Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0349/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.1

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 113kWORD 35k
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg
Kashmir
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2008 om den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rapporterna från sin ad hoc-delegation efter dess besök i Kashmir den 8–11 december 2003 och den 20–24 juni 2004,

–   med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2006 om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2005 och EU:s politik på området(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 24 maj 2007 om Kashmir: nuläge och framtidsutsikter(2),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt rapporterna har hundratals oidentifierade gravar upptäckts sedan 2006 i Jammu och Kashmir, och minst 940 kroppar ska enligt rapporterna ha påträffats i 18 byar enbart i Uri-distriktet.

B.  Organisationen för föräldrar till försvunna personer (APDP), med säte i Srinagar, publicerade den 29 mars 2008 en rapport med uppgifter om att det finns åtskilliga gravar i byar som på grund av närheten till kontrollinjen mot Pakistan inte kan nås utan särskilt tillstånd från säkerhetsstyrkorna.

C.  Enligt människorättsorganisationer kan det inte uteslutas att gravarna innehåller kvarlevorna av offer för olagliga avrättningar, påtvingade försvinnanden, tortyr och andra övergrepp som ägt rum i samband med den väpnade konflikt som pågår i Jammu och Kashmir sedan 1989.

D.  Uppgifterna om antalet personer som försvunnit sedan 1989 går kraftigt isär. Enligt organisationer för offrens familjer handlar det om mer än 8 000, medan statliga myndigheter talar om mindre än 4 000.

E.  En statlig polisrapport från 2006 bekräftade att 331 personer avlidit i fängsligt förvar och att 111 personer utsatts för påtvingade försvinnanden sedan 1989.

F.  Anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna fortsätter, trots den indiska regeringens åtagande i september 2005 att inte längre tolerera brott mot de mänskliga rättigheterna i Jammu och Kashmir.

G.  Pervez Imroz, en prisbelönad människorättsjurist, ordförande för Koalitionen för det civila samhället i Jammu och Kashmir och grundare av APDP, överlevde den 30 juni 2008 en väpnad attack i Srinagar, som utfördes av påstådda medlemmar av säkerhetsstyrkorna. Trakasserier ska enligt rapporter även ha drabbat medlemmar av Internationella tribunalen för mänskliga rättigheter och rättvisa i Kashmir, som främjas av APDP.

1.  Europaparlamentet uppmanar Indiens regering att utan dröjsmål se till att oberoende och opartiska undersökningar utförs av alla misstänkta massgravar i Jammu och Kashmir och att som ett omedelbart första steg säkra gravplatserna för att rädda bevismaterial.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för stabilitetsinstrumentet erbjuda den indiska regeringen ekonomiskt och tekniskt bistånd för en omfattande utredning och andra eventuella åtgärder som syftar till att lösa konflikten i Kashmir.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ta upp frågan i den kommande människorättsdialogen under det andra halvåret 2008.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över säkerheten för Pervez Imroz och andra människorättsaktivister som undersöker de omärkta gravarna och andra påståenden om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Jammu och Kashmir, och uppmanar de indiska myndigheterna att skydda dem och att låta dem arbeta utan rädsla för trakasserier och våld. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att skyndsamt göra en opartisk utredning av attacken mot Pervez Imroz, att offentliggöra resultaten och att ställa de ansvariga inför rätta.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till den indiska regeringen och de statliga myndigheterna att utreda alla påstådda påtvingade försvinnanden. Parlamentet efterlyser att en civil åklagarmyndighet ges behörighet i alla ärenden där militärer, säkerhetsmän eller personal vid brottsbekämpande myndigheter misstänks vara inblandade, och att det upprättas en samlad offentlig databas över alla personer som har försvunnit och över alla kroppar som har återfunnits. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att underlätta och stödja allt samarbete mellan Indiens och Pakistans regeringar i samband med denna utredning.

6.  Europaparlamentet uppmanar de statliga myndigheterna att se till att alla förfaranden för frihetsberövanden uppfyller minimikrav i fråga om internationella rättsliga normer, anständig behandling, registrering, åtal, möjlighet att med kort varsel komma i kontakt med familjemedlemmar och få tillgång till advokater och oberoende domstolar, samt att ansvar utkrävs om dessa förfaranden inte går rätt till.

7.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de olagliga avrättningarna, de påtvingade försvinnandena, tortyren, våldtäkterna och de andra brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts i Jammu och Kashmir sedan den väpnade konflikten inleddes 1989. Parlamentet kräver att offrens familjer tillerkänns fullt skadestånd.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla regeringar att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och utan förbehåll ratificera och tillämpa FN:s konvention om skydd för alla människor mot påtvingat försvinnande, inklusive tillkännagivandena enligt artiklarna 31 och 32 i den konventionen att man erkänner behörigheten hos kommittén för påtvingade försvinnanden.

9.  Europaparlamentet begär att obehindrat tillträde till båda sidor av kontrollinjen beviljas FN:s särskilda rapportörer enligt mandatet för FN:s särskilda förfaranden, särskilt de särskilda rapportörerna för tortyr och för utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar samt FN:s arbetsgrupp för påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden.

10.  Europaparlamentet uppmanar återigen till underhuset Lok Sabha att ändra lagen om skydd av de mänskliga rättigheterna för att den nationella människorättskommissionen ska kunna göra oberoende utredningar av påståendena om övergrepp begångna av militärpersonal.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Indiens regering och parlament, Pakistans regering och parlament, delstaten Jammu och Kashmirs regering och parlament samt FN:s generalsekreterare.

(1) EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(2) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 468.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy