Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2589(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0304/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0304/2008

Keskustelut :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Äänestykset :

PV 09/07/2008 - 5.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0355

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 36k
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
Valtiolliset sijoitusrahastot
P6_TA(2008)0355B6-0304/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. heinäkuuta 2008 valtiollisista sijoitusrahastoista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteinen eurooppalainen lähestymistapa valtioiden omistamiin sijoitusyhtiöihin" (KOM(2008)0115),

–   ottaa huomioon Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja erityisesti valtiollisia sijoitusrahastoja käsittelevän kansainvälisen työryhmän meneillään olevan työn,

–   ottaa huomioon taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) investointikomitean 4. huhtikuuta 2008 hyväksymän raportin,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 64 ja 65 artiklan (aiemmat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 57 ja 58 artikla),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että valtiolliset sijoitusrahastot (SWF) ovat toimineet maailman rahoitusmarkkinoilla jo yli 50 vuoden ajan,

B.   ottaa huomioon, ettei rahoitusmarkkinoiden häiriöitä voida pitää valtiollisten sijoitusrahastojen toiminnasta johtuvina,

C.   ottaa huomioon, että valtiollisten sijoitusrahastojen omistusrakenne asettaa ne Euroopan unionin rahoitusmarkkinasääntelyn ulkopuolelle,

D.   ottaa huomioon, että valtiolliset sijoitusrahastot ovat näyttäneet sijoitusstrategiassaan suosivan pitkän aikavälin vakaita sijoituksia,

E.   katsoo, että avoimuuden puute antaa jonkin verran aihetta huoleen joidenkin valtiollisten sijoitusrahastojen kohdalla, mitä tulee niiden varoihin, sijoitusstrategioihin, voittoihin ja hallintorakenteisiin,

F.   ottaa huomioon valtiollisten sijoitusrahastojen roolin äskettäisen rahoituskriisin aikana niiden pelastaessa joitakin keskeisiä rahoituslaitoksia konkurssiin joutumiselta,

G.   ottaa huomioon valtiollisten sijoitusrahastojen kasvumahdollisuudet,

H.   katsoo, että Euroopan unionin olisi pysyttävä vakaasti sitoutuneena toimintalinjaan, joka suosii investointeihin kohdistuvaa avoimuutta ja pääoman vapaata liikkumista,

1.   katsoo, että valtiolliset sijoitusrahastot eivät ole aiheuttaneet mitään häiriöitä pääomamarkkinoilla, mutta että niiden rakenteen, koon ja nopean kasvun vuoksi niiden roolin ja vaikutuksen huolellinen arviointi on tarpeen; myöntää, että niiden tavassa suhtautua avoimuuteen ja niiden hallintotavoissa on eroja;

2.   on huolestunut siitä, että tiettyjen valtiollisten sijoitusrahastojen avoimuuden puute vie mahdollisuuden niiden rakenteiden ja vaikuttimien asianmukaiseen ymmärtämiseen; pyytää komissiota tunnustamaan, että avoimuus ja julkistaminen ovat keskeinen periaate luotaessa todella yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja varmistettaessa markkinoiden häiriötön toiminta yleensä;

3.   pitää myönteisenä komission valtioiden omistamista sijoitusyhtiöistä antamaa tiedonantoa, jossa vahvistetaan jälleen avointen markkinoiden tärkeys ja komission sitoutuminen globaaliin ratkaisuun; panee merkille eri aloitteet, jotka on tehty joko kansallisella tasolla tai kansainvälisillä foorumeilla avoimuuden lisäämiseksi ja hallinnon parantamiseksi, ja pyytää komissiota työskentelemään tiiviisti IMF:n ja OECD:n kanssa maailmanlaajuisten menettelysääntöjen luomiseksi;

4.   katsoo kuitenkin, että valtioiden omistamia sijoitusyhtiöitä koskevaa komission tiedonantoa olisi pidettävä ensimmäisenä askeleena, ja pyytää näin ollen komissiota seuraamaan valtiollisten sijoitusrahastojen toimintaa ja hoitamaan koordinointitehtäväänsä varmistaakseen, että kansalliset aloitteet eivät ole ristiriidassa investointeihin kohdistuvaan avoimuuteen sitoutumisen kanssa eivätkä vaaranna Euroopan unionin asemaa maailmanlaajuisilla markkinoilla;

5.   pyytää komissiota laatimaan analyysin välineistä, jotka ovat Euroopan unionin käytettävissä, joko EY:n perustamissopimuksen säännösten tai nykyisen lainsäädännön muodossa – esimerkiksi avoimuutta koskevat vaatimukset, äänestysoikeudet, osakkeenomistajien oikeudet ja 'kultaiset osakkeet', joihin liittyy erityisoikeuksia (golden shares) –, ja jotka mahdollistaisivat jonkin reaktion, mikäli valtiollisten sijoitusrahastojen väliintulon vuoksi syntyy omistusongelmia;

6.   pyytää neuvostoa ja komissiota arvioimaan, millaisen liikkumavaran Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 65 ja 65 artiklan säännökset jättävät Euroopan unionin toimielimille, jotta varmennetaan ne vaihtoehdot, joita on EU:n tasolla tapahtuvaan yhteensovitettuun toimintaan, sillä tämä on erittäin tärkeää EU:n etujen ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan kannalta; pyytää komissiota työstämään luettelon niistä aloista, jotka voisivat kuulua 65 artiklan yleistä järjestystä koskevien säännösten soveltamisalaan;

7.   pyytää neuvostoa ja komissiota laatimaan perusteellisen analyysin maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja määrittelemään EU:lle globaalit aloitteet huomioon ottaen vahvan vision siitä, millaisten periaatteiden ja sääntöjen pitäisi ohjata näiden markkinoiden toimintaa, sekä edistämään tätä visiota; katsoo, että tämäntyyppinen yhteinen näkemys vahvistaisi EU:n asemaa kansainvälisillä foorumeilla; pyytää komissiota soveltamaan tarvittaessa vastavuoroisuuden periaatetta;

8.   on huolestunut öljyn hinnoista ja niiden vaikutuksista euron ja dollarin väliseen vaihtokurssiin, sillä öljyvoitot investoidaan usein valtiollisten sijoitusrahastojen kautta euromääräisiin sijoituskohteisiin ja euroalueen markkinoille yleensä;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö