Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0356/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 42k
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
Bangladeshin tilanne
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 Bangladeshista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja erityisesti 16. marraskuuta 2006(1) ja 6. syyskuuta 2007(2) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen(3),

–   ottaa huomioon Bangladeshin väliaikaishallituksen 11. tammikuuta 2007 julistaman poikkeustilan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU:lla ja Bangladeshilla on pitkään ollut hyvät suhteet, muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen seurauksena,

B.   ottaa huomioon, että Bangladeshin väliaikaishallitus julisti vaaleja edeltäneiden väkivaltaisuuksien puhjetessa poikkeustilan 11. tammikuuta 2007 ja hyväksyi pian tämän jälkeen poikkeustilalain, joka antoi armeijalle ja puolisotilaallisille voimille samat pidätysoikeudet kuin poliisilla; ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta keskeytti tämän jälkeen toimintansa 22. tammikuuta 2007,

C.   ottaa huomioon, että poikkeustilalain täytäntöönpanon lisäksi useita Bangladeshin perustuslain takaamia kansalaisoikeuksia evättiin,

D.   ottaa huomioon, että kyseisten oikeuksien epääminen on johtanut siihen, että maan korkeimman oikeuden valitustuomioistuin on viime aikoina antanut hälyttävän määrän tuomioita, jotka vaikuttavat vakavasti yksilöiden oikeuksiin ja laillisuusperiaatteeseen,

E.   ottaa huomioon, että hyväksyttiin 11. kesäkuuta 2008 uusi terrorismin torjuntaa koskeva määräys, johon ei kysytty kansalaisten mielipidettä, ja katsoo tämän rikkovan perusvapauksia ja perustavaa laatua olevia oikeuksia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; samalla on otettu käyttöön laaja "terroritekojen" määritelmä, joka nyt kattaa tavalliset omaisuusrikokset sekä yksilöihin kohdistuvat hyökkäykset; katsoo, että kyseinen määritelmä on vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksia ja ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ja asianajajien yhdistykset ovat ilmaisseet huolensa, että määräystä käytetään poliittisen vainon tarkoituksiin,

F.   ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Human Rights Watchin ja Amnesty Internationalin mukaan pidätetyiksi ilmoitettujen henkilöiden määrä on noussut reilusti yli 300 000:een sen jälkeen, kun poikkeustila julistettiin 18 kuukautta sitten; toteaa, että suurin osa pidätetyistä on tämän jälkeen vapautettu; ottaa huomioon, että koska poikkeustilalaki rajoittaa oikeutta anoa vapauttamista takuita vastaan, meneillään oleva joukkopidätysten aalto saattaa ajaa vankilajärjestelmän ahtaalle,

G.   ottaa huomioon väitteet, että useita pidätettyjä on kidutettu vakavasti ja että Bangladeshin kansallisen ihmisoikeusjärjestön Odhikarin mukaan ilman oikeudenkäyntiä toimeenpantujen teloitusten määrä on lisääntynyt,

H.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon kaikissa maissa ja kaikissa olosuhteissa,

I.   panee tyytyväisenä merkille poliittiselle toiminnalle asetettujen rajoitusten äskettäisen höllentämisen sekä hallituksen ja Awami-ryhmän tekemän sopimuksen käynnistää neuvottelut suunnitteilla olevien kansallisten vaalien järjestämisestä joulukuussa 2008, sekä sen, että muut puolueet aikovat lähteä mukaan tähän prosessiin,

J.   ottaa huomioon, että uusien joukkopidätysten aallon aikana, joka alkoi 28. toukokuuta 2008, on pidätetty yli 12 000 henkilöä, joiden joukossa on muun muassa paikallisia puolueaktivisteja; ottaa huomioon, että hallitus on torjunut vihjaukset, että pidätysten syyt ovat poliittiset, ja väittää sen sijaan, että ne on tarkoitettu rikollisista eroon,

K.   ottaa huomioon, että koska väliaikaishallitus kuulemma tarvitsee täydellisen äänestäjäluettelon, se on tähän saakka jättänyt kokonaan huomiotta poliittisten puolueiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vetoomukset jouduttaa kansallisten vaalien järjestämistä ja pitää kiinni asettamastaan viimeisestä aikarajasta, joka on joulukuun 2008 kolmannella viikolla,

L.   ottaa huomioon, että Bangladeshin väestön kokemia koettelemuksia on lisännyt se, että peruselintarvikkeiden, kuten riisin, hinnat ovat nousseet vähintään kolmanneksella viime kuukausien aikana, ja ottaa huomioon, että suurimman osan väestöä keskuudessa elintarvikemenojen osuus käytettävissä olevista varoista oli yli 60 prosenttia jo ennen hintojen räjähdysmäistä nousua,

M.   katsoo, että vaaleilla valittu hallitus tekisi ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittelemisen helpommaksi; ottaa huomioon, että Bengalin lahdelta nouseva merivesi uhkaa peittää pysyvästi jopa neljänneksen Bangladeshin alueesta; ottaa huomioon, että ilmastonmuutostutkijat varoittavat, että Bangladeshissa saattaa olla 20–25 miljoonaa ilmastopakolaista vuoteen 2050 mennessä,

1.   kehottaa Bangladeshin hallitusta kumoamaan poikkeustilan, sillä tämä on tärkein edellytys sille, että voidaan valmistautua maan seuraavien parlamenttivaalien pitämiseen ja että paikallisviranomaisten vaalit voidaan järjestää elokuussa 2008;

2.   kehottaa Bangladeshin hallitusta varmistamaan, että sen uusi terrorismin torjuntaa koskeva määräys on kansainvälisesti tunnustettujen terrorismin torjuntaa koskevien oikeusnormien mukainen, kuten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojaamisesta sekä terrorismin torjunnasta vastaava YK:n erityisedustaja on suositellut;

3.   kehottaa Bangladeshin hallitusta poistamaan kuolemanrangaistuksen;

4.   kehottaa Bangladeshin hallitusta lopettamaan välittömästi äskettäisen joukkopidätysten aallon sekä poliittisten vastustajien tai toimittajien häirinnän hätätilan nojalla, ja on erittäin huolissaan siitä, että viranomaisten kerrotaan harjoittavan kidutusta; kehottaa hallitusta varmistamaan kaikkien pidätettyjen oikeudenmukaista menettelyä koskevat perusoikeudet sekä takaamaan syytetyille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin; kehottaa, että viranomaisten on joko nostettava syyte tuhansia pidätettyjä vastaan uskottavien todisteiden perusteella tai vapautettava heidät;

5.   antaa Bangladeshin hallitukselle tunnustusta siitä, että se on kieltänyt entisiä sotarikollisia asettumasta ehdokkaiksi vaaleissa, ja kehottaa sitä jatkotoimena tälle myönteiselle edistysaskeleelle muodostamaan riippumattoman tutkintavaliokunnan, jotta voidaan aloittaa sotarikollisten oikeudenkäynnit;

6.   onnittelee väliaikaishallitusta edistymisestä parlamenttivaalien valmistelussa ja siitä, että se on edistynyt merkittävästi vaaliprosessin uudistamisessa sekä siitä, että viranomaiset ovat laatinet paikkansa pitävän äänioikeutettujen luettelon; kehottaa hallitusta varmistamaan, että Bangladeshin etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen jäsenet voivat antaa äänensä vapaasti; kehottaa varmistamaan lehdistönvapauden vaaleja edeltävänä aikana Bangladeshissa;

7.   panee tyytyväisenä merkille entisen pääministerin Sheikh Hasinan vapauttamisen humanitaarisista syistä;

8.   kehottaa Euroopan komissiota ja neuvostoa ottamaan aktiivisemman roolin ja painottamaan Bangladeshin hallitukselle, että poikkeustila sekä kaikki siihen vedoten annetut säädökset on kumottava nopeasti ja kokonaan;

9.   kehottaa järjestämään kansainvälisten vaatimusten mukaisesti vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, joihin kaikki puolueet osallistuvat; kehottaa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa jatkamaan toimiaan heti, kun tämä on mahdollista toteuttaa ja viisasta; kehottaa EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntia sekä komission Bangladeshin-edustustoa seuraamaan tarkasti Bangladeshin ihmisoikeustilannetta ja poliittista tilannetta;

10.   kehottaa, että asevoimien ei pitäisi osallistua poliittiseen päätöksentekoon;

11.   kehottaa Bangladeshin hallitusta antamaan mahdollisimman paljon liikkumavaraa yhteiskunnan kaikille aloille, ympäristö- ja kansalaisjärjestöille, toimittajille ja tiedemiehille lähteä liikkeelle, jotta maata voidaan valmistella tulevien ilmastonmuutoksesta johtuvien katastrofien kohtaamiseen, ja pitää poikkeustilaa hälyttävänä esteenä kyseisen tavoitteen saavuttamiselle;

12.   katsoo, että G8-maiden huippukokouksella on valtava vastuu estää ilmastonmuutoksen nopeutuminen entisestään sekä miljoonien ihmisten henkeä Bangladeshissa ja muualla uhkaavien katastrofien lisääntyminen, ja katsoo, että sen on hyväksyttävä tehokkaita ja kauaskantoisia toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestön jäsenille sekä Bangladeshin hallitukselle.

(1) EUVL C 314E, 21.12.2006, s. 377.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0385.
(3) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 48.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö