Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0093(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0278/2008

Pateikti tekstai :

A6-0278/2008

Debatai :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Balsavimas :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0359

Priimti tekstai
PDF 435kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2008 m. liepos 10 d. - Strasbūras
EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

2008 m. liepos 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, taikomo nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d., sudarymo (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2008)0243),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0199/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A6–0278/2008),

1.   pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria protokolo išvadoms;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Mauritanijos Islamo Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (jei ji bus ratifikuota) institucijos turės glaudžiau bendradarbiauti, taigi, be kitų aspektų, Europos Parlamentui turės būti pateikiama daugiau ir kokybiškesnės informacijos, susijusios su žvejybos susitarimais, įskaitant ir derybų dėl protokolų laikotarpį.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Jungtinio komiteto, numatyto įsteigti pagal 10 susitarimo straipsnį, posėdžiuose ir veikloje stebėtojo teisėmis dalyvauja Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto narys. Minėtuose posėdžiuose taip pat gali dalyvauti žuvininkystės sektoriaus atstovai, žvejojantys pagal šį susitarimą.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Komisija perduoda Europos Parlamentui jungtinio komiteto, numatyto pagal 10 susitarimo straipsnį, posėdžių išvadas. Paskutinius protokolo galiojimo metais ir prieš sudarant susitarimą dėl jo atnaujinimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai susitarimo įgyvendinimo ataskaitą.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)
4b straipsnis
Pagal Finansinio reglamento1 30 straipsnio 3 dalį, ir kaip numatyta Europos Parlamento 2008 m. vasario 19 d. rezoliucijoje dėl skaidrumo finansų srityje2, Komisija kasmet skelbia savo interneto puslapyje individualių galutinių Sąjungos finansavimo gavėjų sąrašą.
________
1 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0051.
Teisinė informacija - Privatumo politika