Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0349/2008

Forhandlinger :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 13.1

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 39k
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg
Påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2008 om påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til betænkningerne fra sin ad hoc-delegation efter dennes besøg i Kashmir den 8.-11. december 2003 og den 20.-24. juni 2004,

-   der henviser til sin beslutning af 18. maj 2006 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2005 og EU's menneskerettighedspolitik(1),

-   der henviser til sin betænkning af 24. maj 2007 om Kashmir: den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at det forlyder, at der siden 2006 er opdaget i hundredvis af uidentificerede grave i Jammu og Kashmir, og til, at der alene i 18 landsbyer i Uri-distriktet angiveligt er fundet mindst 940 lig,

B.   der henviser til, at Sammenslutningen af Forældre til Forsvundne Personer, som har base i Srinagar, den 29. marts 2008 offentliggjorde en rapport, hvori der pegedes på eksistensen af adskillige grave på steder, der på grund af deres beliggenhed tæt på kontrollinjen til Pakistan ikke er tilgængelige uden særlig tilladelse fra sikkerhedsstyrkerne,

C.   der henviser til, at det ifølge menneskerettighedsorganisationer ikke kan udelukkes, at gravstederne indeholder de jordiske rester af ofre for ulovlige drab, tvungne forsvindinger, tortur og andre overgreb, som har fundet sted inden for rammerne af den væbnede konflikt i Jammu og Kashmir, der nu har stået på siden 1989,

D.   der henviser til, at skønnene vedrørende det forsvundne antal personer siden 1989 varierer meget, idet sammenslutninger af ofrenes familier taler om mere end 8 000 forsvundne personer, mens de statslige myndigheder påstår, at der er tale om mindre end 4 000 forsvundne personer,

E.   der henviser til, at en rapport fra 2006 fra det statslige politi bekræftede, at 331 personer var døde i varetægtsfængsel siden 1989, og at der i samme periode var forekommet 111 tvungne forsvindinger efter tilbageholdelse,

F.   der henviser til, at der fortsat fremsættes påstande om menneskerettighedskrænkelser, selv om den indiske regering i september 2005 afgav tilsagn om ikke længere at ville tolerere menneskerettighedskrænkelser i Jammu og Kashmir,

G.   der henviser til, at Parvez Imroz, en prisbelønnet menneskerettighedsadvokat, som også er formand for Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society og grundlægger af Sammenslutningen af Forældre til Forsvundne Personer, den 30. juni 2008 overlevede et væbnet attentat i Srinagar, som angiveligt blev gennemført af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, og til, at andre medlemmer af International People's Tribunal on Human Rights efter forlydende har været ofre for chikane,

1.   opfordrer den indiske regering til at sikre, at der straks foretages uafhængige og upartiske undersøgelser af alle formodede massegrave i Jammu og Kashmir, og til som et øjeblikkeligt første skridt at sikre gravstederne for at bevare bevismaterialet;

2.   opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af stabilitetsinstrumentet at tilbyde den indiske regering finansiel og teknisk bistand til en grundig undersøgelse og eventuelle yderligere konfliktløsningsforanstaltninger i Kashmir;

3.   opfordrer EU's medlemsstater til at behandle spørgsmålet i den kommende menneskerettighedsdialog, som skal finde sted i anden halvdel af 2008;

4.   udtrykker bekymring for den personlige sikkerhed for Parvez Imroz og andre menneskerettighedsaktivister, som undersøger de umarkerede grave og andre påstande om menneskerettighedskrænkelser i Jammu og Kashmir, og opfordrer de indiske myndigheder til at sikre deres beskyttelse og gøre det muligt for dem at udføres deres arbejde uden frygt for chikane og vold; opfordrer kraftigt myndighederne til straks at gennemføre en upartisk undersøgelse af attentatet mod Parvez Imroz, til at offentliggøre undersøgelsesresultaterne og til at retsforfølge de ansvarlige;

5.   gentager sin opfordring til den indiske regering og de statslige myndigheder om at undersøge alle påstande om tvungne forsvindinger; henstiller kraftigt, at alle sager, hvor der hersker mistanke om indblanding af militærpersoner eller sikkerheds- eller lovhåndhævelsesagenter, behandles af en civil domstol, og at der etableres én fælles offentlig database for alle forsvundne personer og alle bjærgede lig; opfordrer EU's medlemsstater til at fremme og støtte alle former for muligt samarbejde mellem den indiske og den pakistanske regering i forbindelse med denne undersøgelse;

6.   opfordrer de statslige myndigheder til at sikre, at alle tilbageholdelsesprocedurer opfylder mindstekravene i internationale juridiske standarder, dvs. korrekt behandling, registrering og retsforfølgelse, hurtig kontakt til familiemedlemmer, hurtig adgang til advokater og uafhængige domstole og klare ansvarsforhold i forbindelse med enhver krænkelse af sådanne procedurer;

7.   fordømmer på det kraftigste de ulovlige drab, tvungne forsvindinger, torturhandlinger, voldtægter og andre menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted i Jammu og Kashmir siden den væbnede konflikts begyndelse i 1989; kræver, at ofrenes familier tildeles fuld erstatning;

8.   opfordrer alle regeringer til at ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol og til uden forbehold at ratificere og gennemføre FN's konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne forsvindinger, samt til i medfør af konventionens artikel 31 og 32, at anerkende den kompetence, der er tillagt komitéen om tvungne forsvindinger;

9.   kræver, at FN's særlige rapportører gives fuld adgang til begge sider af kontrollinjen i henhold til det mandat, der er fastlagt i FN's særlige procedurer, navnlig de særlige rapportører om tortur og om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og FN's arbejdsgruppe om tvungne eller ufrivillige forsvindinger;

10.   opfordrer igen det indiske parlament (Lok Sabha) til at ændre loven om beskyttelse af menneskerettighederne for at give den nationale menneskerettighedskommission mulighed for at foretage en uafhængig undersøgelse af påstande om krænkelser begået af medlemmer af de væbnede styrker;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Indiens regering og parlament, Den Islamiske Republik Pakistans regering og parlament, staten Jammu og Kashmirs regering og parlament og FN's generalsekretær.

(1) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 341.
(2) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 468.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik