Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0349/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 13.1

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 209kWORD 43k
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg
Masové hroby v Kašmíre
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2008 o predpokladanej existencii masových hrobov v časti Kašmíru pod správou Indie

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správy z návštev ad hoc delegácie Európskeho parlamentu v Kašmíre, uskutočnených 8. – 11. decembra 2003 a 20. – 24. júna 2004,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2006 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2005 a politike EÚ v tejto oblasti(1),

–   so zreteľom na svoju správu z 24. mája 2007 o Kašmíre: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti(2),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže podľa správ sa v Džammú a Kašmíre od roku 2006 našli stovky neidentifikovaných hrobov a keďže len v 18 dedinách v okrese Uri bolo údajne nájdených najmenej 940 tiel,

B.   keďže Združenie rodičov zmiznutých osôb (APDP) zo Šrínagaru vydalo 29. marca 2008 správu s informáciami o existencii hromadných hrobov na územiach, ktoré nie sú vzhľadom na ich blízkosť s kontrolnou líniou s Pakistanom dostupné bez osobitného povolenia bezpečnostných síl,

C.   keďže podľa organizácií pre ľudské práva nemožno vylúčiť, že v hroboch sú pozostatky nezákonne zabitých, nútene zmiznutých, mučených a inak prenasledovaných osôb, ktoré sa stali obeťou  ozbrojeného konfliktu prebiehajúceho v Džammú a Kašmíre od roku 1989,

D.   keďže odhady počtu osôb zmiznutých od roku 1989 sa veľmi rôznia, keď v združeniach rodín obetí sa hovorí o viac než 8 000 osobách a vládne orgány ich hlásia menej než 4 000,

E.   keďže správa štátnej polície z roku 2006 potvrdila smrť 331 väznených osôb a 111 nútených zmiznutí po uväznení od roku 1989,

F.   keďže podozrenia z porušovania ľudských práv pretrvávajú napriek tomu, že indická vláda sa v septembri 2005 zaviazala, že viac nebude tolerovať porušovanie ľudských práv v Džammú a Kašmíre,

G.   keďže Parvez Imroz, ocenený právnik v oblasti ľudských práv, predseda koalície občianskej spoločnosti v Džammú a Kašmíre a zakladateľ APDP, prežil 30. júna 2008 v Šrínagare ozbrojený útok údajných členov bezpečnostných síl a keďže existujú správy, že boli prenasledovaní aj ďalší členovia Medzinárodného tribunálu pre ľudské práva a spravodlivosť v Kašmíre, ktorý je podporovaný zo strany APDP,

1.   vyzýva indickú vládu, aby bezodkladne zabezpečila začatie nezávislého a objektívneho vyšetrovania všetkých podozrivých miest s masovými hrobmi v Džammú a Kašmíre a aby najprv ihneď zaistila miesta s hrobmi, aby sa zachovali dôkazy;

2.   vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja stability ponúkla indickej vláde finančnú a technickú pomoc na dôkladné vyšetrovanie a ďalšie prípadné opatrenia na riešenie konfliktu v Kašmíre;

3.   vyzýva členské štáty EÚ, aby sa týmto problémom zaoberali počas nadchádzajúceho dialógu o ľudských právach, ktorý sa má uskutočniť v druhej polovici roku 2008;

4.   vyjadruje obavy o bezpečnosť Perveza Imroza a ďalších aktivistov za ľudské práva, ktorí skúmajú neoznačené hroby a vyšetrujú ďalšie podozrenia z porušovania ľudských práv v Džammú a Kašmíre, a vyzýva indické orgány, aby zabezpečili ich ochranu a umožnili im pracovať bez strachu z prenasledovania a násilia; naliehavo žiada príslušné orgány, aby uskutočnili bezodkladné a nestranné vyšetrenie útoku na Perveza Imroza, zverejnili jeho výsledky a postavili zodpovedné osoby pred súd;

5.   opakuje svoju výzvu indickej vláde a štátnym orgánom, aby vyšetrili všetky podozrenia, ktoré sa týkajú nútených zmiznutí; naliehavo žiada súdne procesy pre všetky prípady, v ktorých sú z účasti podozriví vojaci, bezpečnostní agenti alebo agenti orgánov činných v trestnom konaní, aby boli prípady pridelené občianskemu prokurátorovi a aby bola vytvorená jednotná verejná databáza všetkých zmiznutých osôb a všetkých objavených tiel; vyzýva členské štáty EÚ, aby napomáhali a podporovali každú možnosť spolupráce medzi vládami Indie a Pakistanu v súvislosti s týmto vyšetrovaním;

6.   vyzýva štátne orgány, aby zabezpečili, že pri všetkých postupoch zadržania budú splnené minimálne požiadavky podľa medzinárodných právnych štandardov, dodrží sa primerané zaobchádzanie, zaprotokolovanie a trestné stíhanie, rýchly kontakt s rodinnými príslušníkmi, právnikmi a nezávislými súdmi a určí sa zodpovednosť za každé porušenie týchto postupov;

7.   dôrazne odsudzuje nezákonné zabíjanie, nútené zmiznutia, mučenie, znásilňovanie a iné porušovanie ľudských práv, ku ktorým došlo v Džammú a Kašmíre od začiatku ozbrojeného konfliktu v roku 1989; trvá na tom, aby boli rodiny obetí v plnej miere odškodné;

8.   vyzýva všetky vlády, aby ratifikovali Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu a aby ratifikovali a bez výhrad dodržiavali Dohovor OSN o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, a aby v súlade s článkami 31 a 32 vyhlásili, že uznávajú právomoci Výboru pre nútene zmiznuté osoby;

9.   žiada, aby mali osobitní spravodajcovia OSN zaručený obojstranný prístup ku kontrolnej línii na základe podmienok vyplývajúcich z osobitných postupov OSN, konkrétne osobitný spravodajca pre mučenie, osobitný spravodajca pre mimosúdne, skrátené a svojvoľné popravy a pracovná skupina OSN pre nútené alebo nedobrovoľné zmiznutia;

10.   opakovane vyzýva dolnú komoru indického parlamentu (Lok Sabha), aby novelizovala zákon o ochrane ľudských práv a aby tak umožnila národnej komisii pre ľudské práva nezávisle vyšetriť podozrenia z porušenia ľudských práv príslušníkmi ozbrojených síl;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde a parlamentu Indie, vláde a parlamentu Pakistanskej islamskej republiky, vláde a parlamentu štátu Džammú a Kašmír a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(2) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 468.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia