Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0349/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 196kWORD 38k
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 joukkohautojen olemassaoloa koskevista epäilyistä Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Kashmirissa 8.–11. joulukuuta 2003 ja 20.–24. kesäkuuta 2004 vierailleen tilapäisen valtuuskuntansa raportit,

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2005 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(1),

–   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kašmirin tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Jammun ja Kashmirin alueelta on vuoden 2006 jälkeen löydetty satoja merkitsemättömiä hautoja ja että väitteiden mukaan pelkästään Urin piirikunnan alueen 18 kylästä on löydetty vähintään 940 ruumista,

B.   ottaa huomioon, että srinagarilainen kadonneiden henkilöiden vanhemmista koostuva yhdistys APDP julkaisi 29. maaliskuuta 2008 raportin, jossa yksilöitiin useilla paikkakunnilla sijaitsevia hautoja, jotka kuitenkin ovat niin lähellä Pakistanin valvontalinjaa, ettei niihin pääse tutustumaan ilman turvallisuusjoukkojen erikoislupaa,

C.   ottaa huomioon ihmisoikeusjärjestöjen lausunnot, joiden mukaan ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kyseiset haudat sisältäisivät niiden uhrien jäännöksiä, jotka ovat peräisin vuodesta 1989 lähtien jatkuneen Jammun ja Kashmirin alueen aseellisen konfliktin yhteydessä tapahtuneista laittomista surmista, tahdonvastaista katoamisista ja muista väärinkäytöksistä,

D.   ottaa huomioon, että arviot vuoden 1989 jälkeen kadonneiden henkilöiden lukumäärästä vaihtelevat suuresti, sillä uhrien perheiden yhdistykset arvioivat määräksi yli 8 000 ja valtiollisten viranomaisten mukaan määrä on alle 4 000,

E.   ottaa huomioon, että osavaltion poliisin vuonna 2006 antaman selvityksen mukaan vuoden 1989 jälkeen vankeudessa on kuollut 331 henkeä ja pidätyksen jälkeisiä tahdonvastaisia katoamisia on ilmennyt 111,

F.   ottaa huomioon, että väitteet ihmisoikeusloukkauksista jatkuvat, vaikka Intian hallitus on syyskuussa 2005 sitoutunut olemaan suvaitsematta enää ihmisoikeusloukkauksia Jammun ja Kashmirin alueella,

G.   ottaa huomioon, että palkittu ihmisoikeusasianajaja, Jammun ja Kashmirin kansalaisyhteiskuntajärjestön puheenjohtaja sekä APDP:n perustaja Pervez Imroz selvisi Srinagarissa 30. kesäkuuta 2008 tehdystä murhayrityksestä, johon syypäiksi väitettiin turvallisuusjoukkojen edustajia, ja ottaa huomioon, että muita APDP:n avustaman Kashmirin ihmisoikeuksia ja oikeutta puolustavan kansainvälisen tribunaalin jäseniä on tietojen mukaan ahdisteltu,

1.   kehottaa Intian hallitusta pikaisesti huolehtimaan, että kaikkia Jammun ja Kashmirin alueen epäiltyjä hautapaikkoja tutkitaan riippumattomasti ja puolueettomasti ja että ensimmäisenä välittömänä toimenpiteenä hautapaikkojen koskemattomuus varmistetaan todisteiden säilyttämiseksi;

2.   kehottaa komissiota tarjoamaan vakausvälineen puitteissa taloudellista ja teknistä apua Intian hallitukselle tällaiseen perinpohjaiseen tutkimukseen ja Kashmirin mahdollisiin myöhempiin konfliktinratkaisutoimiin;

3.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita käsittelemään tätä asiaa seuraavassa ihmisoikeusvuoropuhelussa, joka on määrä käydä vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla;

4.   ilmaisee huolensa Pervez Imrozin ja muiden Jammun ja Kashmirin alueella merkitsemättömiä hautoja ja väitettyjä ihmisoikeusrikkomuksia tutkivien ihmisoikeusaktivistien turvallisuuden puolesta ja kehottaa Intian viranomaisia huolehtimaan heidän suojelustaan ja antamaan heille mahdollisuuden toimia ilman ahdistelun ja väkivallan pelkoa; vaatii viranomaisia suorittamaan nopean ja puolueettoman tutkimuksen Pervez Imrozia vastaan tehdystä hyökkäyksestä, julkistamaan tutkimuksen tulokset ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

5.   toistaa Intian hallitukselle ja osavaltion viranomaisille esittämänsä kehotuksen kaikkien tahdonvastaisia katoamisia koskevien väitteiden tutkimisesta; vaatii siirtämään siviilipuolen syyttäjänviraston toimivaltaan kaikki tapaukset, joissa epäiltynä tai asianosaisena on puolustusvoimien, turvallisuusjoukkojen tai poliisin edustajia, ja vaatii perustamaan yhden julkisen tietokannan kaikista kadonneista henkilöistä ja kaikista löydetyistä ruumiista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita helpottamaan ja tukemaan kaikkea Intian ja Pakistanin hallitusten välistä yhteistyötä tämän tutkimuksen yhteydessä;

6.   kehottaa osavaltion viranomaisia varmistamaan, että kaikki vangitsemismenettelyt täyttävät kansainvälisiä laillisuusnormeja, asianmukaista kohtelua, rekisteröintiä, syytteeseen asettamista, perheenjäsenten ja asianajajien pikaista tapaamista ja pikaista pääsyä puolueettoman tuomioistuimen eteen koskevat vähimmäisvaatimukset sekä näiden menettelyjen rikkomista koskevat vastuuvelvollisuuden vaatimukset;

7.   tuomitsee jyrkästi Jammun ja Kashmirin alueella vuodesta 1989 lähtien jatkuneen aseellisen konfliktin aikana tapahtuneet laittomat surmat, tahdonvastaiset katoamiset, kidutuksen, raiskaukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset; vaatii, että uhrien omaisille myönnetään täysimääräiset korvaukset;

8.   kehottaa kaikkia hallituksia ratifioimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön varauksitta kaikkien ihmisten suojelua tahdonvastaisilta katoamisilta koskevan YK:n yleissopimuksen ja kyseisen yleissopimuksen31 ja 32 artiklan mukaisesti julistamaan tunnustavansa tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän komitean toimivallan ratifioimisesta;

9.   kehottaa YK:n erityismenettelyjen ehtojen mukaisesti molempia osapuolia myöntämään vapaan pääsyn valvontalinjan molemmille puolille YK:n erityisedustajille, ja etenkin ilman oikeudenkäyntiä tai summittaisesti suoritettuja teloituksia käsittelevälle YK:n erityisedustajalle ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevälle YK:n työryhmälle;

10.   toistaa Intian parlamentin alahuoneelle Lok Sabhalle esittämänsä kehotuksen ihmisoikeuksien suojelua koskevan lainsäädännön muuttamisesta siten, että kansallinen ihmisoikeustoimikunta voi tutkia riippumattomasti väitteitä puolustusvoimien henkilöstön väärinkäytöksistä;

11.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Intian hallitukselle ja parlamentille, Pakistanin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Jammun ja Kashmirin osavaltion hallitukselle ja parlamentille sekä YK:n pääsihteerille.

(1) EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(2) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 468.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö