Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0356/2008

Forhandlinger :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 44k
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg
Situationen i Bangladesh
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2008 om Bangladesh

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningerne af 16. november 2006(1) og 6. september 2007(2),

-   der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling(3),

-   der henviser til den undtagelsestilstand, som Bangladeshs forretningsministerium erklærede den 11. januar 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at EU har et godt og langvarigt forhold til Bangladesh, bl.a. via samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling,

B.   der henviser til, at Bangladeshs forretningsministerium den 11. januar 2007 på baggrund af voldshandlinger i tiden op til parlamentsvalget erklærede undtagelsestilstand og kort efter vedtog undtagelseslovgivning, der gav hæren og de paramilitære styrker samme beføjelse til at foretage anholdelser som politiet; der henviser til, at EU's valgobservationsmission efterfølgende indstillede sit arbejde den 22. januar 2007,

C.   der henviser til, at indførelsen af undtagelseslovgivning blev ledsaget af en suspendering af en række af de borgerrettigheder, som er sikret i Bangladeshs forfatning,

D.   der henviser til, at suspenderingen af disse rettigheder på det seneste har udmøntet sig i et foruroligende antal domme fra højesterets appelafdeling med alvorlige konsekvenser for individets rettigheder og legalitetsprincippet,

E.   der henviser til, at der uden inddragelse af offentligheden den 11. juni 2008 blev vedtaget en ny antiterrorlov, der krænker grundlæggende frihedsrettigheder og de grundlæggende rettigheder vedrørende en retfærdig rettergang og indfører en bred definition af "terrorhandlinger", som nu også omfatter almindelige formueforbrydelser og angreb på enkeltpersoner; der henviser til, at denne definition strider mod FN's henstillinger; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer og advokatsammenslutninger har udtrykt frygt for, at loven vil blive anvendt til politisk forfølgelse,

F.   der henviser til, at antallet af arresterede siden undtagelsestilstandens indførelse for 18 måneder siden ifølge Human Rights Watch og Amnesty International er steget til over 300 000, hvoraf hovedparten dog efterfølgende er blevet løsladt; der henviser til, at eftersom retten til at anmode om løsladelse mod kaution er blevet indskrænket som følge af undtagelseslovgivningen, kan den igangværende bølge af arrestationer betyde, at fængselssystemet kommer under et alvorligt pres,

G.   der henviser til forlydender om, at mange af de arresterede er blevet udsat for alvorlig tortur, ligesom der ifølge den bangladeshiske menneskerettighedsorganisation Odhikar er sket en stigning i antallet af udenretslige henrettelser,

H.   der henviser til, at det konsekvent har opfordret til et moratorium for dødsstraf i alle lande og under alle omstændigheder,

I.   der finder det positivt, at der for nyligt er blevet slækket på forbuddet mod politisk virksomhed, at forretningsministeriet og Awami League har vedtaget at indlede forhandlinger om det planlagte parlamentsvalg i december 2008, og at også andre partier skal inddrages i denne proces,

J.   der henviser til, at der under den nye bølge af massearrestationer, der har været i gang siden 28. maj 2008, er blevet arresteret mere end 12 000 personer, heriblandt lokale partiaktivister; der henviser til, at forretningsministeriet har afvist påstande om, at arrestationerne er politisk motiverede, og hævdet, at de var led i en planlagt kampagne mod kriminelle,

K.   der henviser til, at forretningsministeriet under henvisning til behovet for en komplet valgliste indtil nu har afvist alle appeller fra politiske partier, civilsamfundsorganisationer om at bane vejen for en tidlig afholdelse af parlamentsvalg og i stedet henholdt sig til den absolut sidste frist, som er sat til den tredje uge i december 2008,

L.   der henviser til, at de vanskelige vilkår, den brede bangladeshiske befolkning lever under, er blevet forværret af det faktum, at priserne på basale fødevarer såsom ris er steget med en tredjedel eller mere i de seneste måneder, og at udgifterne til fødevarer allerede før de voldsomme prisstigninger tegnede sig for mere end 60% af budgettet i en stor del af befolkningen,

M.   der henviser til, at en folkevalgt regering ville gøre det lettere at håndtere virkningerne af klimaændringerne; der henviser til, at så meget som en fjerdel af Bangladeshs område risikerer at komme permanent under vand som følge af det stigende havniveau i Den Bengalske Bugt; der henviser til advarsler fra klimaforskere om, at Bangladesh i 2050 kan have 20-25 millioner klimaflygtninge,

1.   opfordrer det bangladeshiske forretningsministerium til at ophæve undtagelsestilstanden som det vigtigste led i forberedelserne til afholdelsen af landets kommende parlamentsvalg og med henblik på at sikre, at der kan afholdes kommunevalg i august 2008;

2.   opfordrer det bangladeshiske forretningsministerium til at sikre, at dets nye antiterrorlov overholder de internationalt anerkendte retlige normer for bekæmpelse af terror i overensstemmelse med henstillingerne fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse;

3.   opfordrer det bangladeshiske forretningsministerium til at afskaffe dødsstraffen;

4.   opfordrer det bangladeshiske forretningsministerium til øjeblikkeligt at sætte en stopper for den seneste bølge af arrestationer og chikane mod politiske modstandere eller journalister under undtagelsestilstanden og udtrykker foruroligelse over rapporter om tortur begået af myndighederne; anmoder forretningsministeriet om at sikre retssikkerheden for alle anholdte og retten til en retfærdig rettergang for alle dem, der tiltales; opfordrer indtrængende myndighederne til enten at rejse tiltale mod de tusindvis af anholdte på grundlag af troværdige beviser eller at løslade dem;

5.   bifalder det bangladeshiske forretningsministeriums beslutning om at udelukke tidligere krigsforbrydere fra at stille op til valg og opfordrer det til at følge dette positive skridt op ved at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission, der skal indlede retsforfølgningen af krigsforbrydere;

6.   lykønsker forretningsministeriet med de fremskridt, det har gjort med forberedelserne til parlamentsvalget, samt med de væsentlige fremskridt, der er gjort med reformen af valgprocessen og myndighedernes udarbejdelse af en koncis valgliste; anmoder forretningsministeriet om at sikre, at medlemmerne af Bangladeshs etniske og religiøse mindretal har mulighed for frit at afgive deres stemme; opfordrer til sikring af pressefriheden i perioden frem til valget i Bangladesh;

7.   konstaterer med tilfredshed, at forhenværende premierminister Sheikh Hasina er blevet frigivet af humanitære grunde;

8.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at spille en mere proaktiv rolle og gøre det klart for det bangladeshiske forretningsministerium, at der er behov for en hurtig og fuldstændig ophævelse af undtagelsestilstanden og af alle de regler, der er vedtaget på grundlag heraf;

9.   opfordrer til afholdelse af et frit og retfærdigt valg i overensstemmelse med internationale standarder og med deltagelse af alle partier; opfordrer EU's valgobservationsmission til at genoptage sit arbejde, så snart det er muligt og tilrådeligt; opfordrer EU-medlemsstaternes missioner og Kommissionens delegation i Bangladesh til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen og de politiske forhold i Bangladesh;

10.   opfordrer de væbnede styrker til at afholde sig fra at gribe ind i den politiske proces;

11.   opfordrer det bangladeshiske forretningsministerium til at skabe de bedst mulige betingelser for en storstilet mobilisering af alle samfundslag samt miljøorganisationer og andre ikkestatslige organisationer, journalister og videnskabsmænd med henblik på at forberede landet på de kommende klimaændringsrelaterede katastrofer, og anser undtagelsestilstanden for at være en alvorlig hindring for opnåelse af dette mål;

12.   mener, at deltagerne i G8-topmødet bør leve op til det enorme ansvar, de har for at forhindre en yderligere acceleration i klimaændringerne og en forøgelse af antallet af katastrofer, der truer tilværelsen for millioner af mennesker i Bangladesh og andre steder, ved at træffe effektive og vidtrækkende foranstaltninger til nedbringelse af CO2-emissionerne;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne for Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde og det bangladeshiske forretningsministerium.

(1) EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 377.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0385.
(3) EUT L 118 af 27.4.2001, s. 48.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik