Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0348/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0348/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 4

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0361

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 52k
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa
P6_TA(2008)0361B6-0348/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 etnisyyteen perustuvasta romanien väestönlaskennasta Italiassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ihmisoikeudet ja perusvapaudet, tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet, oikeuden ihmisarvoon, yksityisyyteen ja henkilötietojen suojeluun, lasten oikeudet, vähemmistöön kuuluvien henkilöiden oikeudet sellaisina kuin ne on tunnustettu kansainvälisissä ja eurooppalaisissa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia suojelevissa sopimuksissa ja erityisesti lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, Euroopan yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja siihen liittyvässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä(1) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa,

–   ottaa huomioon perussopimukset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 6 ja 7 artiklan sekä EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan (muun muassa rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän vastaiset toimet), 12 artiklan (kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää koskeva kielto), 17 artiklan (unionin kansalaisuus), 18 artiklan (vapaa liikkuvuus) ja 39 artiklan sekä sitä seuraavat artiklat (työntekijöiden vapaa liikkuvuus),

–   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(2) ja erityisesti siinä annetut määritelmät välittömästä ja välillisestä syrjinnästä, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(3) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(4),

–   ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan romanien osallistamista edistävistä yhteisön välineistä ja politiikoista (SEC(2008)2172) sekä Euroopan unionin perusoikeusviraston vuosikertomuksen 2008,

–   ottaa huomioon aiemmin antamansa päätöslauselmat muun muassa romaneista, rasismista ja muukalaisvihasta, syrjinnän torjuntatoimista ja vapaasta liikkuvuudesta ja erityisesti 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman romanien tilanteesta Euroopan unionissa(5), 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa(6) ja 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta(7), 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman ääriainesten noususta Euroopassa(8) ja 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman romaneja koskevasta Euroopan unionin strategiasta(9),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU on yhteisö, jonka arvot perustuvat demokratiaan ja oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen, vähemmistöön kuuluvien henkilöiden suojelu mukaan lukien, ja että EU on sitoutunut torjumaan rasismia ja muukalaisvihaa sekä kaikkea EY:n perustamissopimuksen 12 ja 13 artiklassa mainittuihin syihin perustuvaa syrjintää,

B.   ottaa huomioon, että kyseisiä arvoja sovelletaan EU:ssa syrjinnän torjuntaa ja vapaata liikkuvuutta koskevien direktiivien sekä niitä tukevien politiikkojen kautta ja että jäsenvaltioiden on noudatettava niitä tinkimättä ja pidättäydyttävä toimista, jotka saattaisivat heikentää niitä,

C.   ottaa huomioon, että edellä mainitussa 31. tammikuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa parlamentti kehotti jäsenvaltioita ratkaisemaan kaikkien terveys- ja turvallisuusmääräysten vastaisten slummien ja laittomien leirien ongelman, joissa monet romanilapset kuolevat kotonaan tapaturmaisesti etenkin puutteellisista turvanormeista johtuvissa tulipaloissa,

D.   ottaa huomioon, että romanit ovat rasismin ja syrjinnän pääasiallisia kohteita, minkä seikan viimeaikaiset hyökkäykset ja väkivaltaisuudet romaneja kohtaan Italiassa ja Unkarissa ovat osoittaneet todeksi ja mitä käsitystä viimeisimmät Eurobarometri-mielipidetiedustelut ovat entisestään vahvistaneet,

E.   ottaa huomioon, että komissio tähdentää edellä mainitussa työasiakirjassa sitä tosiasiaa, että jäsenvaltiot voivat jo nyt turvautua lukuisiin unionin lainsäädäntö- ja rahoitusvälineisiin ja politiikkoihin torjuakseen romanien syrjintää ja edistääkseen romanien osallisuutta ja kotoutumista, erityisesti turvautumalla tämän alan hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja edistämiseen,

F.   ottaa huomioon, että romaniväestö on yleiseurooppalainen etnis-kulttuurinen yhteisö ilman omaa kansallisvaltiota ja että sen vuoksi EU:lla on erityinen vastuu laatia romaneja koskeva EU:n strategia ja politiikka yhdessä jäsenvaltioiden kanssa,

G.   ottaa huomioon, että Italian hallitus hyväksyi 21. toukokuuta 2008 asetuksen, jossa julistettiin hätätila liikkuvan väestön yhteisöjen Campanian, Lazion ja Lombardian alueilla sijaitsevien leirien osalta(10) ja joka perustuu kansallisesta pelastuspalvelusta 24. helmikuuta 1992 annettuun lakiin nro 225, jossa hallitukselle annetaan valtuudet julistaa hätätila, kun on kyse "luonnonmullistuksesta, katastrofista tai muusta tapahtumasta, johon vastaaminen edellyttää sen voimakkuuden ja laajuuden vuoksi poikkeuksellisia valtuuksia ja menetelmiä",

H.   ottaa huomioon, että kyseisen asetuksen hyväksymisen jälkeen pääministeri antoi 30. toukokuuta 2008 lisämääräyksiä(11) ("ordinanze"), joissa

   Rooman, Milanon ja Napolin prefektit nimitetään romanihätätilaa käsitteleviksi valtuutetuiksi,
   valtuutetuille annetaan poikkeukselliset valtuudet henkilöiden tunnistamiseksi, alaikäiset henkilöt mukaan lukien ja myös sormenjälkien ottamisen avulla,
   hätätilavaltuutetut valtuutetaan toteuttamaan tarpeellisia toimia sellaisia henkilöitä vastaan, joiden kohdalla on ryhdytty tai voitaisiin ryhtyä hallinnollisiin tai oikeudellisiin karkotustoimiin,
   valtuutettujen sallitaan poiketa (tosin oikeusvaltion periaatteita ja EU:n lainsäädäntöä soveltaen) useista säädöksistä, jotka koskevat laajaa, perustuslaillisiin oikeuksiin liittyvää aihepiiriä (kuten henkilön oikeus saada tietoa tilanteessa, jossa häneen sovelletaan sormenjälkien ottamisen kaltainen hallinnollinen menettely, sekä vaatimus, jonka mukaan ainoastaan vaaralliseen tai epäiltyyn tai henkilöllisyytensä kertomisesta kieltäytyvään henkilöön voidaan soveltaa henkilöllisyyden selvittämistoimia, joihin sisältyy valokuvaamista, sormenjälkien ottamista tai antropometristen tietojen keräämistä),
   I. ottaa huomioon, että asetuksessa hätätila julistettiin yhden vuoden ajaksi 31. toukokuuta 2009 saakka,

J.   ottaa huomioon Italian sisäministerin ilmoittaneen useaan otteeseen, että sormenjälkien keräämisen tarkoituksena on toteuttaa väestönlaskenta Italian romaniyhteisön keskuudessa ja että hän aikoo sallia sormenjälkien ottamisen leireissä asuvilta romaneilta, myös alaikäisiltä, tavanomaisesta lainsäädännöstä poiketen, ja vakuuttaneen, että Italia aikoo jatkaa kyseisiä tunnistamistoimia, jotka saadaan päätökseen 15. lokakuuta 2008 mennessä Milanossa, Roomassa ja Napolissa,

K.   ottaa huomioon, että sormenjälkiä on jo alettu kerätä Italiassa, etenkin Milanossa ja Napolissa, ja että kansalaisjärjestöjen antamien tietojen mukaan prefektit ovat tallentaneet kyseisiä tietoja tietokantaan,

L.   ottaa huomioon, että komission jäsenet Jacques Barrot ja Vladimír Špidla ovat tässä yhteydessä painottaneet tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden merkitystä EU:ssa, ehdottaneet uutta monialaista direktiiviä syrjinnän torjumiseksi ja vahvistaneet, että EU:n lainsäädännössä rotuun ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä on selkeästi kielletty,

M.   ottaa huomioon, että Unicef, Euroopan neuvoston pääsihteeri ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat tuoneet esille huolensa ja että ihmisoikeusvaltuutettu on lähettänyt Italian hallitukselle muun muassa rasismia, muukalaisvihaa ja romanien ihmisoikeuksien suojelemista koskevan muistion,

N.   ottaa huomioon, että Italian tietosuojeluviranomainen on pyytänyt toimivaltaisilta viranomaisilta ja erityisesti Rooman, Milanon ja Napolin prefekteiltä tietoja mahdollisuudesta kerätä romaneilta, myös alaikäisiltä, sormenjälkiä, koska viranomainen on huolestunut siitä, että siihen voi liittyä myös ihmisarvoon vaikuttavaa syrjintää, erityisesti jos on kyse alaikäisistä,

1.   kehottaa Italian viranomaisia pidättäytymään romanien, alaikäiset romanit mukaan lukien, sormenjälkien keräämisestä sekä jo kerättyjen sormenjälkien käyttämisestä siihen asti, kunnes komission lupaama kaavailtujen toimien arviointi on suoritettu, sillä kyse olisi selkeästi rotuun ja etniseen alkuperään perustuvasta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa kielletystä välittömästi syrjivästä toimenpiteestä sekä syrjinnästä romanitaustaisten EU:n kansalaistenja muiden kansalaisten, joihin ei sovelleta tällaisia menettelyjä, välillä;

2.   yhtyy Unicefin ilmaisemaan huoleen ja pitää kestämättömänä sitä, että lasten suojelemiseksi rikotaan heidän perusoikeuksiaan ja kriminalisoidaan heidät, sekä Euroopan neuvoston ja monien kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen huolestuneisuuteen, ja katsoo, että paras keino suojella romanilasten oikeuksia on varmistaa heille tasavertaiset mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta, asuntoja ja terveydenhoitoa osallisuutta ja kotouttamista koskevien politiikkojen mukaisesti sekä suojella heitä hyväksikäytöltä;

3.   kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin huoltajaa vailla olevien alaikäisten suojelemiseksi hyväksikäytöltä heidän alkuperästään ja kansallisuudestaan huolimatta ja kehottaa niissä tapauksissa, joissa alaikäisten tunnistaminen on tarpeen tätä tarkoitusta varten, tekemään sen tapauskohtaisesti tavanomaisten ja syrjimättömien menetelmien avulla ja noudattamaan täysimääräisesti kaikkia oikeudellisia takuita ja suojelua;

4.   yhtyy komission kantaan, jonka mukaan kyseiset toimet rikkovat välitöntä ja välillistä syrjintää koskevaa kieltoa, etenkin sellaisena kuin se on vahvistettu neuvoston direktiivissä 2000/43/EY ja kirjattu EY:n perustamissopimuksen 12, 13 ja 17–22 artiklaan;

5.   toistaa käsityksensä, jonka mukaan syrjäytymistä lisäävät politiikat eivät koskaan voi torjua tehokkaasti rikollisuutta eikä niillä edistetä rikosten ehkäisemistä ja turvallisuutta;

6.   tuomitsee jyrkästi ja yksiselitteisesti kaikenlaisen romaneihin ja muihin "mustalaisiksi" leimattuihin ihmisiin kohdistetun rasismin ja syrjinnän;

7.   kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan ja kumoamaan sellaiset säädökset ja politiikat, joilla romaneja syrjitään rodun tai etnisyyden perusteella joko välittömästi tai välillisesti, ja pyytää neuvostoa ja komissiota valvomaan, miten jäsenvaltioissa sovelletaan perussopimuksia ja direktiivejä syrjintää torjuvista toimenpiteistä ja vapaasta liikkuvuudesta, jotta varmistetaan niiden yhdenmukainen ja tinkimätön täytäntöönpano, sekä ryhtymään aiheellisiin toimiin, mikäli sitä ei ole varmistettu;

8.   kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti Italian hallituksen hyväksymiä lainsäädäntö- ja täytäntöönpanotoimia sen tarkistamiseksi, ovatko ne perussopimusten ja EU:n lainsäädännön mukaisia;

9.   tuo julki huolensa sen Italian hallituksen antamiin hallinnollisiin päätöksiin ja määräyksiin sisältyvän väitteen johdosta, jonka mukaan romanien leirien olemassaolo suurten kaupunkien tuntumassa muodostaa itsessään vakavan sosiaalisen hätätilan, joka vaikuttaa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen ja joka siten oikeuttaa hätätilan julistamisen vuoden ajaksi;

10.   on huolestunut siitä, että hätätilan julistamisen vuoksi prefektit, joille on siirretty toimivaltaa kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseksi, voivat ryhtyä erityisiin toimiin lainsäädännöstä poiketen, kuten sormenjälkien kerääminen, sellaisen säädöksen perusteella, joka koskee väestönsuojelua "luonnonmullistuksen, katastrofin tai muun tapahtuman" sattuessa, mikä ei ole asianmukainen tai oikeasuhteinen ratkaisu tässä nimenomaisessa tapauksessa;

11.   kehottaa neuvostoa ja komissiota lujittamaan edelleen romaneja koskevia EU:n politiikkoja käynnistämällä romaneja koskevan strategian sellaisten jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen toteuttamien toimenpiteiden ja hankkeiden tukemiseksi ja edistämiseksi, jotka koskevat romanien ja etenkin romanilasten kotouttamista ja osallistamista;

12.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan romaneja koskevan EU:n strategian ja romanien integraation vuosikymmenen 2005 - 2015 puitteissa lainsäädäntöä ja laatimaan politiikkoja romaniyhteisöjen tukemiseksi ja samalla edistämään heidän kotoutumistaan kaikilla aloilla sekä käynnistämään rasismin ja syrjinnän torjuntaohjelmia kouluissa, työpaikoilla ja tiedotusvälineissä ja tehostamaan asiantuntemuksen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa;

13.   toistaa tässä yhteydessä, että on tärkeää kehittää EU:n ja kansallisen tason strategioita, hyödyntäen täysimääräisesti EU:n rahastojen tarjoamia mahdollisuuksia, jotta lopetetaan romanien koulumaailmassa kohtaama rotuerottelu, varmistetaan romanilapsille hyvälaatuisen koulutuksen saatavuutta koskeva tasaveroisuus (osallistuminen valtaväestön koulutuspalveluihin, erityisapurahojen ja harjoittelijaohjelmien käyttöönotto), varmistetaan ja parannetaan romanien pääsyä työmarkkinoille, tarjotaan heille yhtäläiset mahdollisuudet saada terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaetuuksia, torjutaan asuntojen järjestämiseen liittyviä syrjiviä käytäntöjä ja lisätään romanien osallistumista sosiaaliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen elämään;

14.   suhtautuu myönteisesti komission päätökseen perustaa syrjinnän torjumista käsittelevä työryhmä, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina, ja pyytää, että Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta saa olla mukana työryhmän työssä ja saa kaikki sitä koskevat tiedot; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaansa käynnistämään vuoropuhelun jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien kanssa tästä kysymyksestä;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulle, Unicefille ja Italian tietosuojeluviranomaiselle.

(1) Etenkin asiassa D.H. ja muut v. Tšekin tasavalta annettu tuomio nro 57325/00, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 2007 (13.11.2007).
(2) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(4) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(5) EUVL C 45 E, 23.2.2006, s. 129.
(6) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0534.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0623.
(9) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0035.
(10) Gazzetta Ufficiale (Italian valtion virallinen lehti) nro 122, 26.5.2008, s. 9.
(11) Määräys nro 3676 Lazion osalta, määräys nro 3677 Lombardian osalta ja määräys nro 3678 Campanian osalta, Gazzetta Ufficiale nro 127, 31.5.2008, s. 7, 9 ja 11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö