Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0093(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0278/2008

Esitatud tekstid :

A6-0278/2008

Arutelud :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Hääletused :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0359

Vastuvõetud tekstid
PDF 262kWORD 47k
Neljapäev, 10. juuli 2008 - Strasbourg
EÜ ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. augustist 2008 kuni 31. juulini 2012 (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2008)0243);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0199/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A6-0278/2008),

1.   kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus muudetud kujul ning protokolli sõlmimise;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide ja Mauritaania Islamivabariigi valitsustele ning parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  Lissaboni lepingu, kui see ratifitseeritakse, jõustumine tooks kaasa tihedama institutsioonidevahelise koostöö, mis peaks eelkõige hõlbustama Euroopa Parlamendi juurdepääsu kogu kalanduskokkuleppeid puudutavale teabele, sealhulgas protokollide üle toimuvate läbirääkimiste ajal.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a
Lepingu artikliga 10 ettenähtud ühiskomitee koosolekutel ja selle töös osaleb vaatlejana Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liige. Kõnealustel koosolekutel võivad osaleda ka lepinguga hõlmatud kalandussektori esindajad.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
Artikkel 4 a
Komisjon edastab Euroopa Parlamendile lepingu artikliga 10 ettenähtud ühiskomitee koosolekute järeldused. Protokolli viimasel kohaldamisaastal ja enne uue lepingu allkirjastamist selle pikendamiseks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)
Artikkel 4 b
Kooskõlas finantsmääruse1 artikli 30 lõikega 3 ja Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta resolutsiooni (läbipaistvuse kohta finantsküsimustes)2 vaimus avaldab komisjon oma veebilehel igal aastal ELi rahalistest vahenditest lõplike abisaajate loetelu.
________
1 Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0051.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika