Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2111(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0265/2008

Predložena besedila :

A6-0265/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2008 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0339

Sprejeta besedila
PDF 315kWORD 86k
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg
Prednostne naloge EU za 63. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov
P6_TA(2008)0339A6-0265/2008

Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 Svetu o prednostnih nalogah EU za 63. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (2008/2111(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki sta ga v imenu skupine ALDE vložila Alexander Lambsdorff in Annemie Neyts-Uyttebroeck, o 63. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov (B6-0176/2008),

–   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov iz leta 2005 z naslovom "V večji svobodi", resolucije 60/1 Generalne skupščine ZN, ki je sledila rezultatu svetovnega vrha 2005, in poročila generalnega sekretarja ZN z dne 7. marca 2006 z naslovom "Vlagati v Združene narode: za močnejšo organizacijo po vsem svetu",

–   ob upoštevanju prednostnih nalog EU za 62. zasedanje Generalne skupščine ZN,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 29. januarja 2004 o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi narodi(1) in z dne 9. junija 2005 o reformi Združenih narodov(2) ter z dne 29. septembra 2005 o rezultatih svetovnega vrha Združenih narodov 14. do 16. septembra 2005(3),

–   ob upoštevanju predhodnih točk dnevnega reda, ki naj bi se dodale začasnemu dnevnemu redu 63. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov z dne 11. februarja 2008, še posebej točk, naslovljenih "Ohranjanje mednarodnega miru in varnosti", "Razvoj Afrike", "Spodbujanje človekovih pravic" in "Reforma upravljanja",

–   ob upoštevanju rezultatov devetega zasedanja konference pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti (COP 9), ki je potekalo od 19. do 30. maja 2008 v Bonnu,

–   ob upoštevanju revizijske konference Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki bo leta 2009,

–   ob upoštevanju člena 114(3) in člena 90 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A6-0265/2008),

A.   ker zunanja politika Evropske unije temelji na močni in nedvoumni podpori učinkovitemu multilateralizmu, kot je predstavljen v Ustanovni listini ZN,

B.   ker je EU ključni politični in finančni partner Združenih narodovo v boju proti revščini, pri spodbujanju ekonomskega in družbenega razvoja, zagotavljanju kolektivne varnosti, vključno z zaščito prihodkov ogroženega prebivalstva, in krepitvi človekovih pravic po svetu,

C.   ker je program reform ZN, ki vključuje oblikovanje novih organov, temeljit pregled starih organov, spremenjeno upravljanje pri delovanju na terenu, reorganizacijo pošiljk pomoči in korenito reformo njegovega sekretariata, izjemno ambiciozen načrt, ki potrebuje nenehno politično podporo, zlasti v času, ko se je po opredelitvi novega političnega okvira začelo njegovo izvajanje,

D.   ker sta dva nova organa, in sicer svet za človekove pravice in komisija za ohranjanje miru vstopila v ključno fazo, ko morata dokazati, da sta sposobna doseganja ciljev, ki so jih jima zastavile države članice Združenih narodov,

E.   ker dolgo pričakovana reforma Varnostnega sveta ZN še vedno ni bila izvedena zaradi občutljivih vprašanj ter nasprotujočih si potreb po večji odgovornosti in geopolitičnem ravnotežju na eni strani ter učinkovitem delovanju tega organa na drugi,

F.   ker je leto 2008 bistveno za prizadevanje za izkoreninjenje revščine in uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja po vsem svetu do leta 2015 in ker morajo države članice EU imeti vodilni položaj v svetu pred zadevnimi ključnimi srečanji, ki bodo potekala v drugi polovici tega leta,

G.   ker je pri uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja prizadevanje EU pomembna spodbuda in vzor za druge donatorje, vendar ji bo kljub temu, če se ne bodo trendi obrnili, primanjkovalo 75 milijard EUR za izpolnitev obveznosti uradne razvojne pomoči do leta 2010,

H.   ker je v podsaharski Afriki veliko držav daleč od tega, da bi izpolnilo katerega koli od razvojnih ciljev tisočletja, poleg tega pa so v številnih državah s srednje visokim dohodkom regije in etnične skupine, v katerih živi na milijone ljudi, ki ne dosegajo zadovoljivega napredka na poti do uresničevanja teh ciljev,

I.   ker zviševanje cen hrane in upad svetovne rasti lahko upočasnita napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja za približno 7 let, če se ne bo dodatno vlagalo v kmetijski sektor in agroživilsko industrijo v državah v razvoju,

J.   ker so se pri Generalni skupščini ZN odločili, da 4. in 5. oktobra 2007 organizirajo dialog na visoki ravni o medreligijskem in medkulturnem sodelovanju za spodbujanje strpnosti, razumevanja in vsesplošnega spoštovanja na področjih, ki zadevajo svobodo religije in prepričanja ter kulturno različnost, skladno z drugimi podobnimi pobudami na tem področju,

K.   ker je leto 2008 evropsko leto medkulturnega dialoga,

L.   ker program Generalne skupščine ZN ni dovolj natančno opredeljen in poenostavljen, kar bi bilo potrebno za bolj skladno delovanje organa in za lažje izvajanje ukrepov, ki sledijo njegovim resolucijam,

M.   ker oddelek ZN za mirovne operacije na terenu trenutno vodi 20 operacij s 100 000 vojaki, od katerih je polovica razvrščena v Afriki,

N.   ker stopnja usklajenosti med stališči držav članic EU v okviru Združenih narodov niha od organa do organa ter od politike do politike,

O.   ker uskladitev ne sme biti dosežena na škodo pogajanj z državami iz drugih geopolitičnih blokov, ki so osnovni pogoj za sklenitev potrebnih zavezništev znotraj ZN,

P.   ker je pri takšnem usklajevanju potrebno tesnejše sodelovanje med ustreznimi delovnimi skupinami Sveta, ki delujejo v Bruslju, ter uradi EU in stalnimi predstavništvi držav članic EU v New Yorku in Ženevi,

Q.   ker Lizbonska pogodba Evropski uniji podeljuje pravno osebnost, kar je novost, ki bo imela obsežne posledice za zastopanje EU pri ZN,

1.   na Svet naslavlja naslednja priporočila:

   EU pri Združenih narodih in ratifikacije Lizbonske pogodbe
   a) poziva, naj se glede političnih prednostnih nalog EU na prihodnjem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v Bruslju opravi poglobljena in široka razprava v kateri naj sodelujejo Parlament, Svet in Komisija,
   b) meni, da bi morala stalna predstavništva držav članic EU v New Yorku uradno stališče Sveta o prednostnih nalogah za Generalno skupščino ZN obravnavati kot zavezujoče politično izhodišče ter ga uporabljati v pogajanjih z drugimi državami,
   c) verjame, da bi se moralo usklajevanje med stališči držav članic EU znotraj ZN na splošno začeti v pristojnih delovnih skupinah Sveta, saj bi tako diplomati v New Yorku lažje dosegli skupno stališče o določenih vprašanjih v organih ZN in bi imeli več časa za posvetovanja in pogajanja z ostalimi regionalnimi skupinami ali državami, ki pripadajo tem skupinam,
   d) poziva Svet in Komisijo, naj glede na večje pristojnosti in odgovornosti, ki bi jih dobili predstavniki EU z ratifikacijo Lizbonske pogodbe, preučita možnost preoblikovanja in razširitve svojih uradov v New Yorku in Ženevi, da bi v največji možni meri zagotovili uskladitev in sinergijo med politikami, programi in skladi Skupnosti ter instrumenti in misijami, ki so del skupne zunanje in varnostne politike EU,
   e) poziva Svet in Komisijo, naj podrobno preučita vpliv Lizbonske pogodbe na prihodnje zastopanje EU pri ZN, ter poziva države članice EU, naj se jasno in nedvoumno zavežejo k temu, da bo EU deležna ustrezne prepoznavnosti in vloge znotraj teles in forumov ZN,
   f) spodbuja Svet, naj čim prej s pogajanji uskladi in opredeli delovni status opazovalcev EU pri ZN,
   g) prav tako poziva države članice EU, naj znova preučijo sedanjo strukturo regionalnih skupin znotraj ZN, da bi zagotovili, da ta odraža članstvo v EU po njeni zadnji širitvi,
   h) poziva Svet in Komisijo, naj Parlament redno obveščata o posledicah, tudi proračunskih, ki jih bodo imeli morebitni ukrepi preoblikovanja vloge EU v posameznih sestavnih delih ZN, vključno s sekretariatom ter z njegovimi skladi in programi,
   Prispevek EU k reformni ZN
   i) pozdravlja ponoven začetek dejavnosti delovne skupine za oživitev Generalne skupščine ZN, katere naloga je iskanje načinov, kako povečati vlogo, avtoriteto, uspešnost in učinkovitost Skupščine, ter poziva države članice, naj v tem okviru spodbujajo okrepitev vloge predsednika Generalne skupščine, pri čemer naj tudi poskrbijo za dodelitev ustreznih finančnih, človeških in infrastrukturnih virov, ter vzpostavitev bolj sistematičnega sodelovanja med Generalno skupščino, generalnim sekretarjem in Varnostnim svetom ZN, da se poveča odgovornost in legitimnost Varnostnega sveta ZN,
   j) poziva države članice EU, naj še naprej zahtevajo dolgo pričakovani pregled mandatov, ki je namenjen okrepitvi in posodobitvi delovnega programa ZN, da bo ustrezal aktualnim zahtevam držav članic, pri čemer je treba pregledati vse mandate, ki so daljši od pet let in izhajajo iz resolucij Generalne skupščine in drugih organov,
   k) opozarja države članice EU na obljube, ki so jih dale na svetovnem vrhu leta 2005, da bodo z reformami uprave in sekretariata okrepile ZN; poziva Svet, naj podpre te reforme, da se povečata odgovornost in pregled, izboljša upravljanje, poveča preglednost ter okrepi moralne vrednote, učinkovitost in organizacijske sposobnosti, pri čemer se je treba na prvem mestu osredotočiti na reformo strukture sekretariata,
   l) poziva Svet, naj zagotovi, da bo število zaposlenih na oddelku ZN za mirovne operacije in oddelku ZN za politične zadeve ustrezalo njunim nalogam in pristojnostim, ter naj podpira prizadevanja generalnega sekretarja ZN v zvezi s tem,
   m) poziva države članice EU, naj podpirajo prizadevanja generalnega sekretarja ZN pri procesu izvajanja koncepta "odgovornosti za zaščito", ki je bil potrjen na svetovnem vrhu leta 2005; poziva države članice, naj dejavno sodelujejo v tem procesu,
   n) poziva Svet, naj v polni meri podpre ponoven začetek pogajanj, namenjenih izvajanju priporočil strokovne skupine na visoki ravni za usklajenost celotnega sistema, ter priporoča državam članicam EU, da dejavno sodelujejo z državami v razvoju, ki so prejemnice evropske ali nacionalne pomoči, ter da uveljavljajo kolektivni vpliv EU in individualni vpliv držav članic EU, da zagotovijo podporo teh držav natančnemu pregledu pošiljanja pomoči ZN ter spodbujanju večje skladnosti politik ZN na terenu,
   o) poziva države članice, naj dosežejo bolj usklajeno stališče v zvezi z reformo Varnostnega sveta ZN, in sicer tako, ki bo ob podpori končnemu cilju stalnega sedeža EU v okviru prenovljene organizacije ZN okrepilo težo Unije v sorazmerju z njenim prispevkom pri mirovnih operacijah in razvojni pomoči ZN,
   p) opominja države članice EU, da je v tej zvezi nadvse pomembno zagotoviti, da države članice EU, ki so prisotne v Varnostnem svetu ZN, podpirajo uradna stališča EU, ustrezno obveščajo druge države članice EU o razpravah, ki potekajo v Varnostnem svetu, ter aktivno usklajujejo svoja stališča z ustreznimi delovnimi skupinami v Svetu,
   q) poziva države članice EU, naj podprejo delovno skupino predsednika Generalne skupščine ZN Srgjana Kerima, pristojno za reformo Varnostnega sveta; v zvezi s tem odobrava zagon za reformo Varnostnega sveta, ki ga je sprožila pobuda, imenovana "proces preseganja"; poziva Svet, naj spodbuja razpravo o točkah konvergence, da bi s tem v zvezi dosegli dejanski napredek,
   EU in Svet ZN za človekove pravice
   r) poziva države članice EU, zlasti Francijo in Slovaško, kot novo izvoljeni članici v svetu ZN za človekove pravice, naj podvojita svoja prizadevanja za zagotovitev uspešnega delovanja sveta za človekove pravice, ter s tem varujeta in spodbujata univerzalne pravice; v zvezi s tem poziva k večji odgovornosti pri postopku oblikovanja in obnovitve posebnih postopkov ter imenovanja nosilcev mandata, ki bi moral temeljiti na načelih preglednosti in resnične konkurenčnosti,
   s) poudarja pomen sodelovanja civilne družbe pri delu sveta ZN za človekove pravice in poziva države članice EU k sodelovanju pri delu sveta ZN za človekove pravice, da se uvedejo učinkoviti načini in instrumenti, ki civilni družbi omogočajo sodelovanje v svetu ZN za človekove pravice za boljšo zaščito človekovih pravic v svetu in za pozitiven prispevek k preglednosti institucije,
   t) poziva Svet, naj vloži napore v povečanje odgovornosti držav članic OZN na področju človekovih pravic, in sicer tako, da poveča učinkovitost univerzalnega periodičnega ocenjevanja, zlasti s poostritvijo postopkov, ki omogočajo preprečevanje namernega oviranja ali preusmerjevalne taktike,
   u) je zaskrbljen zaradi nedavnih kritik na račun dela Urada Visokega komisariata za človekove pravice; poziva države članice EU, naj podpirajo Urad, zlasti v petem odboru Generalne skupščine, in tako preprečijo vsakršno poseganje v neodvisnost Urada ter zagotovijo, da se Uradu dodelijo vsa finančna sredstva, potrebna za izvajanje mandata, poziva države članice EU, naj pozorno spremljajo sedanji postopek imenovanja novega visokega komisarja, glede na to, da se je mandat prejšnje vršilke dolžnosti, Louise Arbor, iztekel junija 2008,
   v) poziva vse države članice EU, naj še naprej sodelujejo pri pripravah na revizijsko konferenco Durban 2009 in naj zagotovijo, da bo konferenca vsem zainteresiranim stranem ponudila priložnost, da obnovijo svoja prizadevanja in zaveze v boju proti rasizmu, diskriminaciji na podlagi rase in kaste, ksenofobiji in vsem ostalim oblikam nestrpnosti ter da sprejmejo konkretna merila v boju za odpravo rasizma, na podlagi deklaracije iz Durbana in akcijskega programa ter ob njunem popolnem upoštevanju,
   w) poziva Svet, naj zagotovi, da se ne ponovijo obžalovanja vredni dogodki, kakršnim smo bili priča ob prvi konferenci v Durbanu; poziva vse države članice EU, naj zagotovijo sodelovanje civilne družbe na revizijski konferenci Durban 2009 v Ženevi, v skladu z listino ZN in resolucijo1996/31 Ekonomsko-socialnega sveta ZN z dne 25. julija 1996,
   x) poziva vse države članice EU, naj spodbujajo in zaščitijo pravice otrok s podporo vključevanja otrokovih pravic v vse dejavnosti v okviru zadevnih organov in mehanizmov sistema ZN,
   EU in Komisija ZN za ohranjanje miru
   y) meni, da bi morale države članice EU skupaj podpreti krepitev vloge Komisije ZN za ohranjanje miru v njenem razmerju do sistema ZN, zagotoviti, da bodo zadevni organi ZN ustrezno upoštevali priporočila in se zavzemati za krepitev sinergije med Komisijo ZN za ohranjanje miru ter agencijami, skladi in programi ZN; poudarja pomen tesnejšega sodelovanja med Komisijo ZN za ohranjanje miru in mednarodnimi finančnimi institucijami, ki delujejo v državah v pokonfliktnih razmerah,
   z) poziva Svet in države članice EU k spodbujanju prispevkov v sklad ZN za ohranjanje miru, da se zagotovijo zadostna sredstva,
   aa) poziva države članice EU v Varnostnem svetu, naj olajšajo posvetovanja komisije ZN za ohranjanje miru glede obravnave novih držav v komisiji za ohranjanje miru in mandata integriranih operacij za ohranjanje miru, zlasti z namenom zagotavljanja pravočasnega nemotenega prehoda od ohranjanja do izgradnje miru; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je urad za podporo izgradnji miru povezan s procesom načrtovanja celostne misije,
   ab) meni, da bi morala Komisija ZN za ohranjanje miru poleg izboljšanja usklajevanja med posameznimi akterji, zagotavljanja načrtovanega financiranja in usmerjanja mednarodne pozornosti tudi na države v pokonfliktnih razmerah v sodelovanju s pristojnimi oddelki ZN vložiti napore tudi v izboljšanje sposobnosti organizacije za učenje na področju ohranjanja miru,
   ac) poudarja, glede na omenjeno, da je treba zagotoviti, da bodo človeški in finančni viri, ki bodo na voljo Komisiji ZN za ohranjanje miru, kos nalogam in pričakovanjem organov ZN in držav upravičenk, in poziva države članice EU, naj na to vprašanje opozorijo v pristojnem odboru Generalne skupščine ZN,
   EU in razvojni cilji tisočletja
   ad) poziva Svet, naj podpira pozive predsednika Barrosa in komisarja Louisa Michela, da države članice oblikujejo jasne, zavezujoče nacionalne razporede in proračune za povečanje dejanske pomoči, da bi se izpolnil obljubljeni skupni cilj 0,56 % bruto nacionalnega dohodka v letu 2010 in 0,7 % v letu 2015,
   ae) opozarja države članice EU, da zdaj za uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja niso potrebne nove obljube ali nova prizadevanja ter da se je treba osredotočiti na izpolnitev že obstoječih obljub in obvez ter povečanje obstoječih prizadevanj,
   af) ugotavlja, da je treba še naprej obravnavati krizo v zvezi z javnim financiranjem zdravstvenih storitev za ponovno vzpostavitev treh razvojnih ciljev novega tisočletja na področju zdravja, in sicer z ustreznim in predvidljivim periodičnim financiranjem za človeške vire, dostopom do zdravil ter decentraliziranim in participativnim vodenjem, ter poziva države članice EU, da si čim bolj prizadevajo za okrepitev univerzalnih, integriranih zdravstvenih sistemov, ki se odzivajo lokalnim potrebam, in da postopoma vključijo programe za posamezne bolezni (razvojni cilj novega tisočletja št. 6),
   ag) meni, da je enakost spolov (razvojni cilj novega tisočletja št. 3) pomemben element v zvezi s prizadevanji za uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja, in priporoča državam članicam EU, da nujno obravnavajo svetovno finančno vrzel za uresničevanje razvojnega cilja novega tisočletja št. 3; ugotavlja, da krepitev moči žensk poleg izobraževanja znatno prispeva k izpolnitvi razvojnega cilja novega tisočletja št. 4 na področju umrljivosti otrok in razvojnega cilja novega tisočletja št. 5 na področju zdravja mater, ki sta najpomembnejša kazalnika splošnega napredka v zvezi z razvojem,
   ah) ugotavlja, da kljub znatnemu napredku pri splošnem osnovnošolskem izobraževanju v zadnjih letih približno 93 milijonov otrok, večinoma deklic, leta 2006 še vedno ni obiskovalo osnovne šole; poziva države članice EU, da obravnavajo povečane finančne potrebe za podpiranje izobraževanja, tudi v konfliktnih ranljivih državah,
   ai) opozarja na obveznosti EU v zvezi s spodbujanjem usklajenosti politike za razvoj in priporoča, da Svet in države članice EU v okviru celotnih ZN spodbujajo razpravo o tem, kako zagotoviti, da prizadevanja in cilji v zvezi s podnebnimi spremembami okrepijo izpolnitev razvojnih ciljev novega tisočletja; poleg tega ugotavlja, da so potrebni še večji prispevki v sklade za prilagoditev, da bi razvoj v najrevnejših državah zaščitili pred podnebnimi spremembami,
   aj) poziva države članice EU, naj se aktivno udeležijo srečanja na visoki ravni o izvajanju novega partnerstva o razvojnih potrebah Afrike, ki bo potekalo 22. septembra 2008, in srečanja ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih novega tisočletja, ki bo 25. septembra 2008 v New Yorku,
   ak) priporoča Svetu in državam članicam EU, da obnovijo razpravo o odpisu dolgov na ravni ZN, da se ponovno določijo merila za vzdržnost dolga in sicer tako, da se raje kot povračilo dolgov spodbuja napredek pri doseganju razvojnih ciljev,
   al) meni, da je stopnja umrljivosti mater v številnih državah v razvoju še vedno nesprejemljivo visoka, pri čemer vsako leto zaradi ozdravljivih in preprečljivih zapletov pri nosečnosti in porodu umre več kot 500 000 žensk; zato poziva države članice EU, da občutno okrepijo prizadevanja in financiranje, da bi zagotovili univerzalni dostop do informacij v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem ter storitve, ki so bistvene za doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja na področju zdravja, enakosti spolov in boja proti revščini,
   am) v zvezi s sedanjim pomanjkanjem hrane poziva Svet in države članice EU, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje izkrivljanja trgovine,
   Izboljšanje sodelovanja med EU in ZN v praksi
   an) poziva države članice EU in Komisijo, da podpirajo Sklad ZN za demokracijo, tako s političnega kot s finančnega vidika,
   ao) poziva Svet in zlasti tiste države članice EU, ki so stalne ali začasne članice Varnostnega sveta ZN, k zavzemanju za pregled sistema sankcij ZN (seznami teroristov), da se uskladi z obveznostmi iz Pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah, zlasti s vzpostavitvijo ustreznih postopkov obveščanja in pritožbe; glede tega odobrava, kot prvi korak v pravo smer, da je Varnostni svet ZN sprejel Resolucijo št. 1730 (2006), ki uvaja postopek izbrisa s seznama in kontaktno točko v sekretariatu ZN za zahteve po izbrisu s seznama,
   ap) poziva države članice EU, da v okviru Združenih narodov in pred revizijsko konferenco začnejo z razpravo o izzivih, s katerimi se sooča Mednarodno kazensko sodišče, ki lahko ovirajo učinkovitost sodišča, da bi dosegli dogovor o opredelitvi kaznivega dejanja agresije, ki še ni bila sprejeta, ter o pogojih, pod katerimi Sodišče lahko izvršuje svojo pristojnost, skladno s členom 5(2) Rimskega statuta,
   aq) meni, da bi morala EU glede na očitne posledice podnebnih sprememb na prihodke milijonov ljudi pogodbenice Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja bolj aktivno spodbujati k temu, da bi si prizadevale za pogajanja, katerih cilj je sklenitev mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah do leta 2009, ter poziva države članice EU, naj pri takšnih celovitih pogajanjih na svetovni ravni prevzamejo vodilno vlogo; nadalje poziva države članice EU, naj v tem kontekstu pospešujejo uporabo obnovljivih in CO2 nevtralnih energetskih virov; končno meni, da bi morale države članice EU razmisliti o tem, ali naj priporočijo vzpostavitev enote za svetovanje v primeru naravnih nesreč na ravni ZN, ki bi zagotavljala sistematično svetovanje vladam o učinkoviti pripravljenosti za primer naravnih nesreč,
   ar) poziva organe EU in ZN, naj preučijo splošne vidike sodelovanja med EU in Afriško unijo pri vzpostavljanju miru in varnosti na afriški celini, pri čemer naj se zlasti osredotočijo na načine, kako bi lahko ZN izboljšali kakovost svojih misij z uporabo dopolnilnih zmogljivosti EU; priporoča, da je treba pozorno preučiti združevanje zmogljivosti, da bi ustvarili sinergijo ne le na področju tehnologije in vojaške opreme, temveč tudi pri vprašanjih legitimnosti in sprejemljivosti ter stroškovne učinkovitosti in primernosti mandata,
   as) poziva Svet, naj še naprej daje veliko prednost sklepanju uspešnih medregionalnih partnerstev in naj zlasti sodeluje s partnerji iz vseh regij sveta, da bi zagotovili učinkovito izvajanje resolucije 62/149 Generalne skupščine ZN, v kateri ZN pozivajo k svetovnemu moratoriju na izvrševanje smrtne kazni s ciljem njene ukinitve,
   at) ugotavlja, da se je generalni sekretar ZN odločil preoblikovati misijo ZN na Kosovu, s čimer je okrepil operativno vlogo EU na področju načel pravne države; obenem poziva države članice EU, ki so soglasno podprle vzpostavitev misije EU za krepitev pravne države (EULEX Kosovo), naj tesno spremljajo izvajanje te odločitve na terenu,
   au) je zaskrbljen zaradi zastoja v pogajanjih v zvezi z razorožitvijo ter takšnimi vprašanji, kot so pogodba o prenehanju uporabe cepljivih snovi, protokol o preverjanju Konvencije o biološkem orožju in nedejavnost pri ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov; kljub temu priznava, da 63. zasedanje generalne skupščine ZN ponuja odlično priložnost, da EU pokaže vodstvo pri spodbujanju ratifikacije in splošne uveljavitve nedavno sklenjene pogodbe o prepovedi kasetnega streliva ter pri začetku pogajanj, da bi se sklenili mednarodna pogodba o trgovini z orožjem in mednarodna pogodba o svetovni prepovedi orožja z osiromašenim uranom; poziva EU in ZN, naj si še naprej prizadevajo za okrepitev akcijskega programa ZN o nedovoljeni trgovini z orožjem majhnega kalibra in lahkim strelnim orožjem ter širitev obsega Ottawske pogodbe o prepovedi min,
   av) poziva države članice EU, naj si ustrezno prizadevajo za zagotovitev mednarodnega soglasja, ki bo omogočil zaključek pogajanj o celoviti konvenciji o mednarodnem terorizmu,
   aw) poziva Svet, naj spodbuja vse aktivnosti, povezane z vključevanjem vprašanj o enakosti spolov v vse vidike dejavnosti Združenih narodov, in njihovo ustrezno financiranje,
   ax) poziva Svet, naj podpira vse dejavnosti, usmerjene na preprečevanje izumrtja vrst in varstvo okolja ter na zbiranje potrebnih finančnih sredstev;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.

(1) UL C 96 E, 21.4.2004, str. 79.
(2) UL C 124 E, 25.5.2006, str. 549.
(3) UL C 227 E, 21.9.2006, str. 582.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov