Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0304/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0304/2008

Συζήτηση :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2008 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0355

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 41k
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Kρατικά επενδυτικά ταμεία
P6_TA(2008)0355B6-0304/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τα κρατικά επενδυτικά ταμεία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σε θέματα κρατικών επενδυτικών ταμείων (COM(2008)0115),

–   έχοντας υπόψη τις τρέχουσες εργασίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), και ιδίως της διεθνούς ομάδας εργασίας για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής επενδύσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 64 και 65 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρα 57 και 58 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία (ΚΕΤ) αναπτύσσουν δραστηριότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε παγκόσμια κλίμακα εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια,

B.   εκτιμώντας ότι καμία διατάραξη των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν θα μπορούσε να αποδοθεί στις δραστηριότητες των ΚΕΤ,

Γ.   εκτιμώντας ότι, λόγω της ιδιοκτησιακής δομής τους, τα ΚΕΤ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών,

Δ.   εκτιμώντας ότι η επενδυτική στρατηγική των ΚΕΤ έχει δείξει προτίμηση στις μακροπρόθεσμες, σταθερές επενδύσεις,

E.   εκτιμώντας ότι υφίσταται προβληματισμός για την έλλειψη διαφάνειας ορισμένων ΚΕΤ όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού τους, την επενδυτική στρατηγική τους, τα κέρδη τους και τη διοικητική δομή τους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των ΚΕΤ κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση όσον αφορά τη σωτηρία ορισμένων σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τη χρεοκοπία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης των ΚΕΤ,

H.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη σταθερή προσήλωσή της στη δεκτικότητα έναντι των επενδύσεων και στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων,

1.   θεωρεί ότι τα ΚΕΤ δεν έχουν προκαλέσει διαταραχή των κεφαλαιαγορών, αλλά ότι η δομή τους, το μέγεθός τους και η γρήγορη ανάπτυξή τους επιτάσσουν προσεκτική ανάλυση του ρόλου τους και της επιρροής τους· αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση των ΚΕΤ σε θέματα διαφάνειας και διοίκησης εμφανίζει διαφορές·

2.   προβληματίζεται από το γεγονός ότι η έλλειψη διαφάνειας ορισμένων ΚΕΤ ενδέχεται να μην επιτρέπει επαρκή κατανόηση της δομής και των κινήτρων τους· ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η διαφάνεια και η γνωστοποίηση αποτελούν τη βασική αρχή για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού και για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εν γένει·

3.   επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τα ΚΕΤ, με την οποία επανεπιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα των ανοικτών αγορών και η προσήλωση της Επιτροπής σε παγκόσμια λύση· επισημαίνει τις διάφορες πρωτοβουλίες, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στα διεθνή φόρουμ, για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση παγκόσμιου κώδικα συμπεριφοράς·

4.   πιστεύει, εντούτοις, ότι η εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής πρέπει να θεωρηθεί πρώτο βήμα και ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των ΚΕΤ και να επιτελέσει τον συντονιστικό ρόλο της, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες δεν θα αντιστρατεύονται τη δέσμευση για δεκτικότητα έναντι των επενδύσεων και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες αγορές·

5.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ είτε σε υπάρχουσα νομοθεσία –όπως οι απαιτήσεις διαφάνειας, τα δικαιώματα ψήφου, τα δικαιώματα των μετόχων ή οι "χρυσές μετοχές" (golden shares)– τα οποία θα καθιστούσαν δυνατή κάποια αντίδραση σε περίπτωση ιδιοκτησιακών προβλημάτων εξαιτίας παρέμβασης των ΚΕΤ·

6.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν το περιθώριο χειρισμών που αφήνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να επαληθευθούν οι δυνατότητες συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία είναι αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για την κατάρτιση καταλόγου τομέων που θα ήταν δυνατόν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65 για τη δημόσια τάξη·

7.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να πραγματοποιήσουν ενδελεχή ανάλυση της λειτουργίας των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και να ορίσουν και προωθήσουν ισχυρή τη θέση της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των παγκόσμιων πρωτοβουλιών, όσον αφορά τις αρχές και τους κανόνες που θα έπρεπε να διέπουν τη λειτουργία τους· θεωρεί ότι η κοινή αυτή αντίληψη θα ενίσχυε τη θέση της ΕΕ στα διεθνή φόρουμ· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει, εφόσον απαιτείται, την αρχή της αμοιβαιότητας·

8.   εκφράζει ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου και τις συνέπειές τους στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς τα κέρδη από το πετρέλαιο συχνά επανεπενδύονται μέσω των ΚΕΤ σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε ευρώ και στις αγορές της ευρωζώνης εν γένει·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου