Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0093(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0278/2008

Predkladané texty :

A6-0278/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0359

Prijaté texty
PDF 438kWORD 55k
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg
Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2008 o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012 (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2008)0243),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0199/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A6-0278/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady a schvaľuje uzavretie protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Mauritánskej islamskej republiky.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Dôsledkom nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, ak bude ratifikovaná, bude užšia medziinštitucionálna spolupráca, ktorá by mala predovšetkým uľahčovať prístup Európskeho parlamentu k všetkým informáciám o dohodách o rybolove, a to aj počas období rokovaní o protokoloch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Člen Výboru Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo sa ako pozorovateľ zúčastňuje na schôdzach a prácach zmiešanej komisie uvedenej v článku 10 dohody. Na týchto schôdzach sa tiež môžu zúčastňovať zástupcovia sektora rybolovu, ktorý je predmetom dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Komisia postúpi Európskemu parlamentu závery zo schôdzí zmiešanej komisie uvedenej v článku 10 dohody. V priebehu posledného roka uplatňovania protokolu a predtým, ako sa podpíše nová dohoda o jeho obnovení, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 4 b (nový)
Článok 4b
V súlade s článkom 30 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách1 a v zmysle uznesenia Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o transparentnosti vo finančných otázkach2 Komisia každoročne uverejní na svojej internetovej stránke zoznam jednotlivých konečných príjemcov finančných príspevkov Európskej únie.
________
1 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0051.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia