Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0348/2008

Indgivne tekster :

B6-0348/2008

Forhandlinger :

PV 10/07/2008 - 4

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0361

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 54k
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg
Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer
P6_TA(2008)0361B6-0348/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2008 om oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling, retten til værdighed, privatliv og beskyttelse af personoplysninger, børns og mindretals rettigheder som anerkendt af internationale og europæiske konventioner om beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder navnlig FN's konvention om barnets rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) og dertil knyttet retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol(1) samt Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

-   der henviser til traktaterne, navnlig til EU-traktatens artikel 2, 6 og 7 og EF-traktatens artikel 13 (foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af bl.a. race eller etnisk oprindelse), artikel 12 (forbud mod forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet), artikel 17 (unionsborgerskab), artikel 18 (fri bevægelighed) og artikel 39 ff. (arbejdskraftens frie bevægelighed),

-   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(2) og navnlig til definitionerne på direkte og indirekte forskelsbehandling, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(4),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om EU-instrumenter og –politikker med henblik på at forbedre romaernes integration (SEK(2008)2172) og til den årlige beretning for 2008 fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om bl.a. romaerne, racisme og fremmedhad, foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og fri bevægelighed, navnlig beslutningerne af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union(5), af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU(6), af 15. november 2007 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(7), af 13. december 2007 om bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa(8) og af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer(9),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der understreger, at EU er et område med fælles værdier baseret på demokrati og retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, lighed og ikke-forskelsbehandling, herunder beskyttelsen af mindretal, og at EU har forpligtet sig til at bekæmpe racisme og fremmedhad samt forskelsbehandling på grundlag af de i EF-traktatens artikel 12 og 13 anførte årsager,

B.   der henviser til, at disse værdier gennemføres i praksis i EU ved hjælp af ovennævnte direktiver om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed samt de politikker, der understøtter disse, og at medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre dem fuldt ud og afholde sig fra handlinger, der kunne krænke disse,

C.   der henviser til, at det i sin ovennævnte beslutning af 31. januar 2008 indtrængende opfordrede medlemsstaterne til at løse problemet med slumkvarterer og lejre, hvor der ikke er nogen hygiejne- og sikkerhedsstandarder overhovedet, og hvor et stort antal roma-børn dør i forbindelse med ulykker i hjemmet, navnlig brande, forårsaget af mangel på ordentlige sikkerhedsstandarder,

D.   der henviser til, at romaer er en af de grupper, der er mest udsat for racisme og forskelsbehandling, hvilket fremgår af de angreb og overfald, der for nylig har fundet sted mod romaer i Italien og Ungarn; dette understreges yderligere af nylige Eurobarometer-undersøgelser,

E.   der henviser til, at Kommissionen i sit ovennævnte arbejdsdokument fremhæver, at medlemsstaterne allerede råder over en række lovgivningsmæssige og finansielle EU-instrumenter til bekæmpelse af forskelsbehandling af romaer og fremme af romaers integration, særlig hvad angår udveksling og fremme af god praksis på området,

F.   der henviser til, at romabefolkningen er et statsløst paneuropæisk etnisk-kulturelt samfund, og at EU derfor har et særligt ansvar for sammen med medlemsstaterne at udtænke en europæisk romastrategi og politik,

G.   der henviser til, at den italienske regering den 21. maj 2008 udstedte et dekret, hvorved der erklæredes undtagelsestilstand for så vidt angår nomadebosættelser i Campanien, Lazio og Lombardiet(10) på grundlag af lov nr. 225 af 24. februar 1992 om indførelse af en national civilbeskyttelsestjeneste, som giver regeringen beføjelse til at erklære undtagelsestilstand i tilfælde af "naturkatastrofer og andre katastrofer eller begivenheder, der på grund af deres intensitet og omfang kræver imødegåelse med ekstraordinære beføjelser og midler",

H.   der henviser til opfølgningen af dette dekret den 30. maj 2008 med yderligere kendelser ("ordinanze") fra ministerpræsidenten(11) om at:

   - udpege præfekterne i Rom, Milano og Napoli til kommissærer ("Comisari delegati") for roma-undtagelsestilstanden,
   - bevilge dem ekstraordinære beføjelser med henblik på identifikation af personer, herunder mindreårige, bl.a. ved indsamling af fingeraftryk,
   - give dem beføjelse til at træffe de nødvendige forholdsregler mod personer, mod hvilke der er eller kunne blive iværksat administrative eller retlige udvisningsforanstaltninger,
   - give dem tilladelse til, dog under overholdelse af retsstatsprincippet og fællesskabsretten, at fravige en række love vedrørende en bred vifte af spørgsmål, som vedrører forfatningsmæssige rettigheder (f.eks. retten til at blive orienteret, når der iværksættes en administrativ procedure som optagelse af fingeraftryk, og kravet om, at der skal være tale om en farlig eller mistænkelig person eller en person, der nægter at identificere sig, før der indledes en identitetsundersøgelse, som omfatter fotografering, optagelse af fingeraftryk eller indsamling af antropometriske data),
   I. der henviser til, at der med dekretet er indført undtagelsestilstand i en periode på et år indtil den 31. maj 2009,

J.   der henviser til, at den italienske indenrigsminister gentagne gange har erklæret, at indsamlingen af fingeraftryk har til formål at gennemføre en optælling af romabefolkningen i Italien, og at han under fravigelse af gældende lovgivning agter at give tilladelsen til optagelse af fingeraftryk på romaer, der lever i lejre, herunder mindreårige, samt at Italien vil fortsætte disse identifikationsforanstaltninger, som vil være afsluttet inden den 15. oktober 2008 i Milano, Rom og Napoli,

K.   der henviser til, at indsamlingen af fingeraftryk allerede er iværksat i Italien, navnlig i Milano og Napoli, og at disse data ifølge oplysninger fra ngo'er opbevares af præfekter i en database,

L.   der henviser til, at kommissærerne Barrot og Špidla i denne forbindelse har fremhævet betydningen af principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling i EU, og at de har fremlagt et forslag til et nyt horisontalt direktiv om ikke-forskelsbehandling, hvoraf det fremgår, at fællesskabsretten klart forbyder forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse,

M.   der henviser til, at UNICEF, Europarådets generalsekretær og Europarådets menneskerettighedskommissær har udtrykt bekymring, og at sidstnævnte har sendt den italienske regering et memorandum, bl.a. vedrørende racisme, fremmedhad og beskyttelse af romaers menneskerettigheder,

N.   der henviser til, at den italienske databeskyttelsesmyndighed har anmodet de kompetente myndigheder, navnlig præfekterne i Rom, Milano og Napoli, om oplysninger vedrørende muligheden for at indsamle romaers, herunder mindreåriges, fingeraftryk, og udtrykt bekymring for, at dette kunne indebære diskrimination, der kunne have indvirkning på den personlige værdighed, navnlig hvad angår mindreårige,

1.   opfordrer indtrængende de italienske myndigheder til under afventning af den af Kommissionen bebudede kommende evaluering af de planlagte foranstaltninger hverken at indsamle fingeraftryk fra romaer, herunder mindreårige, eller udnytte allerede indsamlede fingeraftryk, eftersom dette klart ville udgøre dels direkte forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse, hvilket er forbudt i henhold til artikel 14 i ECHR, og dels forskelsbehandling mellem EU-borgere, som er romaer, og andre EU-borgere, som ikke behøver at lade sig underkaste disse procedurer;

2.   tilslutter sig UNICEF's bekymring, og finder det forkasteligt under påskud af at ville beskytte børn at krænke deres grundlæggende rettigheder og kriminalisere dem; tilslutter sig endvidere de bekymringer, som Europarådet og en række ngo'er og religiøse samfund har givet udtryk for, og mener, at romabørns rettigheder bedst kan beskyttes ved som led i integrationspolitikken at garantere dem lige adgang til kvalitetsuddannelse, bolig og sundhedspleje og beskytte dem mod udnyttelse;

3.   opfordrer medlemsstaterne til at træffe energiske foranstaltninger til beskyttelse af uledsagede mindreårige mod udnyttelse, uanset deres etniske oprindelse eller nationalitet, og til, når identifikation af sådanne mindreårige ville tjene dette formål, i hvert enkelt tilfælde at anvende almindelige, ikkediskriminerende identifikationsprocedurer under fuld overholdelse af enhver form for retlig garanti og retsbeskyttelse;

4.   deler Kommissionens opfattelse, nemlig at sådanne foranstaltninger ville udgøre en overtrædelse af forbuddet mod direkte og indirekte forskelsbehandling, særlig i henhold til Rådets direktiv 2000/43/EF og EF-traktatens artikel 12, 13 og 17-22;

5.   bekræfter, at politikker, som medfører øget udstødelse, aldrig vil udgøre et effektivt middel i kriminalitetsbekæmpelsen og ikke vil bidrage til kriminalitetsforebyggelse eller sikkerhed;

6.   fordømmer på det kraftigste og utvetydigt alle de former for racisme og diskrimination, som romaer og andre, der betragtes som sigøjnere, udsættes for;

7.   opfordrer medlemsstaterne til at gennemgå og ophæve lovgivning og politikker, der indebærer direkte eller indirekte forskelsbehandling af romaer på grundlag af race og etnisk oprindelse, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af traktaterne og direktiverne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og om fri bevægelighed for at sikre en konsekvent og fuldstændig gennemførelse, og til i modsat fald at træffe de nødvendige foranstaltninger;

8.   opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig gennemgang af de lovgivningsmæssige foranstaltninger og gennemførelsesbestemmelser, som den italienske regering har vedtaget, for at kontrollere, om de er forenelige med traktaterne og fællesskabsretten,

9.   udtrykker bekymring over den påstand, der kommer til udtryk i de administrative dekreter og kendelser, som den italienske regering har udstedt, nemlig, at tilstedeværelsen af romalejre omkring storbyerne i sig selv udgør en social nødsituation med negative følger for den offentlige orden og sikkerhed, som retfærdiggør indførelse af undtagelsestilstand i ét år;

10.   er bekymret over, at der under henvisning til erklæringen af undtagelsestilstand kan træffes ekstraordinære foranstaltninger under fravigelse af lovene af præfekter, der har fået overdraget beføjelser til at gennemføre foranstaltninger af enhver art, herunder indsamling af fingeraftryk, på grundlag af en civilbeskyttelseslov, der gælder i tilfælde af "naturkatastrofer og andre katastrofer eller begivenheder", hvilket ikke er afpasset efter eller står i et rimeligt forhold til denne specifikke situation;

11.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at udbygge EU-politikker vedrørende romaer gennem iværksættelse af en EU-strategi for romaer med henblik på at støtte og fremme medlemsstaters og ngo'ers tiltag og projekter i tilknytning til integrationen og inddragelsen af romaer, særlig romabørn;

12.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af en EU-strategi for romaer og årtiet for integration af romaer 2005-2015 at vedtage lovgivning og politikker til støtte for romasamfundene og til at fremme deres integration på alle områder og iværksætte antiracisme- og antidiskriminationsprogrammer i skoler, på arbejdspladser og i medierne samt fremme udveksling af ekspertise og bedste praksis;

13.   gentager i denne sammenhæng betydningen af at udvikle strategier på EU- og medlemsstatsniveau under fuld udnyttelse af de muligheder, som EU-fonde tilbyder, med henblik på at gøre en ende på segregation over for romaer inden for uddannelse, sikre romabørn ligebehandling med hensyn til adgang til kvalitetsuddannelse (deltagelse i det almindelige uddannelsessystem, indførelse af særlige stipendie- og praktikprogrammer), sikre og forbedre romaers adgang til arbejdsmarkedet, sikre ligebehandling med hensyn til adgangen til sundhedspleje og sociale ydelser, bekæmpe diskriminerende praksis, hvad angår adgang til boliger, og øge romaers deltagelse i det sociale, økonomiske, kulturelle og politiske liv;

14.   glæder sig over, at Kommissionen har nedsat en arbejdsgruppe til bekæmpelse af forskelsbehandling med repræsentanter fra samtlige medlemsstater, og kræver, at det kompetente parlamentsudvalg tilknyttes denne arbejdsgruppe og får fuld adgang til dens møder; opfordrer sit kompetente udvalg til at indlede en dialog med medlemsstaternes parlamenter herom;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådets generalsekretær, Europarådets menneskerettighedskommissær, UNICEF og den italienske databeskyttelsesmyndighed.

(1) Navnlig dommen i sagen D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik [GC] nr. 57325/00, ECHR 2007 - (13.11.07).
(2) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(3) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(4) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(5) EUT C 45 E af 23.2.2006, s. 129.
(6) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 283.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0534.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0623.
(9) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0035.
(10) Gazetta Ufficiale (Det italienske officielle tidende) nr. 122 af 26.5.2008, s. 9.
(11) Nr. 3676 om Lazio, nr. 3677 om Lombardiet, nr. 3678 om Campanien, det italienske officielle tidende nr. 127 af 31.5.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik