Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0093(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0278/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0278/2008

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0359

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 49k
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012 (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0243),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0199/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0278/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, εάν επικυρωθεί, θα επιβάλλει στενότερη διοργανική συνεργασία η οποία θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε πληροφορία σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, περιλαμβανομένων των περιόδων διαπραγματεύσεων των Πρωτοκόλλων.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Στις συνεδριάσεις και στις εργασίες της προβλεπόμενης από το άρθρο 10 της συμφωνίας μικτής επιτροπής θα παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, ένα μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις εν λόγω συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται επίσης εκπρόσωποι από τον τομέα της αλιείας τον οποίο αφορά η συμφωνία.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής του άρθρου 10 της συμφωνίας. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη άλλης συμφωνίας ή την ανανέωση της ισχύουσας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4β (νέο)
Άρθρο 4β
Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού1 και στο πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2008 για τη διαφάνεια επί οικονομικών θεμάτων2, δημοσιεύει ετησίως στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των τελικών αποδεκτών της οικονομικής συνεισφοράς της Ένωσης.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1).
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0051.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου