Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0156(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0240/2008

Indgivne tekster :

A6-0240/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2008 - 5.6
CRE 09/07/2008 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0343

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 37k
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg
Modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) ***I
P6_TA(2008)0343A6-0240/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (KOM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0433),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0234/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0240/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   mener, at finansieringsrammen i lovforslaget skal være forenelig med loftet for underudgiftsområde 1a i den flerårlige finansielle ramme for 2007-2013 som ændret ved afgørelse 2008/371/EF(2), og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 128 af 16.5.2008, s. 8.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. juli 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets)
P6_TC1-COD(2007)0156

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1297/2008/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik