   ao) felhívja a Tanácsot, és különösen az Európai Unió azon tagállamait, amelyek állandó vagy nem állandó tagjai az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának, hogy támogassák az ENSZ szankciórendszerének (terroristák feketelistái) felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy azt összhangba hozzák az ENSZ polgári és politikai jogokról szóló egyezségokmányában szereplő kötelezettségekkel, különösen megfelelő értesítési és fellebbezési eljárások létrehozása révén, e tekintetben a megfelelő irányba tett első lépésként üdvözli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta a 1730(2006)-os határozatot, amely meghatározza a listáról való törlési eljárást és az erre irányuló kérelmekre az ENSZ Főtitkárságán központot hoz erre létre,
   ap) felhívja az európai uniós tagállamokat, hogy kezdeményezzenek vitát az ENSZ-en belül a fent említett felülvizsgálati konferenciát megelőzően a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt álló változások kapcsán, amelyek alááshatják a bíróság hatékonyságát, hogy megállapodásra jussanak az agresszió bűntettének eddig még nem rendezett fogalommeghatározásáról, valamint azokról a feltételekről, amelyek szerint a Bíróság a Római Statútum 5. cikke (2) bekezdésében meghatározott joghatóságát gyakorolhatja,
   aq) úgy véli, hogy tekintettel a több millió ember megélhetését befolyásoló éghajlatváltozás egyértelmű hatásaira az Európai Uniónak aktívan támogatni kell az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye részes feleit, hogy folytassanak tárgyalásokat egy nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás 2009 végéig történő megkötése érdekében, valamint felhívja az uniós tagállamokat, hogy vállaljanak vezető szerepet az ilyen átfogó globális tárgyalásokban; továbbá sürgeti az uniós tagállamokat, hogy támogassák e tekintetben a megújuló és szén-dioxid-semleges energiaforrások használatát; végezetül úgy véli, hogy az uniós tagállamoknak javasolniuk kellene egy ENSZ szintű, katasztrófákkal foglalkozó tanácsadó egység létrehozását, amely rendszeres tanácsadást biztosítana a kormányok számára a katasztrófákkal kapcsolatos hatékony felkészültségről,
   ar) felkéri az EU és az ENSZ illetékeseit, hogy fontolják meg az EU és az Afrikai Unió közötti együttműködést az afrikai kontinens békéjének és biztonságának megteremtése érdekében, különös figyelmet fordítva azokra a lehetőségekre, amelyek segítségével az ENSZ javíthatja küldetéseinek minőségét úgy, hogy igénybe veszi az EU kiegészítő hatáskörét; javasolja, hogy a lehetőségek összeolvasztását alapos megfontolás tárgyává kell tenni, hogy ily módon ne csak a technológiai és katonai felszerelések tekintetében jöjjön létre az együttműködés, hanem a legitimitás és az elfogadás, valamint a mandátum költséghatékonyságának és alkalmasságának tekintetében is,
   as) felhívja a Tanácsot, hogy továbbra is kezelje kiemelt prioritásként az eredményes régióközi partnerségek kiépítését, különösen a világ összes régiójában található partnerekkel együttműködve, az ENSZ Közgyűlés 62/149 határozata hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, amely a halálbüntetés eltörlése céljából a kivégzések világszintű tilalmára szólít fel,
   at) tudomásul veszi a tényt, hogy az ENSZ Főtitkára úgy határozott, hogy átalakítja a koszovói ENSZ-missziót, lehetővé téve az Európai Unió számára, hogy fokozott műveleti szerepet töltsön be a jogállamiság terén, és felhívja az európai uniós tagállamokat, amelyek egyhangúlag támogatták a jogállamiság-misszió (EULEX KOSOVO) megindítását, hogy szorosan kövessék nyomon e határozat gyakorlati végrehajtását,
   au) aggodalmát fejezi ki a leszereléssel kapcsolatos tárgyalások során olyan kérdésekben kialakult patthelyzet miatt, mint a hasadóanyagok tilalmáról szóló szerződés és a biológiai fegyverekről szóló egyezmény ellenőrzési jegyzőkönyve, valamint az átfogó atomcsend-szerződés megerősítésével kapcsolatos tétlenség; mindazonáltal elismeri, hogy az ENSZ 63. ülésszaka kiváló lehetőséget nyújt az EU számára, hogy vezető szerepet játsszon a kazettás bombák tilalmáról a közelmúltban elfogadott szerződés megerősítésének és egyetemessé tételének előmozdításában, valamint a nemzetközi fegyverkereskedelmi egyezmény és a szegényített uránt tartalmazó fegyverek globális tilalmát előíró nemzetközi szerződés megkötését célzó tárgyalások megnyitásában; felhívja az EU-t és az ENSZ-et, hogy folytassák az ENSZ kézi- és könnyűfegyverek illegális kereskedelmével foglalkozó cselekvési programjának megerősítésére, valamint a gyalogsági aknák betiltásáról szóló ottawai szerződés hatályának bővítésére irányuló erőfeszítéseiket,
   av) sürgeti az uniós tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket a nemzetközi konszenzus biztosításához, amely lehetővé fogja tenni a nemzetközi terrorizmusról szóló átfogó egyezményről folytatott tárgyalások lezárását,
   aw) felhívja a Tanácsot, hogy ösztönözzön minden tevékenységet és megfelelő finanszírozást, amelynek célja a nemi kérdések általános érvényesítése az ENSZ tevékenységeinek valamennyi vonatkozásában,
   ax) sürgeti a Tanácsot, hogy támogassa a fajok kihalása elleni küzdelmet és a környezet védelmét, valamint a szükséges pénzügyi források mobilizálását szolgáló valamennyi tevékenységet;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatásul a Bizottságnak.

(1) HL C 96. E, 2004.4.21., 79. o.
(2) HL C 124. E, 2006.5.25., 549. o.
(3) HL C 227. E, 2006.9.21., 582. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat