Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0304/2008

Ingivna texter :

B6-0304/2008

Debatter :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Omröstningar :

PV 09/07/2008 - 5.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0355

Antagna texter
PDF 111kWORD 34k
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg
EU:s hantering av nationella placeringsfonder
P6_TA(2008)0355B6-0304/2008

Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2008 om nationella placeringsfonder

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande "En gemensam europeisk hållning till nationella placeringsfonder" (KOM(2008)0115),

–   med beaktande av Internationella valutafondens (IMF) pågående arbete och särskilt arbetet i den internationella arbetsgruppen för nationella placeringsfonder,

–   med beaktande av den rapport från investeringskommittén inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som antogs den 4 april 2008,

–   med beaktande av artiklarna 64 och 65 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artiklarna 57 och 58 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nationella placeringsfonder har varit aktiva på de globala finansmarknaderna i mer än 50 år.

B.  Inga störningar på finansmarknaderna kan tillskrivas de nationella placeringsfondernas verksamhet.

C.  De nationella placeringsfondernas ägarstruktur gör att de inte omfattas av EU:s regelverk för finansmarknaderna.

D.  De nationella placeringsfonderna har i sin investeringsstrategi visat att de föredrar långsiktiga stabila investeringar.

E.  Det finns vissa frågetecken när det gäller bristen på insyn och öppenhet inom vissa nationella placeringsfonder avseende deras tillgångar, investeringsstrategier, vinster och styrningsstrukturer.

F.  Under den senaste finanskrisen ingrep nationella placeringsfonder för att rädda vissa större finansinstitut från att gå i konkurs.

G.  De nationella placeringsfonderna har en betydande tillväxtpotential.

H.  Europeiska unionen bör även i fortsättningen fullt och fast förbinda sig att föra en politik för öppenhet när det gäller investeringar och fria kapitalrörelser.

1.  Europaparlamentet anser att de nationella placeringsfonderna inte har förorsakat några störningar på kapitalmarknaderna, men deras struktur, storlek och snabba tillväxt gör att en ordentlig analys av deras roll och inflytande är nödvändig. Parlamentet erkänner att deras syn på transparens och styrning skiljer sig åt.

2.  Europaparlamentet är oroat över att bristen på insyn och öppenhet i vissa nationella placeringsfonder eventuellt inte gör det möjligt att ordentligt begripa deras strukturer och drivkrafter. Parlamentet anmodar kommissionen att erkänna det faktum att insyn och redovisning av information utgör en nyckelprincip för att det ska upprättas verkligt likvärdiga förutsättningar på marknaderna och för att marknaderna i allmänhet ska fungera friktionsfritt.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om de nationella placeringsfonderna i vilket vikten av öppna marknader framhålls och kommissionens åtagande om en global lösning bekräftas. Parlamentet noterar de olika initiativen både på nationell nivå och i internationella forum för att öka transparensen och förbättra styrningen samt uppmanar kommissionen till nära samarbete med IMF och OECD för att upprätta en internationell uppförandekodex.

4.  Europaparlamentet anser dock att kommissionens meddelande om nationella placeringsfronder bör ses som ett första steg och begär därför att kommissionen ska övervaka de nationella placeringsfondernas verksamhet och spela sin samordnande roll för att se till att nationella initiativ inte strider mot åtagandet om öppenhet för investeringar och inte äventyrar Europeiska unionens ställning på de globala marknaderna.

5.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska genomföra en analys av de instrument som står till Europeiska unionens förfogande i fördragen och i befintlig lagstiftning – exempelvis insynskrav, rösträtter, aktieägares rättigheter och gyllene aktier – vilka skulle möjliggöra någon form av åtgärd i händelse av att ägarskapsproblem uppstår till följd av nationella placeringsfonders investeringar.

6.  Europaparlamentet begär att rådet och kommissionen bedömer det handlingsutrymme som återstår för EU-institutionerna enligt artiklarna 64 och 65 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i syfte att verifiera alternativen för samordnade insatser på EU-nivå, vilka är av grundläggande betydelse för EU-intressena och för att den inre marknaden ska fungera väl. Parlamentet begär att kommissionen ska utarbeta en förteckning över sektorer som skulle kunna omfattas av bestämmelserna i artikel 65 om allmän ordning.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att genomföra en grundlig analys av hur de globala finansmarknaderna fungerar samt att fastställa och verka för en stark EU-vision, som tar hänsyn till globala initiativ, om de principer och regler som bör styra marknaderna. En gemensam ståndpunkt av detta slag skulle stärka EU:s ställning i internationella forum. Kommissionen anmodas att när så är lämpligt tillämpa ömsesidighetsprincipen.

8.  Europaparlamentet är oroat över oljepriset och dess konsekvenser för eurons växelkurs mot dollarn, eftersom vinsterna från oljan ofta återinvesteras via nationella placeringsfonder i tillgångar i euro och i marknader i euroområdet i allmänhet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy