Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0459/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0459/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0358

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 472kWORD 135k
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I
P6_TA(2008)0358A6-0459/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης (COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0269),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο ii), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0166/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0459/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Ιουλίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης
P6_TC1-COD(2006)0088

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), περίπτωση ii),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής║,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Για την εξασφάλιση αξιόπιστης εξακρίβωσης των στοιχείων των αιτούντων θεώρηση, είναι αναγκαία η καταχώριση βιομετρικών στοιχείων στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System - VIS), το οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/EΚ του Συμβουλίου║(2), καθώς και η σύσταση νομικού πλαισίου για τη λήψη αυτών των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Ακόμη, η εφαρμογή του VIS απαιτεί νέες μορφές οργάνωσης για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης.

(2)  Η ένταξη των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης στο VIS αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη χρήση νέων στοιχείων, τα οποία δημιουργούν μια περισσότερο αξιόπιστη σύζευξη μεταξύ του κατόχου θεώρησης και του διαβατηρίου του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η χρήση πλαστών στοιχείων ταυτότητας. Ως εκ τούτου, η αυτοπρόσωπη παράσταση του αιτούντος θεώρηση – τουλάχιστον κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης – θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις για την έκδοση θεώρησης, με καταχώριση των βιομετρικών του στοιχείων αναγνώρισης στο VIS.

(3)  ▌Ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών στοιχείων για τις θεωρήσεις για παραμονή μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS)](3) προβλέπει ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι φωτογραφίες του αιτούντος πρέπει να αποθηκεύονται στο VIS. Ο παρών κανονισμός ▌θέτει τα πρότυπα για τη συλλογή αυτών των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation - ICAO). Δεν απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές για την εξασφάλιση της λειτουργικής διασύνδεσης.

(4)  Οι ρυθμίσεις υποδοχής για τους αιτούντες θα πρέπει να διέπονται από τον απαιτούμενο σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης θα πρέπει να διεξάγεται με επαγγελματικό και προσήκοντα τρόπο και να είναι ανάλογη με τους επιδιωκόμενους στόχους.

(5)  Για τη διευκόλυνση της καταγραφής των αιτούντων θεώρηση και για τον περιορισμό των εξόδων για τα κράτη μέλη, χρειάζεται να εξετασθούν και νέες δυνατότητες πέρα από το υφιστάμενο πλαίσιο εκπροσώπησης. Κατά πρώτον, θα πρέπει να προστεθεί στην Κοινή Προξενική Εγκύκλιο ειδική μορφή εκπροσώπησης, η οποία να περιορίζεται στην παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης και στην καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης.

(6)  Θα πρέπει να εισαχθούν και άλλες επιλογές, όπως η συστέγαση, τα κοινά κέντρα διεκπεραίωσης και η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, μαζί με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, το οποίο να λαμβάνει ιδίως υπόψη την προστασία των δεδομένων. Για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της διεργασίας έκδοσης θεώρησης, οιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την έκδοση θεώρησης, περιλαμβανομένης και της συλλογής βιομετρικών στοιχείων, πρέπει να διεξάγεται στους χώρους κράτους μέλους που χαίρουν διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής. Σε αυτό το νομικό πλαίσιο τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό να επιλέγουν τη μορφή οργανωτικής δομής για κάθε επιμέρους τρίτη χώρα. Οι δομές αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται λεπτομερώς από την Επιτροπή σε κοινή θέση για τις θεωρήσεις Schengen στο διαδίκτυο.

(7)  Κατά την οργάνωση συνεργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε ο αιτών θεώρηση να παραπέμπεται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής του.

(8)  Επειδή η έκδοση θεωρήσεων είναι από τη φύση της καθήκον του δημοσίου, οιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από τις κεντρικές αρχές κράτους μέλους για την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρους της διαδικασίας θεώρησης πρέπει να λαμβάνεται μόνον εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα και εάν είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αρχές για την έκδοση θεώρησης, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την προστασία των δεδομένων οι οποίες τίθενται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4).

(9)  Οιαδήποτε σύμβαση συνάπτει κράτος μέλος με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών θα πρέπει να περιέχει διατάξεις σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητές του, την άμεση και πλήρη πρόσβαση στους χώρους του, τα πληροφοριακά στοιχεία για τους αιτούντες, την εμπιστευτικότητα, τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις περιστάσεις προστασίας των στοιχείων, τους όρους και τις διαδικασίες αναστολής ή καταγγελίας της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών είναι εκτελεστές.

(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν στο να οργανώνουν την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης και τη συνέντευξη κατά τρόπον ώστε ο αιτών θεώρηση να πρέπει να εμφανισθεί μόνο μία φορά αυτοπροσώπως (αρχή της μονοθυριδικής πρόσβασης) για να αποκτήσει θεώρηση.

(11)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει εκδώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(5) και η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(12)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ" εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ορισμένα σημεία θα πρέπει να αποσαφηνισθούν, συγκεκριμένα όσον αφορά την τήρηση της ευθύνης για την επεξεργασία των δεδομένων, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων.

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπουν σε ορισμένες κατηγορίες αιτούντων ή και σε όλους τους αιτούντες την άμεση πρόσβαση στα γραφεία των προξενικών ή διπλωματικών αρχών τους για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους.

(14)  Για να διευκολύνεται η διαδικασία τυχόν μεταγενέστερης αίτησης, θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιγραφή βιομετρικών στοιχείων από την αρχική αίτηση εντός 59 μηνών από την έναρξη της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού VIS. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης θα πρέπει να λαμβάνονται εκ νέου.

(15)  Λόγω της απαίτησης λήψης βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, οι μεσάζοντες της αγοράς, όπως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, δεν θα πρέπει πλέον να αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση αρχικής αίτησης, αλλά μόνο των μεταγενέστερων.

(16)  Ως εκ τούτου, η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος για τις θεωρήσεις διπλωματικών και έμμισθων προξενικών αρχών θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία, με αντικείμενο την εφαρμογή της λήψης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, την καταλληλότητα του επιλεγέντος προτύπου ICAO, την τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, την εμπειρία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με ειδική αναφορά στη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων, την αρχή της "πρώτης αίτησης" και την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει βάσει του άρθρου 17, παράγραφοι 12, 13 και 14, και του άρθρου 50, παράγραφος 4, του κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν απαιτείτο εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου απορρίφθηκε αίτηση θεώρησης προσώπου το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(18)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η οργάνωση της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης όσον αφορά την εγγραφή βιομετρικών στοιχείων στο VIS. Επειδή αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόμενου στόχου.

(19)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

(20)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν λαμβάνει μέρος στη θέσπιση του κανονισμού και δεν θα δεσμεύεται ούτε θα υπάγεται σε αυτόν. Επειδή δε ο παρών κανονισμός βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν, δυνάμει των διατάξεων του τίτλου IV του μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει εντός έξι μηνών από την έκδοση του κανονισμού από το Συμβούλιο αν θα τον ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία.

(21)  Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ Συμβουλίου, Δημοκρατίας της Ισλανδίας και Βασιλείου της Νορβηγίας, σχετικά με τη συμμετοχή των δύο αυτών χωρών στη θέση σε ισχύ, στην εφαρμογή και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, και η οποία εμπίπτει στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/EΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της ως άνω συμφωνίας(6).

(22)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν υπάγεται το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να υπαχθεί σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν(7). Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λαμβάνει μέρος στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν θα δεσμεύεται ούτε θα υπάγεται σε αυτόν.

(23)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν υπάγεται η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να υπαχθεί σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν(8). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν λαμβάνει μέρος στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν θα δεσμεύεται ούτε θα υπάγεται σε αυτόν.

(24)  Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας, σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας αυτής στη θέση σε ισχύ, στην εφαρμογή και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, συμφωνία η οποία εμπίπτει στον τομέα του άρθρου 4, παράγραφος 1, της απόφασης 2004/860/ΕK του Συμβουλίου, της 25ης Oκτωβρίου 2004, σχετικά με την υπογραφή, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της ως άνω συμφωνίας(9).

(25)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί πράξη βασιζόμενη στο κεκτημένο Σένγκεν ή άλλως συναφή με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος για τις θεωρήσεις των διπλωματικών και των έμμισθων προξενικών αρχών τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο μέρος ΙΙ, το σημείο 1.2 τροποποιείται ως εξής:

α)   Στο στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

Ένα κράτος μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπεί και ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη μόνο για την παραλαβή των αιτήσεων και τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Οι σχετικές διατάξεις του σημείου 1.2, στοιχεία γ) και ε) ισχύουν. Οσάκις λαμβάνει αίτηση το εκπροσωπούν κράτος μέλος δημιουργεί τον φάκελο αίτησης εντός του VIS και εγγράφει τα στοιχεία τα οποία μνημονεύει το άρθρο 9 του κανονισμού VIS*. Γνωστοποιεί εν συνεχεία την αίτηση και την εγγραφή VIS στο προξενικό γραφείο του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους μέσω της υποδομής επικοινωνίας του VIS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού VIS. Η παραλαβή και η διαβίβαση των φακέλων και των δεδομένων στην εκπροσωπούμενη προξενική αρχή πραγματοποιούνται με τήρηση των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια.

____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 60).

"

β)   Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται ως εξής:"

Οσάκις εκδίδονται ομοιόμορφες θεωρήσεις δυνάμει των στοιχείων α) και β), η εκπροσώπηση εμφαίνεται στον πίνακα εκπροσώπησης για την έκδοση ομοιόμορφων θεωρήσεων που εκτίθεται στον παράρτημα 18.

"

(2)  Στο μέρος III, προστίθεται σημείο -1:"

Συμπεριφορά του προσωπικού που εμπλέκεται στις αιτήσεις θεώρησης

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό που ασχολείται με τις αιτήσεις θεώρησης υποδέχεται με ευγένεια τους αιτούντες.

Όλο το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενο πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του αιτούντος. Τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ανάλογα με τους τυχόν επιδιωκόμενους στόχους.

Το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

"

(3)  Στο μέρος ΙΙΙ, το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:"

1.  1 Έντυπα αίτησης θεώρησης – Αριθμός των εντύπων της αίτησης

Οι αιτούντες υποχρεούνται να συμπληρώνουν και το έντυπο ομοιόμορφης θεώρησης. Οι αιτήσεις ομοιόμορφης θεώρησης πρέπει να υποβάλλονται μέσω του εναρμονισμένου εντύπου, δείγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα 16.

Συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα αντίτυπο του εντύπου αίτησης, το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται κατά τη διαβούλευση με τις κεντρικές αρχές. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν, ενόσω το απαιτούν οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες, να ζητούν περισσότερα αντίτυπα της αίτησης.

1.2.  Βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης

α)   Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, στα οποία περιλαμβάνονται κατά πρόσωπο φωτογραφία και δέκα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σεβόμενα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.

Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης θεώρησης, ο αιτών που δεν εμπίπτει σε μία των εξαιρέσεων στις οποίες παραπέμπει το στοιχείο β), υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως, οπότε συλλέγονται τα ακόλουθα βιομετρικά του στοιχεία αναγνώρισης:

   φωτογραφία, με ηλεκτρονική σάρωση ή με λήψη κατά την υποβολή της αίτησης· και
   δέκα δακτυλικά αποτυπώματα επίπεδα και με ψηφιακή λήψη.

Για κάθε μεταγενέστερη αίτηση εντός 59 μηνών από την έναρξη της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού VIS, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης αντιγράφονται από την πρώτη αίτηση. Μετά την περίοδο αυτή, κάθε μεταγενέστερη αίτηση θεωρείται ως "πρώτη αίτηση

"

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που τίθενται από τον ICAO στο έγγραφο 9303 μέρος 1 (διαβατήρια), 6η έκδοση*.

Τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης λαμβάνονται από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, ή, υπό την εποπτεία τους και υπ' ευθύνη τους, του εξωτερικού παρόχου στον οποίο αναφέρεται το στοιχείο B του σημείου 1.

Τα δεδομένα καταχωρίζονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) μόνο από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της προξενικής αρχής, μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού VIS.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνεται πλήρης χρήση όλων των κριτηρίων αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού VIS για να αποφεύγονται οι εσφαλμένες απορρίψεις και εξακριβώσεις ταυτότητας.

Η συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης περιλαμβανομένης και της διαβίβασής τους από τον πάροχο υπηρεσιών στην αρμόδια προξενική αρχή τυγχάνει επιτήρησης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 43 του κανονισμού VIS και το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.

β)   Εξαιρέσεις

Οι ακόλουθοι αιτούντες εξαιρούνται από την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων:

   τα παιδιά κάτω των 12 ετών·
   τα πρόσωπα που είναι αδύνατον να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα για σωματικούς λόγους. Εάν, ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη αποτυπωμάτων από λιγότερα των δέκα δακτύλων, αυτή πραγματοποιείται. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατάλληλες διαδικασίες που εγγυώνται τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου εφαρμόζονται στην περίπτωση δυσκολιών στην καταχώριση. Εξασφαλίζουν επίσης ότι η απόφαση περί του εάν η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι αδύνατη λαμβάνεται πάντοτε από το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους μέλους/των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, εάν η αδυναμία είναι προσωρινή ζητείται από τον αιτούντα να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα κατά την επόμενη αίτηση. Το προσωπικό της προξενικής αρχής έχει δικαίωμα να ζητεί περαιτέρω διευκρίνιση των λόγων για την προσωρινή αδυναμία παροχής αποτυπωμάτων.

Η αδυναμία λήψεως δακτυλικών αποτυπωμάτων για σωματικούς λόγους δεν επηρεάζει τη χορήγηση ή άρνηση θεώρησης.

Κράτος μέλος είναι δυνατόν να προβλέπει την εξαίρεση από την απαίτηση λήψης βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης των κατόχων διπλωματικών, υπηρεσιακών/επισήμων και ειδικών διαβατηρίων.

Σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές, στο σύστημα VIS εγγράφεται η ένδειξη "δεν ισχύει".

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου III.4 για άτομα ηλικίας κάτω των 12 ετών χρησιμοποιούνται σαρωμένες φωτογραφίες οι οποίες δεν απαιτούν από αυτά να εμφανίζονται αυτοπροσώπως.

Η εξαίρεση από την απαίτηση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά και ηλικιωμένους, συγκεκριμένα το διάστημα ηλικιών για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, τυγχάνει ανασκόπησης τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS. Προς τούτο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία καλύπτει ιδιαίτερα την εμπειρία από το VIS όσον αφορά τη λήψη και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας 12 ετών και μεγαλύτερα και λεπτομερή τεχνική αποτίμηση της αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τη λήψη και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών για εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας εντός βάσεως δεδομένων μεγάλης κλίμακας όπως η VIS. Η έκθεση εμπεριέχει εκτενή αποτίμηση του αντικτύπου των κατωτέρων και ανωτέρων ορίων ηλικίας που διέπουν την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, εργονομικών και οικονομικών πτυχών.

Η έκθεση προβαίνει σε παρόμοια αποτίμηση όσον αφορά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τους ηλικιωμένους. Εάν η έκθεση δεικνύει σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από άτομα άνω μιας κάποιας ηλικίας, η Επιτροπή διατυπώνει πρόταση επιβολής ανωτέρου ορίου ηλικίας.

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

___________________

* Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι ίδιες με εκείνες για τα διαβατήρια που εκδίδονται από τα κράτη μέλη για τους υπηκόους τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 385, 29.12.2004, σ. 1).

** ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31."

(4)  Στο μέρος VII: Το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:"

1.A Οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης.

Σε κάθε τόπο εγκατάστασης, τα κράτη μέλη είτε εξοπλίζουν το προξενικό τους γραφείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λήψη/συλλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης είτε, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων επιλογών εκπροσώπησης, αποφασίζουν να συνεργασθούν με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Τυχόν συνεργασία λαμβάνει τη μορφή συστέγασης ή δημιουργίας κοινού κέντρου διεκπεραίωσης ή, οσάκις τα ανωτέρω είναι απρόσφορα, συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.

α)   Οσάκις επιλέγεται η "συστέγαση", προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών διεκπεραιώνει τις αιτήσεις (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται στη διπλωματική ή προξενική αρχή άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό αυτού του κράτους μέλους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συστέγασης, καθώς και για το μέρος των διοικητικών τελών προς καταβολή στο κράτος μέλος της διπλωματικής ή προξενικής αρχής που διαθέτει τους χώρους της. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

β)   Οσάκις δημιουργούνται κοινά κέντρα διεκπεραίωσης, προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών συγκεντρώνεται στο κτίριο του κράτους μέλους που χαίρει διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής με σκοπό την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται σε αυτά. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συνεργασίας αυτής, καθώς και για τον επιμερισμό των εξόδων μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών. Ένα μόνο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τις συμβάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και για τις διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα υποδοχής.

γ)   Η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών διέπεται από το σημείο 1.B.

1.  B Συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

Εάν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή για λόγους σχετιζόμενους με τις τοπικές συνθήκες δεν είναι ενδεδειγμένος ο εξοπλισμός του κάθε προξενικού γραφείου για τη λήψη/συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης ούτε η οργάνωση συστέγασης ή η δημιουργία κοινού κέντρου διεκπεραίωσης, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι δυνατόν να συνεργασθούν από κοινού με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης). Στην περίπτωση αυτή, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την επεξεργασία των δεδομένων και άρα υπεύθυνα για οιεσδήποτε παραβάσεις συμβάσεως και συγκεκριμένα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης. Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών δυνάμει του Μέρους VII, σημείο 1.Β.1, στοιχείο β), επιδίδονται στις δραστηριότητες που έχουν έχει αναλάβει στους χώρους κράτους μέλους που χαίρουν διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής και ότι ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους μέλους/των κρατών μελών είναι παρόν για να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών.

1.B.1.  - Μορφές συνεργασίας με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

Η συνεργασία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών λαμβάνει [μία από] τις ακόλουθες μορφές:

   α) Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ενεργεί ως τηλεφωνικό κέντρο παροχής γενικών πληροφοριών για τις απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις θεώρησης, ενώ μεριμνά και για τον καθορισμό των ραντεβού.
   β) Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών παρέχει γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις θεώρησης, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, τα σχετικά δικαιολογητικά και τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης των αιτούντων, ενώ εισπράττει τα διοικητικά τέλη (κατά το μέρος VII σημείο 4 και το παράρτημα 12), διαβιβάζει τους πλήρεις φακέλους και τα δεδομένα στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης και επιστρέφει το διαβατήριο στον αιτούντα ή σε κατά νόμον εκπρόσωπό του στο τέλος της διαδικασίας.

1.B.2.  - Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επιλέγουν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που είναι σε θέση να εξασφαλίσει υπηρεσία υψηλής ποιότητας και όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων σε προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας.

Κατά την επιλογή εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξετάζουν λεπτομερώς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησής του (συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων αδειών λειτουργίας, της εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα, των καταστατικών αρχών της, των τραπεζικών συμβάσεων) και μεριμνά για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση που επιλέγεται προσφέρει σχετική επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εξασφάλιση των πληροφοριών και την ασφάλεια δεδομένων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές επί θεμάτων προμηθειών κατά την ανάθεση συμβάσεων εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών υποστήριξης για τις θεωρήσεις.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεν έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για οποιονδήποτε λόγο. Η πρόσβαση στο VIS επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και μόνον για τους σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό VIS.

Τα κράτη μέλη συνάπτουν με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/ΕK. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η διπλωματική ή προξενική αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους αιτιολογεί γνωστοποιώντας σύμφωνα με το Μέρος VII, σημείο 1.B στις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας.

Επιπλέον των υποχρεώσεων που τίθενται στο άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/ΕK, η σύμβαση περιλαμβάνει και διατάξεις οι οποίες:

   α) καθορίζουν επακριβώς τις αρμοδιότητες του παρόχου υπηρεσιών·
   β) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να ενεργεί βάσει των οδηγιών του αρμόδιου κράτους μέλους και να επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης για λογαριασμό του αρμόδιου κράτους μέλους, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕK
   γ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να παρέχει στους αιτούντες τις πληροφορίες που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού VIS·
   δ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του έχει τη δέουσα κατάρτιση και τηρεί τους κανόνες που ορίζονται στο Μέρος III, στοιχείο -1·
   ε) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εγκρίνει τα δέοντα μέτρα κατά της διαφθοράς·
   στ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να αναφέρει στο αρμόδιο κράτος μέλος άνευ χρονοτριβής οιεσδήποτε παραβιάσεις ασφαλείας ή οιαδήποτε άλλα προβλήματα·
   ζ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εγγράφει σε μητρώο οιεσδήποτε καταγγελίες ή γνωστοποιήσεις από τους αιτούντες σχετικά με καταχρηστική χρήση δεδομένων ή πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει τη διπλωματική ή προξενική αρχή του αρμοδίου κράτους μέλους άνευ χρονοτριβής και συμπράττει σε συντονισμό με αυτές προς επίλυση του θέματος. Οι καταγγελίες πρέπει να τυγχάνουν χειρισμών κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι απαντήσεις με αιτιολόγηση παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση πάραυτα·
   η) παρέχουν στο προξενικό προσωπικό πρόσβαση στους χώρους του παρόχου υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή·
   θ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών και το προσωπικό του να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας, δέσμευση που εξακολουθεί να ισχύει και αφού το προσωπικό παύσει να απασχολείται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ή και μετά την αναστολή ή την καταγγελία της σύμβασης·
   ι) εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς, εξωτερικών λογιστικών ελέγχων, διενέργειας τακτικών τυχαίων ελέγχων από, μεταξύ άλλων, τις αρχές προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών και ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί για τον καταμερισμό ευθύνης στον συμβαλλόμενο στην περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης για καταβολή αποζημιώσεως σε εκείνους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία που προέρχεται από πράξη ή παράλειψη του παρόχου υπηρεσιών·
   ια) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να διαβιβάζει άνευ χρονοτριβής τον πλήρη φάκελλο στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης και να μην αντιγράφει, αποθηκεύει ή κατ' άλλον τρόπο φυλάσσει δεδομένα που έχουν συλλεγεί μετά τη διαβίβαση·
   ιβ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να αποτρέπει οιαδήποτε ανεπίτρεπτη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων για θεώρηση κατά τη διαβίβαση από τον πάροχο υπηρεσιών στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης, συγκεκριμένα με τη χρήση καταλλήλων τεχνικών κρυπτογράφησης·
   ιγ) περιέχουν ρήτρα αναστολής και καταγγελίας της σύμβασης·
   ιδ) περιέχουν ρήτρα αναθεώρησης με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι οι συμβάσεις αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές·
   ιε) ορίζουν κανόνες περί συμπεριφοράς του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων με τον μέγιστο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· οιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται κατά την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων πρέπει να είναι ανάλογο προς τους στόχους τους οποίους επιδιώκει το συγκεκριμένο μέτρο. Κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις μεταξύ προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Σύμβαση τύπος καθορίζεται στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ξαφνικά παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπει η σύμβαση, η διακοπή της παροχής υπηρεσίας για τους αιτούντες θεώρηση θα είναι η ελαχίστη δυνατή.

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και:

   α) τη γενική ενημέρωση που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών στους αιτούντες θεώρηση·
   β) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια καθώς και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων στη διπλωματική ή προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας·
   γ) τη λήψη και διαβίβαση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης·
   δ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων καθώς και μέτρα κατά της αλλοίωσης δεδομένων.

Το τέλος που καταβάλλει ο αιτών δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 12 ασχέτως του εάν τα κράτη μέλη συνεργάζονται με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται διαδικασία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που διεκπεραιώνει οιαδήποτε αίτηση θεώρησης.

Το προξενικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κρατών μελών παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών κατάρτιση, η οποία αντιστοιχεί στις γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή των ενδεδειγμένων υπηρεσιών και για την επαρκή ενημέρωση των αιτούντων θεώρηση.

1.  B.3. - Ενημέρωση

Τα κράτη μέλη και οι διπλωματικές και προξενικές αρχές τους παρέχουν στο ευρύ κοινό όλες τις σχετικές με αίτηση θεώρησης πληροφορίες, μεταξύ των οποίων:

   α) τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης θεώρησης·
   β) τον τρόπο εξασφάλισης ραντεβού, όπου εφαρμόζεται·
   γ) τον τόπο υποβολής της αίτησης (αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή, κοινό κέντρο αιτήσεων ή εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών).

Αυτές οι πληροφορίες προς το ευρύ κοινό διατίθενται επίσης μέσω κοινής θέσης στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen.

Η θέση αυτή θεσπίζεται για να παρέχεται περαιτέρω στήριξη στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας θεωρήσεων.

1.  B.4. - Ενημερωτική εκστρατεία

Ολίγο χρόνο πριν να τεθεί σε λειτουργία το VIS σε τρίτο κράτος, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών από κοινού με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής αρχίζουν εκστρατεία προς ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους, τα δεδομένα που καταχωρίζονται και τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο VIS και τα δικαιώματα των αιτούντων θεώρηση. Εκστρατείες ως ανωτέρω πραγματοποιούνται τακτικά.

1.  Γ Εξασφάλιση στους αιτούντες θεώρηση άμεσης πρόσβασης στις διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών

Ανεξάρτητα από τον προκρινόμενο τρόπο συνεργασίας, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να αποφασίζουν τη διατήρηση της δυνατότητας να επιτρέπεται η άμεση πρόσβαση των αιτούντων θεώρηση στους χώρους των διπλωματικών και προξενικών αρχών τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συνέχεια της διαδικασίας παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης σε περίπτωση αιφνίδιας λήξης της συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη ή με οποιονδήποτε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.

1.  Δ Λήψη των αποφάσεων και δημοσιοποίηση

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο οργάνωσης της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης που πρόκειται να εφαρμόσουν σε κάθε προξενική αρχή τους. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών στην κοινή θέση στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συμβάσεις που συνάπτουν.

1.  Ε Ευθύνες γενικού χαρακτήρα

1.  Ε.1 Έγγραφα

Οιοδήποτε έγγραφο, δεδομένο ή βιομετρικό στοιχείο αναγνώρισης παραλαμβάνεται από κράτος μέλος, ή εξ ονόματός του κατά τη διάρκεια αίτησης για θεώρηση θεωρείται "προξενικό έγγραφο" δυνάμει της Σύμβασης της Βιέννης σχετικά με τις Προξενικές Σχέσεις και αντιμετωπίζεται κατά τον δέοντα τρόπο.

1.  Ε.2 Κατάρτιση

Πριν να εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης το προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη και επαγγελματική καταχώριση στοιχείων.

1.  Ε.3 Ευθύνη

Οιοδήποτε πρόσωπο ή κράτος μέλος έχει υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα μη σύννομης επεξεργασίας ή οιασδήποτε πράξεως κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που φέρει την ευθύνη για τη ζημία που επήλθε. Η ως άνω υποχρέωση αίρεται για το εν λόγω κράτος μέλος εν όλω ή εν μέρει εάν αυτό αποδείξει ότι δεν είναι υπεύθυνο για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.

Αξιώσεις για αποζημίωση που εγείρονται κατά κράτους μέλους λόγω της ζημίας στην οποία παραπέμπει το προηγούμενο εδάφιο διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του εναγομένου κράτους μέλους.

1.  Ε.4 Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα οιαδήποτε κατάχρηση δεδομένων που υποβάλλονται για αίτηση θεώρησης, τιμωρείται με την επιβολή κυρώσεων, περιλαμβανομένων διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

"

(5)  Στο μέρος VIII, το σημείο 5.2 τροποποιείται ως εξής:

   α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:"
5.2.   Συνεργασία των διπλωματικών και προξενικών αρχών των κρατών μελών με μεσάζοντες της αγοράς "
   β) Προστίθεται η ακόλουθη περίοδος μεταξύ του τίτλου και του στοιχείου α) του σημείου 5.2:"
Για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις κατά την έννοια του μέρους ΙΙΙ σημείο 1.2, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να επιτρέπουν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές τους να συνεργάζονται με μεσάζοντες της αγοράς (ήτοι ιδιωτικούς διοικητικούς οργανισμούς, πρακτορεία μεταφορών και ταξιδιών (τουριστικούς πράκτορες και τους μεταπωλητές τους)."

Άρθρο 2

Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· σε αυτή περιλαμβάνονται η εφαρμογή της καταχώρισης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, η καταλληλότητα του επιλεγέντος προτύπου ICAO, η τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, η εμπειρία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, η αρχή της "πρώτης αίτησης" και η οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης βάσει του άρθρου 17, παράγραφοι 12, 13 και 14, και του άρθρου 50, παράγραφος 4, του κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν απαιτείτο εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου απορρίφθηκε η αίτηση θεώρησης προσώπου το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα.

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

║...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008.
(2) ΕΕ L 213, 15.6.2004, σ. 5.
(3) ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 60.
(4) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(5) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 31.
(7) ΕΕ L 131, 1.6.2000, σ. 43.
(8) ΕΕ L 64, 7.3.2002, σ. 20.
(9) ΕΕ L 370, 17.12.2004, σ. 78.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου