Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0264/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0264/2008

Συζήτηση :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0342

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 35k
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Kοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Kοινότητα (αναδιατύπωση) ***II
P6_TA(2008)0342A6-0264/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16160/4/2007 – C6-0176/2008)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0396),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0264/2008),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 129 Ε, 27.5.2008, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.7.2007, P6_TA(2007)0337.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου