Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0304/2008

Predkladané texty :

B6-0304/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0355

Prijaté texty
PDF 207kWORD 41k
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg
Štátne investičné fondy
P6_TA(2008)0355B6-0304/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 o štátnych investičných fondoch

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z o spoločnom prístupe Európy k štátnym investičným fondom (KOM(2008)0115),

–   so zreteľom na prebiehajúcu činnosť Medzinárodného menového fondu (MMF), najmä medzinárodnej pracovnej skupiny pre štátne investičné fondy,

–   so zreteľom na správu investičného výboru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijatú 4. apríla 2008,

–   so zreteľom na články 64 a 65 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) (pôvodne články 57 a 58 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva),

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.   keďže štátne investičné fondy sú aktívne na globálnych finančných trhoch už viac ako 50 rokov,

B.   keďže činnosti štátnych investičných fondov nemožno pripísať žiadne narušenie finančných trhov,

C.   keďže vzhľadom na vlastnícku štruktúru nepatria štátne investičné fondy do rozsahu pôsobnosti nariadenia o  finančnom trhu v EÚ,

D.   keďže sa ukázalo, že investičná stratégia štátnych investičných fondov uprednostňuje dlhodobé, stabilné investície,

E.   keďže v prípade niektorých štátnych investičných fondov existujú isté obavy z nedostatočnej transparentnosti, čo sa týka ich aktív, investičných stratégií, ziskov a riadiacich štruktúr,

F.   so zreteľom na úlohu, ktorú štátne investičné fondy zohrali počas nedávnych finančných kríz pri zachraňovaní niektorých významných finančných inštitúcií pred bankrotom,

G.   zreteľom na možnosti rastu štátnych investičných fondov,

H.   keďže EÚ by mala zostať naďalej verná presadzovaniu politiky otvorenosti investíciám a voľnému pohybu kapitálu,

1.   domnieva sa, že štátne investičné fondy nespôsobili žiadne narušenie kapitálových trhov, ale vzhľadom na ich štruktúru, veľkosť a rýchly rast je potrebná dôkladná analýza ich úlohy a vplyvu; uvedomuje si skutočnosť, že ich prístup k transparentnosti a systému riadenia štátnych investičných fondov nie je jednotný;

2.   je znepokojený tým, že nedostatočná transparentnosť v prípade určitých štátnych investičných fondov nemusí umožniť riadne porozumenie ich štruktúry a motivácii; žiada Komisiu, aby uznala skutočnosť, že transparentnosť a zverejňovanie informácií sú kľúčom k vytvoreniu skutočne rovnakých podmienok a k hladkému fungovaniu trhov vo všeobecnosti;

3.   víta oznámenie Komisie Rade o štátnych investičných fondoch, v ktorom sa opätovne potvrdzuje význam otvorených trhov a záväzok Komisie týkajúci sa globálneho riešenia; berie na vedomie rôzne iniciatívy na vnútroštátnej úrovni alebo na medzinárodných fórach s cieľom zvýšiť transparentnosť a zlepšiť správu fondov a žiada Komisiu, aby úzko spolupracovala s MMF a OECD pri vytváraní celosvetového kódexu správania;

4.   domnieva sa však, že oznámenie Komisie o štátnych investičných fondoch treba chápať ako prvý krok, a žiada preto Komisiu, aby sledovala činnosti štátnych investičných fondov a vykonávala koordinačnú úlohu s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne iniciatívy neboli v rozpore so záväzkom otvorenosti investíciám alebo  neohrozovali postavenie EÚ na globálnych trhoch;

5.   žiada Komisiu, aby vykonala analýzu nástrojov, ktoré má k dispozícii EÚ na základe ustanovení Zmluvy o ES a platných právnych predpisov, ako sú požiadavky transparentnosti, hlasovacie práva, práva akcionárov a zlaté akcie, ktoré by umožnili určitú reakciu v prípade problémov v oblasti vlastníckych vzťahov následkom zásahu štátnych investičných fondov;

6.   žiada Radu a Komisiu, aby prehodnotili manévrovací priestor, ktorý inštitúciám EÚ ponechávajú ustanovenia článkov 64 a 65 ZFEÚ, s cieľom preskúmať možnosti opatrení koordinovaných na úrovni EÚ, čo má zásadný význam pre záujmy EÚ a hladké fungovanie vnútorného trhu; žiada Komisiu, aby vypracovala zoznam odvetví, ktoré by mohli patriť do rozsahu pôsobnosti ustanovení článku 65 o verejnej politike;

7.   žiada Radu a Komisiu , aby vykonali hĺbkovú analýzu fungovania globálnych finančných trhov a vzhľadom na globálne iniciatívy vymedzili a podporovali silnú víziu EÚ o tom, čo by malo predstavovať zásady a pravidlá upravujúce ich fungovanie; zastáva názor, že takáto spoločná pozícia by posilnila postavenie EÚ v medzinárodnom meradle; žiada Komisiu, aby v prípade potreby zohľadňovala zásadu reciprocity;

8.   vyjadruje znepokojenie nad cenou ropy a jej dôsledkami na výmenný kurz eura voči doláru, pretože vo všeobecnosti sa výnosy plynúce z ropy často opätovne investujú prostredníctvom štátnych investičných fondov do aktív vyjadrených v eurách a do trhov eurozóny;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil  Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia