Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0356/2008

Arutelud :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Hääletused :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 43k
Neljapäev, 10. juuli 2008 - Strasbourg
Olukord Bangladeshis
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2008. aasta resolutsioon Bangladeshi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 16. novembri 2006. aasta(1) ja 6. septembri 2007. aasta(2) resolutsioone;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud partnerluse ja arengu koostöölepingut(3);

–   võttes arvesse erakorralist seisukorda, mille Bangladeshi ajutine valitsus kuulutas välja 11. jaanuaril 2007;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et ELil on olnud Bangladeshiga head ja pikaajalised suhted, sealhulgas tänu partnerluse ja arengu koostöölepingule;

B.   arvestades, et valimiseelse vägivalla ajal kehtestas Bangladeshi ajutine valitsus 11. jaanuaril 2007. aastal erakorralise seisukorra ning peatselt pärast seda võttis vastu erakorraliste volituste eeskirja, andes sõjaväele ja poolsõjaväelistele üksustele samasugused vahistamisõigused nagu politseile; arvestades, et ELi valimiste vaatlemise missioon peatas seetõttu oma tegevuse 22. jaanuaril 2007;

C.   arvestades, et erakorraliste volituste eeskirjaga kaasnes mitmete kodanikuõiguste peatamine, mis on tagatud Bangladeshi põhiseadusega;

D.   arvestades, et nimetatud õiguste peatamine on kaasa toonud murettekitava hulga ülemkohtu apellatsiooniosakonna äsjaseid otsuseid, mis avaldavad tõsist mõju isikuõigustele ja õiguspärasuse põhimõttele;

E.   arvestades, 11. juunil 2008. aastal võeti ilma üldsuse osaluseta vastu terrorismivastane määrus, millega rikutakse põhivabadusi ja õiglase kohtumõistmise põhiõigust ning milles esitletakse laiendatud "terroriaktide" mõistet, mis hõlmab nüüd tavalisi omandikuritegusid, samuti rünnakuid eraisikute vastu; ja arvestades, et inimõigusorganisatsioonid ja juristide ühingud on väljendanud muret, et määrust hakatakse kasutatama poliitilise tagakiusamise eesmärgil;

F.   arvestades, et lähtudes rahvusvahelistest inimõigusorganisatsioonidest nagu Human Rights Watch ja Amnesty International, on pärast erakorralise seisukorra kehtestamist 18 kuud tagasi väidetavalt arreteeritud isikute arv tõusnud kaugelt üle 300 000, kellest enamik on hiljem vabastatud; arvestades, et õigus pääseda kautsjoni abil vabadusse on erakorraliste volituste määruse raames piiratud, võib jätkuv massiliste vahistamiste laine seada vanglasüsteemi tõsise surve alla;

G.   arvestades, et suurt hulka vahistatuid on väidetavalt julmalt piinatud ning arvestades, et Bangladeshi riiklik inimõigusorganisatsioon Odhikar raporteeris, et kohtuväliste hukkamiste arv on suurenenud;

H.   arvestades, et Euroopa Parlament on järjekindlalt nõudnud surmanuhtlusele moratooriumit kõikides riikides igasugustel asjaoludel;

I.   arvestades, et väljendatakse heameelt hiljuti leevendatud keelu üle poliitilise tegevuse osas ja kokkuleppe üle valitsuse ja Awami liiga vahel alustada läbirääkimisi 2008. aasta detsembris kavandatud üleriigiliste valimiste osas ning asjaolu üle, et ülejäänud parteid liituvad samuti nimetatud protsessiga;

J.   arvestades, et uue massiliste vahistamiste laine ajal alates 28. maist 2008 on vahistatud üle 12 000 inimese, sealhulgas kohalikke parteiaktiviste; arvestades, et valitsus on tagasi lükanud oletused, et nimetatud vahistamised on toimunud poliitilistel kaalutlustel, väites, et tegemist oli kavandatud haaranguga kurjategijate vastu;

K.   arvestades, et ajutine valitsus on põhjaliku valijate nimekirja koostamise vajadusele viidates siiani eiranud poliitiliste parteide ja kodanikuühiskonnaorganisatsioonide taotlust alustada ettevalmistusi üldvalimiste varaseks korraldamiseks ja on jäänud oma kindla ajavahemiku juurde, milleks on 2008. aasta detsembri kolmas nädal;

L.   arvestades, et need raskused, mida Bangladeshi elanikkond on pidanud taluma, on viimastel kuudel veelgi suurenenud põhiliste toidukaupade, näiteks riisi hinna tõusu tõttu kolmandiku või rohkema võrra, ning arvestades, et suuremal osal elanikkonnast kulus juba enne hindade plahvatuslikku kerkimist toidule üle 60% eelarvest;

M.   arvestades, et valitud valitsusel oleks kergem tegeleda kliimamuutuse tagajärgedega; arvestades, et lausa neljandikku Bangladeshi territooriumist ähvardab püsiv mattumine Bengali lahe tõusva vee alla; arvestades, et kliimateadlased hoiatavad, et Bangladeshis võib 2050. aastaks olla 20 kuni 25 miljonit kliimapõgenikku,

1.   kutsub Bangladeshi valitsust üles tühistama erakorralist seisukorda, mis on kõige olulisem samm riigi järgmisteks parlamendivalimisteks valmistumisel ja kohalike volikogude valimiste toimumise võimaldamisel 2008. aasta augustis;

2.   kutsub Bangladeshi valitsust üles tagama, et uus terrorismivastane määrus vastab terrorismivastase võitluse rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikele standarditele, näiteks nendele, mida on terrorismivastases võitluses soovitanud ÜRO inimõiguste ja põhivabaduste eriraportöör;

3.   kutsub Bangladeshi valitsust üles keelustama surmanuhtlust;

4.   kutsub Bangladeshi valitsust üles tegema viivitamatult lõpu massiliste vahistamiste uusimale lainele ning poliitiliste vastaste või ajakirjanike ahistamisele erakorralise olukorra alusel ning väljendab muret teadete üle ametivõimude poolsete piinamiste kohta; kutsub valitsust üles tagama kõikide kinnipeetutele põhiõigust õiglasele menetlusele ning süüdistuse saanutele ausat kohtuprotsessi; nõuab ametivõimudelt tungivalt, et tuhandetele kinnipeetutele esitataks usaldusväärsete tõendite alusel süüdistus või nad vabastatakse;

5.   väljendab heameelt selle üle, et Bangladeshi valitsus keelas endistel sõjakurjategijatel valimistel kandideerida ja kutsub valitsust üles sellele positiivsele meetmele lisaks moodustama sõltumatut uurimiskomisjoni, mis algataks kohtumõistmise sõjakurjategijate üle;

6.   õnnitleb ajutist valitsust parlamendivalimiste ettevalmistamise edusammude puhul, olulise edu saavutamisel valimisprotsessi reformimisel ning täpse valijate registri koostamise puhul ametiasutuste poolt; kutsub valitsust üles kindlustama, et Bangladeshi etnilistesse ja usulistesse vähemustesse kuuluvad inimesed saaksid vabalt oma hääle anda; nõuab Bangladeshis pressivabadust valimiseelsel perioodil;

7.   väljendab heameelt endise peaministri Sheikh Hasina vabastamise üle humanitaarsetel kaalutlustel;

8.   kutsub nõukogu ja komisjoni osalema aktiivsemalt ja rõhutama Bangladeshi valitsusele vajadust kiiremas korras ja täielikult tühistada erakorraline seisukord ning kõik seoses sellega vastu võetud määrused;

9.   nõuab vabu ja ausaid valimisi, mis viidaks läbi vastavalt rahvusvahelistele standarditele kõikide parteide osalusel; nõuab, et ELi valimiste vaatlemise missioon alustaks uuesti tegevust niipea, kui see on võimalik ja soovitav; kutsub ELi liikmesriikide missioone ja komisjoni delegatsiooni Bangladeshis jälgima teraselt inimõiguste olukorda ja poliitilist seisu Bangladeshis;

10.   nõuab, et relvajõud loobuksid poliitilisse protsessi sekkumisest;

11.   kutsub Bangladeshi valitsust üles haarama maksimaalses ulatuses kaasa ühiskonna kõik rühmad, keskkonna- ja valitsusvälised organisatsioonid, ajakirjanikud ning teadlased, et valmistada riiki ette edaspidisteks kliimamuutuse põhjustatud katastroofideks ning on seisukohal, et eriolukord on nimetatud eesmärgi saavutamisel tõsine takistus;

12.   on arvamusel, et G8 tippkohtumisel on äärmiselt suur vastutus, et hoida ära kliimamuutuse edaspidine kiirenemine ja katastroofide arvu suurenemine, mis ähvardavad Bangladeshis ja mujal miljonite inimeste elu, võttes vastu tõhusad ja laiahaardelised meetmed CO2 heitkoguste piiramiseks;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooni liikmesriikidele ning Bangladeshi valitsusele.

(1) ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 377.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0385.
(3) EÜT L 118, 27.4.2001, lk 48.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika