Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2041(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0252/2008

Teksty złożone :

A6-0252/2008

Debaty :

PV 08/07/2008 - 18
CRE 08/07/2008 - 18

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0356

Teksty przyjęte
PDF 332kWORD 86k
Środa, 9 lipca 2008 r. - Strasburg
W kierunku nowej kultury mobilności w mieście
P6_TA(2008)0356A6-0252/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zielonej księgi zatytułowanej "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście" (2008/2041(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zieloną księgę zatytułowaną "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście" (COM(2007)0551),

–   uwzględniając białą księgę zatytułowaną "Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje" (COM(2001)0370),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu: przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r." (COM(2006)0314),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy "Inteligentny samochód" (COM(2007)0541),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. ‐ Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego szczebla CARS 21. Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" (COM(2007)0022),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Inteligentny samochód: budowanie świadomości znaczenia technologii teleinformatycznych na potrzeby samochodów bardziej inteligentnych, bezpiecznych i ekologicznych" (COM(2006)0059),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności" (COM(2006)0336),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego" (COM(2007)0607),

–   uwzględniając komunikat Komisji dotyczący strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego (COM(2005)0718),

–   uwzględniając wnioski i wytyczne Komisji oraz opinie Parlamentu Europejskiego w sprawie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także w sprawie siódmego programu ramowego w dziedzinie badań,

–   uwzględniając zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (COM(2007)0817),

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wkładu w wiosenne posiedzenie Rady w 2008 r. w odniesieniu do strategii lizbońskiej(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lipca 2007 r. sprawie utrzymania Europy w ruchu – zrównoważonej mobilności dla naszego kontynentu(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego(3),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2007 r. w sprawie logistyki transportu towarowego w Europie – klucza do zrównoważonej mobilności(4),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 26 września 2006 r. dotyczącą strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego(5),

–   uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie mobilności w mieście,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0252/2008),

A.   mając na uwadze, że centra miejskie (miasto i okolice) mają z różnych względów duże znaczenie dla życia obywateli UE; mając na uwadze, że mimo odmiennej wielkości i struktury centra miejskie stoją wobec podobnych problemów i wyzwań w zakresie zanieczyszczenia, zagęszczenia ruchu, hałasu oraz bezpieczeństwa na drogach, wynikających z mobilności w mieście,

B.   mając na uwadze naglącą potrzebę przyjęcia nowego sposobu myślenia i innowacyjnych pomysłów w odniesieniu do mobilności w mieście wynikającą z faktu, że transport miejski jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatu, zanieczyszczenia i innych problemów środowiska naturalnego, a także związanych z nimi negatywnych konsekwencji pod względem jakości życia i zdrowia mieszkańców miast; mając na uwadze, że problemy te muszą zostać rozwiązane, jeżeli jakakolwiek ogólna strategia UE mająca na celu zwalczanie zmian klimatycznych i rozwiązanie innych problemów ochrony środowiska ma odnieść sukces,

C.   mając na uwadze konieczność określenia właściwego podziału zadań między UE a miastami i gminami, przy czym UE powinna odgrywać jasno zdefiniowaną rolę; mając na uwadze, że zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa oraz z zasadą pomocniczości i proporcjonalności, działania Wspólnoty w zakresie mobilności w mieście należy podejmować jedynie, gdy wiążą się one z osiągnięciem wyraźnej wartości dodanej dla Europy,

D.   mając na uwadze, że zasady wewnętrznego rynku UE należy uwzględniać również w dziedzinie mobilności miejskiej,

E.   mając na uwadze, że w celu znalezienia zintegrowanych, trwałych, skutecznych ze społecznego punktu widzenia oraz gospodarczo opłacalnych rozwiązań swoich konkretnych problemów w zakresie mobilności europejskie miasta i gminy powinny mieć możliwość wyboru spośród szerokiej gamy elastycznych instrumentów, tak aby móc opracować własny zestaw środków politycznych ("policy mix"), dostosowany do ich potrzeb; mając na uwadze, że w przypadku każdego środka i dziedziny transportu (transport pieszy, rowerowy, publiczny i prywatny transport pasażerski, dystrybucja towarów i usługi) należy dążyć do znalezienia lepszych rozwiązań logistycznych i przejścia na bliższe zasadom zrównoważonego rozwoju środki transportu, tak aby zapewnić dogodny dostęp do centrów miejskich i płynny ruch drogowy, co ma duże znaczenie dla mieszkańców, odwiedzających, osób dojeżdżających do pracy, producentów i dostawców towarów i usług ‐ zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw; mając na uwadze, że należy położyć szczególny nacisk na interoperacyjność wybranych instrumentów, tak aby na późniejszym etapie umożliwić władzom transgraniczne egzekwowanie prawa w odniesieniu do naruszeń przepisów ruchu drogowego związanych z obszarami miejskimi,

F.   mając na uwadze, że europejska polityka w zakresie transportu miejskiego powinna uwzględniać spójność gospodarczą, społeczną, terytorialną i w dziedzinie środowiska naturalnego; mając na uwadze, że należy w szczególności uwzględnić specyficzne problemy i warunki w nowych państwach członkowskich;

G.   mając na uwadze, że należy uwzględnić szczególne potrzeby pracowników (osób dojeżdżających do pracy), osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dzieci (wózki), oraz osób mniej zamożnych i starszych; mając na uwadze, że należy pamiętać, iż szybko postępujący proces starzenia się ludności Europy prowadzi do zmian demograficznych i nowych potrzeb społecznych w zakresie mobilności,

H.   mając na uwadze, że kluczowe jest przyjęcie nowego podejścia do strategicznego planowania obszarów miejskich, tak by przewidzieć wyzwania w dziedzinie ochrony środowiska, energii i mobilności, które pojawią się w następnych dziesięcioleciach,

I.   mając na uwadze, że internalizacja kosztów zewnętrznych stanowi ważny krok na drodze do przejrzystości struktury kosztów w sektorze transportu; mając na uwadze konieczność dokonania oceny możliwości krzyżowego subwencjonowania koncepcji zrównoważonego transportu miejskiego w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania transportu towarów i osób oraz różnych rodzajów transportu; mając na uwadze, że należy podjąć starania w celu opracowania nowych instrumentów finansowych oraz w lepszy sposób i częściej korzystać z istniejących instrumentów finansowych, takich jak fundusze strukturalne i fundusz spójności na rzecz trwałych rozwiązań w zakresie mobilności w mieście,

Rola Unii Europejskiej

1.   z zadowoleniem przyjmuje wymienioną powyżej zieloną księgę jako odpowiednią podstawę do dyskusji; z zadowoleniem przyjmuje również szerokie zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w proces kształtowania opinii publicznej oraz formułowania przyszłej polityki UE w zakresie transportu miejskiego;

2.   uważa, że konieczne jest jasne określenie zakresu odpowiedzialności Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności ustanowionymi w traktatach; uznaje zasadę, zgodnie z którą władze lokalne powinny mieć swobodę prowadzenia własnej polityki mobilności, w poszanowaniu właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawa; oczekuje jednocześnie, że w poszanowaniu wyżej wspomnianych zasad, państwa członkowskie, miasta i gminy są świadome własnej odpowiedzialności w zakresie dążenia do lepszej organizacji i planowania mobilności w mieście; przyznaje jednak, że wspólne skoordynowane działania związane z mobilnością w mieście we Wspólnocie przynoszą wyraźną wartość dodaną w niektórych dziedzinach;

3.   jest przekonany, że UE powinna określić całościową strategię mobilności w mieście, prowadzącą do bardziej racjonalnego korzystania z samochodów prywatnych i promującą przechodzenie na zrównoważone rodzaje transportu, aby wesprzeć zaangażowanie UE w sprawę ochrony środowiska naturalnego i ograniczania emisji gazów cieplarnianych;

4.   uważa, że w następujących dziedzinach konieczne jest działanie na szczeblu europejskim i wzywa do:

   - opracowania zintegrowanej całościowej koncepcji mobilności w mieście, która będzie stanowiła wspólne ramy referencyjne dla podmiotów na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym (władz lokalnych, obywateli, przedsiębiorstw i przemysłu); podejście to powinno opierać się o zasady wewnętrznego rynku UE i zrównoważoną mobilność oraz uwzględniać możliwość funkcjonowania miast i wpływ na demografię (migracja z miast); podkreśla, że powinno to stać się wyraźnym bodźcem dla miast i obszarów miejskich do ustanowienia zintegrowanych i kompletnych planów zrównoważonej mobilności w mieście (SUMP), z położeniem nacisku na długofalowe planowanie miejskie i przestrzenne; w tym kontekście wzywa Komisję do przeanalizowania sposobów połączenia planów zrównoważonej mobilności w mieście (SUMP) ze współfinansowaniem przez UE projektów w dziedzinie transportu w miastach liczących ponad 100 000 mieszkańców oraz z prawodawstwem UE, decyzjami i celami w zakresie zmniejszenia liczby wypadków, emisji CO2, miejscowych emisji gazów i hałasu;
   - zgromadzenia i skutecznego rozpowszechniania wiarygodnych i porównywalnych danych na temat wszystkich aspektów mobilności miejskiej i podmiejskiej z uwzględnieniem przyszłych zmian warunków ramowych (np. zmian demograficznych, wzrostu gospodarczego czy zmian klimatycznych);
   - stworzenia kompletnego wykazu obecnie obowiązujących wspólnotowych uregulowań bezpośrednio lub pośrednio dotyczących mobilności w miastach, przy czym za każdym razem powinna zostać zbadana możliwość ich poprawy i uproszczenia;
   - dokonania oceny wdrożenia i zastosowania przez państwa członkowskie europejskich przepisów dotyczących transportu miejskiego, w szczególności publicznego transportu pasażerskiego;
   - sporządzenia listy inicjatyw lokalnych mających na celu rozwiązanie niektórych problemów, o których mowa w zielonej księdze (np. opłaty za korzystanie z dróg, strefy ekologiczne, bezpieczeństwo transportu publicznego, bezpieczeństwo rowerzystów, itp.); oczekuje, że lista ta może stanowić podstawę wymiany najlepszych rozwiązań w tych dziedzinach;
   - monitorowania stosowanych lokalnie środków związanych z dostępem do centrów miast w celu uniknięcia barier handlowych na rynku wewnętrznym;
   - stworzenia europejskiej platformy mobilności w mieście lub innego skutecznego forum w sposób klarowny gromadzącego dane, najlepsze wzorce i informacje na temat polityki mobilności w mieście, by umożliwić obywatelom i decydentom łatwy dostęp do istotnych informacji koniecznych do opracowania politycznych strategii mobilności w mieście; podkreśla, że platforma tego rodzaju powinna w sposób możliwie szeroki korzystać z istniejących baz danych, zasobów i instytucji, aby uniknąć barier administracyjnych i biurokracji;
   - dokonania oceny kosztów zewnętrznych różnych rodzajów transportu oraz możliwości ich internalizacji;

5.   wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w celu przezwyciężenia barier krajowych stojących przed projektami miejskimi, jednak bez proponowania prawodawstwa UE, które mogłoby ograniczyć elastyczność na szczeblu lokalnym, niezbędną do rozwiązania problemów mobilności;

Prawodawstwo

6.   uważa za konieczne uwzględnianie przez UE w obszarach polityki, w których może ona stanowić prawo (np. polityka budżetowa, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna i polityka rynku pracy, polityka konkurencji, polityka przemysłowa, polityka regionalna i polityka spójności, polityka transportowa i polityka bezpieczeństwa drogowego, polityka energetyczna), szczególnych wymagań transportu miejskiego;

Standaryzacja i harmonizacja

7.   wzywa do opracowania specjalnych uregulowań lub wytycznych europejskich w zakresie standaryzacji i harmonizacji, dotyczących:

   - projektowania i funkcjonowania stref ochrony środowiska oraz opłat za użytkowanie dróg; uważa, że decyzja dotycząca wprowadzenia tych środków powinna zostać podjęta na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji specyficznej dla każdej konurbacji; mając na uwadze, że zgodne z zasadami wewnętrznego rynku, należy położyć szczególny nacisk na interoperacyjny charakter ich struktury, tak aby umożliwić płynny ruch drogowy i uniknąć rozbieżnych inicjatyw w różnych państwach członkowskich;
   - wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie interoperacyjności różnych rodzajów transportu osobowego i towarowego;
   - mobilności osób niepełnosprawnych, osób starszych i osób z małymi dziećmi oraz osób mniej zamożnych;
   - poprawienia bezpieczeństwa na drogach zgodnie z prawodawstwem europejskim i krajowym;
   dostępności i interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (ITS) dla zastosowań obejmujących całą UE;

Rozpowszechnianie i wymiana najlepszych praktyk

8.   wzywa do podjęcia odpowiednich środków mających na celu wspieranie wymiany sprawdzonych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do:

   - optymalizacji wykorzystania dostępnej infrastruktury, na przykład poprzez koncepcje elastycznego wykorzystania dróg,
   przyjęcia rozwiązań w zakresie multimodalnego transportu i mobilności (droga, kolej, woda),
   - zintegrowanych systemów biletów i opłat, które ułatwią dostęp do różnych rodzajów transportu i wspólne korzystanie z nich;
   - opracowania dostosowanych do potrzeb, zrównoważonych planów mobilności oraz działań wspierających planowanie przestrzenne i urbanistyczne ("miasto niewielkich odległości") przy udziale wszystkich zainteresowanych na odpowiednio wczesnym etapie,
   - wytycznych mających zapewnić współpracę międzyagencyjną wszystkich wydziałów samorządu lokalnego i regionalnego oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej przy opracowywaniu planów dla obszarów miejskich,
   - innowacyjnych rozwiązań w zakresie wydajnego transportu towarowego, w szczególności w odniesieniu do lokalnej dystrybucji towarów w miastach, obejmujących niezawodne systemy załadunku i rozładunku ułatwiające dokonywanie tzw. operacji ostatniej mili;
   - zrównoważonych usług transportowych przeznaczonych dla turystów podróżujących w miastach i na obszarach podmiejskich,
   - wytycznych dotyczących ekologicznych zamówień publicznych,
   - lepszej organizacji ekologicznego lokalnego publicznego transportu pasażerskiego pod kątem wydajności, atrakcyjności, redukcji emisji i dostępności, także dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności poruszania się, oraz pod kątem bezpieczeństwa i pewności,
   - promowania zrównoważonych łańcuchów mobilności: chodzenie pieszo-jazda na rowerze-wspólne korzystanie z samochodu-wspólne dojazdy-taksówka-mobilność wspólna/publiczna,
   - lepszej organizacji transportu na krótkich odcinkach,
   - środków zarządzania ruchem służących optymalizacji z punktu widzenia logistyki i zarządzania mobilnością z myślą o zredukowaniu lub zniesieniu konieczności transportu, takich jak telepraca lub elastyczny czas rozpoczęcia pracy i nauki,
   środków promowania mobilności wirtualnej, takich jak elektroniczne kształcenie i bankowość, telezakupy czy telekonferencje,
   - tworzenia stref ekologicznych oraz systemów elektronicznych opłat drogowych,
   - polityki i praktyki parkowania, takiej jak wprowadzenie systemów zdalnego zarządzania parkingami,
   - poprawy i rozszerzenia wykorzystania ITS;

9.   wzywa do możliwie najszerszego rozpowszechniania danych dotyczących kwestii istotnych dla mobilności w mieście, takich jak statystyki Eurostatu i CARE (bazy danych Wspólnoty na temat wypadków drogowych w Europie); wnosi o otwarcie dostępu do bazy danych CARE, co stanowiłoby potężne narzędzie wymiany informacji i wiedzy między osobami zawodowo zajmującymi się transportem;

10.   zwraca się do Komisji o wspieranie władz lokalnych poprzez promocję projektów pilotażowych i eksperymentalnych, w szczególności dotyczących zastosowania zintegrowanego podejścia w kwestii mobilności w mieście, oraz wspieranie badań w dziedzinie planowania miejskiego;

Badania i rozwój

11.   podkreśla konieczność badań i rozwoju w dziedzinie zrównoważonego transportu, a zwłaszcza wspierania postępu technologicznego przy opracowywaniu ekologicznych technologii budowy pojazdów; wzywa Komisję i Radę do inwestowania w czyste, bardziej wydajne, zorientowane na konsumenta i bezpieczne systemy transportu miejskiego oraz do podjęcia działań na rzecz stworzenia rynku takich systemów;

12.   wskazuje na to, że UE ma rolę do odegrania w zakresie opracowania i promocji inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz finansowania innowacyjnych technologii, ponieważ mogą one wnieść ważny wkład między innymi w zwiększenie bezpieczeństwa transportu i poprawę jego płynności, a także poprawę wydajności logistycznej; uważa zatem, że Unia Europejska powinna w szczególności wspierać dalszy rozwój tych systemów w UE, a przede wszystkim ich coraz szersze zastosowanie;

13.   wzywa Komisję, aby sporządziła dostępne i zgodne listy projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie mobilności w mieście w ramach różnych programów UE, wskazując przykłady, które znalazły zastosowanie w praktyce;

Koordynacja działań organów

14.   podkreśla, że wymiana najlepszych wzorców dotyczących zarządzania mobilnością i lepsza koordynacja mają podstawowe znaczenie dla poprawy transportu i mobilności w mieście ze względu na zaznaczające się niedostatki, takie jak brak właściwego podziału obowiązków i koordynacji między różnymi organami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, a także niedostateczną koordynację planowania systemów transportu miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego; zwraca uwagę, że zła koordynacja między władzami lokalnymi prowadzi do podwyższenia kosztów dostaw i nasilenia ruchu, a tym samym do większego zanieczyszczenia środowiska;

15.  wzywa do natychmiastowego poprawienia koordynacji między sąsiadującymi lokalnymi organami w celu zapewnienia pewnego poziomu spójności oraz umożliwienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury transportowej na obszarach transgranicznych i innych;

Zintegrowane podejście

16.   uważa za konieczne, by rozwój i planowanie urbanistyczne przebiegało w zintegrowany sposób przy uwzględnieniu zarówno obecnych, jak i przyszłych potrzeb w dziedzinie transportu miejskiego; wprowadzenie pociągów pośpiesznych, które połączą centra miast z portami rzecznymi, dworcami kolejowymi, lotniskami, a przede wszystkim regionami peryferyjnymi musi być priorytetem w rozwijaniu i modernizowaniu dużych miast na wielką skalę;

17.  przypomina, że mając na uwadze intensyfikację zjawiska urbanizacji, należy zwrócić większą uwagę na przedmieścia, obszary podmiejskie oraz konurbacje;

Odpowiedzialność indywidualna

18.   podkreśla znaczenie indywidualnej odpowiedzialności obywateli i uważa za konieczne zachęcenie ich do krytycznego zastanowienia się nad swoim zachowaniem jako uczestników ruchu i w miarę możliwości do czynnego udziału w lokalnych forach mobilności miejskiej; uważa, że prawie każdy obywatel jest w stanie zmienić swoje przyzwyczajenia, na przykład w zakresie użytkowania prywatnego samochodu osobowego oraz innych alternatywnych środków transportu (ruch pieszy, rowerowy lub transport publiczny), a tym samym wnieść indywidualny wkład w czystość i jakość życia w mieście; wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne do zapewnienia alternatywnych opcji w zakresie mobilności w celu ułatwienia obywatelom zmiany przyzwyczajeń; ponadto wzywa władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne do zintensyfikowania kampanii edukacyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia poziomu świadomości obywateli w odniesieniu do ich zachowań jako uczestników ruchu; podkreśla szczególne znaczenie kampanii edukacyjnych skierowanych do młodszych pokoleń;

19.   w tym kontekście podkreśla znaczenie i rosnące powodzenie Dnia bez Samochodu w ramach Tygodnia Mobilności UE; odnotowuje, że w 2007 r. w inicjatywie tej uczestniczyło 1909 miast z 23 państw członkowskich; nawołuje Komisję i państwa członkowskie, by nieustannie wspierały tę inicjatywę i działały na rzecz jej rozpowszechnienia;

20.   uważa za konieczne przeprowadzenie analizy, która naświetli wszystkie aspekty wyborów i zachowań obywateli w dziedzinie mobilności miejskiej (transport indywidualny a transport zbiorowy) oraz dostarczy szczegółowych informacji na ich temat; apeluje o nowe i ujednolicone gromadzenie danych na temat takich mniej zbadanych kwestii, jak zachowania pieszych i rowerzystów oraz przyczyny korzystania przez obywateli z określonych rodzajów transportu i odrzucenia innych;

Finansowanie

21.   stwierdza, że UE może wnieść duży wkład w finansowanie środków w zakresie pasażerskiego i towarowego transportu miejskiego, na przykład ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, i wzywa Komisję do przyjęcia na siebie odpowiedzialności w tym obszarze; wskazuje – w odniesieniu do określonych prawem wspólnotowym środków w zakresie ochrony środowiska i transportu – na zobowiązania finansowe państw członkowskich;

22.   wzywa Komisję do opracowania specjalnych instrumentów rynkowych, stwarzających zrównoważone i korzystne warunki ramowe, dzięki którym możliwa będzie zrównoważona mobilność w centrach miast;

23.   domaga się, aby w kontekście nadchodzącego przeglądu budżetu UE finansowanie projektów ze środków UE było w przyszłości silniej uzależnione od spełnienia warunków i zobowiązań odnoszących się do zrównoważonego transportu i ochrony środowiska, co jego zdaniem stanowi odpowiedni instrument wspierania ekologicznych i powszechnie dostępnych koncepcji transportu;

24.   wzywa Komisję do prowadzenia prac ‐ w ramach tej instytucji lub we współpracy na przykład z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ‐ na temat obecnych i przyszłych możliwości finansowania transportu miejskiego; proponuje opracowanie wyczerpującego przewodnika wymieniającego w systematyczny sposób wszystkie dostępne sposoby finansowania transportu miejskiego; wzywa ponadto Komisję do zbadania kwestii krzyżowego subwencjonowania w transporcie w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania wszystkich rodzajów transportu oraz transportu osób i towarów; ponadto stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny wszystkich aspektów partnerstw publiczno-prywatnych i wkładu, który mogą wnieść, w koncepcje mobilności miejskiej;

25.   wzywa Prezydium Parlamentu Europejskiego i jego służby, aby dały przykład wdrażając własne decyzje i zwiększając środki zarządzania mobilnością w odniesieniu do posłów do PE, personelu i osób odwiedzających, w celu włączenia przez Parlament zrównoważonej mobilności do wdrażania rozporządzenia w sprawie EMAS;

o
o   o

26.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0057.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0345.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0007.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0375.
(5) Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, s. 182.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności