Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0199(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0253/2008

Predložena besedila :

A6-0253/2008

Razprave :

PV 08/07/2008 - 12
CRE 08/07/2008 - 12

Glasovanja :

PV 09/07/2008 - 5.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0346

Sprejeta besedila
PDF 458kWORD 185k
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg
Pogoji za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***I
P6_TA(2008)0346A6-0253/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0532),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0319/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0253/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 9. julija 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina
P6_TC1-COD(2007)0199

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Cilj notranjega trga s plinom, ki se postopoma uvaja od leta 1999, je zagotavljanje resnične izbire vsem potrošnikom v Skupnosti, bodisi državljanom bodisi podjetjem, novih poslovnih priložnosti in več čezmejnega trgovanja, da bi zagotovili večjo učinkovitost, konkurenčne cene, višje standarde storitev in dostop čim večjemu številu ljudi ter prispevali k zanesljivosti oskrbe in trajnosti.

(2)  Direktiva ║ 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom ║(4) in Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina(5) sta znatno prispevali k oblikovanju takega notranjega trga s plinom.

(3)  Vendar trenutno nobenemu podjetju v Skupnosti ni mogoče zagotoviti pravice, da prodaja plin v vsaki državi članici pod enakimi pogoji, brez diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne obstajata nediskriminatoren dostop do omrežij in enako učinkovita raven regulativnega nadzora v vseh državah članicah, ločeni trgi pa še vedno ostajajo.

(4)  Kot prvi korak pri integraciji trgov in za dokončno vzpostavitev notranjega trga s plinom bi bilo treba doseči zadostno raven čezmejne povezovalne zmogljivosti za plin.

(5)  Komisija je v svojem sporočilu z dne 10. januarja 2007 z naslovom "Energetska politika za Evropo"║ poudarila pomen vzpostavitve notranjega trga s plinom in zagotavljanja enakovrednih pogojev za vse plinske družbe v Skupnosti. Sporočili Komisije z istega dne o možnostih za notranji trg s plinom in električno energijo║ ter v zvezi s preiskavo Komisije ║ na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in elektroenergetski panogi"║ sta pokazali, da obstoječa pravila in ukrepi niso bili zadostno preneseni v vseh državah članicah, zaradi česar cilj dobro delujočega notranjega trga še ni zadovoljivo dosežen.

(6)  Uredbo (ES) št. 1775/2005 je treba prilagoditi v skladu s temi sporočili, da bi izboljšali regulativni okvir notranjega trga s plinom.

(7)  Zlasti so potrebni vzpostavitev fizičnih povezav med plinskimi omrežji ter večje sodelovanje in usklajevanje med upravljavci prenosnega sistema, da bi zagotovili postopno združljivost tehničnega in tržnega kodeksa za zagotavljanje in upravljanje dejanskega in preglednega čezmejnega dostopa do prenosnih omrežij ter za zagotavljanje usklajenega in dovolj v prihodnost usmerjenega načrtovanja in dobrega tehničnega razvoja prenosnega sistema v Skupnosti z ustreznim upoštevanjem varovanja okolja ter spodbujali energetsko učinkovitost ter raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z zagotavljanjem prodora obnovljivih virov energije in razširjanja nizkoogljične tehnologije. Upravljavci prenosnega omrežja morajo s svojimi omrežji upravljati v skladu s tem združljivim tehničnim in tržnim kodeksom.

(8)  Da bi zagotovili optimalno upravljanje omrežja za prenos plina v Skupnosti, bi bilo treba ustanoviti Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja. Njegove naloge bi morale biti izvedene v skladu s pravili konkurence Skupnosti, ki ostajajo veljavna za odločitve Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja. Njegove naloge bi morale biti točno določene, njihove delovne metode pa bi morale zagotavljati učinkovitost, reprezentativnost in preglednost. Glede na to, da je s pristopom na regionalni ravni možen učinkovitejši napredek, bi morali upravljavci prenosnega omrežja znotraj splošne strukture za sodelovanje vzpostaviti regionalne strukture ter hkrati zagotoviti združljivost rezultatov na regionalni ravni s kodeksi in naložbenimi načrti na ravni Skupnosti. Države članice bi morale spodbujati sodelovanje in spremljati učinkovitost omrežja na regionalni ravni.

(9)  Za povečanje konkurenčnosti na likvidnih veleprodajnih trgih s plinom je ključnega pomena, da se s plinom lahko trguje neodvisno od njegove lokacije v omrežju. To je mogoče doseči le tako, da se omogoči uporabnikom omrežja, da neodvisno rezervirajo vhodno in izhodno zmogljivost in s tem prenašajo plin po območjih namesto po pogodbenih poteh. Na šestem Madridskem forumu je večina zainteresiranih strani že izrazila naklonjenost vhodno-izhodnim omrežjem za lažji razvoj konkurence.

(10)  V plinskih omrežjih obstaja obsežna pogodbena prezasedenost. Načeli razreševanja prezasedenosti in dodeljevanja zmogljivosti za nove ali nedavno dogovorjene pogodbe torej temeljita na sprostitvi neizkoriščenih zmogljivosti, tako da se uporabnikom omrežja omogoči, da dajo v podzakup ali ponovno prodajo svoje pogodbene zmogljivosti, upravljavci prenosnega omrežja pa so obvezani, da neizkoriščene zmogljivosti ponudijo na trgu vsaj en dan vnaprej in kot prekinljivo zmogljivost. Zaradi velikega deleža obstoječih pogodb in potrebe po ustvarjanju resnično enakovrednih pogojev med uporabniki novih in obstoječih zmogljivosti je treba ti načeli uporabiti za vse pogodbene zmogljivosti, vključno z obstoječimi pogodbami.

(11)  Iz spremljanja trga, ki ga zadnja leta izvajajo nacionalni regulativni organi in Komisija, je razvidno, da trenutno veljavne zahteve po preglednosti in pravila glede dostopa do infrastrukture ne zadostujejo za zagotovitev pravega, dobro delujočega, učinkovitega in odprtega notranjega trga.

(12)  Da lahko vsi udeleženci na trgu ocenijo splošno stanje glede povpraševanja in ponudbe ter prepoznajo razloge za gibanje veleprodajnih cen, je potreben enak dostop do podatkov, kar zadeva fizično stanje omrežja. To vključuje podrobnejše informacije o ponudbi in povpraševanju, zmogljivosti omrežja, pretoku in vzdrževanju, izravnavi in razpoložljivosti ter skladiščenju. Pomen teh informacij za delovanje notranjega trga s plinom zahteva odstranitev omejitev za objavo zaradi zaupnosti.

(13)  Za večje zaupanje v trg mora biti udeležencem zagotovljeno, da je zlorabe mogoče učinkovito sankcionirati. Pristojnim organom bi bilo treba pooblastiti, da učinkovito raziščejo obtožbe glede tržnih zlorab. Zato potrebujejo pristojni organi dostop do podatkov, ki zagotavlja informacije o operativnih odločitvah dobaviteljev. Na trgu s plinom se vse te odločitve sporočajo upravljavcem omrežij v obliki rezervacij zmogljivosti, napovedi in realiziranega pretoka. Upravljavci omrežja morajo poskrbeti, da so te informacije ▌na voljo in lahko dostopne pristojnim organom za določeno obdobje. Pristojni organi bi morali tudi redno spremljati, ali upravljavci prenosnega omrežja ravnajo v skladu s pravili.

(14)  Da se lahko dobavitelji uspešno potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na nove maloprodajne trge. Zato morajo biti vsi udeleženci na trgu seznanjeni s pravili in odgovornostmi, ki urejajo dobavno verigo. Za spodbujanje integracije ║ trga Skupnosti morajo biti ta pravila in odgovornosti usklajena. Pristojni organi bi morali redno spremljati, ali udeleženci na trgu ravnajo v skladu s pravili.

(15)  Treba je radikalno izboljšati izvajanje veljavnih pravil, ker dostop do skladišč in obratov za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) v nekaterih državah članicah ni zadosten. Spremljanje, ki ga je opravila Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (ERGEG), je pokazalo, da se prostovoljne smernice za dobro prakso dostopa tretjih strank za upravljavce skladišč, o katerih so se dogovorile vse interesne skupine na Madridskem forumu, v nekaterih primerih ne uporabljajo dovolj in morajo zato postati obvezujoče. Čeprav so bile prostovoljne smernice skoraj v celoti prenesene po vsej Evropski uniji, bodo kot obvezujoče povečale zaupanje upravljavcev v nediskriminacijski dostop do skladiščenja.

(16)  Uredba (ES) št. 1775/2005 določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(6).

(17)  Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES(7), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom, ki se uporablja za sprejetje izvedbenih ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnitvijo akta z dodajanjem novih nebistvenih določb.

(18)  V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(8) o Sklepu 2006/512/ES je treba instrumente, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, ki so že v veljavi, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, če naj se regulativni postopek s pregledom uporablja tudi zanje.

(19)  Komisiji bi treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005, ║, da se zagotovi minimalna stopnja usklajenosti, ki je potrebna za doseganja cilja te uredbe. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1775/2005, med drugim z njenim dopolnjevanjem z dodajanjem novih nebistvenih določb, ║ jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(20)  Uredbo (ES) št. 1775/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1775/2005 se spremeni:

(1)  Člen 1 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba║:

   a) uvaja nediskriminatorna pravila o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ob upoštevanju posebnosti nacionalnih in regionalnih trgov z namenom zagotovitve pravilnega delovanja notranjega trga s plinom;
   b) uvaja nediskriminatorna pravila o pogojih za dostop do obratov za UZP in skladišč;
   c) spodbuja nastajanje ▌dobro delujočega in preglednega veleprodajnega trga z visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe s plinom in zagotavljanju mehanizmov za usklajevanje pravil za dostop do omrežja za čezmejno izmenjavo plina.

Brez poseganja v člen 6a(4), se ta uredba ║ uporablja le za skladišča iz člena 19(3) ali (4) Direktive 2003/55/ES.

Zadeve iz prvega pododstavka vključujejo določitev usklajenih načel za tarife za dostop do omrežja ali metodologij za njihovo izračunavanje, zagotovitev storitev za dostop tretjih strank, določitev usklajenih načel za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, določitev zahtev po preglednosti, določitev pravil za izravnavo in obračunavanje odstopanj ter spodbujanje trgovanja z zmogljivostmi.

"

(2)  Člen 2 se spremeni:

  a) odstavek 1 se spremeni kot sledi:
   i) točka 1 se nadomesti z naslednjim:"
   1) "prenos" pomeni prenos zemeljskega plina po tranzitnem plinovodu ali plinovodnem omrežju, ki v glavnem zajema visokotlačne plinovode, razen prenosa po plinovodu ali plinovodnem omrežju z namenom dostave odjemalcem ter po plinovodih ali plinovodnih omrežjih, ki povezujejo skladišča z lokalno distribucijo, ter na splošno razen prenosa po plinovodih, ki se uporabljajo predvsem za lokalno distribucijo zemeljskega plina;
"
   ii) dodajo se naslednje točke:"
   24. "zmogljivosti obratov za UZP" pomenijo zmogljivosti terminala za UZP za utekočinjanje zemeljskega plina ali uvoz, raztovarjanje, sistemske storitve, prehodna skladišča in ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP);
   25. "prostor" pomeni količino plina, ki jo uporabnik skladišča lahko uporabi za skladiščenje plina;
   26. "zmogljivost odjema" pomeni stopnjo po kateri lahko uporabnik skladišča odjema plin iz objekta za skladiščenje;
   27. "zmogljivost oddaje" pomeni stopnjo po kateri lahko uporabnik skladišča oddaja plin v objekt za skladiščenje;
   28. "zmogljivosti skladišča" pomenijo kakršno koli kombinacijo prostora, zmogljivosti oddaje in zmogljivosti odjema;

29.   "Agencija" pomeni Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, ustanovljeno z Uredbo (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev]*.
_____________________
* UL L …."
   b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Brez poseganja v opredelitve iz odstavka 1 tega člena se uporabljajo tudi ustrezne opredelitve iz člena 2 Direktive 2003/55/ES, ki so pomembne za uporabo te direktive, razen opredelitve prenosa iz točke 3 ║ člena 2.
Opredelitve v točkah 3 do 23 iz odstavka 1 tega člena glede prenosa se uporabljajo po analogiji za skladišča in obrate za UZP."

(3)  Po členu 2 se vstavijo naslednji členi ║:"

Člen 2a

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin

Vsi upravljavci prenosnega omrežja sodelujejo na ravni Skupnosti prek vzpostavitve Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin, da bi zagotovili optimalno upravljanje, usklajeno delovanje in dober tehnični razvoj evropskega omrežja za prenos plina ter spodbudili dokončno oblikovanje notranjega trga s plinom, čezmejne trgovine in delovanja trga energetike.

Člen 2b

Ustanovitev Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin

1.  Upravljavci prenosnega omrežja za plin do ║ […] ║ Komisiji in Agenciji predložijo osnutek statuta, seznam bodočih članov in osnutek poslovnika ▌ z namenom ustanovitve Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin.

2.  V dveh mesecih po prejemu teh informacij Agencija po uradnem posvetovanju z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani, zlasti uporabnike sistema in odjemalce, Komisiji predloži mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika.

3.  Komisija poda svoje mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika, pri čemer upošteva mnenje Agencije iz odstavka 2, v roku treh mesecev po prejemu tega mnenja ▌.

4.  Upravljavci prenosnega omrežja v roku treh mesecev po prejemu mnenja Komisije ustanovijo Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin, sprejmejo svoj statut in poslovnik ter ju objavijo.

Člen 2c

Naloge Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin

1.  Da bi dosegli cilje, določene v členu 2a, Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin določi in predloži v potrditev Agenciji po postopku, določenem v členu 2d v povezavi s členom 6(3) Uredbe (ES) št. .../2008 [o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev], naslednje:

   a) osnutek kodeksa omrežja na področjih iz odstavka 3, pripravljenega v sodelovanju z udeleženci na trgu in uporabniki omrežja;
   b) skupna orodja za delovanje omrežja in načrte raziskav;
   (c) 10-letni naložbeni načrt, vključno s poročilom o ustreznosti ponudbe in povpraševanja, in sicer vsako drugo leto;
   d) ukrepe za zagotovitev sprotnega usklajevanja delovanja omrežja v običajnih in izrednih razmerah;
   e) smernice za usklajevanje tehničnega sodelovanja med upravljavci prenosnih omrežij Skupnosti in tretjih držav;
   f) letni delovni program na osnovi prednostnih nalog, ki jih določi Agencija;
   g) letno poročilo; ter
   h) letno napoved glede ponudbe poleti in pozimi.

2.  Letni delovni program iz odstavka 1(f) vsebuje seznam in opis ▌kodeksa omrežja, načrt usklajevanja upravljanja omrežja ter dejavnosti raziskav in razvoja, ki jih je treba pripraviti v zadevnem letu, ter okvirni časovni razpored.

3.  Podrobni ▌kodeks omrežja zajema naslednja področja, glede na prednostne naloge, opredeljene v letnem delovnem programu:

   a) pravila glede varnosti in zanesljivosti omrežja, vključno s pravili glede interoperabilnosti in operativnimi postopki v izrednih razmerah;
   b) pravila glede povezovanja na omrežje in dostopa,
   c) pravila za dodeljevanje čezmejne zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti;
   d) pravila glede preglednosti, povezane z omrežji;
   e) pravila za izravnavo in poravnavo;
   f) energetska učinkovitost plinskih omrežij.

4.  Agencija spremlja izvajanje ▌kodeksa omrežja s strani Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin.

5.  Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno Skupnost, ki ga predhodno odobri Agencija. Ta naložbeni načrt vključuje modeliranje integriranih omrežij, ob upoštevanju skladišč in obratov za UZP scenarije razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. Naložbeni načrt se opira predvsem na nacionalne naložbene načrte, ki upoštevajo vidike Skupnosti in regionalne vidike za načrtovanje omrežij, vključno s smernicami za vseevropska energetska omrežja v skladu z Odločbo št. 1364/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta*. Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi, ter vključuje naložbe v medsebojne povezave, zlasti, kot prednostno nalogo, v povezave med energetskimi otoki in plinskimi omrežji v Skupnosti ter drugo infrastrukturo, potrebno za učinkovito trgovanje, konkurenco ter za zanesljivost oskrbe. Naložbenemu načrtu se priloži pregled ovir za povečanje čezmejnih zmogljivosti omrežja, nastalih zaradi različnih postopkov ali praks za odobritev.

Upravljavci prenosnega omrežja izvajajo objavljeni naložbeni načrt.

6.  ▌Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin lahko na lastno pobudo Agenciji predlaga osnutek kodeksa omrežja za vsa področja razen tistih, ki so našteta v odstavku 3, da bi dosegli cilje, določene v členu 2a. Agencija nato sprejme kodeks omrežja po postopku iz člena 2f, pri tem pa zagotovi, da ta ni v nasprotju s smernicami, sprejetimi v okviru člena 2e.

Člen 2d

Spremljanje s strani Agencije

1.  Agencija spremlja izvajanje nalog Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij za plin iz člena 2c(1).

2.  Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin Agenciji v odobritev predloži osnutek ▌kodeksa omrežja in dokumente iz člena 2c(1).

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin zbira vse zadevne informacije o izvajanju kodeksa omrežja ter jih predloži v oceno Agenciji.

3.  Agencija spremlja izvajanje tehničnega kodeksa, 10-letnega naložbenega načrta ter letnega delovnega programa in vključi izide tega spremljanja v svoje letno poročilo. V primeru, da upravljavci prenosnega omrežja ne upoštevajo kodeksa omrežja, 10-letnega naložbenega načrta ali letnega delovnega programa Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin, Agencija o tem posreduje informacije Komisiji.

Člen 2e

Priprava smernic

1.  Komisija po posvetovanju z Agencijo pripravi letni seznam prednostnih nalog, ki opredeljuje najpomembnejša vprašanja v zvezi z razvojem notranjega trga s plinom.

2.  Ob upoštevanju seznama prednostnih nalog Komisija Agenciji naroči, da v šestih mesecih pripravi osnutek smernic, ki bodo določale osnovna, jasna in objektivna načela za uskladitev pravil, kakor to določa člen 2c.

3.  Agencija se pri pripravi teh smernic na odprt in pregleden način uradno posvetuje z Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja za plin in drugimi zainteresiranimi stranmi.

4.  Agencija sprejme osnutek smernic na osnovi teh posvetovanj. Podrobno navede, kakšne pripombe je prejela med posvetovanjem, in razloži, na kakšen način jih je upoštevala. Če pripomb ni upoštevala, to utemelji.

5.  Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo Agencije sproži isti postopek za posodobitev smernic.

Člen 2f

Priprava kodeksa omrežja

1.  Šest mesecev po tem, ko Agencija sprejme smernice, in v skladu s členom 2e Komisija naroči Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnega omrežja za plin, da pripravi osnutek kodeksa omrežja, pri tem pa v celoti upošteva načela, določena v smernicah.

2.  Pri pripravi tega kodeksa Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin upošteva tehnično znanje in izkušnje tržnih udeležencev in uporabnikov omrežja ter jih obvešča o napredku.

3.  Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin osnutek kodeksa predloži Agenciji.

4.  Agencija se na odprt in pregleden način uradno posvetuje o osnutku kodeksa omrežja.

5.  Agencija sprejme osnutek kodeksa omrežja na osnovi teh posvetovanj. Podrobno navede, kakšne pripombe je prejela med posvetovanjem, in razloži, na kakšen način jih je upoštevala. Če pripomb ni upoštevala, to utemelji.

6.  Na lastno pobudo Agencije ali na zahtevo Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin se po enakem postopku lahko izvede revizija veljavnega kodeksa omrežja.

7.  Komisija lahko na priporočilo Agencije kodeks omrežja predloži odboru iz člena 14(1), ki ga dokončno sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Člen 2g

Posvetovanja

1.  Pri izvajanju svojih nalog se Agencija na odprt in pregleden način uradno posvetuje z vsemi ustreznimi udeleženci na trgu ▌. Posvetovanje vključuje dobavitelje, odjemalce, uporabnike omrežja, upravljavce distribucijskega omrežja, upravljavce obratov in skladišč za UZP, vključno z ustreznimi (industrijskimi) združenji, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani.

2.  Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.

3.  Pred sprejetjem smernic in kodeksa Agencija navede, kakšne pripombe je prejela med posvetovanjem in na kakšen način je te pripombe upoštevala. Če pripomb ni upoštevala, Agencija to utemelji.

4.  Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin sodeluje z udeleženci na trgu in uporabniki omrežja v skladu s členom 2f(2).

Člen 2h

Stroški

Stroške, povezane z dejavnostmi Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin iz členov 2a do 2i, krijejo upravljavci prenosnega omrežja in se upoštevajo pri izračunu tarif.

Člen 2i

Regionalno sodelovanje upravljavcev prenosnih omrežij

1.  Upravljavci prenosnega omrežja znotraj Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin vzpostavijo regionalno sodelovanje, da bi prispevali k nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve leti objavijo regionalni naložbeni načrt in na podlagi tega načrta se lahko odločajo glede naložb.

Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v nasprotju z 10-letnim naložbenim načrtom iz člena 2c(1)(c).

2.  Upravljavci prenosnega omrežja spodbujajo operativne dogovore, da zagotovijo optimalno upravljanje omrežja in spodbudijo razvoj izmenjave energije, usklajeno dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti ▌ter združljivost čezmejnih mehanizmov izravnave.

3.   Nacionalni regulativni organi in drugi ustrezni nacionalni organi na vseh ravneh sodelujejo, da bi uskladili tržno strukturo in svoje nacionalne trge integrirali vsaj na eni ali več regionalnih ravneh, kar bi bil prvi in vmesni korak k popolnoma liberaliziranemu notranjemu trgu. Zlasti spodbujajo sodelovanje upravljavcev prenosnih omrežij na regionalni ravni ter omogočajo njihovo integracijo na regionalni ravni z namenom, da oblikujejo konkurenčen notranji trg, pospešijo uskladitev svojega regulativnega in tehničnega okvira ter še zlasti integrirajo še obstoječe plinske otoke.

_______________

* UL L 262, 22.9.2006, str. 1.

"

  (4) Člen 3(1) se spremeni kot sledi:
   a) pododstavek 1 se spremeni kot sledi:"
1.  Tarife ali metodologije za izračun tarif, ki jih uporabljajo upravljavci prenosnih omrežij in upravljavci obratov za UZP so v skladu s členom 25(2) Direktive 2003/55/ES potrjene s strani regulativnih organov, ter tarife, objavljene v skladu s členom 18(1) Direktive, morajo biti pregledne, upoštevati morajo potrebo po celovitosti omrežja in njegovi izboljšavi ter odražati dejansko nastale stroške, v kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, ki jih ima učinkovit in strukturno primerljiv omrežni operater, in so pregledni, vključno z ustrezno donosnostjo naložb. Tarife ali metodologije za izračun tarif se uporabljajo na nediskriminatoren način."
   b) pododstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
Tarife ali metodologije za izračun tarif spodbujajo učinkovito trgovanje s plinom in konkurenco, istočasno pa preprečujejo navzkrižno subvencioniranje med uporabniki omrežij in zagotavljajo spodbude za naložbe ter vzdržujejo ali vzpostavljajo usklajenost obratovanja med prenosnimi omrežji. To lahko vključuje posebno zakonodajno obravnavo novih naložb."
   c) dodata se naslednja pododstavka:"
Tarife za uporabnike omrežja se določijo ločeno in neodvisno glede na vstopno točko v prenosno omrežje ali izstopno točko iz prenosnega omrežja. Omrežnine se ne obračunavajo na podlagi pogodbenih poti. Dostop do omrežja je na nediskriminacijski način prost za vse nove udeležence na trgu.
Tarife ali metodologije za izračun tarif se uporabljajo na nediskriminacijski način in so pregledne."

(5)  Naslov člena 4 se nadomesti z naslednjim:"

Storitve za dostop tretjih strank, ki zadevajo upravljavce prenosnega omrežja;

"

6)   po členu 4 se vstavi naslednji člen:"

Člen 4a

Storitve za dostop tretjih strank glede skladišč in obratov za UZP

1.  Upravljavci skladišč in obratov za UZP:

   a) zagotovijo, da vsem uporabnikom omrežja brez diskriminacije nudijo storitve, ki ustrezajo tržnemu povpraševanju. Zlasti, kadar upravljavec obrata za UZP ali skladišča istočasno ponuja enake storitve različnim odjemalcem, to počne pod enakimi pogodbenimi pogoji;
   b) nudijo storitve, ki so skladne z uporabo povezanih prenosnih omrežij za plin in ki omogočajo lahek dostop prek sodelovanja z upravljavcem prenosnega omrežja;
   c) objavijo zadevne informacije, zlasti podatke o uporabi in razpoložljivosti storitev v časovnem okviru, ki je združljiv z razumnimi tržnimi potrebami uporabnikov skladišč in obratov za UZP, objavo teh informacij pa spremlja pristojni organ.

2.  Upravljavci skladišč:

   a) nudijo zagotovljene in prekinljive storitve za dostop tretjih strank. Cena prekinljive zmogljivosti odraža verjetnost prekinitve;
   b) nudijo uporabnikom skladišč dolgoročne in kratkoročne storitve;
   c) nudijo uporabnikom skladišč povezane in ločene storitve skladiščnega prostora, zmogljivosti oddaje in zmogljivosti odjema.

3.  Pogodbe o obratih za UZP in skladiščih nimajo za posledico poljubno višjih ali nižjih tarif v primerih, ko podpisane:

   a) izven leta zemeljskega plina z netipskim začetkom veljavnosti; ali
   b) sklenjene za krajše obdobje kot tipska pogodba o prenosu in skladiščenju na letni osnovi.

4.  Kadar je to primerno, se storitve za dostop tretjih strank dodelijo, če obstajajo ustrezna jamstva s strani uporabnikov omrežja glede njihove kreditne sposobnosti. Takšna jamstva ne smejo predstavljati nikakršnih neupravičenih ovir za dostop na trg in morajo biti nediskriminatorna, pregledna in sorazmerna.

5.  Pogodbene omejitve na zahtevano najmanjšo velikost zmogljivosti obratov za UZP in skladišč se utemeljijo na podlagi tehničnih omejitev in omogočajo manjšim uporabnikom skladišč dostop do storitev skladiščenja.

"

(7)  Člen 5 se spremeni:

   a) naslov se nadomesti z naslednjim:"
Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti glede upravljavcev prenosnega omrežja"

b)   v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

   a) zagotavljajo ustrezne ekonomske signale za učinkovito in največjo možno izrabo tehnične zmogljivosti ter spodbujajo naložbe v novo infrastrukturo in čezmejno trgovanje s plinom.
"

   c) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.   Upravljavci prenosnega omrežja izvajajo in objavljajo nediskriminatorne in pregledne postopke razrešitve prezasedenosti, ki brez diskriminacije in skladno z načeli svobodne konkurence omogočajo čezmejno trgovino s plinom.
Za preprečevanje pogodbene prezasedenosti upravljavec prenosnega omrežja ponudi neizkoriščeno zmogljivost na primarnem trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej, če to ne ovira izvajanja dolgoročnih pogodb o dobavi."
   d) odstavek 4 se črta;
   e) dodajo se naslednji odstavki:"
6.   Upravljavci prenosnega omrežja redno ocenjujejo tržno povpraševanje za nove naložbe. Pri načrtovanju novih naložb upravljavci prenosnega omrežja ocenijo tržno povpraševanje in upoštevajo merila za varnost oskrbe.
7.  V primeru dolgoročne fizične prezasedenosti upravljavci prenosnega omrežja odpravijo prezasedenost tako, da obstoječo zmogljivost razširijo z novo zmogljivostjo na podlagi tržnega povpraševanja. Za oceno tržnega povpraševanja upravljavci prenosnega omrežja izvedejo odprti razpisni postopek.
8.  Nacionalni regulativni organi spremljajo upravljanje prezasedenosti v okviru nacionalnih plinskih omrežij in povezovalnih plinovodov.
Upravljavci prenosnih omrežij predložijo svoje postopke upravljanja prezasedenosti, vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, v odobritev nacionalnim regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo spremembe omenjenih postopkov, preden jih odobrijo."

(8)  Po členu 5 se vstavi naslednji člen║:"

Člen 5a

Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti glede objektov za skladiščenje in obratov za UZP

1.  Udeležencem na trgu je na voljo največja možna zmogljivost skladišča in obrata za UZP ob upoštevanju celovitosti omrežja in njegovega obratovanja.

2.  Upravljavci obratov za UZP in skladišč izvajajo in objavijo nediskriminatorne in pregledne mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti, ki:

   a) zagotavljajo ustrezne ekonomske signale za učinkovito in največjo možno izrabo zmogljivosti ter spodbujajo naložbe v novo infrastrukturo;
   b) so združljivi s tržnimi mehanizmi, ki vključujejo fizične trge (spot markets) in trgovalna vozlišča (trading hubs), hkrati pa so prožni in sposobni prilagoditve spreminjajočim se tržnim razmeram;
   c) so združljivi s priključenimi sistemi za dostop do omrežja.

3.  Pogodbe o obratih za UZP in skladiščih vključujejo ukrepe za preprečevanje kopičenja zmogljivosti z upoštevanjem naslednjih načel, ki se uporabijo v primeru pogodbene prezasedenosti:

   a) upravljavec omrežja brez odlašanja ponudi neuporabljene zmogljivosti obrata za UZP ali skladišča na primarnem trgu, v primeru zmogljivosti skladišč vsaj en dan vnaprej in kot prekinljivo zmogljivost;
   b) uporabniki obratov za UZP in skladišč, ki želijo ponovno prodati pogodbeno zmogljivost na sekundarnem trgu, imajo pravico to storiti.

Pri teh ukrepih je treba upoštevati celovitost zadevnega sistema in zanesljivosti oskrbe.

"

(9)  Člen 6 se spremeni:

   a) naslov se nadomesti z naslednjim:"
Zahteve po preglednosti glede upravljavcev prenosnega omrežja
7. Upravljavci prenosnega omrežja objavijo predhodne in naknadne informacije o ponudbi in povpraševanju na podlagi napovedi in realiziranega pretoka v omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti objavljenih informacij odraža informacije, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omrežja. Pristojni organ zagotovi, da se vse potrebne informacije objavijo.
   b) odstavek 5 se črta;
   c) doda se naslednji odstavek:

Upravljavci prenosnega omrežja na zahtevo nacionalne regulativne organe obvestijo o sprejetih ukrepih ter nastalih stroških in prihodkih za izravnavo omrežja.
Zadevni udeleženci na trgu upravljavcem prenosnega sistema zagotovijo podatke iz tega člena."

(10)  Po členu 6 se vstavita naslednja člena║:"

Člen 6a

Zahteve po preglednosti glede skladišč in obratov za UZP

1.  Upravljavci skladišč in obratov za UZP objavijo podrobne informacije glede storitev, ki jih ponujajo, in glede relevantnih pogojev, ki jih uporabljajo, skupaj s tehničnimi informacijami, ki jih uporabniki skladišč in obratov za UZP potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do skladišč in obratov za UZP.

2.  Vsak upravljavec skladišč in obratov za UZP objavlja za ponujene storitve numerične informacije o pogodbenih in razpoložljivih zmogljivostih skladišč in obratov za UZP, in sicer redno in nepretrgano ter na uporabniku prijazen standardiziran način. Pristojni organ zagotovi, da se vse potrebne informacije objavijo.

3.  Upravljavci skladišč in obratov za UZP vedno razkrijejo informacije, zahtevane s to uredbo, na smiseln, količinsko jasen in zlahka dostopen način ter brez diskriminacije.

4.  Vsi upravljavci skladišč in obratov za UZP objavijo količino plina v posameznem skladišču, kompleksu skladišč na istem izravnalnem območju ali obratu za UZP, pritok in odtok ter razpoložljive zmogljivosti skladišč in obratov za UZP, tudi za obrate, ki so izvzeti iz dostopa tretjih strank. Te informacije sporočijo tudi upravljavcu prenosnega omrežja, ki jih objavi na zbirni ravni po sistemih ali podsistemih, opredeljenih v zadevnih točkah. Informacije je treba posodabljati najmanj vsak dan.

5.  Za zagotovitev preglednih, objektivnih in nediskriminacijskih tarif ter za spodbujanje učinkovite uporabe infrastruktur bi morali upravljavci sistemov za UZP in skladišč ali ustrezni regulativni organi objaviti razumne in zadostno podrobne informacije o oblikovanju, metodologiji in strukturi tarif za infrastrukturo na podlagi reguliranega dostopa tretjih strank. Upravljavci sistemov za UZP in skladišč svoje postopke upravljanja prezasedenosti, vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, predložijo v odobritev regulativnim organom. Regulativni organi lahko zahtevajo spremembe omenjenih postopkov, preden jih odobrijo.

6.  Če upravljavec sistema za UZP ali skladišča meni, da zaradi zaupnosti ne more objaviti vseh zahtevanih podatkov, prosi nacionalni regulativni organ za dovoljenje, da omeji objavo v zvezi z zadevno točko ali zadevnimi točkami.

Nacionalni regulativni organ odobri oziroma zavrne dovoljenje od primera do primerda, pri čemer upošteva zlasti potrebo po spoštovanju upravičene poslovne tajnosti in cilj oblikovanja konkurenčnega notranjega trga s plinom. Če je dovoljenje dano, se razpoložljiva kapaciteta zmogljivosti za skladiščenje in/ali UZP objavi brez navedbe numeričnih podatkov, ki bi bili v nasprotju z zaupnostjo.

Člen 6b

Vodenje evidenc za upravljavce omrežja

║Upravljavci prenosnega omrežja, upravljavci skladišč in upravljavci obrata za UZP najmanj pet let hranijo nacionalnemu regulativnemu organu, nacionalnemu organu, pristojnemu za konkurenco, in Komisiji na razpolago vse informacije iz členov 6 in 6a ter dela 3 Priloge.

"

(11)  Člen 7 se spremeni:

a)   na koncu odstavka 1 se doda naslednji stavek:"

Pravila za izravnavo temeljijo na trgu.

"

b)   odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

2.   Upravljavci prenosnega omrežja zagotovijo zadostne, pravočasne in zanesljive "on-line" informacije o stanju izravnave odstopanj uporabnika omrežja, da lahko uporabniki omrežja pravočasno sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj.

Zagotovljene informacije odražajo informacije, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omrežja in obračunsko obdobje, za katero se obračunajo odstopanja.

Zagotavljanje takšnih informacij je brezplačno.

"

c)   odstavki 4, 5 in 6 se črtajo.

(12)  Člen 8 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 8

Trgovanje s pravicami do zmogljivosti

Vsak upravljavec prenosnega omrežja, skladišč ali obratov za UZP sprejme razumne ukrepe, da omogoči in spodbudi prosto trgovanje s pravicami do zmogljivosti. To trgovanje mora potekati ob upoštevanju načel preglednosti in nediskriminacije. Vsak tak upravljavec razvije usklajene pogodbe o prenosu, obratih za UZP in skladiščih ter postopke na primarnem trgu z namenom spodbujati sekundarno trgovanje z zmogljivostmi in prizna prenos primarnih pravic do zmogljivosti, v primeru, da je o tem obveščen s strani uporabnikov omrežja.

Regulativne organe se obvesti o usklajenih pogodbah o prenosu, obratih za UZP in skladiščih ter postopkih.

"

(13)  Po členu 8 se doda naslednji člen ║:"

Člen 8a

Maloprodajni trgi

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih, učinkovitih in preglednih ▌trgov na regionalni ravni in na ravni Skupnosti, države članice zagotovijo, da so vloge in odgovornosti upravljavcev prenosnega omrežja, upravljavcev distribucijskega omrežja, dobaviteljev, odjemalcev in po potrebi drugih udeležencev na trgu natančno opredeljene glede na pogodbene dogovore, obveznosti do odjemalcev, izmenjavo podatkov ter pravil glede poravnave, lastništvo podatkov in odgovornost za merjenje porabe.

Navedena pravila se objavijo ▌, pregledujejo pa jih regulativni organi.

"

(14)  Člen 9 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 9

Smernice za dostop tretjih strank

1.  Kadar je ║ primerno, lahko Komisija sprejme smernice za zagotavljanje najnižje ravni usklajenosti, potrebne za dosego cilja te uredbe, ki določijo ▌podrobnosti o storitvah za dostop tretjih strank v skladu s členoma 4 in 4a, vključno z vrsto in trajanjem storitev ter drugimi zahtevami glede le-teh.

2.  Smernice o dostopu tretjih strank iz odstavka 1 so določene v Prilogi v povezavi z upravljavci prenosnega omrežja.

3.  Uporaba in sprememba smernic za dostop tretjih strank, sprejetih na podlagi tega člena, odražata razlike med nacionalnimi plinskimi sistemi in tako ne zahtevata enotnih podrobnih pogojev na ravni Skupnosti glede dostopa tretjih strani. Smernice lahko vseeno določijo minimalne zahteve, ki jih je treba izpolnjevati za dosego nediskriminacijskih in preglednih pogojev za dostop do omrežja, potrebnih za notranji trg s plinom, ki se lahko nadalje uporabijo ob upoštevanju razlik med nacionalnimi plinskimi sistemi.

"

(15)  V členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

1.  Države članice zagotovijo, da so nacionalni regulativni organi, ustanovljeni na podlagi člena 25 Direktive 2003/55/ES, pristojni za zagotavljanje učinkovite skladnosti s to uredbo, tako da jih pooblastijo za nalaganje učinkovitih, odvračilnih in sorazmernih kazni za vsako kršitev do 10 % letnega prihodka upravljavca sistema na domačem trgu za postopek ali preklicu licence operaterja. Države članice o tem obvestijo Komisijo do 1. januarja 2010, prav tako pa jo nemudoma obvestijo o vseh morebitnih naknadnih spremembah.

"

(16)  V členu 14 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

"

(17)  V členu 16 se točka (b) nadomesti z naslednjim:"

   b) povezovalne plinovode med državami članicami, obrate za UZP in skladišča ter znatna povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture in spremembe takšne infrastrukture, ki omogočajo razvoj novih virov oskrbe s plinom, kakor je določeno v členu 22(1) in (2) Direktive 2003/55/ES, ki so izvzeti iz določb členov 7, 18, 19, 20 ali 25(2), (3) in (4) navedene direktive, dokler so izvzeti iz določb iz te točke, z izjemo člena 6a(4) te uredbe; ali
"

(18)  Priloga se spremeni:

a)   naslov točke 1 se nadomesti z naslednjim:"

Storitve za dostop tretjih strank, ki zadevajo upravljavce prenosnega omrežja

"

b)   naslov točke 2 se nadomesti z naslednjim:"

Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti, postopki upravljanja prezasedenosti, ki zadevajo upravljavce prenosnega omrežja, in njihova uporaba v primeru pogodbene prezasedenosti ║

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 211, 19.8.2008, str. 23.
(2) UL C 172, 5.7.2008, str. 55.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008.
(4) UL L 176, 15.7.2003, str. 57.
(5) UL L 289, 3.11.2005, str. 1.
(6) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. ║
(7) UL L 200, 22.7.2006, str. 11.
(8) UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov