Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2111(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0265/2008

Pateikti tekstai :

A6-0265/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2008 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0339

Priimti tekstai
PDF 318kWORD 85k
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - Strasbūras
ES prioritetiniai klausimai JT Generalinės Asamblėjos 63-ojoje sesijoje
P6_TA(2008)0339A6-0265/2008

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES prioritetinių klausimų, kurie turėtų būti svarstomi Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 63-osios sesijos metu (2008/2111(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Alexanderio Lambsdorffo ir Annemie Neyts–Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu Tarybai pateiktą pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 63-osios sesijos (B6-0176/2008),

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2005 m. pranešimą "Daugiau laisvės", į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/1 dėl 2005 m. pasaulio viršūnių susitikimo rezultatų ir į 2006 m. kovo 7 d. JT Generalinio Sekretoriaus pranešimą "Indėlis į Jungtines Tautas. Stipresnės pasaulinio masto organizacijos siekis",

–   atsižvelgdamas į ES prioritetinius klausimus, svarstytus JT Generalinės Asamblėjos 62–osios sesijos metu,

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų santykių(1), į savo 2005 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų reformos(2) ir į 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl 2005 m. rugsėjo 14–16 d. Jungtinių Tautų pasaulinio aukščiausiojo lygio viršūnių susitikimo(3),

–   atsižvelgdamas į preliminarų 2008 m. vasario 11 d. vyksiančios Generalinės Asamblėjos 63-osios eilinės sesijos darbotvarkės klausimų sąrašą, ypač į numatomus nagrinėti klausimus "Tarptautinės taikos ir saugumo palaikymas", "Afrikos vystymasis", "Žmogaus teisių skatinimas" ir "Valdymo reforma",

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 19–30 d. Bonoje vykusios JT konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių devintosios konferencijos (COP 9) rezultatus,

   atsižvelgdamas į 2009 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto persvarstymo konferenciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir į 90 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto (A6–0265/2008) pranešimą,

A.   kadangi ES užsienio politikos pagrindas – stiprus ir nedviprasmiškas veiksmingo daugiašališkumo rėmimas, kaip nustatyta JT chartijoje,

B.   kadangi ES yra svarbiausia politinė ir finansinė JT partnerė kovojant su skurdu ir skatinant ekonominę ir socialinę plėtrą, užtikrinant kolektyvinį saugumą, įskaitant nykstančių gyventojų grupių gyvenimo šaltinių apsaugą, ir skatinant laikytis žmogaus teisių visame pasaulyje,

C.   kadangi itin ambicinga Jungtinių Tautų reformos darbotvarkė, aprėpianti naujų organų steigimą, ryžtingą kitų organų ir pagrindinių JT operacijų valdymo sistemos pertvarką, JT pagalbos teikimo procedūrų reorganizaciją ir nuodugnią JT Sekretoriato reformą, ir kadangi įgyvendinant šią darbotvarkę būtina nuolatinė politinė parama, ypač tuomet, kai, apibrėžus naują politikos programą, prasidės įgyvendinimo etapas,

D.   kadangi ką tik prasidėjo dviem naujiems pagrindiniams organams – Žmogaus teisių tarybai ir Taikos stiprinimo komisijai – itin svarbus etapas, kuriuo šie organai turės įrodyti, kad pajėgia siekti atitinkamų tikslų, kuriuos jiems iškėlė JT valstybės narės,

E.   kadangi, net jei ir labai pavėluotai, vis dėlto būtina reformuoti JT Saugumo Tarybą atsižvelgiant į tam tikrus opius klausimus ir į įtampą, kurią lemia didesnės atskaitomybės reikalavimas ir siekis užtikrinti geopolitinę pusiausvyrą, taip pat atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti veiksmingą ir naudingą šio organo veiklą,

F.   kadangi 2008 m. yra itin svarbūs metai siekiant veiksmingai kovoti su skurdu ir iki 2015 m. visame pasaulyje įgyvendinti užsibrėžtus Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) ir kadangi prieš antrąjį šių metų pusmetį vyksiančius pagrindinius svarbiausius susitikimus ES valstybės narės turėtų užimti pasaulinių lyderių pozicijas,

G.   kadangi ES veikla, susijusi su TVT siekiu, skatina pasitempti kitas šalis donores ir yra joms geras pavyzdys, tačiau, jeigu nebus užkirstas kelias dabartinėms tendencijoms, oficiali ES vystymosi pagalba bus 75 mlrd. EUR mažesnė negu ES įsipareigojusi skirti iki 2010 m.,

H.   kadangi dauguma Afrikos valstybių, esančių į pietus nuo Sacharos, nepasirengusios siekti nė vieno iš TVT, taip pat kadangi daugelyje vidutines pajamas gaunančių šalių esama regionų ir etninių grupių, kuriems priklauso milijonai žmonių ir kurių pažanga, daroma siekiant TVT, nepatenkinama,

I.   kadangi dėl didėjančių maisto kainų ir lėtėjančio pasaulinės ekonomikos augimo kyla grėsmė pažangiam TVT siekiui, taigi, jeigu nebus papildomai investuojama į besivystančių šalių žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produkcijos sektorius, TVT procesas užtruks mažiausiai dar 7 metus,

J.   kadangi JT Generalinė Asamblėja nusprendė 2007 m. spalio 4–5 d. surengti aukščiausiojo lygio dialogą religinio ir kultūrinio bendradarbiavimo klausimu atsižvelgdama į panašias šios srities iniciatyvas ir taip atkreipti dėmesį į toleranciją, supratingumą ir visuotinę pagarbą religijos ir įsitikinimų laisvei bei kultūrų įvairovei,

K.   kadangi 2008 m. yra Europos kultūrų dialogo metai,

L.   kadangi JT Generalinės Asamblėjos darbotvarkė dar nepakankamai konkreti ir kryptinga, nors turėtų tokia būti siekiant, kad šis organas veiktų nuosekliau ir būtų skatinama vykdyti jo priimtas rezoliucijas,

M.   kadangi JT Taikos palaikymo operacijų departamentas šiuo metu vadovauja 20 lauko operacijų, kuriose dalyvauja per 100 000 karių ir pusė iš jų dislokuota Afrikoje,

N.   kadangi ES valstybių narių pozicijos JT skiriasi; kadangi skirtinguose organuose ir sprendžiant skirtingų politikos krypčių klausimus minėtosios pozicijos koordinuojamos nevienodai,

O.   kadangi neturėtų būti siekiama gerinti šį koordinavimą derybų su kitiems geopolitiniams blokams priklausančiomis šalimis sąskaita ir tai ypač svarbu Jungtinėse Tautose sudarant svarbius aljansus,

P.   kadangi siekiant geresnio koordinavimo būtinas glaudesnis susijusių Briuselyje veikiančių Tarybos darbo grupių ir Niujorke bei Ženevoje veikiančių ES biurų ir valstybių narių nuolatinių atstovybių bendradarbiavimas,

Q.   kadangi pagal Lisabonos sutartį ES pripažįstama juridiniu asmeniu ir ši naujovė sukėlė didelį rezonansą svarstant, kaip ES turėtų būti atstovaujama JT,

1.   pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

   ES narystė Jungtinėse Tautose ir Lisabonos sutarties ratifikavimas
   a) ragina surengti išsamią ir visapusišką Parlamento, Tarybos ir Komisijos diskusiją dėl ES politinių prioritetų, kuriuos ketinama svarstyti kitos JT Generalinės Asamblėjos sesijos metu;
   b) mano, kad Tarybos oficiali pozicija dėl JT Generalinės Asamblėjos prioritetų turėtų būti įpareigojantis politinis pagrindas, kuriuo galėtų vadovautis Niujorke veikiančios ES valstybių narių nuolatinės atstovybės dalyvaudamos derybose su kitomis šalimis;
   c) yra įsitikinęs, kad pozicijų, kuriomis JT vadovaujasi ES valstybės narės, koordinavimo procedūra paprastai turėtų prasidėti atitinkamose Tarybos darbo grupėse: taip Niujorke dirbantys diplomatai lengviau pasiektų bendrą poziciją konkrečiais klausimais JT organuose, be to, būtų suteikta daugiau laiko konsultuotis ir derėtis su kitomis regioninėmis grupėmis arba šioms grupėms priklausančiomis šalimis;
   d) atsižvelgdamas į didesnes galias ir atsakomybę, kuriuos, kaip tikimasi, ES atstovai įgis ratifikavus Lisabonos sutartį, ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybę pertvarkyti ir išplėsti savo biurus Niujorke bei Ženevoje ir optimaliai koordinuoti pagal ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką numatytus Bendrijos programas, fondus, priemones ir misijas bei užtikrinti tinkamą jų sąveiką;
   e) ragina Tarybą ir Komisiją išsamiai ištirti, kaip ratifikavus Lisabonos sutartį ateityje bus veikiamas ES atstovavimas JT, ir ragina ES valstybes nares aiškiai ir nedviprasmiškai įsipareigoti užtikrinti tinkamą ES viešumą ir autoritetą JT organuose bei forumuose;
   f) ragina Tarybą kuo skubiau svarstyti ES stebėtojų JT statusą ir jį apibrėžti;
   g) taip pat ragina valstybes nares siekti įvertinti dabartinę regioninių grupuočių JT struktūrą, kad būtų užtikrinta, jog tai atspindi ES narystę po paskutiniojo plėtros etapo;
   h) ragina Tarybą ir Komisiją nuolat informuoti Parlamentą apie bet kokių galimų veiksmų, kurie susiję su ES veiklos įvairiuose JT struktūriniuose padaliniuose, įskaitant Sekretoriatą, JT fondus ir programas, reorganizavimu, pasekmes, taip pat apie šių veiksmų įtaką biudžetui;
   ES indėlis į JT reformas
   i) palankiai vertina tai, kad atnaujinta darbo grupės, kuri sprendžia JT Generalinės Asamblėjos veiklos pagyvinimo klausimus ir kuriai keliamas uždavinys nustatyti Asamblėjos vaidmens, autoriteto, veiksmingumo ir naudingumo skatinimo būdus, veikla; atsižvelgdamas į tai, ragina ES valstybes nares pritarti tam, kad būtų stiprinamas Generalinės Asamblėjos pirmininko vaidmuo ir skiriama atitinkamų finansinių, žmogiškųjų ir infrastruktūros išteklių, taip pat, kad būtų skatinamas nuoseklesnis Generalinės Asamblėjos, Generalinio Sekretoriaus ir JT Saugumo Tarybos bendradarbiavimas ir didinama pastarosios atskaitomybė ir teisėtumas;
   j) ragina ES valstybes nares ir toliau reikalauti surengti seniai lauktą įgaliojimų persvarstymą, kuriuo siekiama stiprinti ir atnaujinti JT darbo programą, kad ją vykdant būtų tenkinami šiuo metu ES valstybių narių keliami reikalavimai; šiuo tikslu turėtų būti persvarstyti visi senesni negu penkerių metų įgaliojimai, patvirtinti pagal Generalinės Asamblėjos ir kitų organų rezoliucijas;
   k) primena ES valstybėms narėms 2005 m. pasaulio viršūnių susitikime prisiimtus įsipareigojimus vykdyti tam tikras valdymo ir Sekretoriato veiklos reformas ir taip stiprinti JT vaidmenį; ragina Tarybą pritarti šioms reformoms siekiant, kad, ypač daug dėmesio skiriant Sekretoriato struktūros reformai, būtų skatinama didesnė atskaitomybė ir priežiūra, tobulinamos valdymo procedūros, siekiama daugiau skaidrumo ir vadovaujamasi etikos normomis, gerinamas veiksmingumas ir organizaciniai pajėgumai;
   l) ragina Tarybą užtikrinti, kad JT Taikos palaikymo operacijų departamente ir JT Politikos reikalų departamente dirbančio personalo skaičius proporcingai atitiktų jų veiklos ir atsakomybės mastą ir šiuo požiūriu skatina remti JT Generalinio Sekretoriaus pastangas;
   m) ragina ES valstybes nares remti JT Generalinio Sekretoriaus pastangas įgyvendinant pareigos ginti koncepciją, kuriai pritarta 2005 m. aukščiausiojo lygio pasaulio viršūnių susitikime; ragina ES valstybes nares aktyviai dalyvauti šiame procese;
   n) ragina Tarybą visapusiškai pritarti tam, kad būtų atnaujintos derybos, kurių tikslas – įgyvendinti aukščiausiojo lygio komisijos, nagrinėjančios sistemos nuoseklumo klausimus, parengtas rekomendacijas; rekomenduoja ES valstybėms narėms aktyviai bendradarbiauti su Europos ar nacionalinę pagalbą gaunančiomis besvystančiomis šalimis, didinti atskirų valstybių narių įtaką siekiant užsitikrinti šių šalių paramą, kai atliekamas JT pagalbos teikimo patikrinimas, ir nuosekliau derinti šiuo metu vykdomą JT politiką;
   o) ragina ES valstybes nares priimti nuoseklesnę poziciją dėl JT Saugumo Tarybos reformos, kad reformuotose JT ES būtų užtikrintas vienas nuolatinis mandatas, tačiau kartu būtų siekiama didinti ES įtaką atsižvelgiant į ES indėlį į JT taikos palaikymo operacijas ir į JT vystymo pagalbą;
   p) todėl primena ES valstybėms narėms, jog itin svarbu užtikrinti, kad JT Saugumo Tarybos veikloje dalyvaujančios ES valstybės narės vadovautųsi oficialiomis ES pozicijomis, tinkamai informuotų kitas valstybes nares apie Saugumo Taryboje vykstančias diskusijas ir aktyviai derintų savo pozicijas su atitinkamomis ES Ministrų Tarybos darbo grupėmis;
   q) ragina ES valstybes nares remti JT Generalinės Asamblėjos pirmininko Srgjano Kerimo ekspertų grupę, nagrinėjančią su Saugumo Tarybos reforma susijusius klausimus; šiuo požiūriu palankiai vertina Saugumo Tarybos reformos paskatas, kurios apibrėžtos iniciatyvos "Visaapimantis procesas" pagrindu; ragina Tarybą skatinti diskusiją, kurios metu, siekiant apčiuopiamos pažangos, būtų ypač daug dėmesio skiriama konvergencijos klausimams;
   ES ir JT Žmogaus teisių taryba
   r) ragina ES valstybes nares, ypač išrinktas naująsias JT Žmogaus teisių tarybos nares Prancūziją ir Slovakiją, dėti dvigubai daugiau pastangų užtikrinant sėkmingą Žmogaus teisių tarybos veiklą ir saugant visuotines teises bei skatinant jų laikytis; todėl ragina užtikrinti didesnę atskaitomybę nustatant ir atnaujinant specialias procedūras bei skiriant įgaliotuosius asmenis ir siekiant šio tikslo vadovautis skaidrumo ir tikros konkurencijos principais;
   s) pabrėžia pilietinės visuomenės dalyvavimo JT Žmogaus teisių tarybos darbe svarbą ir ragina ES valstybes nares, dalyvaujančias JT Žmogaus teisių tarybos veikloje, numatyti veiksmingus būdus ir priemones, kuriuos taikant pilietinė visuomenė būtų įtraukta į JT Žmogaus teisių tarybos veiklą, užtikrinta geresnė žmogaus teisių apsauga pasaulyje bei skatinamas skaidresnis institucijos darbas;
   t) ragina Tarybą dėti daugiau pastangų užtikrinant didesnį JT valstybių narių atskaitingumą žmogaus teisių srityje, t. y. atlikti veiksmingesnę periodišką visuotinę tarpusavio peržiūrą vadovaujantis griežtesnėmis procedūromis ir taip išvengti tyčinio trukdymo ar apgaulingų veiklos metodų;
   u) reiškia susirūpinimą dėl pastaruoju metu reiškiamos kritikos, susijusios su vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro darbu; ragina ES valstybes nares remti biuro veiklą, ypač penktajame Generalinės Asamblėjos komitete, siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta šio biuro nepriklausomumui ir kad biurui būtų skirti visi finansiniai ištekliai, reikalingi atlikti jo funkcijoms vykdyti; ragina ES valstybes nares atidžiai stebėti šiuo metu vykstančią naujo vyriausiojo komisaro skyrimo procedūrą, atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. birželio mėn. pasibaigė dabartinio pareigūno Louise Arbor įgaliojimai;
   v) ragina visas ES valstybes nares toliau dalyvauti rengiantis 2009 m. Durbano peržiūros konferencijai ir užtikrinti, kad konferencijos metu visoms suinteresuotosioms šalims būtų suteikta galimybė dar sykį patvirtinti savo ryžtą ir įsipareigojimą kovoti su fašizmu, rasine ir kastų diskriminacija, ksenofobija ir kitokio pobūdžio netolerancija bei patvirtinti konkrečias kovos su rasizmu gaires remiantis Durbano deklaracija ir veiksmų programa bei visiškai jų laikantis;
   w) ragina Tarybą užtikrinti, kad nepasikartotų neigiamo atgarsio sulaukę pirmosios Durbano konferencijos įvykiai; ragina ES valstybes nares užtikrinti, kad pilietinė visuomenė dalyvautų 2009 m. Durbano peržiūros konferencijoje pagal JT chartiją ir 1996 m. liepos 25 d. JT Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliuciją 1996/31;
   x) ragina visas ES valstybes nares skatinti ir saugoti vaikų teises, įtraukti vaikų teisių klausimą į visų susijusių JT sistemos organų veiklą ir spręsti jį pagal atitinkamas priemones;
   ES ir JT Taikos stiprinimo komisija
   y) laikosi nuomonės, kad ES valstybės narės turėtų vieningai pritarti tam, kad JT sistemoje būtų skatinamas Taikos stiprinimo komisijos vaidmuo, užtikrinama, kad atitinkamos JT institucijos tinkamai atsižvelgtų į šios komisijos rekomendacijas ir skatintų glaudesnius Taikos stiprinimo komisijos ir JT institucijų, fondų ir programų ryšius; pabrėžia glaudesnio Taikos stiprinimo komisijos ir tarptautinių finansinių institucijų, aktyviai veikiančių šalyse, kuriose neseniai baigėsi konfliktas, bendradarbiavimo svarbą;
   z) siūlo Tarybai ir ES valstybėms narėms didinti įnašą į JT Taikos stiprinimo fondą ir užtikrinti, kad jis turi pakankamai išteklių;
   aa) ragina Saugumo Tarybos veikloje dalyvaujančias ES valstybes nares palengvinti konsultacijas su Taikos stiprinimo komisija dėl naujų šalių nukreipimo į Taikos stiprinimo komisiją ir dėl įgaliojimų integruotų taikos palaikymo operacijų metu, ypač siekiant užtikrinti sklandų ir tinkamą perėjimą nuo taikos palaikymo prie taikos stiprinimo; taigi teigiamai vertina tai, kad Taikos kūrimo paramos biuras dalyvauja visaapimančiame misijų planavimo procese;
   ab) yra įsitikinęs, jog labai svarbu, kad Taikos stiprinimo komisija ne tik gerintų veikėjų koordinavimą, numatytų finansavimą ir užtikrintų, kad šalims, kuriose baigėsi konfliktas, būtų skiriama kuo daugiau dėmesio tarptautiniu lygmeniu, bet ir kartu su atitinkamais JT departamentais spręstų klausimą dėl būtinybės organizacijoje gerinti mokymų pajėgumus taikos stiprinimo srityje;
   ac) atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad Taikos stiprinimo komisijai prieinami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai atitiktų jos atliekamų užduočių mastą ir JT organų bei paramą gaunančių šalių lūkesčius, ir ragina ES valstybes nares kelti šį klausimą per atitinkamo JT Generalinės Asamblėjos komiteto posėdį;
   ES ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT)
   ad) siūlo Tarybai pritarti Pirmininko J. Barroso ir Komisijos nario Louiso Michelio raginimui ES valstybėms narėms parengti aiškius, įpareigojančius nacionalinius tvarkaraščius ir biudžeto programas, kad būtų pasiektas žadėtasis bendras tikslas padidinti tikrąją pagalbą, kuri 2010 m. turėtų sudaryti 0,56 proc., o 2015 m. – 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų;
   ae) primena ES valstybėms narėms, kad, norint siekti TVT, šiuo metu nereikalingi nauji pažadai ar naujos procedūros ir kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama duotų pažadų ir prisiimtų įsipareigojimų bei esamų procedūrų vykdymui;
   af) pažymi, kad, jeigu ketinama toliau siekti trijų TVT sveikatos apsaugos srityje, t. y. numatyti adekvatų nuolatinį žmogiškųjų išteklių finansavimą, užtikrinti prieigą prie vaistų ir decentralizuotą bei dalyvaujamąjį valdymą, būtina ir toliau stengtis įveikti sveikatos apsaugos sektoriaus viešojo finansavimo krizę; ragina ES valstybes nares visomis išgalėmis skatinti visuotines darnias sveikatos apsaugos sistemas, kurios atitiktų vietos poreikius, ir pradėti laipsniškai vykdyti kovos su konkrečiomis ligomis programas (6-asis TVT);
   ag) mano, kad siekiant TVT tikslų svarbiausia lyčių lygybė (3-asis TVT) ir rekomenduoja ES valstybėms narėms siekiant 3-iojo TVT skubiai spręsti visuotinę nepakankamo finansavimo problemą; pažymi, kad moterų teisių skatinimas, kaip ir švietimas, labai padeda siekiant 4-ojo TVT mažinti vaikų mirštamumą ir 5-ojo TVT užtikrinti motinoms gerą sveikatą – tai ypač svarbūs bendrosios vystymosi pažangos rodikliai;
   ah) pažymi, kad, nepaisant didelės pažangos užtikrinant visuotinį pradinį švietimą, 2006 m. apie 93 mln. pradinuko amžiaus vaikų, iš kurių dauguma mergaitės, ir toliau nelankė mokyklos; ragina ES valstybes nares spręsti klausimą dėl didėjančių švietimo finansavimo reikmių, įskaitant šio sektoriaus reikmes, su kuriomis susiduriama konfliktų nualintose nestabiliose valstybėse;
   ai) dar kartą primena ES įsipareigojimą skatinti darnią vystymosi politiką; rekomenduoja Tarybai ir ES valstybėms narėms JT lygmeniu svarstyti, kaip galėtų būti užtikrinta, kad kovojant su klimato kaita ir siekiant nustatytų kovos su klimato kaita tikslų pavyktų geriau siekti TVT; pažymi, kad, siekiant apsaugoti skurdžiausių šalių vystymąsi nuo klimato kaitos padarinių, būtina skirti daugiau lėšų prisitaikymo fondams;
   aj) ragina ES valstybes nares aktyviai dalyvauti 2008 m. rugsėjo 22 d. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime dėl Naujosios partnerystės Afrikos vystymuisi (angl. NEPAD) ir 2008 m. rugsėjo 25 d. Niujorke vyksiančiame JT aukščiausiojo lygio susitikime TVT klausimais;
   ak) rekomenduoja Tarybai ir ES valstybėms narėms atnaujinti diskusiją JT lygmeniu dėl atleidimo nuo skolų mokėjimo siekiant iš naujo apibrėžti skolos tvarumo kriterijus, kad užuot siekus susigrąžinti skolas būtų skatinama vystymosi pažanga;
   al) mano, kad daugelyje besivystančių šalių vis dar neleistinai didelis motinų mirštamumas: kasmet daugiau negu 5 mln. moterų miršta nuo nėštumo ir gimdymo komplikacijų, kurias galima išgydyti ir kurių įmanoma išvengti; todėl ragina ES valstybes nares dėti kur kas daugiau pastangų ir skirti gerokai didesnį finansavimą, kad būtų užtikrinta visuotinė prieiga prie informacijos apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei atitinkamų paslaugų, kadangi tai ypač svarbu siekiant TVT sveikatos apsaugos srityje, užtikrinti lyčių lygybę ir kovoti su skurdu;
   am) atsižvelgdamas į dabartinę maisto krizę ragina Tarybą ir ES valstybes nares imtis priemonių ir mažinti prekybos iškraipymus;
   ES ir JT praktinio bendradarbiavimo gerinimas
   an) ragina ES valstybes nares bei Komisiją politiškai ir finansiškai remti JT demokratijos fondą (angl. UNDEF);
   ao) ragina Tarybą ir ypač ES valstybes nares, kurios yra nuolatinės ar nenuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, pasisakyti už JT sankcijų sistemos (teroristų juodieji sąrašai) persvarstymą, kad ji atitiktų įsipareigojimus, nustatytus JT susitarime dėl pilietinių ir politinių teisių (angl. UNCCPR), t. y. nustatyti tinkamas informavimo ir apeliavimo procedūras; taigi palankiai vertina pirmuosius veiksmus šioje srityje, t. y. JT Saugumo Tarybos patvirtintą rezoliuciją 1730 (2006), kurioje apibrėžta išbraukimo iš juodojo sąrašo procedūra ir nuspręsta steigti pagrindinį centrą prie JT Sekretoriato, kuriam būtų siunčiami prašymai išbraukti iš juodojo sąrašo;
   ap) ragina ES valstybes nares iki aukščiau paminėtos persvarstymo konferencijos pradėti diskusijas su JT dėl problemų, su kuriomis susiduria Tarptautinis baudžiamasis teismas ir dėl kurių šio teismo darbas gali būti ne toks veiksmingas, ir pasiekti susitarimą dėl išsamios ir konkrečios agresijos nusikaltimo apibrėžties bei sąlygų, kuriomis galėtų dirbti minėtasis teismas, kaip numatoma Romos statuto 5 straipsnio 2 dalyje;
   aq) todėl laikosi nuomonės, kad klimato kaitos poveikis milijonų žmonių gyvenimui akivaizdus, kad ES turėtų aktyviai raginti JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalis siekti derybų ir iki 2009 m. pabaigos sudaryti tarptautinį kovos su klimato kaita susitarimą; ragina valstybes nares vadovauti šioms visapusiškoms pasaulinėms deryboms; taip pat ragina ES valstybes nares skatinti atsinaujinančių šaltinių energiją ir anglies dioksido neišskiriančius energijos šaltinius; galiausiai laikosi nuomonės, kad ES valstybės narės turėtų svarstyti galimybę rekomenduoti įsteigti JT lygmens skyrių, kuris konsultuotų ištikus nelaimei ir nuolat patartų vyriausybėms veiksmingo pasirengimo nelaimei klausimais;
   ar) ragina ES ir JT veikėjus svarstyti ES ir Afrikos Sąjungos bendradarbiavimo galimybę siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Afrikos žemyne ir ypač atkreipti dėmesį į tai, kaip JT galėtų gerinti savo misijų kokybę naudodamasi papildomomis ES galimybėmis; rekomenduoja ypač atidžiai svarstyti galimybę suvienyti jėgas ir skatinti ryšius ne tik technologijų ir karinės įrangos, bet ir teisėtumo bei pripažinimo, taip pat sąnaudų naudingumo ir tinkamumo vykdyti įgaliojimus srityse;
   as) ragina Tarybą ir toliau prioritetiniu laikyti sėkmingą regionų bendradarbiavimą, ypač darbą su partneriais visuose pasaulio regionuose, siekiant užtikrinti veiksmingą JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 62/149, kurioje raginama priimti pasaulinį egzekucijų moratoriumą ir panaikinti mirties bausmę, įgyvendinimą;
   at) pažymi, kad JT Generalinis Sekretorius nusprendė pertvarkyti JT misiją Kosove, kad ES, skatindama vadovautis teisinės valstybės principais, galėtų atlikti svarbų operatyvinį vaidmenį, ir kreipiasi į ES valstybes nares, kurios vieningai pritarė būtinybei inicijuoti Europos Sąjungos teisinės valstybės misiją (angl. EULEX KOSOVO), atidžiai stebėti, kaip šis sprendimas įgyvendinamas praktiškai;
   au) reiškia susirūpinimą dėl susidariusios derybų nusiginklavimo klausimais, t. y. skiliųjų medžiagų gamybos nutraukimo sutarties ir biologinių ginklų konvencijos patikros protokolo, taip pat dėl nepakankamai sklandaus branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ratifikavimo, aklavietės; tačiau pripažįsta, kad 63-ioji Jungtinių Tautų sesija yra puiki galimybė ES užimti lyderės pozicijas ratifikuojant ir visapusiškai taikant šaudmenų kekių draudimo sutartį, dėl kurios neseniai susitarta, pradedant derybas dėl tarptautinės prekybos ginklais sutarties ir dėl tarptautinės sutarties, pagal kurią visame pasaulyje būtų uždrausta sodrinti urano ginklus, sudarymo; ragina ES ir JT toliau stengtis stiprinti JT veiksmų neteisėtos prekybos mažais ginklais ir lengvąja ginkluote srityje programą ir papildyti Otavos sutartį dėl sausumos minų uždraudimo;
   av) ragina ESvalstybes nares imtis būtinų veiksmų ir išsaugoti tarptautinį susitarimą, kuriuo remiantis būtų galima derėtis dėl visapusiškos kovos su tarptautiniu terorizmu konvencijos ir ją patvirtinti;
   aw) ragina Tarybą imtis visų būtinų veiksmų ir užtikrinti tinkamą finansavimą siekiant įtraukti lyčių aspektą į visus JT veiklos klausimus;
   ax) ragina Tarybą remti bet kokią veiklą, kuria siekiama apsaugoti nykstančias rūšis ir aplinką bei mobilizuoti būtinus finansinius išteklius;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1) OL C 96 E, 2004 4 21, p. 79.
(2) OL C 124 E, 2006 5 25, p. 549.
(3) OL C 227 E, 2006 9 21, p. 582.

Teisinė informacija - Privatumo politika