Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 32k
Donderdag 10 juli 2008 - Straatsburg
Vissersvloot van de EU getroffen door de economische crisis *
P6_TA(2008)0360

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Unie (COM(2008)0454 – C6-0270/2008 – 2008/0144(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0454),

–   gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0270/2008),

–   gelet op de artikelen 51 en 134 van zijn Reglement,

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid