Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2111(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0265/2008

Predkladané texty :

A6-0265/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0339

Prijaté texty
PDF 332kWORD 91k
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg
Priority EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN
P6_TA(2008)0339A6-0265/2008

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 9. júla 2008 o prioritách Európskej únie pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (2008/2111(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktorý predložili Alexander Lambsdorff a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE (B6-0176/2008),

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z roku 2005 s názvom Vo väčšej slobode, na následnú rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 o záveroch svetového samitu v roku 2005 a na správu generálneho tajomníka OSN zo 7. marca 2006 s názvom Investovanie do Organizácie Spojených národov: za silnejšiu organizáciu na celom svete,

–   so zreteľom na priority EÚ pre 62. zasadanie Valného zhromaždenia OSN,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 29. januára 2004 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Organizáciou Spojených národov(1), z 9. júna 2005 o reforme Organizácie Spojených národov(2) a z 29. septembra 2005 o výsledku svetového samitu Organizácie Spojených národov zo 14. až 16. septembra 2005(3),

–   so zreteľom na predbežný zoznam okruhov, ktoré sa majú zahrnúť do návrhu programu 63. pravidelného zasadania Valného zhromaždenia OSN z 11. februára 2008, najmä na body s názvom Zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, Rozvoj Afriky, Presadzovanie ľudských práv a Reforma riadenia,

–   so zreteľom na závery deviatej schôdze Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biodiverzite (COP 9), ktorá sa uskutočnila 19. až 30. mája 2008 v Bonne,

–   so zreteľom na konferenciu o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v roku 2009,

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 90 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0265/2008),

A.   keďže zahraničná politika EÚ je založená na silnej a jednoznačnej podpore účinného multilateralizmu, ktorý ustanovuje Charta OSN,

B.   keďže EÚ je kľúčovým politickým a finančným partnerom OSN v boji proti chudobe a v podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pri zaisťovaní kolektívnej bezpečnosti vrátane ochrany živobytia ohrozených skupín obyvateľstva a posilňovaní ľudských práv na celom svete,

C.   keďže reformný program OSN, súčasťou ktorého je vytvorenie nových orgánov, radikálna reorganizácia ostatných orgánov, zmena riadenia operácií na mieste, reorganizácia dodávok pomoci a hĺbková reforma sekretariátu, je veľmi náročný a vyžaduje si neustálu politickú podporu najmä v čase, keď po stanovení nového politického rámca začala fáza vykonávania,

D.   keďže dva nové kľúčové orgány, Rada pre ľudské práva a Komisia pre budovanie mieru, vstúpili do rozhodujúcej fázy, v ktorej musia dokázať svoju schopnosť dosiahnuť ciele, ktoré im stanovili členské štáty OSN,

E.   keďže už dlho očakávaná reforma Bezpečnostnej rady OSN sa ešte stále neuskutočnila vzhľadom na jej citlivú povahu a napätie medzi vyššou mierou zodpovednosti a väčšou geopolitickou rovnováhou na jednej strane a potrebou zabezpečiť efektívnosť a účinnosť tohto orgánu na druhej strane,

F.   keďže rok 2008 bol kľúčovým, pokiaľ ide o celosvetové úsilie zamerané na odstránenie chudoby a dosiahnutie rozvojových cieľov milénia (RCM) do roku 2015, a keďže členské štáty EÚ by mali zohrávať globálnu vedúcu úlohu pred príslušnými kľúčovými zasadnutiami, ktoré sa majú uskutočniť v druhej polovici tohto roku,

G.   keďže vzhľadom na dosiahnutie RCM je úsilie EÚ významným katalyzátorom a príkladom pre iných darcov, ak sa však nepodarí zvrátiť súčasné smerovanie, bude stále chýbať 75 miliárd EUR na splnenie oficiálnych záväzkov rozvojovej pomoci EÚ do roku 2010,

H.   keďže v subsaharskej Afrike smeruje mnoho krajín k tomu, aby nenaplnili žiadne z RCM, a keďže v mnohých krajinách so stredne veľkými príjmami sú takisto regióny a etnické skupiny pozostávajúce z miliónov ľudí, ktoré vykazujú nedostatočný pokrok smerom k naplneniu týchto cieľov,

I.   keďže na základe stúpajúcich cien potravín a spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu hrozí zvrátenie pokroku pri dosahovaní RCM približne o 7 rokov, pokiaľ sa neuskutočnia ďalšie investície do poľnohospodárskeho sektora a agropotravinárskeho odvetvia v rozvojových krajinách,

J.   keďže Valné zhromaždenie OSN sa rozhodlo uskutočniť 4. a 5. októbra 2007 diskusiu na vysokej úrovni o medzináboženskej a medzikultúrnej spolupráci pri presadzovaní tolerancie, porozumenia a všeobecného rešpektovania slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia a kultúrnej diverzity, v rámci koordinácie s inými podobnými iniciatívami v tejto oblasti,

K.   keďže rok 2008 je Európskym rokom medzikultúrneho dialógu,

L.   keďže program Valného zhromaždenia OSN ešte nemá dostatočne určené zameranie a štruktúru, ktoré sú predpokladom toho, aby sa práca tohto orgánu stala konzistentnejšou a aby sa umožnili opatrenia nadväzujúce na jeho rezolúcie,

M.   keďže Oddelenie OSN pre mierové operácie v súčasnosti riadi 20 operácií v teréne, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 100 000 vojakov, z ktorých polovica je rozmiestnená v Afrike,

N.   keďže stupeň koordinácie postojov členských štátov EÚ v rámci OSN sa líši v závislosti od orgánu a politiky,

O.   keďže táto koordinácia by sa nemala dosahovať na úkor rokovaní s krajinami z iných geopolitických zoskupení, ktoré sú základným predpokladom vytvárania potrebných spojenectiev v rámci OSN,

P.   keďže takáto koordinácia si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi príslušnými pracovnými skupinami Rady pôsobiacimi v Bruseli a kanceláriami EÚ a stálymi zastúpeniami členských štátov v New Yorku a Ženeve,

Q.   keďže Lisabonská zmluva udeľuje EÚ právnu subjektivitu, čo bude mať ako nový prvok značné dôsledky pre zastúpenie EÚ v OSN,

1.   predkladá Rade tieto odporúčania:

   EÚ v OSN a ratifikácia Lisabonskej zmluvy
   a) žiada, aby boli politické priority EÚ pre nasledujúce zasadanie Valného zhromaždenia OSN predmetom podrobnej a širokej diskusie medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou,
   b) domnieva sa, že stále zastúpenia členských štátov EÚ v New Yorku by mali formálnu pozíciu Rady o prioritách pre Valné zhromaždenie OSN považovať za záväznú politickú platformu, z ktorej treba vychádzať pri rokovaniach s ostatnými krajinami,
   c) domnieva sa, že koordinácia postojov členských štátov EÚ v rámci OSN by mala vo všeobecnosti začínať v príslušných pracovných skupinách Rady, čo by diplomatom v New Yorku uľahčilo dosiahnutie spoločnej pozície k jednotlivým otázkam v orgánoch OSN a poskytlo viac času na konzultácie a rokovania s inými regionálnymi zoskupeniami alebo krajinami, ktoré patria do týchto zoskupení,
   d) vyzýva Radu a Komisiu, aby zvážili reorganizáciu a rozšírenie svojich zastúpení v New Yorku a Ženeve vzhľadom na očakávané zvýšené právomoci a zodpovednosti zástupcov EÚ, ktoré budú uplatňovať ak bude ratifikovaná Lisabonská zmluva, zabezpečujúc optimálnu koordináciu a synergiu medzi politikami, programami a fondmi Spoločenstva a nástrojmi a misiami zahrnutými v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ,
   e) dôrazne žiada Radu a Komisiu, aby dôkladne preskúmali vplyv Lisabonskej zmluvy na budúce zastúpenie EÚ pri OSN, a vyzýva členské štáty EÚ, aby sa jasne a jednoznačne zaviazali, že zabezpečia primerané zviditeľnenie a autoritu EÚ v rámci orgánov a fór OSN,
   f) vyzýva Radu, aby čo najskôr dohodla a vymedzila operačný charakter pozorovateľského štatútu EÚ pri OSN,
   g) rovnako vyzýva členské štáty, aby sa snažili o prehodnotenie súčasnej štruktúry regionálnych zoskupení v rámci OSN s cieľom zabezpečiť, že bude odrážať členstvo v EÚ po poslednom rozšírení,
   h) vyzýva Radu a Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne informovali o dôsledkoch, a to aj rozpočtových dôsledkoch, ktoré môžu byť vyvolané akýmikoľvek možnými krokmi smerom k reorganizácii zastúpenia EÚ v rámci rozličných súčastí OSN vrátane jej sekretariátu, fondov a programov,
   Prínos EÚ k reformám v OSN
   i) víta obnovenie činnosti pracovnej skupiny pre reformu Valného zhromaždenia OSN, ktorej úlohou je nájsť možnosti posilnenia úlohy, autority, pôsobenia a efektívnosti Valného zhromaždenia, a vyzýva členské štáty EÚ, aby v tejto súvislosti podporovali posilnenie úlohy predsedu Valného zhromaždenia spolu s pridelením primeraných finančných zdrojov, ľudských zdrojov a infraštruktúry, ako aj vytvorenie systematickejšej spolupráce medzi Valným zhromaždením, generálnym tajomníkom a Bezpečnostnou radou OSN, s cieľom zvýšiť mieru zodpovednosti a legitimitu Bezpečnostnej rady,
   j) nabáda členské štáty EÚ k tomu, aby naďalej žiadali dlho očakávanú revíziu mandátov zameranú na posilnenie a aktualizáciu programu práce OSN tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám členských štátov EÚ, a to prostredníctvom revízie všetkých mandátov starších ako 5 rokov, ktoré vychádzajú z rezolúcií Valného zhromaždenia a iných orgánov,
   k) pripomína členským štátom EÚ záväzky posilniť OSN prostredníctvom viacerých reforiem riadenia a sekretariátu, ktoré prijali na svetovom samite v roku 2005; vyzýva Radu, aby podporila tieto reformy s cieľom zvýšiť mieru zodpovednosti a zlepšiť dohľad, kvalitu riadenia a transparentnosť, ako aj posilniť etiku, efektívnosť a organizačnú kapacitu, a to najmä zameraním sa na reformu štruktúry sekretariátu,
   l) dôrazne vyzýva Radu, aby zabezpečila obsadenie Oddelenia OSN pre mierové operácie a Oddelenia OSN pre politické záležitosti na úrovni zodpovedajúcej ich úlohám a zodpovednosti a aby podporila úsilie generálneho tajomníka v tomto smere,
   m) vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili úsilie generálneho tajomníka OSN v procese implementácie koncepcie "zodpovednosti za ochranu" potvrdenej na svetovom samite v roku 2005; vyzýva členské štáty EÚ na aktívnu účasť v tomto procese,
   n) vyzýva Radu, aby plne podporila obnovenie rokovaní zameraných na implementáciu odporúčaní skupiny na vysokej úrovni pre súdržnosť systému OSN, a členským štátom EÚ odporúča, aby aktívne spolupracovali s rozvojovými krajinami, ktoré sú príjemcami európskej alebo národnej pomoci, a uplatňovali kolektívny vplyv EÚ, ako aj vplývali jednotlivo, s cieľom zabezpečiť podporu týchto krajín pri reforme poskytovania pomoci zo strany OSN a väčší súlad medzi realizovanými politikami OSN,
   o) vyzýva členské štáty EÚ, aby dosiahli jednotnejšiu pozíciu k reforme Bezpečnostnej rady OSN, ktorá zachová konečný cieľ jedného stáleho kresla pre EÚ v rámci reformovanej OSN, ale súčasne sa zameria na zvýšenie vplyvu EÚ spôsobom, ktorý zodpovedá prínosu EÚ k operáciám OSN na udržanie mieru a k rozvojovej pomoci OSN,
   p) v tejto súvislosti pripomína členským štátom EÚ, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby členské štáty EÚ prítomné v Bezpečnostnej rade OSN obhajovali oficiálne pozície EÚ, riadne informovali ostatné členské štáty EÚ o diskusiách prebiehajúcich v Bezpečnostnej rade a aktívne koordinovali svoje pozície s príslušnými pracovnými skupinami v Rade,
   q) vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili pracovnú skupinu predsedu Valného zhromaždenia OSN Sergjana Kerima pre reformu Bezpečnostnej rady; v tejto súvislosti víta hnutie za reformu Bezpečnostnej rady, ktoré vzniklo v dôsledku iniciatívy nazývanej "komplexný proces"; vyzýva Radu, aby podporovala diskusiu zameranú na body, v ktorých panuje zhoda, s cieľom dosiahnuť hmatateľný pokrok v tomto smere,
   EÚ a Rada OSN pre ľudské práva
   r) dôrazne vyzýva členské štáty EÚ, najmä Francúzsko a Slovensko ako nedávno zvolených členov Rady OSN pre ľudské práva, aby zdvojnásobili svoje úsilie o zabezpečenie úspešného fungovania Rady pre ľudské práva v záujme ochrany a podpory všeobecných práv; v tejto súvislosti žiada väčšiu mieru zodpovednosti v postupe vytvárania a obnovy osobitných postupov, ako aj vymenovania členov, ktorý by mal byť založený na princípe transparentnosti a skutočnej súťaže,
   s) zdôrazňuje význam účasti občianskej spoločnosti na činnosti Rady OSN pre ľudské práva a vyzýva členské štáty EÚ, ktoré sa zapájajú do činnosti Rady OSN pre ľudské práva, aby zaviedli efektívne spôsoby a nástroje umožňujúce účasť občianskej spoločnosti v rámci Rady OSN pre ľudské práva s cieľom lepšie chrániť ľudské práva vo svete a pozitívne prispieť k transparentnosti inštitúcie,
   t) vyzýva Radu, aby pokračovala v úsilí zameranom na zvýšenie zodpovednosti členských štátov OSN v oblasti ľudských práv prostredníctvom zvýšenia účinnosti všeobecného pravidelného hodnotenia, najmä prostredníctvom sprísnenia postupov s cieľom vyhnúť sa úmyselným obštrukciám alebo zneužívacím taktikám,
   u) je znepokojený nedávnou kritikou činnosti Úradu vysokého komisára pre ľudské práva; vyzýva členské štáty EÚ, aby tento úrad podporili, najmä v rámci piateho výboru Valného zhromaždenia, a tak zabezpečili, že sa nebude zasahovať do nezávislosti úradu a že bude mať úrad k dispozícii všetky finančné prostriedky potrebné na vykonávanie svojho mandátu; vyzýva členské štáty EÚ, aby pozorne monitorovali súčasný postup menovania nového vysokého komisára, vzhľadom na skutočnosť, že mandát súčasného komisára Louisa Arbora skončil v júni 2008,
   v) vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa naďalej zapájali do príprav Durbanskej konferencie o preskúmaní (uskutoční sa v roku 2009) a zabezpečili, že konferencia poskytne príležitosť všetkým zainteresovaným stranám, aby obnovili svoje odhodlanie a záväzok bojovať proti rasizmu, rasovej a kastovej diskriminácii, xenofóbii a všetkým ostatným formám intolerancie a prijali konkrétne smerodajné ukazovatele s cieľom odstrániť rasizmus na základe durbanskej deklarácie a akčného programu a za ich plného rešpektovania,
   w) vyzýva Radu, aby zabezpečila, že sa znova nevyskytnú negatívne udalosti spájané s pôvodnou konferenciou v Durbane; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby zabezpečili účasť občianskej spoločnosti na Durbanskej konferencii o preskúmaní v roku 2009 v Ženeve v súlade s chartou OSN a rezolúciou Hospodárskej a sociálnej rady OSN 1996/31 z 25. júla 1996,
   x) vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby presadzovali a ochraňovali práva detí podporovaním začlenenia týchto práv do všetkých činností v rámci príslušných orgánov a mechanizmov systému OSN,
   EÚ a Komisia OSN pre budovanie mieru (KBM)
   y) zastáva názor, že členské štáty EÚ by mali kolektívne podporovať posilnenie úlohy KBM vo vzťahu k systému OSN, zabezpečiť, že jej odporúčania sa primerane zohľadnia príslušnými orgánmi OSN a podporovať zvýšenú súčinnosť medzi KBM a agentúrami, fondmi a programami OSN; zdôrazňuje význam užšej spolupráce medzi KBM a medzinárodnými finančnými inštitúciami aktívne zapojenými v krajinách, ktoré sa zotavujú z konfliktu,
   z) vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby zvýšili príspevky do fondu OSN na budovanie mieru s cieľom zabezpečiť krytie tohto fondu dostatočnými zdrojmi,
   aa) dôrazne vyzýva členské štáty EÚ zastúpené v Bezpečnostnej rade, aby umožnili konzultáciu s KBM o odporúčaní nových krajín KBM a o mandáte integrovaných operácií na budovanie mieru, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie bezproblémového prechodu z udržiavania mieru na budovanie mieru v pravý čas; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že kancelária podpory budovania mieru je spojená s postupom integrovaného plánovania misií,
   ab) považuje za nevyhnutné, aby sa KBM okrem zlepšenia koordinácie medzi aktérmi, zabezpečenia predvídateľného financovania a zvyšovania medzinárodnej pozornosti venovanej krajinám po konflikte venovala spolu s príslušnými oddeleniami OSN aj potrebe organizácie zlepšiť vlastnú schopnosť učiť sa v oblasti budovania mieru,
   ac) vzhľadom na uvedené skutočnosti zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby ľudské a finančné zdroje KBM boli primerané úlohám a očakávaniam orgánov OSN a prijímajúcich krajín, a vyzýva členské štáty EÚ, aby túto otázku predniesli v príslušnom výbore Valného zhromaždenia OSN,
   EÚ a RCM
   ad) naliehavo žiada Radu, aby podporila výzvu predsedu Barrosa a člena Komisie Louisa Michela adresovanú členským štátom, aby vypracovali zrozumiteľné vnútroštátne harmonogramy a rozpočty zvýšenia reálnej pomoci na dosiahnutie sľúbeného spoločného cieľa 0,56 % hrubého národného príjmu v roku 2010 a 0,7 % v roku 2015,
   ae) upozorňuje členské štáty EÚ, že na dosiahnutie RCM teraz nie sú potrebné nové sľuby alebo nové postupy, a že je potrebné zamerať sa na plnenie existujúcich sľubov a záväzkov a postupovať podľa existujúcich postupov,
   af) konštatuje pretrvávajúcu potrebu riešiť krízu vo verejnom financovaní zdravotníckych služieb, ak sa majú obnoviť tri RCM v oblasti zdravia prostredníctvom adekvátneho a predvídateľného návratného financovania ľudských zdrojov, prístupu k liekom a decentralizovaného a participačného riadenia a vyzýva členské štáty EÚ, aby sa zo všetkých síl usilovali o posilnenie všeobecných, integrovaných systémov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú miestnym potrebám a o postupné začlenenie integrácie programov týkajúcich sa konkrétnych chorôb (RCM 6),
   ag) usudzuje, že rodová rovnosť (RCM 3) je dôležitým prvkom úsilia pri plnení RCM a odporúča členským štátom EÚ, aby bezodkladne riešili nedostatok pri globálnom financovaní dosahovania RCM 3; konštatuje, že posilňovanie postavenia žien, popri vzdelávaní, výrazne prispieva k dosiahnutiu RCM 4 v oblasti detskej úmrtnosti a RCM 5 v oblasti materského zdravia, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi celkového pokroku pri rozvoji,
   ah) konštatuje, že napriek značnému pokroku v oblasti všeobecného základného vzdelávania v posledných rokoch, približne 93 miliónov detí v školskom veku, pričom väčšinu z nich predstavujú dievčatá, nenavštevovalo v roku 2006 školu; vyzýva členské štáty EÚ, aby sa zaoberali zvýšenou potrebou financovania na podporu vzdelávania vrátane vzdelávania v nestabilných štátoch postihnutých konfliktami,
   ai) pripomína záväzky EÚ presadzovať súdržnosť politiky rozvoja, odporúča, aby Rada a členské štáty EÚ podnietili diskusiu v rámci OSN o spôsobe, akým zabezpečiť, že úsilie a ciele týkajúce sa zmeny klímy podporia dosiahnutie RCM; konštatuje, že fondy na prispôsobenie si vyžadujú oveľa väčšie príspevky s cieľom dosiahnuť "klimaticky odolný" rozvoj najchudobnejších regiónov,
   aj) vyzýva členské štáty, aby sa aktívne zúčastnili zasadnutia na vysokej úrovni o vykonávaní nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD), ktoré sa má uskutočniť 22. septembra 2008, a zasadnutia OSN na vysokej úrovni o RCM, ktoré sa má uskutočniť 25. septembra 2008 v New Yorku,
   ak) odporúča Rade a členským štátom EÚ, aby na úrovni OSN obnovili diskusie o odpustení dlhov s cieľom zmeniť definíciu kritérií udržateľnosti dlhu takým spôsobom, aby sa presadzoval skôr pokrok pri rozvojových cieľoch ako splácanie dlhu,
   al) usudzuje, že miera úmrtnosti matiek je v mnohých rozvojových krajinách naďalej neprípustne vysoká, pričom každý rok zomiera viac ako 500 000 žien na liečiteľné komplikácie súvisiace s ťarchavosťou a pôrodom, ktorým možno predchádzať; vyzýva preto členské štáty, aby výrazne zvýšili úsilie a financovanie s cieľom zabezpečiť všeobecný prístup k informáciám a službám týkajúcim sa sexuálneho zdravia a zdravia v oblasti reprodukcie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie rozvojových cieľov milénia v oblasti zdravia, rodovej rovnosti a na boj proti chudobe,
   am) vzhľadom na súčasnú potravinovú krízu vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby prijali kroky na zníženie narušenia trhu,
   Zlepšenie spolupráce medzi EÚ a OSN v praxi
   an) vyzýva členské štáty EÚ a Komisiu, aby podporovali fond demokracie OSN z politického aj finančného hľadiska,
   ao) vyzýva Radu a najmä tie členské štáty EÚ, ktoré sú stálymi alebo nestálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby sa zasadzovali za preskúmanie systému sankcií OSN (čierne listiny teroristov) s cieľom zosúladiť ho so záväzkami Dohovoru OSN o občianskych a politických právach, najmä prostredníctvom zavedenia vhodných oznamovacích a odvolacích postupov, v tejto súvislosti víta ako krok správnym smerom prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1730 (2006), ktorou sa zavádza postup vyňatia zo zoznamu a zriaďuje sa stredisko na podávanie žiadostí o toto vyňatie v rámci sekretariátu OSN,
   ap) vyzýva členské štáty EÚ, aby v rámci OSN a ešte pred uvedenou konferenciou o preskúmaní začali diskusiu o problémoch, ktorým Medzinárodný trestný súd čelí a ktoré môžu oslabiť jeho efektívnosť s cieľom dosiahnuť dohodu o stále nevyriešenej definícii zločinu agresie a podmienok, na základe ktorých by súd mohol vykonávať svoju právomoc, ako je stanovené v článku 5 ods. 2 Rímskeho štatútu,
   aq) vzhľadom na zrejmé dôsledky zmeny klímy na živobytie miliónov ľudí sa domnieva, že EÚ by mala aktívne nabádať strany Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, aby viedli rokovania s cieľom uzavrieť do konca roku 2009 medzinárodnú dohodu o zmene klímy a vyzýva členské štáty EÚ, aby pri týchto rozsiahlych celosvetových rokovaniach prevzali vedúcu úlohu; ďalej naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby v tejto súvislosti podporovali využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú neutrálne z hľadiska emisií CO2, takisto zastáva názor, že členské štáty EÚ by mali zvážiť, či odporučia zriadenie poradenského oddelenia pre prípad katastrof na úrovni OSN, ktoré by vládam systematicky poskytovalo poradenstvo týkajúce sa efektívnej pripravenosti na katastrofy,
   ar) vyzýva aktérov v EÚ a OSN, aby vo všeobecnosti zvážili spoluprácu medzi EÚ a Africkou úniou v nastoľovaní mieru a bezpečnosti na africkom kontinente, pričom sa osobitne zamerajú na možnosti, ako môže OSN zvýšiť kvalitu svojich misií využitím doplnkových možností EÚ; odporúča pozorné zváženie spojenia týchto možností, aby sa vytvorili synergie nielen z hľadiska technologického a vojenského vybavenia, ale aj z hľadiska legitimity a prijatia, ako aj hospodárnosti a vhodnosti mandátu,
   as) vyzýva Radu, aby aj naďalej venovala veľkú pozornosť vytváraniu úspešných medziregionálnych partnerstiev, najmä práci s partnermi vo všetkých regiónoch sveta, aby sa zabezpečilo efektívne vykonávanie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 62/149, v ktorej sa vyzýva na celosvetové moratórium na popravy s cieľom zrušiť trest smrti,
   at) berie na vedomie skutočnosť, že generálny tajomník OSN rozhodol o reorganizácii misie OSN v Kosove, čo umožnilo posilnenie operačnej úlohy EÚ v oblasti právneho štátu a vyzýva členské štáty EÚ, ktoré jednomyseľne schválili zahájenie misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX), aby dôkladne monitorovali vykonávanie tohto rozhodnutia priamo na mieste,
   au) je znepokojený patovou situáciou rokovaní o odzbrojení týkajúcich sa takých záležitostí, akými sú napríklad zmluva o zákaze štiepneho materiálu a overovací protokol pre dohovor o biologických zbraniach, ako aj nedostatok aktivity pri ratifikácii zmluvy o komplexnom zákaze nukleárneho testovania; uznáva však, že 63. zasadanie OSN ponúka EÚ výbornú príležitosť preukázať vedúce postavenie pri presadzovaní ratifikácie a zovšeobecňovania nedávno schválenej zmluvy o zákaze clustrovej munície a pri začatí rokovaní s cieľom uzavrieť zmluvu o medzinárodnom obchode so zbraňami a medzinárodnú zmluvu o globálnom zákaze zbraní obsahujúcich ochudobnený urán; vyzýva EÚ a OSN, aby pokračovali vo svojom úsilí pri posilňovaní akčného programu OSN v oblasti ručných a ľahkých zbraní a rozšírili rozsah zmluvy z Ottawy o zákaze mín,
   av) vyzýva členské štáty, aby vyvinuli potrebné úsilie na zabezpečenie medzinárodného konsenzu, ktorý by umožnil ukončenie rokovaní o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme,
   aw) vyzýva Radu, aby podporovala všetky činnosti a vhodné financovanie zamerané na začlenenie rodových otázok do všetkých aspektov činností OSN,
   ax) vyzýva Radu, aby podporovala všetky činnosti zamerané na boj proti vyhynutiu druhov a ochranu životného prostredia, ako aj mobilizáciu potrebných finančných zdrojov;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 96 E, 21.4.2004, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 549.
(3) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 582.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia