Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0348/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0348/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0361

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 299kWORD 71k
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Δημιουργία βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά στην Ιταλία
P6_TA(2008)0361B6-0348/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την απογραφή των Ρομά με βάση την εθνοτική καταγωγή στην Ιταλία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τις αρχές της ισότητας και της πάταξης των διακρίσεων, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, τον ιδιωτικό βίο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως αναγνωρίζονται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Χάρτη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(1) και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις Συνθήκες και ιδιαίτερα τα άρθρα 2, 6 και 7 της Συνθήκης ΕΕ, καθώς και το άρθρο 13 (μέτρα κατά των διακρίσεων βασιζόμενα μεταξύ άλλων στη φυλή και την εθνική καταγωγή), το άρθρο 12 (απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την εθνική καταγωγή), το άρθρο 17 (ιθαγένεια της ΕΕ), το άρθρο 18 (ελευθερία διακίνησης) και τα άρθρα 39 και επόμενα (ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων) της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(2) και ιδιαίτερα τους ορισμούς της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(3) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τους Ρομά σχετικά με τα κοινοτικά μέσα και τις πολιτικές για την ένταξη των Ρομά (SEC(2008)2172) και την ετήσια έκθεση για το 2008 της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του μεταξύ άλλων για τους Ρομά, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, κατά των διακρίσεων και την ελεύθερη διακίνηση, και ιδιαίτερα εκείνα της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5), της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6), της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να διακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(7), της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη(8) και της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρομά(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών με βάση τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ισότητα και την πάταξη των διακρίσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και των διακρίσεων που βασίζονται σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης ΕΚ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές εφαρμόζονται στην ΕΕ μέσω των οδηγιών που έχουν αντικείμενο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ελεύθερη διακίνηση, καθώς και των πολιτικών που αποτελούν τη βάση των οδηγιών αυτών και ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί στην πλήρη εφαρμογή των πολιτικών αυτών και στην αποχή από ενέργειες που θα μπορούσαν να τις παραβιάσουν,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους Ρομά ζητούσε από τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στο φαινόμενο των παραγκουπόλεων και των παράνομων καταυλισμών όπου δεν τηρείται κανένας κανόνας υγιεινής και ασφαλείας και πολλά παιδιά Ρομά βρίσκουν το θάνατο σε οικιακά ατυχήματα, ιδίως πυρκαγιές που προκαλούνται από την έλλειψη των καταλλήλων κανόνων ασφαλείας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους του ρατσισμού και των διακρίσεων, όπως έδειξαν οι πρόσφατες περιπτώσεις επιθέσεων εναντίον τους στην Ιταλία και την Ουγγαρία και όπως περαιτέρω υπογραμμίστηκε στις πρόσφατες επισκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπογραμμίζει στο προαναφερθέν έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της ότι σειρά νομοθετικών και δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ είναι ήδη στη διάθεση των κρατών μελών προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, να προωθηθεί η ένταξη και η ενσωμάτωσή τους, ιδιαίτερα με προοπτική την ανταλλαγή και την προώθηση των ορθών πρακτικών στον τομέα αυτόν,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός των Ρομά αποτελεί πανευρωπαϊκή εθνοπολιτιστική κοινότητα χωρίς εθνικό κράτος, και ως εκ τούτου η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπόνηση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρομά και πολιτικής από κοινού με τα κράτη μέλη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Μαΐου 2008 η Ιταλική Κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα δια του οποίου κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τους οικισμούς κοινοτήτων νομάδων στις περιφέρειες Καμπανία, Λάτιο και Λομβαρδία(10), βασιζόμενη στο νόμο 225 της 24ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με τη σύσταση υπηρεσίας εθνικής πολιτικής προστασίας που παρέχει στην κυβέρνηση την εξουσία να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση "φυσικών και λοιπών καταστροφών ή άλλων γεγονότων που λόγω έντασης και έκτασής τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με έκτακτες εξουσίες και μέσα",

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα αυτό ακολούθησαν στις 30 Μαΐου 2008 περαιτέρω διαταγές ("ordinanze") του Πρωθυπουργού(11) δια των οποίων:

   οι αστυνομικοί διοικητές της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νεάπολης διορίζονται επίτροποι "commissari delegati" για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τους Ρομά,
   τους παρέχονται έκτακτες εξουσίες σχετικά με τον έλεγχο της ταυτότητας ατόμων, περιλαμβανομένων και ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων,
   τους ανατίθεται η λήψη αναγκαίων μέτρων εναντίον εκείνων που υπόκεινται ή θα μπορούσαν να υπόκεινται σε διοικητικά ή δικαστικά μέτρα τα οποία συνεπάγονται την απέλαση,
   τους επιτρέπεται να παρεκκλίνουν (αν και υπό την επιφύλαξη του σεβασμού του κράτους δικαίου και της νομοθεσίας της ΕΕ) από σειρά νόμων σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των συνταγματικών προνομίων (π.χ. δικαίωμα ενημέρωσης όταν κάποιος υπόκειται σε διοικητική διαδικασία όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και η απαίτηση τα άτομα να κρίνονται επικίνδυνα ή ύποπτα ή όταν αρνούνται να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία προτού υποβληθούν σε αναγνώριση της ταυτότητάς τους με φωτογράφηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή συγκέντρωση ανθρωπομετρικών δεδομένων·
   Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το διάταγμα κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα έτος δηλαδή έως την 31η Μαΐου 2009,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιταλός υπουργός εσωτερικών δήλωσε κατ' επανάληψη ότι η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει ως στόχο την απογραφή του πληθυσμού των Ρομά στην Ιταλία και ότι προτίθεται να επιτρέψει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς, περιλαμβανομένων των ανηλίκων, κατά παρέκκλιση της τακτικής νομοθεσίας, τονίζοντας ότι η Ιταλία θα προβεί στις επιχειρήσεις αυτές εντοπισμού που θα ολοκληρωθούν προ της 15ης Οκτωβρίου 2008 στο Μιλάνο, τη Ρώμη και τη Νεάπολη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Ιταλία και ιδιαίτερα στο Μιλάνο και τη Νεάπολη και ότι σύμφωνα με πληροφορίες εκ μέρους ΜΚΟ τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να καταχωρηθούν από τους αστυνομικούς διοικητές σε βάση δεδομένων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Επίτροποι Barrot και Špidla υπογράμμισαν σχετικά τη σημασία των αρχών της ισότητας και της απουσίας διακρίσεων στην ΕΕ, και προτείνει νέα γενική οδηγία κατά των διακρίσεων, τονίζοντας ότι το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει σαφώς τις διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνική καταγωγή,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο αρμόδιος Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, ενώ ο τελευταίος απέστειλε υπόμνημα προς την Ιταλική Κυβέρνηση μεταξύ άλλων σε σχέση με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς διοικητικές της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νεάπολης σε σχέση με την πιθανότητα λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά, περιλαμβανομένων των ανηλίκων, ανησυχώντας ότι τούτο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα διακρίσεων που ενδεχομένως άπτονται μεταξύ άλλων και της προσωπικής αξιοπρέπειας, ιδίως των ανηλίκων,

1.   καλεί επειγόντως τις ιταλικές αρχές να μην προχωρήσουν στη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά, περιλαμβανομένων των ανηλίκων, και στη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν ήδη ληφθεί αναμένοντας την επικείμενη αξιολόγηση των προβλεπομένων μέτρων από την Επιτροπή όπως έχει εξαγγελθεί, δεδομένου ότι τούτο συνιστά σαφώς πράξη έμμεσης διάκρισης με βάση τη φυλή και την εθνική καταγωγή που απαγορεύεται από το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ αποτελεί πράξη διάκρισης μεταξύ πολιτών της ΕΕ καταγωγής Ρομά και άλλων πολιτών που δεν απαιτείται να υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές·

2.   συμμερίζεται τις ανησυχίες της UNICEF υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο, με στόχο την προστασία των παιδιών, να παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και να ποινικοποιούνται, καθώς και τις ανησυχίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και πολλών ΜΚΟ και των θρησκευτικών μειονοτήτων και θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά είναι να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση ποιότητας, στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης και η προστασία τους από την εκμετάλλευση·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να παρέμβουν με αποφασιστικότητα για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που υφίστανται εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητας και, εφόσον η έκδοση δελτίου ταυτότητας για τους ανηλίκους αυτούς εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σκοπό, να χρησιμοποιήσουν, ενεργώντας κατά περίπτωση, τις συνήθεις και άνευ διακρίσεων διαδικασίες, εξασφαλίζοντας πλήρη σεβασμό κάθε μορφής νομικής εγγύησης και προστασίας·

4.   συμμερίζεται τις απόψεις της Επιτροπής ότι οι πράξεις αυτές θα έπρεπε να συνιστούν παραβίαση της απαγόρευσης των αμέσων και εμμέσων διακρίσεων, ιδίως όπως προβλέπεται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου καθώς και στα άρθρα 12, 13 και 17 έως 22 της Συνθήκης ΕΚ·

5.   τονίζει εκ νέου ότι οι πολιτικές που ενισχύουν τον αποκλεισμό ουδέποτε θα είναι αποτελεσματικές στην καταπολέμηση του εγκλήματος και δεν θα συμβάλλουν στην πρόληψη και την ασφάλεια·

6.   καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και άλλοι που θεωρούνται "Τσιγγάνοι'·

7.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν και να καταργήσουν νόμους και πολιτικές που προβαίνουν σε διακρίσεις σε βάρος των Ρομά με βάση τη φυλή και την εθνική καταγωγή, έμμεσα ή άμεσα και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ελέγξουν την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των Συνθηκών και των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την πάταξη των διακρίσεων και την ελεύθερη διακίνηση εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική και πλήρης εφαρμογή τους και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα όταν τούτο δεν συμβαίνει·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε εκτεταμένη αξιολόγηση των νομοθετικών και εκτελεστικών μέτρων που έλαβε η Ιταλική Κυβέρνηση προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τις Συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ·

9.   εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη δήλωση που περιλαμβάνεται στα διοικητικά διατάγματα και τις διαταγές της Ιταλικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η παρουσία καταυλισμών Ρομά γύρω από τις μεγάλες πόλεις αποτελεί αφ' εαυτής κατάσταση έκτακτης ανάγκης από κοινωνικής πλευράς με αντίκτυπο στη δημόσια τάξη και ασφάλεια αιτιολογώντας δωδεκάμηνη κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

10.   εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατόν να ληφθούν έκτακτα μέτρα κατά παρέκκλιση των νόμων από τους αστυνομικούς διοικητές οι οποίοι με τον τρόπο αυτό εντέλλονται για την εκτέλεση όλων των μέτρων, περιλαμβανομένης της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, με βάση νόμο που αφορά την πολιτική προστασία σε περίπτωση "φυσικών και λοιπών καταστροφών ή άλλων γεγονότων" που ουδεμία σχέση έχει με τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση·

11.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν περαιτέρω τις πολιτικές της ΕΕ για τους Ρομά, εφαρμόζοντας στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη και την προώθηση ενεργειών και προγραμμάτων εκ μέρους των κρατών μελών και των ΜΚΟ οι οποίες θα συνδέονται με την ένταξη και την ενσωμάτωση των Ρομά και ιδιαίτερα των παιδιών Ρομά·

12.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο στρατηγικής της ΕΕ για τους Ρομά και ενόψει της δεκαετίας της ένταξης των Ρομά να ενεργοποιήσουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές με στόχο την υποστήριξη των κοινοτήτων Ρομά προωθώντας ταυτόχρονα την ενσωμάτωσή τους σε όλους τους τομείς, να ξεκινήσουν προγράμματα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στα σχολεία, στην απασχόληση και τα μέσα ενημέρωσης και να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειριών και βελτίστων πρακτικών·

13.   επαναλαμβάνει σχετικά τη σημασία που έχει η ανάπτυξη στρατηγικών σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο με πλήρη χρήση των ευκαιριών που παρέχονται μέσω των κοινοτικών πόρων προκειμένου να καταργηθεί η απομόνωση των Ρομά στην εκπαίδευση και να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση των παιδιών Ρομά σε ποιοτική παιδεία (συμμετοχή σε πρωτοποριακά προγράμματα εκπαίδευσης, καθιέρωση ειδικών υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων), να εξασφαλιστεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ρομά στις αγορές εργασίας, να παρασχεθεί ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση, να καταπολεμηθούν οι πρακτικές που εμπεριέχουν διακρίσεις κατά την παροχή στέγης, να αυξηθεί η συμμετοχή των Ρομά στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό βίο·

14.   χαιρετίζει τη δημιουργία, εκ μέρους της Επιτροπής, ομάδας εργασίας κατά των διακρίσεων με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών και ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να συνδεθεί με την ομάδα εργασίας αυτή και να έχει πλήρη πρόσβαση στις εργασίες της· ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να θεσπίσει διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ επί του θέματος αυτού·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην UNICEF και στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

(1) Ιδιαίτερα την απόφαση D.H. και άλλων κατά τη Δημοκρατίας της Τσεχίας [GC], αριθ. 57325/00, Συλλ. 2007 - (13.11.07).
(2) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77.
(4) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(5) ΕΕ C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 129.
(6) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 283.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0534.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0623.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0035.
(10) Gazzetta Ufficiale (Ιταλική Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 122 της 26ης Μαΐου 2008, σ. 9.
(11) Αριθ. 3676 για το Λάτιο, 3677 για τη Λομβαρδία και 3678 για την Καμπανία, Gazzetta Ufficiale αριθ. 127 της 31ης Μαΐου 2008, σελ. 7, 9 και 11 αντιστοίχως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου