Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2041(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0252/2008

Pateikti tekstai :

A6-0252/2008

Debatai :

PV 08/07/2008 - 18
CRE 08/07/2008 - 18

Balsavimas :

PV 09/07/2008 - 5.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0356

Priimti tekstai
PDF 317kWORD 82k
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - Strasbūras
Nauja mobilumo mieste kultūra
P6_TA(2008)0356A6-0252/2008

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos mobilumo mieste kultūros (2008/2041(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į žaliąją knygą "Nauja mobilumo mieste kultūra" (COM(2007)0551),

–   atsižvelgdamas į baltąją knygą "Europos transporto politika iki 2010 m.: laikas spręsti", (COM (2001)0370),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui", Europos Komisijos 2001 m. baltosios knygos dėl transporto politikos laikotarpio vidurio apžvalga (COM(2006)0314),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Siekiant saugesnio, švaresnio ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirma pažangiojo automobilio iniciatyvos ataskaita" (COM(2007)0541),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 21-ajame amžiuje. Komisijos pozicija dėl CARS 21 aukšto lygio grupės galutinės ataskaitos. Indėlis į ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją" (COM(2007)0022),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl pažangaus automobilio iniciatyvos. "Geriau informuoti apie pažangesnių, saugesnių ir ekologiškesnių transporto priemonių IRT" (COM(2006)0059),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Krovininio transporto logistika – tvariojo judumo pagrindas" (COM(2006)0336),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Krovininio transporto logistikos veiksmų planas" (COM(2007)0607),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl teminės miesto aplinkos strategijos (COM(2005)0718),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus ir gaires ir Europos Parlamento nuomones dėl struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos,

–   atsižvelgdamas į persvarstytą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (COM(2007)0817),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl 2008 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją "Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui"(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl CARS 21: konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją "Krovininio transporto logistika Europoje – tvariojo mobilumo pagrindas"(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl teminės miesto aplinkos strategijos(5),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl mobilumo mieste,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos bei Regioninės plėtros komitetų nuomones (A6-0252/2008),

A.   kadangi miestų centrai (miestai ir jų apylinkės) įvairiais aspektais yra labai reikšmingi ES piliečių gyvenimui; kadangi miestų centruose, nepaisant jų dydžio ar struktūros skirtumų, sprendžiant dėl mobilumo mieste kylančias išmetamų teršalų, spūsčių, triukšmo ir saugumo keliuose problemas susiduriama su panašiomis problemomis ir reikia spręsti panašius uždavinius,

B.   kadangi iš esmės dėl miesto transporto kyla klimato kaitos, taršos ir kitų aplinkosaugos problemų grėsmė, kuri susijusi su kitokiu neigiamu poveikiu, pvz., gyvenimo kokybei ir miesto gyventojų sveikatai, būtina iš naujo svarstyti ir numatyti naujoviškas mobilumo koncepcijas miestuose; kadangi su šiomis problemomis turi būti kovojama siekiant sėkmingai įgyvendinti bendrą ES strategiją dėl kovos su klimato kaita ir kitomis aplinkos problemomis,

C.   kadangi turi būti tinkamai padalytos užduotys tarp ES ir miestų bei miestelių ir ES turėtų atlikti aiškiai apibrėžtą vaidmenį; kadangi laikantis geresnio reguliavimo principo ir subsidiarumo bei proporcingumo principų Bendrijos veiksmų mobilumo mieste klausimais turėtų būti imamasi tik tuo atveju, kai neabejotinai gaunama papildomai naudos ES lygmeniu,

D.   kadangi į ES vidaus rinkos principus taip pat turėtų būti atsižvelgiama ir mobilumo miestuose srityje,

E.   kadangi Europos miestai ir miesteliai turėtų turėti galimybę pasirinkti įvairias lanksčias priemones, kad galėtų parengti tikslingą politinių priemonių derinį siekdami pateikti integruotus, tvarius, veiksmingus socialiniu požiūriu ir įvykdomus ekonominiu požiūriu mobilumo problemų sprendimus; kadangi reikėtų siekti geresnių logistikos sprendimų ir perėjimo prie tvaresnių transporto priemonių, atsižvelgiant į visų rūšių transportą ir sritis (pėsčiųjų ir dviračių eismas, viešasis ir privatusis keleivinis transportas, krovininis išvežiojimas ir paslaugos), kad būtų lengva patekti į miestų centrus ir juose būtų užtikrinti sklandūs transporto srautai, – tai itin svarbu gyventojams, svečiams, į darbą važiuojantiems asmenims, prekių ir paslaugų gamintojams ir tiekėjams, ypač MVĮ; kadangi ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas priemonių, kurios pasirenkamos siekiant įgalinti valdžios institucijas vėlesniu etapu pradėti tarpvalstybiniu lygmeniu bausti už kelių eismo pažeidimus, susijusius su miestais, sąveikai,

F.   kadangi vykdant Europos transporto mieste politiką reikėtų atsižvelgti į ekonominę, socialinę, teritorinę ir aplinkosaugos sanglaudą; kadangi turi būti skiriamas ypatingas dėmesys specialioms naujųjų valstybių narių problemoms ir sąlygoms,

G.   kadangi reikėtų atkreipti dėmesį į ypatingus darbuotojų (į darbą ir atgal važinėjančių asmenų), riboto judumo asmenų, vaikų (vežimėliuose), socialiai pažeidžiamų bei pagyvenusių asmenų poreikius; kadangi reikėtų atsižvelgti į tai, jog dėl Europoje didėjančio pagyvenusių gyventojų skaičiaus vyksta demografiniai pokyčiai ir atsiranda naujų visuomeninių mobilumo poreikių,

H.   kadangi siekiant numatyti aplinkosaugos, energetikos ir mobilumo klausimus, kurių iškils per ateinančius kelis dešimtmečius, būtina patvirtinti naują strateginio miesto vietovių planavimo koncepciją,

I.   kadangi išorinių išlaidų įtraukimas į vidines sąnaudas yra svarbus žingsnis siekiant teisingo išlaidų pasidalijimo transporto sektoriuje; kadangi reikia ištirti kryžminio tvarių miesto transporto planų subsidijavimo galimybes siekiant užtikrinti sąžiningas sąlygas krovininiam ir keleiviniam transportui ir skirtingų rūšių transportui; kadangi siekiant tvarių mobilumo mieste sprendimų reikia dėti pastangų ir kurti naujas finansines priemones bei geriau ir dažniau naudotis esamomis finansinėmis priemonėmis, pvz., struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu,

Europos Sąjungos vaidmuo

1.   pritaria, kad pirmiau minėta žalioji knyga – tinkamas diskusijų pagrindas; be to, teigiamai vertina visapusišką suinteresuotų šalių įtraukimą į nuomonės formavimo ir būsimos ES miesto transporto politikos formavimo procesą;

2.   mano, kad būtina aiškiai apibrėžti ES atsakomybės sritis laikantis sutartyse numatytų subsidiarumo ir proporcingumo principų; pripažįsta principą, pagal kurį vietos valdžios institucijos savarankiškai nustato savo mobilumo politikos kryptis tuo atveju, jei jos nepažeidžia atitinkamų nacionalinės ir Bendrijos teisės aktų; taip pat tikisi, kad valstybės narės, miestai ir miesteliai, laikydamiesi minėtųjų principų, suvokia savo atsakomybę už geresnį mobilumo mieste organizavimą ir planavimą; tačiau pripažįsta, kad Bendrijos lygmeniu suderinti veiksmai mobilumo mieste klausimu kai kuriose srityse neabejotinai galėtų duoti papildomos naudos;

3.   mano, kad ES turėtų nustatyti bendrą mobilumo mieste strategiją, kuri sudarytų sąlygas saikingesniam privačių automobilių naudojimui ir skatintų pereiti prie tausesnių rūšių transporto, kad būtų vykdomi ES aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekio mažinimo įsipareigojimai;

4.   mano, kad būtina veikti Europos lygmeniu šiose srityse, ir ragina:

   parengti integruotą bendrą požiūrį į mobilumą mieste, kuriuo galėtų remtis Europos, nacionaliniai, regiono ir vietos veikėjai (savivaldybės, piliečiai, verslo ir pramonės atstovai); šis požiūris turėtų būti grindžiamas ES vidaus rinkos tvaraus mobilumo principais ir jį rengiant turėtų būti atsižvelgiama į miestų gyvybingumą ir poveikį demografijai (migracija iš miestų); pabrėžia, kad šiuo būdu miestams ir miesto vietovėms turėtų būti suteikiamas akstinas rengti integruotus ir išsamius tvaraus mobilumo mieste planus (TMMP) ir juose ypač atsižvelgti į erdvinį planavimą ir ilgalaikį miesto planavimą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją tirti, kaip būtų galima susieti TMMP ir ES daugiau negu 100 000 gyventojų turinčių miestų transporto projektų bendrąjį finansavimą bei ES teisės aktus, sprendimus ir tikslus dėl nelaimingų atsitikimų, išmetamo CO2 kiekio, vietos išmetamųjų dujų ir triukšmo mažinimo;
   - surinkti ir veiksmingai skleisti patikimus ir palyginamus duomenis apie visus transporto mieste ir miesto apylinkėse aspektus atsižvelgiant į būsimus bendrų sąlygų pokyčius (pvz., demografinius pokyčius, ekonomikos augimą, klimato kaitą);
   - sudaryti išsamų šiuo metu taikomų Bendrijos taisyklių, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su mobilumo mieste klausimu, sąrašą ir kiekvienu atveju nurodyti, kas galėtų būti pagerinama ir supaprastinama;
   - parengti Europos teisės aktų, susijusių su miesto transportu ir ypač su viešuoju keleiviniu transportu, įgyvendinimo ir taikymo valstybėse narėse vertinimą;
   - parengti sąrašą, kuriame būtų vardijamos vietos iniciatyvos, kurių imtasi žaliojoje knygoje nurodytoms problemoms (pvz., kelių rinkliavos sistemų, žaliųjų zonų, viešojo transporto saugumo, dviratininkų apsaugos ir kitokiems klausimams) spręsti; tikisi, kad šis sąrašas galėtų būti keitimosi pažangiąja šių sričių patirtimi pagrindas;
   - stebėti vietos lygmeniu taikomas priemones, susijusias su patekimu į miestų centrus, siekiant išvengti naujų prekybos kliūčių ES vidaus rinkoje;
   - įsteigti Europos mobilumo mieste platformą ar kokį nors kitą veiksmingą forumą, kuris suprantamu būdu sujungtų visus duomenis, pažangiąją patirtį ir informaciją apie mobilumo mieste politiką, siekiant piliečiams ir politikos formuotojams suteikti galimybę netrukdomai susipažinti su esmine informacija, kurios reikia norint vystyti mobilumo mieste politiką; pabrėžia, kad tokia platforma turėtų būti kuo daugiau grindžiama veikiančiomis duomenų bazėmis, ištekliais ir institucijomis, kad būtų išvengta popierizmo ir biurokratizmo;
   - įvertinti įvairių rūšių transporto išorines išlaidas ir ištirti galimybę jas įtraukti į vidines sąnaudas;

5.   ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti siekiant įveikti nacionalines miestų planų kliūtis, tačiau neteikti ES teisės aktų pasiūlymų, kurie vietos lygmeniu galėtų riboti veiksmų laisvę, reikalingą sprendžiant mobilumo problemas;

Teisės aktai

6.   mano, kad būtina, jog ES tose politikos srityse, kuriose jai suteikti teisės aktų leidybos įgaliojimai (pvz., biudžeto, aplinkosaugos, socialinė bei darbo rinkos, konkurencijos, pramonės, regioninė bei sanglaudos, transporto bei saugumo keliuose ir energetikos politika), atsižvelgtų į ypatingus su transportu mieste susijusius reikalavimus;

Standartizavimas ir derinimas

7.   ragina numatyti specialias Europos standartizavimo ir derinimo taisykles ir (arba) gaires šiais klausimais:

   - žaliųjų zonų ir kelių rinkliavos planavimas ir veikimas; mano, kad sprendimai šiais klausimais turėtų būti priimami vietos lygmeniu atsižvelgiant į konkrečią kiekvienos miestų grupės situaciją; kadangi laikantis ES vidaus rinkos principų ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jų sąveikiajai struktūrai, siekiant užtikrinti, kad eismas vyktų laisvai, ir išvengti, jog būtų įgyvendintos skirtingos valstybių narių iniciatyvos;
   - techniniai ir organizaciniai reikalavimai, susiję su įvairių rūšių keleivinio ir krovininio transporto sąveika;
   - neįgaliųjų, pagyvenusių, mažus vaikus turinčių ir labiausiai nepasiturinčių asmenų judumas;
   - saugumo keliuose gerinimas laikantis Europos ir nacionalinės teisės aktų;
   pažangiųjų transporto sistemų technologijų prieinamumas ir sąveika siekiant jas taikyti visoje ES;

Keitimasis pažangiąja patirtimi ir jos sklaida;

8.   ragina numatyti tinkamas priemones, kurias taikant būtų skatinamas keitimasis pažangiąja patirtimi, ypač šiais klausimais:

   - geresnis esamos infrastruktūros panaudojimas, pvz., įgyvendinant lanksčius kelių naudojimo planus;
   įvairiarūšių transporto ir mobilumo sprendimų (gatvė, geležinkelis, vanduo) priėmimas;
   - integruotos bilietų ir mokėjimo sistemos, kurios palengvintų naudojimąsi įvairių rūšių transportu;
   - tvarių specialių mobilumo planų ir pagalbinių regioninio ir miestų planavimo priemonių parengimas ("trumpų atstumų miestas") – procesas, kuriame nuo pat pradžių turėtų dalyvauti visos suinteresuotosios šalys;
   gairės, siekiant užtikrinti, kad planuojant miestų vietovėms skirtas sistemas tarpusavyje bendradarbiautų visi vietos ir regioninės valdžios skyriai ir komunalinių paslaugų įmonės;
   - naujoviški sprendimai, susiję su krovininio transporto veiksmingumu, ypač atsižvelgiant į vietos produktų išvežiojimą mieste, įskaitant patikimas pakrovimo ir iškrovimo sistemas, kurios palengvintų šį darbą paskutiniu etapu;
   - tvarios transporto paslaugos siekiant užtikrinti turistų judumą mieste ir priemiesčiuose;
   - viešųjų pirkimų politikos, kurią taikant būtų atsižvelgiama į aplinkosaugą, gairės;
   - ekologiškesnis vietos viešasis keleivinis transportas atsižvelgiant į veiksmingumą, patrauklumą, išmetamųjų teršalų mažinimą ir prieinamumą, į neįgaliųjų ir žmonių, turinčių ribotas judėjimo galimybes, reikmes, taip pat į saugumą ir apsaugą;
   - tvarių mobilumo grandžių skatinimas: ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu, kelionės automobiliu drauge su pakeleiviais, kelių žmonių važiavimas į darbą vienu automobiliu, kelionės taksi, kolektyvinis ir (arba) viešasis mobilumas;
   - geresnis trumpų atstumų transporto organizavimas;
   - tokios eismo valdymo priemonės, kaip nuotolinis darbas, lankstus darbo arba mokyklos laikas, siekiant pagerinti logistikos ir mobilumo valdymą ir taip sumažinti transporto priemonių kiekį ir (arba) užtikrinti, kad jos nebūtų naudojamos;
   priemonės, pvz., e. mokymasis, e. bankininkystė, e. pirkimas ir nuotolinės konferencijos, kurias taikant skatinamas virtualus mobilumas;
   - žaliųjų zonų ir kelių rinkliavos sukūrimas;
   - parkavimo politika ir praktika, pvz., parkavimo maršruto nurodymo sistemų diegimas;
   - pažangiųjų transporto sistemų naudojimo gerinimas ir plėtojimas;

9.   ragina kuo plačiau skleisti duomenis, pvz., Eurostato ir Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius Europoje (CARE) statistinius duomenis, susijusius su mobilumu mieste; prašo, kad būtų užtikrinta prieiga prie CARE duomenų bazės – tai būtų itin reikšminga priemonė siekiant, kad transporto srities specialistai keistųsi informacija ir patirtimi;

10.   ragina Komisiją remti vietos valdžios institucijas ir skatinti bandomuosius ir eksperimentinius projektus, ypač jei jų tikslas – mobilumo mieste ir mokslinių tyrimų miesto planavimo srityje rėmimo klausimais taikyti integruotąjį požiūrį;

Tyrimai ir vystymasis

11.   pabrėžia, kad reikia užtikrinti tvaraus transporto plėtojimą ir mokslinius tyrimus šioje srityje, visų pirma siekiant skatinti technologinę pažangą ir kurti ekologiškesnes transporto priemonių technologijas; ragina Komisiją ir Tarybą investuoti į ekologiškas, našesnes, labiau vartotojams pritaikytas ir saugesnes miesto transporto sistemas, taip pat imtis priemonių, kad būtų sukurta šių sistemų rinka;

12.   atkreipia dėmesį į tai, kad ES turi atlikti svarbų vaidmenį kuriant pažangiąsias transporto sistemas ir skatinant jomis naudotis bei finansuojant pažangiąsias technologijas, nes jas taikant itin didinamas transporto saugumas ir gerinamas transporto srautas bei logistikos našumas; todėl mano, kad ES ypač turėtų skatinti tolesnį pažangiųjų transporto sistemų vystymą ir, visų pirma, dažnesnį jų naudojimą;

13.   ragina Komisiją parengti visiems prieinamą ir suderintą mokslinių tyrimų ir vystymosi projektų, susijusių su mobilumu mieste ir vykdomų pagal įvairias ES pagrindų programas, sąrašą, taip pat nurodyti pavyzdžių, kaip projektai buvo taikomi praktiškai;

Valdžios institucijų veiklos koordinavimas

14.   pabrėžia, kad keitimasis pažangiausiąja mobilumo valdymo patirtimi ir geresnis koordinavimas – esminės prielaidos siekiant tobulinti miesto transportą ir mobilumą jame, nes vis dažniau pastebima tokių trūkumų, kaip netinkamas vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios pareigų paskirstymas ir miestų, priemiesčių bei kaimo transporto sistemų planavimo veiklos koordinavimo stoka; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl prasto vietos valdžios institucijų veiklos koordinavimo didėja vežimo sąnaudos, gausėja eismas ir todėl daugiau teršiama aplinka;

15.   ragina nedelsiant imtis priemonių siekiant geriau koordinuoti kaimyninių vietos valdžios institucijų veiklą, kad būtų užtikrintas tam tikras veiklos suderinamumas ir užtikrinta tvari bei darni vietos ir regioninio transporto infrastruktūros plėtra pasienio ir kituose regionuose;

Integruotas požiūris

16.   mano, kad miestų plėtra ir planavimas turėtų vykti remiantis integruotu pagrindu, atsižvelgiant į dabartinio ir ateities miesto transporto reikmes; susisiekimas greitaisiais traukiniais tarp miestų centrų ir upių, geležinkelių bei oro uostų stočių, ypač atokiausiuose regionuose, turėtų būti miestų didelio masto plėtros ir modernizavimo prioritetas;

17.   primena, kad atsižvelgiant į vis intensyvesnę miestų plėtrą didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas jų apylinkėms, priemiesčiams ir miestų aglomeracijoms;

Asmeninė atsakomybė

18.   pabrėžia piliečių asmeninę atsakomybę ir mano, kad būtina juos skatinti kritiškai vertinti savo kaip transporto dalyvių elgesį ir aktyviai dalyvauti vietos forumuose, skirtuose mobilumo mieste klausimams spręsti; mano, kad kiekvienas pilietis gali keisti savo įpročius, pvz., asmeninio automobilio ir alternatyvių transporto priemonių naudojimo (ėjimo pėsčiomis, važiavimo dviračiu arba viešuoju transportu), ir taip asmeniškai prisidėti gerinant miesto švarą ir gyvenimo kokybę jame; ragina nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas numatyti alternatyvius mobilumo būdus siekiant palengvinti šiuos pasikeitimus; be to, ragina Europos, nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas pradėti daugiau švietimo ir informacijos kampanijų, kurių metu piliečiai daugiau sužinotų apie savo, kaip eismo dalyvių, elgesį; pabrėžia ypatingą švietimo kampanijų svarbą jaunajai kartai;

19.   šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į Dienos be automobilio, kuri paskelbta ES mobilumo savaitės metu, svarbą ir augančią sėkmę; pažymi, kad 2007 m. šią iniciatyvą vykdė 1909 miestai iš 23 valstybių narių; ragina Komisiją ir valstybes nares toliau skatinti šią iniciatyvą ir siekti, kad ji būtų taikoma kuo plačiau;

20.   mano, kad turėtų būti atliktas tyrimas, kuriame būtų paaiškinta ir pateikta išsami informacija apie visus piliečių mobilumo mieste pasirinkimus ir galimybes (privatus transportas ir viešasis transportas); ragina diegti naujas standartizuotas duomenų rinkimo sistemas, skirtas tokiems mažai tirtiems klausimams, kaip pėsčiųjų ir dviratininkų elgesys bei piliečių motyvacija renkantis tam tikros rūšies transportą;

Finansavimas

21.   mano, kad ES gali iš esmės prisidėti finansuojant su keleiviniu ir krovininiu transportu mieste susijusias priemones, pvz., panaudojant struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, ir ragina Komisiją prisiimti atsakomybę šiuo klausimu; primena valstybių narių atsakomybę finansuojant priemones, susijusias su aplinkosauga ir transportu, kurios nuumatytos pagal Bendrijos teisę;

22.   ragina Komisiją parengti konkrečias rinkos ekonomikos priemones, kurias taikant būtų sukurta suderinta ir tinkama tvaraus mobilumo miestų centruose sistema;

23.   ragina, kad, atsižvelgus į būsimą ES biudžeto persvarstymą, projektų finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų ateityje būtų labiau siejamas su sąlygomis ir įpareigojimais, susijusiais su tvariomis transporto priemonėmis ir aplinkosauga, ir mano, kad tai būtų tinkama priemonė siekiant skatinti aplinkos neteršiančių ir visiems prieinamų transporto priemonių naudojimą;

24.   ragina Komisiją veikti atskirai ar kartu su Europos investicijų banku, pavyzdžiui, siekiant ištirti esamas ir būsimas miesto transporto finansavimo galimybes; siūlo parengti išsamų vadovą, kuriame sistemingai būtų nurodomos visos miesto transportui skiriamos lėšos; be to, ragina Komisiją apsvarstyti kryžminio subsidijavimo transporto srityje klausimą norint užtikrinti, kad visų rūšių transportui, taip pat keleiviniam ir krovininiam transportui, būtų sudarytos vienodos sąlygos; taip pat reikia įvertinti visus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės aspektus ir kaip ji galėtų prisidėti įgyvendinant tvaraus mobilumo mieste planus;

25.   ragina Europos Parlamento biurą ir jo tarnybas parodyti gerą pavyzdį įgyvendinant savo paties sprendimus ir skatinant mobilumo valdymo priemones, skirtas EP nariams, personalui ir lankytojams, siekiant, kad tvarus mobilumas būtų įtrauktas Parlamentui taikant direktyvos dėl ekologinės vadybos ir audito sistemos (EMAS) nuostatas;

o
o   o

26.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0057.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0345.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0007.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0375.
(5) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 182.

Teisinė informacija - Privatumo politika