Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0093(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0278/2008

Ingivna texter :

A6-0278/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0359

Antagna texter
PDF 268kWORD 39k
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg
Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2008 om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förordning (KOM(2008)0243),

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0199/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A6-0278/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Islamiska republiken Mauretanien parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Ikraftträdandet av Lissabonfördraget skulle, om det ratificeras, medföra ett närmare interinstitutionellt samarbete som bl.a. bör leda till att Europaparlamentet får bättre tillgång till all information som rör fiskeavtalen, inbegripet under förhandlingarna om protokollen.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
En ledamot av Europaparlamentets fiskeriutskott ska delta som observatör i sammanträdena och arbetena i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet. Vid dessa sammanträden får även företrädare för den del av fiskesektorn som berörs av detta avtal delta.
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Kommissionen ska till Europaparlamentet översända slutsatserna från de sammanträden som hålls i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet. Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett nytt avtal om att förnya protokollet ingås, ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om protokollets genomförande.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)
Artikel 4b
I enlighet med artikel 30.3 i budgetförordningen1, och andemeningen i Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomiska frågor2 ska kommissionen på sin webbplats varje år offentliggöra en förteckning över de enskilda slutmottagarna av EU:s ekonomiska stöd.
____________
1 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0051.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy