Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0093(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0278/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0278/2008

Keskustelut :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0359

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 46k
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0243),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0199/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0278/2008),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Mauritanian islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, sen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä, minkä muun muassa pitäisi merkitä sitä, että Euroopan parlamentti saa enemmän ja parempaa tietoa kaikista kalastuspöytäkirjoihin liittyvistä seikoista myös pöytäkirjoista käytävien neuvottelujen aikana.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokouksiin ja työskentelyyn voi osallistua tarkkailijana yksi Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan jäsen. Kokouksiin voivat osallistua myös sopimuksen nojalla toimintaansa harjoittavan kalastusalan edustajat.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
4 a artikla
Komissio toimittaa edelleen Euroopan parlamentille sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten päätelmät. Se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sopimuksen täytäntöönpanosta pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uusimiseen tähtäävän sopimuksen tekemistä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)
4 b artikla
Varainhoitoasetuksen1 30 artiklan 3 kohdan ja seurattavuudesta taloudellisissa kysymyksissä 19 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman2 mukaisesti komissio julkaisee vuosittain verkkosivuillaan Euroopan unionin rahoitustuen yksittäisten lopullisten edunsaajien luettelon.
__________
1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0051.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö