Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2041(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0252/2008

Indgivne tekster :

A6-0252/2008

Forhandlinger :

PV 08/07/2008 - 18
CRE 08/07/2008 - 18

Afstemninger :

PV 09/07/2008 - 5.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0356

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 77k
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg
En ny kultur for mobilitet i byer
P6_TA(2008)0356A6-0252/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2008 om en ny kultur for mobilitet i byer" (2008/2041(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til grønbogen "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" (KOM(2007)0551),

-   der henviser til hvidbogen "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg" (KOM(2001)0370),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken (KOM(2006)0314),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa: Første rapport om initiativet "den intelligente bil" (KOM(2007)0541),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede - Kommissionens holdning til den endelige rapport fra CARS 21-ekspertgruppen - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse" (KOM(2007)0022),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativet "intelligente biler" "Øget kendskab til ikt's betydning for mere intelligente, sikrere og renere køretøjer" (KOM(2006)0059),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet (KOM(2006)0336),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for godstransportlogistik" (KOM(2007)0607),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om en temastrategi for bymiljøet (KOM(2005)0718),

-   der henviser til Kommissionens forslag og retningslinjer og til Europa-Parlamentets udtalelser om strukturfondene og Samhørighedsfonden samt om det syvende rammeprogram om forskning,

-   der henviser til det reviderede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer (KOM(2007)0817),

-   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om bidrag til forårstopmødet i 2008 i forbindelse med Lissabonstrategien om Lissabonstrategien(1),

-   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent"(2),

-   der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 - En konkurrencevenlig lovramme for automobiler(3),

-   der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet(4),

-   der henviser til sin beslutning af 26. september 2006 om en temastrategi for bymiljøet(5),

-   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om mobilitet i byer,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelserne fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A6-0252/2008),

A.   der henviser til, at byområderne (byerne og deres omgivelser) i mange henseender har stor betydning for EU-borgernes liv; der henviser til, at byområder på trods af deres forskellige størrelser og strukturer står over for ensartede problemer og udfordringer vedrørende forurening, overbelastning, støj og trafiksikkerhed på grund af mobiliteten i byerne,

B.   der henviser til, at der er et presserende behov for nytænkning og innovation, hvad angår mobiliteten i byer, eftersom vejtransport i høj grad bidrager til klimaændringer, forurening og andre miljømæssige problemer og dermed også har en negativ indvirkning på byboeres livskvalitet og sundhedstilstand; der henviser til, at disse problemer skal løses, hvis det skal lykkedes gennem en overordnet EU-strategi at bekæmpe klimaændringer og andre miljømæssige problemer,

C.   der henviser til, at der må findes frem til en passende opgavedeling mellem EU og byerne, hvor EU bør spille en klart defineret rolle, og at der i tråd med princippet om bedre regulering og nærheds- og proportionalitetsprincipperne kun bør træffes fællesskabsforanstaltninger vedrørende mobilitet i byer, når der er en klar europæisk merværdi,

D.   der henviser til, at der også skal tages hensyn til principperne for EU's indre marked i forbindelse med mobiliteten i byerne,

E.   der henviser til, at europæiske byer bør have mulighed for at vælge blandt en bred vifte af fleksible instrumenter for dermed at kunne sammensætte en skræddersyet "policymix" med henblik på at finde frem til integrerede, bæredygtige, socialt effektive og økonomisk set mulige løsninger på deres respektive mobilitetsproblemer, og at der bør stræbes efter bedre logistikløsninger og et skift til mere bæredygtige transportformer inden for alle transportformer og -områder (fodgængere, cyklister, offentlig og privat persontransport og godsdistribution og -tjenester) for at sikre bycentrenes tilgængelighed og en gnidningsløs trafik, hvilket er af stor betydning for indbyggerne, besøgende, pendlere, producenter og leverandører af varer og tjenesteydelser - navnlig smv'er; der henviser til, at der især bør tages hensyn til de valgte instrumenters interoperabilitet med henblik på at gøre det muligt for myndighederne på et senere tidspunkt på grænseoverskridende basis at straffe færdselsforseelser begået i byområder,

F.   der henviser til, at den europæiske politik vedrørende transport i byerne bør tage hensyn til både den økonomiske, sociale, territoriale og miljømæssige samhørighed, og at der navnlig bør tages hensyn til de særlige problemer og forudsætninger i de nye medlemsstater,

G.   der henviser til, at der bør tages hensyn til de særlige behov, som arbejdstagere (pendlere), bevægelseshæmmede, børn (i klap- eller barnevogne), de dårligst stillede og de ældre har, og at der bør tages højde for, at Europas hurtigt aldrende befolkning medfører demografiske forandringer og nye mobilitetsbehov for samfundet,

H.   der henviser til, at det er vigtigt at indføre nye metoder for den strategiske planlægning i byområderne for at foregribe de miljø-, energi- og mobilitetsmæssige udfordringer, der vil opstå inden for de kommende årtier,

I.   der henviser til, at internaliseringen af de eksterne omkostninger er et vigtigt skridt mod beregningen af de reelle omkostninger i transportsektoren, at muligheden for krydssubventionering af bæredygtige transportkoncepter i byerne bør undersøges med henblik på at sikre en rimelig behandling af gods- og passagertransport og af de forskellige transportformer, og at der bør træffes foranstaltninger med sigte på at udvikle nye finansieringsinstrumenter, og gøre bedre og mere hyppig brug af eksisterende finansieringsinstrumenter som struktur- og samhørighedsfondene med henblik på at indføre bæredygtige mobilitetsløsninger i byerne,

Den Europæiske Unions rolle

1.   glæder sig over ovennævnte grønbog som et velegnet diskussionsgrundlag; glæder sig desuden over den omfattende inddragelse af de berørte i processen til meningsdannelse og formulering af ny EU-politik om transport i byerne;

2.   anser det for nødvendigt at definere EU's ansvarsområder klart i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincipperne, der er fastlagt i traktaterne; anerkender princippet om, at de lokale myndigheder frit kan vedtage deres egen mobilitetspolitik, hvis de overholder den relevante nationale lovgivning og de relevante fællesskabsbestemmelser; forventer samtidig, at medlemsstaterne og byerne i overensstemmelse med ovennævnte principper er klar over, at de har et ansvar for at sikre bedre organisering og planlægning af mobiliteten i byerne; anerkender dog, at en fælles fremgangsmåde i hele Fællesskabet kan medføre en merværdi i visse områder;

3.   mener, at EU bør definere en overordnet strategi for mobilitet i byerne, der fører til en mere fornuftig brug af privatbiler, og fremmer en omlægning af transportformer i retning af mere bæredygtige transportformer for at understøtte EU's forpligtelser vedrørende miljøbeskyttelse og begrænsning af drivhusgasemissioner;

4.   mener, at handling på europæisk plan er nødvendigt på følgende områder og anmoder om

   - udvikling af en integreret og fælles tilgang til mobilitet i byerne, som kan fungere som en fælles referenceramme for europæiske, nationale, regionale og lokale aktører (kommuner, borgere, erhvervsliv og industri); mener, at denne tilgang bør baseres på principperne på EU's indre marked og for bæredygtig mobilitet og bør tage hensyn til byernes bæredygtighed og de demografiske virkninger (afvandring fra byerne); understreger, at dette bør give byer og byområder et klar incitament til at udarbejde integrerede og omfattende bæredygtige mobilitetsplaner for byer med vægt på langsigtet byplanlægning og fysisk planlægning; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at undersøge, hvordan disse planer kan forenes med EU-medfinansiering af transportprojekter i byer med mere end 100.000 indbyggere og EU's lovgivning, beslutninger og mål for reduktion af CO2-emissioner, lokale udstødningsemissioner og støj
   - indsamling og effektiv formidling af pålidelige og sammenlignelige data om mobilitet i byerne og tilgrænsende områder under hensyntagen til fremtidige ændringer af rammebetingelserne (f.eks. demografiske ændringer, økonomisk vækst, klimaændringer)
   - udarbejdelse af en fuldstændig oversigt over gældende fællesskabsbestemmelser, der direkte eller indirekte berører mobiliteten i byerne, hvor de respektive muligheder for forbedring og forenkling undersøges
   - evaluering af medlemsstaternes gennemførelse og anvendelse af europæisk lovgivning vedrørende bytransport, navnlig passagertransport
   - udarbejdelse af en liste over de lokale initiativer til løsning af nogle af de problemer, der nævnes i grønbogen (f.eks. vejafgifter, miljøzoner, sikkerhed inden for offentlig transport, beskyttelse af cyklister osv.); håber, at denne liste kan danne grundlag for udveksling af bedste praksis på disse områder
   - overvågning af de lokale foranstaltninger vedrørende adgang til bycentrene for at undgå nye handelshindringer inden for EU's indre marked
   - en europæisk platform for mobilitet i byerne eller et andet effektivt forum, der samler alle data, bedste praksis og oplysninger om politikker vedrørende mobilitet i byerne på en forståelig måde for at give borgerne og politikerne let adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udvikle politikker for mobilitet i byerne; understreger, at en sådan platform så vidt muligt skal trække på eksisterende databaser, ressourcer og institutioner for at undgå bureaukrati
   - en evaluering af de eksterne omkostninger ved de forskellige transportformer samt en undersøgelse af muligheden for at internalisere disse;

5.   opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne for at afhjælpe nationale hindringer for ordninger i byerne uden at foreslå EU-lovgivning, der kan begrænse den lokale fleksibilitet, der er nødvendig for at løse mobilitetsproblemerne;

Lovgivning

6.   finder det nødvendigt, at EU tager hensyn til de særlige behov, som transporten i byerne har på de politikområder, hvor den har lovgivningsmæssige beføjelser (f.eks. budgetpolitik, miljøpolitik, social- og arbejdsmarkedspolitik, konkurrencepolitik, industripolitik, regional- og samhørighedspolitik, transport- og trafiksikkerhedspolitik og energipolitik);

Standardisering og harmonisering

7.   anmoder om, at der fastsættes specifikke EU-bestemmelser og/eller retningslinjer om standardisering og harmonisering, navnlig for så vidt angår:

   - indførelse og anvendelse af miljøzoner og vejafgifter; mener, at beslutningen om, hvorvidt disse foranstaltninger skal indføres, bør træffes på lokalt plan under hensyntagen til den specifikke situation i de enkelte byområder; bemærker, at der i henhold til principperne om EU's indre marked bør lægges særlig vægt på deres interoperable struktur med henblik på at muliggøre frie trafikstrømme og undgå indførelse af modstridende initiativer i de forskellige medlemsstater
   - tekniske og organisatoriske krav til interoperabilitet for de forskellige passager- og godstransportformer
   - mobiliteten for handicappede, ældre mennesker, personer med småbørn og de dårligst stillede
   - forbedring af vejsikkerheden i overensstemmelse med EU- og national lovgivning
   - tilgængelighed og interoperabilitet for teknologier inden for intelligent trafikstyring (ITS) til EU-dækkende applikationer;

Udbredelse og udveksling af bedste praksis

8.   anmoder desuden om, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af udveksling af bedste praksis, navnlig for så vidt angår:

   - optimering af anvendelsen af eksisterende infrastruktur, f.eks. gennem fleksible koncepter for anvendelse af vejene
   - gennemførelse af multimodale transport- og mobilitetsløsninger (veje, jernbaner, vandveje)
   - integrerede billet- og faktureringssystemer, der forenkler adgangen til og kombinationen af forskellige transportformer
   - udarbejdelse af skræddersyede, bæredygtige mobilitetsplaner og støtteforanstaltninger i forbindelse med regional planlægning og byplanlægning ("byer med korte afstande"), en proces, hvor alle de involverede parter bør inddrages allerede fra starten
   - retningslinjer for at sikre samarbejde på tværs af instanser mellem alle afdelinger i lokal- og regionalregeringerne og de offentlige forsyningsselskaber ved planlægningen af ordninger i byområderne
   - innovative løsninger for en effektiv godstransport, navnlig til lokal varedistribution i byerne, herunder pålidelige af- og pålæsningssystemer for at lette last-mile-operationerne ("den sidste kilometer")
   - bæredygtige transporttjenester for at sikre turistmobilitet i byområder og bynære områder
   - retningslinjer for en miljøbevidst offentlig indkøbspolitik
   - renere offentlig personnærtrafik med fokus på effektivitet, tiltrækningskraft, emissionsreduktion og tilgængelighed, bl.a. for handicappede og bevægelseshæmmede, samt på sikkerhed
   - fremme af bæredygtige mobilitetskæder: gang-cykling-delebilisme-taxi-kollektiv/offentlig mobilitet
   - bedre organisering af nærtrafikken
   - foranstaltninger til optimering af logistik- og mobilitetsstyring til gavn for reduktion og/eller undgåelse af transport som f.eks. telearbejde og fleksible mødetider for arbejde og undervisning
   - foranstaltninger til fremme af virtuel mobilitet, f.eks. e-undervisning, e-banker, teleshopping og telekonferencer
   - indførelse af miljøzoner og vejafgifter
   - indførelse af parkeringsvejledningssystemer såsom parkeringspolitikker og -praksis
   - forbedring og udvidelse af brugen af ITS;

9.   opfordrer til den bredest mulige formidling af data om spørgsmål af relevans for mobiliteten i byerne, såsom statistikker fra Eurostat og CARE (EU's database for trafikulykkesstatistik); anmoder om, at adgangen til CARE-databasen åbnes, hvilket ville være et vigtigt redskab til udveksling af oplysninger og ekspertise blandt transportvirksomheder;

10.   opfordrer Kommissionen til at støtte de lokale myndigheder ved at fremme pilotprojekter samt eksperimentelle projekter, især vedrørende anvendelsen af en integreret tilgang til mobilitet i byen, og yde bistand til forskning inden for byplanlægning;

Forskning og udvikling

11.   understreger nødvendigheden af forskning og udvikling inden for bæredygtig transport, navnlig for at fremme teknologiske fremskridt i forbindelse med udvikling af renere køretøjsteknologier; opfordrer Kommissionen og Rådet til at investere i rene, mere effektive, forbrugerorienterede og sikre transportsystemer i byerne og til at indføre foranstaltninger for at skabe et marked for sådanne systemer;

12.   henviser til, at EU har en rolle at spille med hensyn til udvikling og fremme af ITS og finansiering af innovative teknologier, idet disse kan yde et vigtigt bidrag til bl.a. forbedring af trafiksikkerheden og -afviklingen og den logistiske effektivitet; mener derfor, at den videre udvikling af disse og navnlig øget anvendelse af ITS bør fremmes i EU;

13.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde tilgængelige og kompatible lister over forsknings- og udviklingsprojekter om mobilitet i byerne under de forskellige EU-rammeprogrammer, idet man gør opmærksom på eksempler, der anvendes i praksis;

Samordning mellem myndigheder

14.   understreger, at udveksling af bedste praksis vedrørende mobilitetsstyring og bedre samordning er vigtig med hensyn til at forbedre transporten og mobiliteten i byerne, eftersom problemer såsom en uhensigtsmæssig ansvarsfordeling, manglende samordning mellem forskellige lokale, regionale og nationale myndigheder samt utilstrækkelig koordinering af planlægningen for transportsystemer i byer, forstæder og landdistrikter er blevet mere tydelige; påpeger, at dårlige forbindelser mellem de lokale myndigheder resulterer i højere leveringsomkostninger, mere trafik og dermed mere miljøforurening;

15.   opfordrer til, at der hurtigst muligt indføres en bedre samordning mellem lokale nabomyndigheder for at sikre en vis grad af konsekvens og en bæredygtig og harmonisk udvikling af regionale transportinfrastrukturer i grænseoverskridende områder og andre steder;

Integreret metode

16.   finder det nødvendigt, at byudvikling og -planlægning foregår integreret under hensyntagen til nuværende og fremtidige transportbehov i byerne; indførelsen af hurtige togforbindelser mellem bycentre samt flod-, jernbane- og lufthavnsterminaler samt i særlige yderregioner bør prioriteres med henblik på en mere gennemgribende udvikling og modernisering af byerne;

17.   erindrer om, at man i lyset af den stadig hurtigere urbanisering bør være mere opmærksom på forstæder, bynære områder og byområder;

Den enkeltes ansvar

18.   understreger, at de enkelte borgere har et ansvar, og anser det for nødvendigt at opfordre borgerne til kritisk at overveje deres adfærd som trafikanter og eventuelt deltage aktivt i lokale forummer for mobilitet i byerne; mener, at næsten alle borgere kan ændre deres vaner, f.eks. for så vidt angår anvendelse af privatbiler og alternative transportmidler (gå, cykle eller benytte offentlig transport), og dermed yde et individuelt bidrag til at skabe rene byer og øge livskvaliteten i byområder; anmoder de nationale, regionale og lokale myndigheder om at finde frem til alternative mobilitetsmuligheder for at gøre denne omstilling lettere; opfordrer de europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder til at intensive uddannelses- og informationskampagner for at gøre borgerne mere bevidste omkring deres adfærd i trafikken; understreger navnlig betydningen af uddannelseskampagner for den yngre generation;

19.   fremhæver i denne forbindelse betydningen af og den stadig større succes for den "bilfri dag" i forbindelse med EU's mobilitetsuge; bemærker, at der i 2007 var 1909 byer fra 23 medlemsstater, der deltog i dette initiativ; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte initiativet og arbejde for dets udbredelse;

20.   mener, at der bør udarbejdes en undersøgelse, der belyser og indeholder detaljerede oplysninger om alle aspekter af borgernes mobilitetsvalg og -muligheder i byerne (privat versus offentlig transport); opfordrer til nye og standardiserede dataindsamlinger på mindre veldokumenterede områder som fodgængeres og cyklisters adfærd og borgernes motivation til at gøre brug af bestemte transportformer og i stedet for andre;

Finansiering

21.   mener, at EU kan yde et vigtigt bidrag ved finansiering af foranstaltninger, der vedrører passager- og godstransport i byerne, f.eks. med midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, og opfordrer Kommissionen til at leve op til sit ansvar på dette område; henviser i forbindelse med miljø- og transportrelevante foranstaltninger, der er foreskrevet i fællesskabsretten, til medlemsstaternes ansvar for finansieringen;

22.   opfordrer Kommissionen til at udvikle specifikke markedsøkonomiorienterede instrumenter for at skabe en balanceret og favorabel ramme for bæredygtig mobilitet i bycentre;

23.   anmoder i forbindelse med den kommende revision af EU-budgettet om, at finansiering af projekter med EU-midler fremover i øget omfang kombineres med betingelser og krav vedrørende bæredygtig transport og miljøbeskyttelse, og anser dette for et velegnet instrument til fremme af miljøvenlige og almindeligt tilgængelige transportkoncepter;

24.   opfordrer Kommissionen til enten alene eller sammen med f.eks. Den Europæiske Investeringsbank at undersøge de nuværende og fremtidige muligheder for at finansiere bytransport; foreslår, at der udarbejdes en omfattende og systematisk liste over de midler, der er tilgængelige for bytransport; opfordrer endvidere Kommissionen til at undersøge spørgsmålet om krydssubventionering på transportområdet for at sikre, at alle transportformer ligestilles, og at passager- og varetransport ligestilles; mener endvidere, at alle aspekter af offentlig-private partnerskaber og deres eventuelle bidrag til bæredygtig mobilitet i byerne bør evalueres;

25.   opfordrer sit Præsidium og dets tjenestegrene til at foregå med et godt eksempel ved at sikre gennemførelsen af egne beslutninger og fremme foranstaltninger til forvaltning af mobiliteten for Parlamentets medlemmer, medarbejdere og besøgende med henblik på at integrere bæredygtig mobilitet inden for rammerne af EMAS-direktivet;

o
o   o

26.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0057.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0345.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0007.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0375.
(5) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 182.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik